X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18857
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - wychowawca świetlicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

mgr Justyny Wrodarczyk


UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

w roku szkolnym 2012/13

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


INFORMACJE O NAUCZYCIELU:
• IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Wrodarczyk
• MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach
• STANOWISKO: nauczyciel – wychowawca świetlicy
• POSIADANE KWALIFIKACJE:
- dyplom licencjata na kierunku pedagogika (specjalność - pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną), rok ukończenia: 2009;
- dyplom magistra na kierunku pedagogika (specjalność - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną), rok ukończenia: 2011;
- kontynuowane studia podyplomowe na kierunku pedagogika (specjalność: edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe), rok rozpoczęcia: 2011.

INFORMACJE O ODBYWANYM STAŻU:
• DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 03.09.2012 r.
• DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2013 r.
• OPIEKUN STAŻU: mgr Wioletta Baryła

CELE STAŻU:
1. CEL NADRZĘDNY:
Podniesienie poziomu jakości pracy własnej i szkoły.
2. CEL PODRZĘDNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
3. CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole;
• Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz w szkole;
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku;
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie ich i wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
• Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
• Poprawne planowanie czynności opiekuńczo-wychowawczych;
• Wspieranie aktywności twórczej wychowanków;
• Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

PLAN DZIAŁANIA:


Zgodnie z: § 6 ust.1.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym: przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole oraz przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

(Tabela - dop. red.)


1 2 3 4 5

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego

Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Zapoznanie się z powinnościami i obowiązkami nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciel bibliotekarz

Poprawnie opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
Znajomość aktów prawnych

IX 2012


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa
Zawarcie kontraktu

Opiekun stażu
Opracowanie zasad współpracy, karty kontraktu, hospitacji
Podpisany przez obie strony dokument określający zasady współpracy
IX 2012


Ustalenie z opiekunem terminów spotkań i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć
Potwierdzenie opiekuna stażu
IX 2012


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, konspekty zajęć, sprawozdania z realizacji zadań)
Na bieżąco przez cały okres stażu


Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego przedmiotów artystycznych
Obserwacje
Rozmowy z opiekunem stażu
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Przewodniczący zespołu samokształceniowego przedmiotów artystycznych
Listy obecności na spotkaniach Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie opiekuna stażu
Listy obecności na spotkaniach zespołu samokształceniowego przedmiotów artystycznych
Na bieżąco przez cały okres stażu


Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji (statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, regulaminy itd.) oraz dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi (karty zgłoszeń do świetlicy, dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.)
Analiza dokumentacji
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Opracowanie projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Pedagog szkolny
Nauczyciel bibliotekarz
Nauczyciele

Rejestr poznanych dokumentów
Wpisy w dziennikach
Projekt planu pracy świetlicy

IX/X 2012


Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Rozmowy z nauczycielami
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
Listy obecności na spotkaniach Rady Pedagogicznej
IX 2012


Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu wstępnym BHP oraz instruktażu stanowiskowym
Udział w szkoleniu przeciwpożarowym
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Oświadczenie o znajomości przepisów BHP oraz P.POŻ.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Notatki własne
IX 2012


Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej
Bezpośrednia rozmowa
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy
Uwagi w autorefleksji
Przez cały okres stażu


Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Analiza i opis realizacji niniejszego planu
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2013


Zgodnie z: § 6 ust. 1.2, 1.3.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,w której nauczyciel odbywał staż
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 1 godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 1 godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Obserwowanie zajęć, analiza zgodnie z wcześniej przygotowanymi narzędziami, omówienie zajęć z prowadzącym i zapisanie spostrzeżeń, analiza konspektów zajęć
Opiekun stażu
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji
Scenariusze obserwowanych zajęć
Raz w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem, zapisanie spostrzeżeń, analiza konspektów zajęć
Opiekun stażu

Konspekty zajęć
Wnioski i uwagi do realizacji
Raz w miesiącu


Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
Potwierdzenie opiekuna stażu
Przez cały okres stażu

Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych


Współorganizowanie różnego rodzaju imprez i uroczystości okolicznościowych
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
Sprawozdania z organizacji uroczystości
Materiały fotograficzne
Na bieżąco przez cały okres stażu


Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Rozszerzanie społecznej działalności pozaszkolnej

Udział uczniów w konkursach i turniejach wynikających z planu pracy
Współorganizacja konkursów i różnych form wszechstronnego rozwoju dzieci
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Organizatorzy
Potwierdzenia od organizatorów
Dyplomy i zaświadczenia
Sprawozdania z organizacji konkursów

Na bieżąco przez cały okres stażu


Zgodnie z: § 6 ust. 1.4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy: uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Autorefleksja, autoanaliza
Opiekun stażu

Uwagi w autorefleksji
Dokumentacja efektów własnej pracy
W trakcie stażu


Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz warsztatach pedagogicznych organizowanych w ramach WDN, udział w lekcjach otwartych
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Zaświadczenia
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
Notatki własne

Na bieżąco przez cały okres stażu


Współodpowiedzialność za działalność zespołu samokształcenia przedmiotów artystycznych
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego przedmiotów artystycznych
Nauczyciele przynależący do zespołu

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

Na bieżąco przez cały okres stażu


Samodoskonalenie
Studiowanie fachowej literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
Zbieranie materiałów do wykorzystania w pracy zawodowej
Ukończenie podjętych studiów podyplomowych „Edukacja elementarna”
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciel bibliotekarz

Notatki z przeczytanych książek
Potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza
Dyplom ukończenia studiów

W trakcie stażu

Doskonalenie multimedialnych technik pracy


Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Płyta z zapisem elektronicznym
W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2.3.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie zasad wychowawczych szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy
Opracowanie planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy i pozycji tygodniowych cykli tematycznych
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie własnych zadań wychowawczych
Wybór tematów na bieżący rok
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele świetlicy
Rodzice

Opracowany plan opiekuńczo-wychowawczy świetlicy oraz plan cykli tematycznych
IX 2012


Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów

Obserwacja
Rozmowy z uczniami
Stały, regularny kontakt z rodzicami uczniów
Analiza dokumentacji - ankiety, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, arkusze ocen
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Rodzice

Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie
Notatki z przeprowadzonych rozmów
Potwierdzenie przez dyrektora szkoły
Przez cały okres stażu


Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami
Rozmowy podczas spotkań wynikających z zaistniałych sytuacji
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciele

Notatki własne z przeprowadzonych rozmów
Na bieżąco przez cały okres stażu


Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
Rozmowa, wywiad, kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Dyrektor szkoły

Spis niezbędnych adresów i telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
Na bieżąco przez cały okres stażu


Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw
Dyżury podczas przerw międzylekcyjnych
Opiekun stażu
Nauczyciele dyżurujący
Potwierdzenie dyrekcji szkoły
Przez cały okres stażu


Prowadzenie akcji „Owoce w szkole”

Koordynowanie działań w ramach programu „Owoce w szkole”
Dyrektor szkoły
Kierownik świetlicy
Dokumentacja związana z akcją „Owoce w szkole”
Przez cały okres stażu


Wspomaganie prawidłowego rozwoju uczniów (2 h z KN)
Prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów klas III oraz zajęć „Zaczarowane bajki” dla uczniów klas I
Opiekun stażu
Nauczyciele świetlicy
Całoroczny plan pracy
Sprawozdania z realizacji zajęć
Przez cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.