X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18946
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

zawodowego nauczyciela stażysty
 
1. Imię i nazwisko : Dorota Renata Michalczyk
 
2. Szkoła : Gimnazjum Miejskie nr.2.im. Jana Pawła II, w Mińsku Mazowieckim
 
3. Czas trwania stażu ........................................
 
4. Rozpoczęcie stażu ........................................
 
5. Opiekun stażu ........................................
 
Zadanie
Opis sposobu realizacji
Termin
Korekty
I. Zadania związane z organizacją stażu
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a) oraz rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli.
1.2. Udział w szkoleniowej radzie pedagogicznej lub rozmowa z opiekunem na temat systemu awansu.
1.3. Zapoznanie się z literaturą na powyższy temat.
wrzesień
wrzesień
wrzesień

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
2.1. Zawarcie kontraktu z opiekunem poprzez ustalenie:
- kryteriów oceny stażu,
- zakresu obowiązków nauczyciela,
- zakresu obowiązków opiekuna,
- zasad komunikowania się i współpracy.
wrzesień

3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
3.1. Regularne prowadzenie dziennika stażu.
3.2. Systematyczne gromadzenie dokumentów np: zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy lekcji, rozkładów materiału, zdjęć, nagrań audio i video.
3.3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
3.4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
na bieżąco
na bieżąco
czerwiec
czerwiec

II. Zadania związane z rozpoznaniem szkoły i środowiska lokalnego
1. Poznanie struktury organizacyjnej, zasad działania i programu szkoły.
1.1. Zapoznanie się z dokumentami organizującymi pracę:
- statut szkoły,
- regulaminy,
- program wychowawczy,
- wewnątrzszkolny system
oceniania uczniów,
- szkolne plany nauczania,
- podstawa programowa i zestaw programów nauczania dla danego
cyklu edukacyjnego,
- plan pracy szkoły,
- plan mierzenia jakości,
- program rozwoju szkoły.
1.2. Dyskusja z opiekunem na temat powyższych dokumentów i ich wykorzystania w praktyce.
1.3. Rozpoznanie zwyczajów i tradycji szkoły.
październik
październik
październik

2. Zapoznanie się z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie szkoły.
2.1. Analiza ustawi rozporządzeń (do wyboru
- po konsultacji z opiekunem) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp dotyczących uczniów i nauczycieli.
listopad

3. Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela i wychowawcy.
3.1. Zapoznanie się ze wzorami dokumentów, które powinien prowadzić nauczyciel (wychowawca):
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki zajęć
pozalekcyjnych,
- arkusze ocen,
- dokumentacja klasyfikacji
uczniów,
- świadectwa szkolne,
- dokumentacja dotycząca
realizacji obowiązku szkolnego.
3.2. Nauka opracowywania planów, rozkładów i pisania protokołów (przy pomocy opiekuna).
wrzesień/ październik
październik

4. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów.
4.1. Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- wywiady środowiskowe,
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej,
- zapisy w protokołach.
4.2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
4.3. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne,
- klasowe narady rodziców,
- współpraca z tzw. Trójką klasową,
- wizyty w domach uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
4.4. Obserwowanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych (wycieczki, rajdy, biwaki, obozy).
4.5. Indywidualne kontakty z dziećmi.
listopad
listopad
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

5. Zaznajomienie się z organizacjami i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
5.1. Analiza zadań i oferty programowej instytucji i organizacji społecznych.
5.2. Nawiązanie pierwszych kontaktów z wybranymi organizacjami lub instytucjami.
grudzień
grudzień/
marzec

III. Zadania związane z własnym rozwojem nauczyciela i prowadzonym przez niego przedmiotem.
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
1.1. Obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
1.2. Obserwowanie innych zajęć:
- zebrania z rodzicami,
- godziny wychowawcze,
- zajęcia pozalekcyjne,
- wycieczki dydaktyczne.
1.3. Prowadzenie zajęć i lekcji z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
1.4. Udział w zajęciach otwartych na terenie szkoły lub poza nią.
1.5. Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
1.6. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji.
1.7. Próby sporządzania przez nauczyciela planu dydaktycznego o charakterze wynikowym.
wg harmonogramu
wg harmonogramu
wg harmonogramu
na bieżąco
po każdej obserwowanej lekcji
przed lekcją
listopad/
grudzień

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
2.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2.2. Udział w pracy wybranych zespołów przedmiotowych i wychowawczych (ewentualnie zadaniowych).
2.3. Praca w zespole nauczycieli uczących w danej klasie.
2.4. Rozpoznanie zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej w zakresie księgozbioru fachowego, pedagogicznego oraz czasopism zawodowych.
2.5. Pogłębianie wiedzy przedmiotowo-metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznawanie się z nowymi pozycjami książkowymi ukazującymi się na rynku wydawniczym.
2.6.Studia podyplomowe z Przyrody.
Podjęcie kursu na opiekuna kolonii i obozu.
2.7. Zapoznanie się z ofertą szkoleniową placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji szkolących nauczycieli.
2.8. Określenie głównych kierunków rozwoju koniecznych do realizacji przy ubieganiu się o następny stopień awansu zawodowego.
wg harmonogramu
wg harmonogramu
wg harmonogramu
styczeń/marzec
na bieżąco
kwiecień/maj
maj/czerwiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.