X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Marta Kamińska
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasionówce
Nauczane przedmioty: chemia i przyroda
Czas trwania stażu: 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.


Autodiagnoza dotychczasowych działań zawodowych

Pracę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce rozpoczęłam w 2003r. Posiadam kwalifikacje do nauczania chemii i przyrody: ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (Wydział Farmaceutyczny, Kierunek - Analityka Medyczna), Studia Podyplomowe w zakresie nauczania chemii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda” w Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach.
19 sierpnia 2009r. w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego.
Od początku swojej pracy pedagogicznej starałam się sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki. Aktywnie włączałam się w szereg działań na rzecz wdrażania uczniów do pełnego uczestnictwa w edukacji przyrodniczej.
Od kilku lat prowadzę zajęcia koła chemicznego, których wiodącym celem jest rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz przygotowywanie ich do konkursów i egzaminów gimnazjalnych. W roku 2005/2006 brałam udział w pracach Rejonowej i Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego. Przewodniczyłam również Szkolnej Komisji Konkursu Chemicznego i Przyrodniczego.
Tradycją stało się także organizowanie przeze mnie różnych form konkursów o tematyce przyrodniczej propagujących ideę ochrony środowiska najbliższej okolicy. Jako nauczyciel przyrody włączam się w organizację święta Dnia Ziemi, przygotowując samodzielnie inscenizacje.
Od 2006r. pełnię funkcję wychowawcy klasy. Staram się, aby podejmowane przeze mnie działania przynosiły korzyści przede wszystkim moim wychowankom. Dbam o wszechstronny rozwój uczniów. Przykładając dużą wagę do integracji i współdziałania w grupie organizuję liczne wyjazdy i wycieczki krajoznawcze. W 2007r. byłam współautorką programu wycieczki edukacyjnej w ramach konkursu „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” ogłoszonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mońkach przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i trudności uczniów w nauce. Staram się również o pomoc finansową uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej poprze współpracę z GOPS w Jasionówce.
Włączam się w prace na rzecz środowiska lokalnego, głównie poprzez czynny udział w pracach Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja”. W ramach programu edukacyjnego realizowanego przez stowarzyszenie uczestniczę w realizacji projektu „Pracownia Świetlika” prowadząc zajęcia badawcze, które cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.
Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Uczestniczę w organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, będąc członkiem zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Swoimi działaniami staram się także przyczyniać do podniesienia jakości pracy szkoły, w szczególności pracując nad dobrym przygotowaniem uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego. Widząc potrzebę rozszerzenia moich kompetencji w tym zakresie zostałam uczestnikiem kursu doskonalącego w ramach projektu PKOL „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkól w rejonach białostockim i suwalskim.” Powyższy kurs ukończę we wrześniu.


Analiza moich dotychczasowych działań edukacyjnych i wychowawczych pozwala mi określić kierunek i potrzebę dalszego rozwoju.
W dziedzinie doskonalenia warsztatu pracy niezbędne wydaje mi się wzbogacenie o najnowsze metody i formy pracy. Chciałabym poszerzyć swoją wiedzę na temat metod aktywizujących oraz pracy z uczniami metodą projektu. Chciałabym także doskonalić swoje kompetencje wychowawcze, co zamierzam osiągnąć poprzez udział w kursach i warsztatach wzbogacających moją wiedzę na temat współpracy z rodzicami oraz sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem
i pedagogiem. Wyrażam nadzieję, że podjęte przeze mnie działania umożliwią podniesienie moich kompetencji zawodowych, przyczynią się do podwyższenie jakości pracy szkoły oraz przyniosą korzyści uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy stali się mimowolnie uczestnikami ich realizacji.
Z uwagi na to, że szkolna rzeczywistość jest niezwykle dynamiczna i nieustannie pojawiają się nowe problemy pragnę zaznaczyć, iż chętnie podejmę również inne zadania wynikające z potrzeb naszej szkoły.


Działania przewidziane do realizacji w okresie od 01.09.2010r. do 31.05.2013r. i sposób ich realizacji


§ 8. ust. 1 pkt. 1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie
umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania do realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:Dokonam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)
Wezmę udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego nauczyciela.
Termin: IX. 2010r., okres stażu

Sposób dokumentowania:Plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy realizacji:
Będę aktywnie uczestniczyła w: procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, pracach rady pedagogicznej, zespołu samokształceniowego.
Opracuję i przedstawię na posiedzeniu rady pedagogicznej wyniki analizy egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno – przyrodniczej.

Termin: Okres stażu
Sposób dokumentowania:Sprawozdania, protokoły, analiza wyników

3. Poznawanie i stosowanie różnych sposobów dokonywania samooceny pracy nauczyciela.
Formy realizacji:
Będę poszerzała swoją wiedzę poprzez studiowanie fachowej literatury psychologiczno – pedagogicznej oraz popularnonaukowej z zakresu chemii i przyrody.
Samodzielnie opracuję skierowane do uczniów ankiety samooceny i ewaluacji.

Termin realizacji: Okres stażu
Sposób dokumentowania:Recenzja lektur, ankiety samooceny i ewaluacji, wyniki ankiet, autorefleksja

4. Poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących i stosowanie ich na zajęciach lekcyjnych.
Formy realizacji: Wezmę udział w warsztatach na temat metod aktywizujących.

Opracuję ciekawe scenariusze zajęć i materiały dydaktyczne z zastosowaniem metod aktywizujących i wdrożę je w swojej pracy.

Termin realizacji:W trakcie stażu

Sposób dokumentowania:Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów
scenariusze zajęć

5. Konstruowanie i wdrożenie narzędzi badawczych i pomiaru dydaktycznego.
Formy realizacji:
Opracuję narzędzia dotyczące sposobu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: karty pracy, sprawdziany, karty samooceny ucznia.
Przeprowadzę test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów i dokonam analizy wyników.
Termin:Okres stażu
Sposób dokumentowania:Karty pracy, sprawdziany, ankiety,
wyniki badań, wnioski

6.Pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
Formy realizacji: Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki.
Opracuję i wdrożę program do pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Termin: 2010 – 2011, okres stażu Ś

Sposób dokumentowania: Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
Program, potwierdzenie

7. Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologii służącej właściwej współpracy wychowawcy z klasą i rodzicami. Formy realizacji:
Wezmę udział w zajęciach warsztatowych i szkoleniach dotyczących współpracy z rodzicami i uczniami.

Planuję wygłoszenie referatu na spotkaniu z rodzicami na temat: „Dziecko dorasta – o trudnym okresie dorastania”

Termin: Okres stażu
Sposób dokumentowania:Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach
materiały szkoleniowe, referat

8. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Formy realizacji:
Będę korzystała z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetowych stron edukacyjnych.
Opracuję i przeprowadzę zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Będę opracowywała: sprawdziany, karty pracy, testy konkursowe, dyplomy, zaproszenia.

Termin:W trakcie stażu
Sposób dokumentowania: Scenariusze lekcji
karty pracy, zaproszenia, dyplomy,

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji:
Dokonam autoanalizy i autorefleksji, opiszę realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, ewentualne zmiany i modyfikacje wraz z uwzględnieniem ich wprowadzenia.
Zgromadzę dokumenty (świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, dyplomy, programy).
Termin: V. 2013r.
Sposób dokumentowania: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 8. ust. 1 pkt. 2 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
1. Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów chemią
i przyrodą.
Formy realizacji:Będę inspirowała działalność twórczą uczniów przygotowując ich do konkursów.
Zorganizuję szkolny konkurs chemiczny i przyrodniczy; opracuję regulamin konkursu oraz zestaw zadań konkursowych.
Opracuję plan pracy koła chemicznego.
Planuję wycieczki edukacyjne do parków narodowych i krajobrazowych.

Termin: W trakcie stażu
Sposób dokumentowania: Sprawozdania, regulaminy konkursów, dyplomy

Plan pracy zajęć pozalekcyjnych
Karty wycieczek, sprawozdania

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Formy realizacji:
Opracuję plan pracy godzin wychowawczych
w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły.
Zapewnię uczniom możliwość udziału w różnych formach organizacyjnych procesu dydaktycznego i wychowawczego: wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, na basen, lodowisko, rajd rowerowy, klasowe wigilie i mikołajki.
Będę włączała rodziców w różne formy życia klasy poprzez ścisłą współpracę (spotkania z rodzicami, konsultacje).
Przeprowadzę zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców.
Termin: okres stażu
Sposób dokumentowania:
Plan pracy godzin wychowawczych zatwierdzony do realizacji.
Karty wycieczek, sprawozdania
Dokumentacja spotkań z rodzicami, materiały szkoleniowe

3. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
Formy realizacji:Poprowadzę zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Dokonam analizy wyników egzaminów gimnazjalnych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zaprezentuję ją na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Będę uczestniczyła w pracach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły. We współpracy z innymi nauczycielami opracuję wskazany obszar, skonstruuję narzędzia badawcze, przeprowadzę badania i dokonam ewaluacji.
Będę uczestniczyła w pracach komisji konkursowych i egzaminacyjnych.

Termin realizacji:Okres stażu
Sposób dokumentowania:Plan pracy zespołu
Analiza wyników
Potwierdzenie lidera zespołu

4. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Formy realizacji:
Przygotuję inscenizację z okazji Dnia Ziemi.
Będę organizowała imprezy wewnątrzklasowe: mikołajki, wigilie i szkolne: pożegnanie absolwentów, otrzęsiny i inne.
Termin realizacji: w trakcie stażu
Sposób dokumentowania: Scenariusz inscenizacji
Zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych
Odpowiednie potwierdzenia, zdjęcia

5. Podejmowanie działań w ramach realizacji programów i projektów edukacyjnych.
Formy realizacji:
Będę współpracowała w planowaniu i realizacji działań dotyczących programu edukacyjnego "Trzymaj formę"
Będę prowadziła zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej w ramach projektu edukacyjnego „Pracownia Świetlika.”
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: potweirdzenia koordynatorów projektów, scenariusze zajęć

6. Aktywna współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły oraz Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja.”

Formy realizacji:
Podejmę współpracę z instytucjami wspierającymi pracę i funkcjonowanie szkoły: GOPS w Jasionówce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mońkach.

Będę uczestniczyła w realizacji przedsięwzięć Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej „Pro Bogoryja” promujących szkołę i środowisko lokalne (współudział w organizacji Olimpijskiego Biegu Pokoleń).
Termin: okres stażu
Sposób dokumentowania: odpowiednie potwierdzenia


§ 8. ust. 1 pkt. 3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Systematyczne doskonalenie własnych kompetencji zawodowych.
Formy realizacji: Będę uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia metodyczne i wydawnicze, zajęcia warsztatowe, z których uzyskana wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.
Wezmę udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli: praca zespołu samokształceniowego, zespołów oddziałowych.
Termin realizacji: Okres stażu

Sposób dokumentowania: zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach

2. Samodoskonalenie poprzez gromadzenie i poznawanie aktualnej literatury pedagogicznej, metodycznej. Formy realizacji:Samodzielnie będę studiowała literaturę pedagogiczną, metodyczną. Wzbogacę domową biblioteczkę pedagogiczną.
Skorzystam z internetowych stron edukacyjnych, materiałów przydatnych w pracy pedagogicznej.
Termin realizacji:okres stażu

3. Pogłębienie wiedzy na temat form pracy i sposobów pomocy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Formy realizacji:
Ukończenie kursu z zakresu oligofrenopedagogiki.
Udział w szkoleniach związanych z dostosowywaniem metod i form pracy dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Termin realizacji: Okres stażu
Sposób dokumentowania:

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

4. Podjęcie działań mających na celu motywowanie do pracy uczniów z trudnościami w nauce.

Formy realizacji:
Będę prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.
Opracuję plan pracy zajęć wyrównawczych.
Dokonam rzetelnej analizy wyników pracy oraz przeprowadzę ewaluację zaplanowanych działań.
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania: Plan pracy zajęć, karty pracy, scenariusze,

5. Dzielenie się swoją wiedzą oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy innych osób.
Formy realizacji:
Opracuję i udostępnię do wykorzystania
w szkole: karty pracy, testy, ciekawe scenariusze
zajęć.
Będę dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz korzystała z doświadczenia innych nauczycieli w ramach pracy zespołu samokształceniowego.
Termin realizacji:W trakcie stażu
Sposób dokumentowania:Zgromadzone karty pracy, scenariusze zajęćPo zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zaplanowanych do realizacji zadań z uwzględnieniem gromadzonej dokumentacji i ewaluacji wewnętrznej.
Sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju i przedstawię dyrektorowi szkoły.


opracowała: Marta Kamińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.