X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18923
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - język niemiecki

Podstawy prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

(Tabela - dop. red.)

1.
§ 7ust.1, pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły zwianych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z Dyrektorem, gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców.
3. Współpraca z rodzicami:
- zebrania,
- rozmowy indywidualne,
- kontakt telefoniczny.
4. Współpraca z Pedagogiem Szkolnym (rozwiązywanie konfliktów, kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).
5. Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno-wychowawcza).
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim (uroczystości i różnorodne imprezy szkolne).
7. Realizacja planu wychowawczego.
8. Integracja; uczeń/uczeń, uczeń/wychowawca, poprzez wspólnie podejmowane działania (kontrakt klasowy, wyjścia i wycieczki, dekorowanie sali lekcyjnej, przygotowywanie imprez klasowych).
9. Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych oraz przerw, utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
10. Uczestnictwo w pracach szkolnych komisji egzaminacyjnych:
- Komisja ogólnopolskiego sprawdzian przeprowadzonego w szóstej klasie
szkoły podstawowej,
- Komisje konkursów przedmiotowych.
11. Udział w pracach zespołu plastycznego (oprawa plastyczna imprez szkolnych).
12. Realizowanie zadań Szkolnego Opiekuna PCK.
Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły
Listy obecności
Potwierdzenia
Zapisy w dzienniku
Zapisy w dzienniku
Zapisy w dzienniku
Kontrakt klasowy
Karty wycieczek


2.
§ 7ust.1, pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego –szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Poszerzenie wiedzy poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Udział w pracach zespołu humanistycznego.
4. Zbieranie informacji o ofercie doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach metodycznych, organizowanych przez instytucje kształcenia i doskonalenia zawodowego. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej).
Lista obecności
Potwierdzenia i zaświadczenia
Spis pozycji Notatki

3.
§ 7ust.1, pkt.3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty; ustaw, rozporządzeń MEN oraz śledzenie zmian w prawie oświatowym na bieżąco;
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580),
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- Konwencja Praw Dziecka i Prawa Ucznia.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, zamieszczonymi w Internecie (portale edukacyjne) oraz w prasie oświatowej.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Teksty rozporządzeń Notatki
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Teksty rozporządzeń
Notatki

4.
§ 7ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
2. Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza).
4. Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki pozalekcyjne,
- dokumentacja sprawozdawcza,
- arkusze ocen.
6. Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie różnorodnych metod sprawdzania stopnia opanowania wiedzy i oceniania.
7. Doskonalenie warsztatu metod pracy pedagogicznej:
- zapoznanie się z nową podstawą programową z języka niemieckiego,
- analiza i wybór programu nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości,
- analiza standardów egzaminacyjnych,
- opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny- tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału z języka niemieckiego,
- opracowanie testów, sprawdzianów,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych,
- tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, używanych w procesie nauczania języka niemieckiego,
- tworzenie własnej biblioteczki przedmiotowej,
- przygotowywanie scenariuszy zajęć,
- opracowanie scenariuszy zajęć z klasą w ramach godzin wychowawczych,
- opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i imprez klasowych.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie dokumentacji, potwierdzającej realizację zadań, wynikających z planu rozwoju zawodowego,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Potwierdzenia
Zaświadczenia
Zgromadzone materiały
Scenariusze
Sprawozdania
Świadectwa
Materiały na plikach komputerowych
Zgromadzone materiały
Zgromadzone materiały
Maile
Publikacja w Internecie

7.
§ 7ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
- korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej,
- korzystanie z publikacji w Internecie,
- gromadzenie literatury w podręcznej biblioteczce,
- rozszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, aktywna praca nad samokształceniem.
2. Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców:
- pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru, wyboru właściwych zachowań i postaw.
3. Współpraca z rodzicami:
- udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych,
- uczestniczenie rodziców w organizowanych imprezach klasowych,
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia,
- włączanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły,
- pedagogizacja rodziców.
4. Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych:
- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych,
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami z poszczególnych przedmiotów, rodzicami i Pedagogiem Szkolnym,
- systematyczne i rzetelne przekazywanie informacji o postępach i efektach kształcenia.
5. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzenie na zajęciach edukacyjnych indywidualizacji nauczania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów zdolnych oraz uczniów, mających problemy z językiem. Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
6. Wykorzystanie znajomości zagadnień pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania ucznia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dalszej pracy z tym uczniem.

8. § 7ust.2, pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszolnego:
- Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach,
- Szkolny regulamin oceniania z zachowania,
- Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach,
- Prawa i obowiązki ucznia,
- Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach,
- Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Dokumenty i przepisy, regulujące funkcjonowanie szkoły.
2. Wykazanie się w konkretnych sytuacjach i podejmowanych przez siebie decyzjach, znajomością przepisów np.:
- ewakuacja uczniów z sali lekcyjnej po usłyszeniu alarmu,
- kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- właściwa, pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych i różnorodnych wyjść,
- udział w pracach różnorodnych komisji szkolnych.
3. Kształtowanie umiejętności planowania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Tworzenie planów wynikowych.
5. Opracowanie rozkładów materiału.
6. Tworzenie planu wychowawczego dla klasy objętej opieką wychowawcy.
7. Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego wraz wymaganiami na poszczególne oceny.
8. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej.
Kopie dokumentów
Notatki
Potwierdzenia Zapisy w dzienniku
gromadzone materiały Notatki
Plany wynikowe
rozkłady materiału
Plan wychowawczy
Przedmiotowy system oceniania
Dzienniki lekcyjne Scenariusze lekcji
Przewiduję możliwość wprowadzenia aneksu zmian do niniejszego planu rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.