X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18798
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielem kontraktowym w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, w którym pracuję od 2003 roku. Staram się systematycznie bogacić warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły. Nową wiedzę i umiejętności czerpię poprzez różne zewnętrzne formy doskonalenia, poprzez wymianę doświadczeń z kolegami i koleżankami z pracy, lekturę fachowej literatury, śledzenie informacji o edukacji w Internecie, a głównie poprzez codzienne obcowanie w środowisku wychowawczym.
Realizując opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, w okresie od 1 września 2006 do 31 maja 2009r. , dążyłem do pełnej realizacji założonych zadań. Praca według ustalonego harmonogramu umożliwiła mi planowe działanie, które mogłem udokumentować. W swojej pracy zawodowej dążyłem do doskonalenia warsztatu i metod pracy, realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe, uczestniczenia w różnych formach doskonalących umiejętności zawodowe, podnoszenia własnych kwalifikacji, poziomu i jakości wykonywanej pracy oraz jakości pracy szkoły. Starałem się, aby plan mojego rozwoju odzwierciedlał moje działania wykonywane w okresie stażu.
Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego, brałem pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, również potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. W trakcie realizacji planu dokonywałem bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
W swoim sprawozdaniu wyczerpująco przedstawiam realizację zawartych w moim planie rozwoju zawodowego zadań, który został sporządzony zgodnie z §5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 6 grudnia 2004r.§ 7.1.1

Uczestniczenie w pracy organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego


1.UDZIAŁ W PRACACH RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY, WSPÓŁPRACA
Z GRONEM PEDAGOGICZNYM

Przez cały okres stażu uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
W styczniu 2007 roku przedstawiłem sprawozdanie i wnioski z przeprowadzonego w grudniu 2006 roku próbnego egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
W styczniu 2009 roku opracowałem zestawienie wyników i wnioski z badania wyników i próbnego egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych.
W październiku 2006 roku przedstawiłem sprawozdanie z udziału w warsztatach organizowanych w Gostwicy dla nauczycieli zrzeszonych w TGPMMiW.

Efekty
a)Udział w Radach Pedagogicznych pozwolił mi na poznanie rozporządzeń istniejących w szkole, zasad udzielania kar i nagród uczniom, zapoznałem się również z planami pracy szkoły, poznałem procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, systematycznie poznawałam również zmiany w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, uczestniczyłem w szkoleniu na temat kryteriów ocen z zachowania przygotowany przez zespół wychowawczy, uczestniczyłem w szkoleniu na temat „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” .
b)Wiadomości i umiejętności, które zdobyłem podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej ułatwiły mi właściwą interpretację rozporządzeń obowiązujących w szkole, a następnie wykorzystanie ich w praktyce w pracy z uczniami lub podczas spotkań z rodzicami. Dzięki temu moi uczniowie znali swoje prawa, obowiązki, system kar i nagród obowiązujący w szkole.
c)Zdobycie wiedzy podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych pozwoliło mi na podniesienie jakości pracy szkoły.

2.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

We wrześniu 2004 raku zostałem wychowawcą klasy I c, trzy lata później klasy I e. Zawsze starałem się pozyskać bardzo dobry kontakt z rodzicami, gdyż tylko dzięki należytej współpracy i porozumieniu między nimi a wychowawcą, możliwe jest należyte wychowanie młodego człowieka, unikanie sytuacji problemowych i efektywne rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.

Efekty
a)Jako wychowawca klasy systematycznie informowałem rodziców o osiągnięciach i porażkach swoich dzieci; organizacji uroczystości klasowych i szkolnych, przebiegu egzaminów gimnazjalnych, a także o zachowaniu ich dzieci w szkole. Z rodzicami uczniów, mających problemy w nauce, spotykałam się indywidualnie podczas specjalnych dyżurów w szkole, podczas których byłem do ich dyspozycji.
b)Regularne spotkania pomogły nam wspólnie znaleźć sposób, aby pomóc dziecku pokonać trudności w nauce. Podczas wielu spotkań korzystałem z pomocy i rad pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
c)Bardzo dobra współpraca z rodzicami przyniosła zamierzone efekty pracy wychowawczej. Szkoła nie miała problemów wychowawczych, a uczniowie klasy III c otrzymali promocję do szkół średnich. Obecna klasa II e nie sprawia kłopotów wychowawczych, uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, czego dowód dali podczas badania wyników nauczania w grudniu 2007 roku.


3.PRACA W KOMISJACH POWOŁANYCH PRZEZ DYREKTORA

Od 2003 roku corocznie jestem powoływany przez dyrektora szkoły do szkolnego zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka obcego.
Pozwala mi to poznać procedury związane z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego.

W maju 2007 roku uczestniczyłem w pracach komisji powołanej przez dyrektora szkoły do wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły. Celem komisji było opracowanie zmian w Statucie Szkoły dotyczących:
- wyboru programu nauczania oraz podręcznika,
- jednolitego stroju szkolnego oraz stroju galowego,
- kompetencji Rady Rodziców,
- korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych.

Efekty
a)Praca w komisji pozwoliła mi na poznanie zasad i procedur wprowadzania zmian do dokumentacji szkoły. Nauczyła jasnego, przejrzystego i precyzyjnego formułowania przepisów, postanowień i regulaminu.
b)Dzięki jasno określonym postanowieniom i zasadom postępowania w przypadku naruszenia regulaminów ustanowionych w Statucie Szkoły, uczniowie znają swoje prawa i wiedzą, jaka kara może ich spotkać w przypadku jego naruszenia.
c)Szkoła dzięki zmianom w Statucie ma jasno określone przepisy, wedle których postępują wszyscy nauczyciele i wychowawcy.


4.WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

Samorząd Uczniowski realizuje bardzo różne zadania na terenie szkoły. Inicjatywa uczniów jest cennym i pożądanym zjawiskiem w życiu szkoły i często rozwija się tylko wtedy, gdy wspiera ją aktywna postawa nauczycieli.
W ciągu wszystkich lat pracy w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie stale współpracowałem z Samorządem Uczniowskim. Pomagałem w redagowaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, wykonywaniu dekoracji, pełniłem opiekę podczas organizowanych imprez.
We wrześniu 2008 roku zostałem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Wraz z młodzieżą zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć i zadań:
- zorganizowanie otrzęsin uczniów klas pierwszych,
- przydział uczniów do poszczególnych sekcji w samorządzie,
- przydział dyżurów uczniów w toaletach podczas przerw śródlekcyjnych,
- przydział akademii i apeli.
- udział pocztu sztandarowego w obchodach Dni Papieskich, uroczystościach pogrzebowych, akademii z okazji 11. Listopada, 10. rocznicy istnienia Gimnazjum nr 1 i 5. rocznicy nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II, misjach w kościele św. Stanisława, akademii z okazji święta Konstytucji 3 maja w WDK i w naszej szkole, uroczystości zakończenia roku szkolnego,
- prowadzenie akademii z okazji DEN,
- wykonanie gazetek w gablocie w holu szkoły z okazji: DEN, 11. Listopada, mikołajek i Bożego Narodzenia, Święta Zmarłych, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, dnia wiosny, Wielkanocy, obchodów rocznicowych Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, egzaminów gimnazjalnych, Konstytucji 3 maja, Dnia Matki, Dnia Dziecka, wakacji.
- przeprowadzenie akcji: Góra Grosza, Mikołaj w szkole,
- zorganizowanie konkursu na najładniejsze dekoracje sal i drzwi z okazji świąt Bożego Narodzenia,
- zorganizowanie 3 dyskotek szkolnych
- dokonanie oceny pracy 3 nauczycieli (pań: M. Małys, M. Nikodem, E. Semby),
- przystąpienie do programu „Szkoła bez przemocy” i do konkursu literackiego „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
- przeprowadzenie akcji „Zdrowo żyć – zdrowym być”,
- zorganizowanie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.

Efekty
a)Dzięki współpracy z Samorządem Uczniowskim zyskałem mnóstwo nowych umiejętności. Przede wszystkim nauczyłem się umiejętnego i przemyślanego kierowania pracą młodzieży, motywowania ich i zachęcania do podejmowania kolejnych wyzwań i zadań. Umiejętna współpraca z uczniami pozwoliła mi lepiej poznać ich potrzeby i oczekiwania.
b)Poprzez pracę z młodzieżą lepiej poznałem środowisko uczniowskie i wpłynąłem na pozytywne kształtowanie osobowości młodych ludzi. Uczniowie mieli możliwość wykazania się w różnych działaniach. Dzięki współpracy z Samorządem Uczniowskim nauczyli się obowiązkowości, systematyczności i odpowiedzialności za powierzone im funkcje i zadania.
c)Działalność młodzieży i aktywna postawa nauczycieli (w tym także moja) przyczyniła się do tego, że wszystkie działania wykonane były na wysokim poziomie. Dzięki temu szkoła nie jest jedynie miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, ale także placówką, która dba o wszechstronny rozwój ucznia.


5.PROMOWANIE SZKOŁY POPRZEZ POMOC W TWORZENIU I UAKTUALNIANIU STRONY INTERNETOWEJ

Szkolna strona internetowa została stworzona po to, by każdy użytkownik sieci WWW mógł bez najmniejszych problemów dotrzeć do informacji na temat naszej placówki. Dzięki niej może poznać historię naszej szkoły, przejrzeć galerię zdjęć klasowych, jak i z ważnych uroczystości i ciekawych imprez czy też porozmawiać na forum. W dobie komputeryzacji niemal każdej dziedziny życia, stworzenie internetowej strony szkoły jest obowiązkiem każdej szanującej się placówki oświatowej.
W roku szkolnym 2007 / 2008 wielokrotnie pomagałem uczniom z koła informatycznego w redagowaniu tekstów zamieszczanych na stronie. Wprowadzałem korekty i podpowiadałem, w jak podnieść jakość zamieszczanych tam informacji.

Efekty
a)Dzięki temu poznałem podstawowe sposoby, techniki i metody tworzenia stron internetowych.
b)Uczniowie doskonalili umiejętności poprawnego redagowania różnych form wypowiedzi.
c)Poprzez to działanie szkoła zyskała stronę internetową z aktualnymi informacjami na temat uczniów, nauczycieli, placówki.


6.INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Udział w imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Nauczyciel języka polskiego stale musi wzbogacać swój warsztat pracy. Jednym ze sposobów pogłębiania wiedzy jest udział w imprezach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez ośrodki kultury. Takie spotkania pozwalają poznać nowe sposoby i techniki pracy. Są również doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań.
Podczas trwania stażu uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Wieruszowie z panią Barbarą Wachowicz - pisarką, autorką książek o najsłynniejszych Polakach, fotografikiem, publicystką, scenarzystką, inicjatorką wielu społecznych akcji, które mają na celu ratowanie polskiej tradycji i kultury. Pisarka przedstawiła swoje spojrzenie na tradycję literackie śladami wielkich polskich poetów i pisarzy (Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Żeromskiego). To było niezapomniane wydarzenie i spotkanie z niekwestionowaną Mistrzynią Mowy Polskiej i nieprzeciętną osobowością.
W 2006 r. byłem członkiem komisji oceniającej prace uczniów w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Przeczytałem – polecam, czyli z lekturą za pan brat”, zorganizowanym w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie. Konkurs ten miał charakter zarówno czytelniczy jak i plastyczny. Zadaniem uczestnika było napisanie tekstu zachęcającego do przeczytania jednej z książek z kanonu lektur oraz przygotowanie plakatu reklamującego daną książkę.
W kwietniu 2009 roku uczestniczyłem w pracach komicji oceniającej diecezjalny konkurs plastyczno-poetycki, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Cieszęcinie, we współpracy z proboszczem parafii, pod hasłem: „Śladami św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika” Celem konkursu było wyłonienie laureatów nadesłanych przez uczniów wielu szkół prac plastycznych i literackich.
W listopadzie 2007 roku brałem udział w pracach komisji konkursu językowo-geograficznego pod hasłem „Z zabawy nauka – zatem potyczki ortograficzno-geograficzne”, który został zorganizowany przez nauczycielki Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Celem konkursu było wykazanie się umiejętnościami z zakresu korzystania z mapy świata i atlasu geograficznego, stosowania reguł ortograficznych i interpunkcyjnych. Ponadto istotne okazały się dobra współpraca w grupie oraz umiejętność dokonywania szybkich i trafnych wyborów.
Z wielką przyjemnością wziąłem również udział w akcji zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę w Wieruszowie. Impreza obejmowała dyktando oraz pogadankę o poprawności językowej, wygłoszonej przez pana Mariana Polońskiego - długoletniego nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Wieruszowie. Spotkanie pod hasłem „Zabawy z językiem polskim” zostało zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.


Efekty
a)Tego rodzaju spotkania pozwalają poznać nowe sposoby i techniki pracy. Są również doskonałą okazją do rozwijania swoich zainteresowań. Uczestniczenie w nich to nie tylko przyjemność, lecz również doskonały sposób sprawdzenie i skonfrontowania swojej wiedzy. Dzięki nim zyskałem nowe spojrzenie na różne kwestie dotyczące zarówno literatury jak i języka ojczystego. Zdobytą wiedzę i umiejętności stale wykorzystuję na lekcjach języka polskiego, urozmaicając w ten sposób zajęcia.
b)Poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i edukacyjnym naszego regionu mam możliwość zdobywania i przekazywania uczniom ciekawych informacji. Dzięki temu przekonują się, że nauka języka polskiego nie musi być tylko koniecznym obowiązkiem, ale może być zabawą i przyjemnością. Grupa uczniów aktywnie uczestniczyła w tych i innych spotkaniach organizowanych przez miejscowe biblioteki. Z pewnością na długo pozostaną one w ich pamięci, a doświadczenia i nabyte umiejętności nie raz będą wykorzystane w dalszej edukacji i codziennym życiu.
c)Udział w zorganizowanych spotkaniach autorskich i sprawdzianach umiejętności znacząco wpłynął na podniesienie jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. Z pewnością zadania te wywarły wpływ na wyniki wielu konkursów czy egzaminów gimnazjalnych.


Udział w imprezach kulturalnych i edukacyjnych

W styczniu 2008 roku wraz z nauczycielkami Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie zorganizowałem i przeprowadziłem akcję „Uczniowie – uczniom” , której celem była zbiórka pieniędzy na rzecz spalonej w listopadzie 2007 roku szkoły dla niewidomych dzieci w Laskach.
Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu przedstawienia teatralnego „Narkotyki – nie biorę” w Wieruszowskim Domu Kultury. W dwudniowej imprezie uczestniczyła młodzież ze wszystkich wieruszowskich szkół. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów i ciastek został przekazany dyrektorowi zniszczonej placówki.

Efekty
a)Współorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia pozwoliło mi nabyć nowe umiejętności i wzbogaciło o ciekawe doświadczenia. Podczas organizacji i przeprowadzania zbiórki pieniędzy liczyła się przede wszystkim dobra współpraca pomiędzy organizatorami oraz nauczycielami i uczniami. Nauczyłem się odpowiedzialności za powierzone obowiązki oraz sumienności i staranności w wykonywaniu przydzielonych zadań.
b)Uczniowie uświadomili sobie, jak cenne i ważne jest niesienie pomocy potrzebującym ludziom. Doskonalili umiejętności aktorskie i organizatorskie, włożyli sporo pracy i wysiłku, by ich działania przyniosły zamierzony sukces i satysfakcję z podjętego trudu.
c)Szkołą zyskała uznanie wśród uczniów i społeczności lokalnej jako placówka, która wychowuje młodzież w duchu zrozumienia, szacunku i empatii, której nieobce są losy innych.

Organizowanie pieszych i rowerowych wycieczek

Pracując wiele lat w gimnazjum, świadomy jestem stresów, jakie przeżywa młodzież, kiedy rozpoczyna naukę w nowej szkole, w nowej grupie rówieśników. Dlatego ważne w pracy każdego wychowawcy jest zintegrowanie uczniów, prowadzenie zespołu klasowego w taki sposób, aby wszyscy postępowali zgodnie z zasadami poszanowania, odpowiedzialności i tolerancji.
Mając na uwadze powyższe cele zorganizowałem wycieczkę do Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie. Był to doskonały sposób nie tylko na integrację zespołu klasowego, ale również na rekreację na świeżym powietrzu. Gry zespołowe, rower wodny, przejażdżka bryczką, ognisko to tylko niektóre atrakcje, które dostarczyły mnóstwa emocji i radości.
Młody człowiek powinien mieć świadomość tego, jak wiele zawdzięcza swoim przodkom, żołnierzom, którzy polegli w obronie ojczyzny. Dlatego też co roku wraz z klasą udawałem się na miejscowy cmentarz, by uczcić pamięć tych, których nie ma wśród nas. Uczniowie zapalali znicze na grobach poległych żołnierzy, zmarłych nauczycieli i bliskich. W ten sposób oddawali hołd i okazywali szacunek zmarłym.
Efekty
a)Wspólne wycieczki wzbogaciły mnie o nową wiedzę jako wychowawcę. Pozwoliły na obserwację zachowań wychowanków, dały szerszy obraz ich usposobienia i charakterów.
b)Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach. Dzięki nim mieli okazję lepiej się poznać, pokonać lęki, poznać się, zyskać nowych kolegów i przyjaciół. Ponadto nauczyli się godnie okazywać szacunek i wdzięczność zmarłym osobom. Nowe doświadczenia mogli również wykorzystać na lekcjach historii czy języka polskiego.
c)Poprzez organizowanie wycieczek szkolnych przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły, która dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów, a realizując zdania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, wykracza poza mury gimnazjum.

Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów promujących najbliższą okolicę

Współczesna edukacja szkolna zmierza do wszechstronnego rozwoju człowieka. Poszczególne elementy osobowości człowieka są wynikiem procesu wychowania i kształcenia, które w pracy szkoły stanowią integralną całość. Budowanie oraz pogłębienie więzi z regionem młodych ludzi oraz poszerzanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym rodzinnej miejscowości to jedne z istotniejszych wartości, które należy przyswoić i pielęgnować.
W tym celu przystąpiłem do konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi pod hasłem „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy – szkolny, miał na celu wyłonienie dwóch najlepszych prac. Kolejny – ogólnopolski – był rozstrzygający. Uczennice Katarzyna Świeściak i Katarzyna Lipińska otrzymały wyróżnienie i osobiście w Sejmie RP odebrały z rąk Opiekuna Naukowego Towarzystwa – pani prof. dr hab. Krystyny Chałas nagrody i dyplomy za udział w konkursie. Uczennice napisały obszerne prace stylistyczne, podkreślające wpływ wsi i wiejskich wartości na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Wykazały się niezwykłym spojrzeniem na sens życia człowieka, bogactwem słownictwa, znajomością literatury, a przede wszystkim umiejętnością poprawnego pod każdym względem wypowiadania.


Efekty
a)Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany wrażeń i doświadczeń między uczniami i nauczycielami różnych szkół należących do TGPzMMiW. Uroczysta gala i możliwość wysłuchania prelekcji posłów i marszałka Sejmu na długo pozostaną w mej pamięci. Spotkanie było doskonałą formą ukoronowania pracy nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, którzy organizowali szkolny etap i koordynowali pracę uczestników konkursu.
b)Uczniowie, dzięki udziałowi w konkursie promującym walory swojego regionu zamieszkania, mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat rodzinnej miejscowości. W ciekawy sposób zareklamowali miejsce urodzenia, wykazali wielki szacunek i zachwyt swoją małą ojczyzną. Oprócz tego doskonalili umiejętność redagowania eseju i swobodnego posługiwania się językiem ojczystym.
c)Udział i wyróżnienie w prestiżowym konkursie to niewątpliwie duma dla szkoły.
Poprzez to podnosiłem poziom umiejętności językowych i stylistycznych młodzieży, wpływając jednocześnie na jakość pracy szkoły.§ 7.1.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego


1.DZIAŁ W WARSZTATACH METODYCZNYCH I WEWNĄTRZSZKOLNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM

Praca nauczyciela wymaga stałego dokształcania i poszerzania swojej wiedzy, dlatego
podczas trwania stażu brałem udział w wielu kursach i szkoleniach dostosowanych do potrzeb szkoły.
W dniach 8 – 13 lipca 2005 wziąłem udział w warsztatach organizowanych w Gostwicy dla nauczycieli zrzeszonych w TGPMMiW. Warsztaty odbywały się pod kierunkiem pani prof. dr hab. Krystyny Chałas.
Głównym celem warsztatów było przygotowanie młodych nauczycieli do objęcia wychowawstwa w nowym roku szkolnym oraz praktyczna nauka projektowania godzin wychowawczych pod kątem wychowania w patriotyzmie.
Tematyka warsztatów:
- planowanie godzin do dyspozycji wychowawcy w ramach wychowania ku wartościom,
- planowanie ważnych wydarzeń w życiu szkoły i jakie wartości patriotyczne one niosą,
- tworzenie organizacji młodzieżowych jako jeden z aspektów patriotyzmu,
- organizowanie wycieczek klasowych (miejsce, cel).

Efekty:
a)Udział w zajęciach z pewnością pomógł mi umiejętnie planować tematykę godzin wychowawczych uwzględniając w nich aspekty patriotyczne. Umiejętności nabyte podczas tego kursu wykorzystam pracując z uczniami, wychowankami, przy organizowaniu imprez szkolnych oraz wycieczek szkolnych.
b)Dzięki zdobytym informacjom mogłem lepiej kształcić postawy patriotyczne wśród młodzieży.
c)Udział w takich warsztatach podniósł moje kwalifikacje jako nauczyciela, co przyczynia się również do podniesienia jakości pracy szkoły.

We wrześniu i październiku 2008 roku byłem słuchaczem szkolenia okresowego w dziedzinie „Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli”.
Celem szkolenia było poznanie zagadnień z zakresu higieny i fizjologii pracy oraz podstawy prawne ochrony pracy i bezpieczeństwo pracy.

Efektem tego szkolenia było:
a)Zapoznanie się przeze mnie z pojęciem „higiena” w pracy, dzięki czemu wiedziałem, jak zminimalizować zagrożenia występujące w klasie, zwracałem szczególną uwagę na bezpieczeństwo i postawę uczniów podczas siedzenia w ławkach. Jest to bardzo istotne, gdyż zła postawa wpływa niekorzystnie na ich zdrowie, a jednocześnie uniemożliwia efektywną pracę podczas lekcji.
b)Uczniowie mieli zapewnioną bardzo dobrą opiekę podczas zajęć, oraz odpowiednią pozycję podczas lekcji, co korzystnie wpłynęło na ich zdrowie i efektywną pracę na zajęciach.
c)Dla szkoły: zdrowi uczniowie zapewnili lepsze wyniki w nauce.


W październiku 2004 wziąłem udział w seminarium na temat „Rola nauczyciela w Wewnątrzszkolnym Systemie Zapewniania Jakości”.
Celem tego szkolenia było poznanie i opracowanie narzędzi oraz planu ewaluacji programów nauczania bloku przedmiotów humanistycznych. Szkolenie to okazało się niezwykle ważne w dalszej pracy zawodowej. Dzięki temu kursowi dowiedziałem się, na czym polega koncepcja pracy szkoły, co składa się na proces kształcenia oraz oczekiwane osiągnięcia ucznia. Szkolenie pozwoliło mi zrozumieć, jakie umiejętności powinien posiadać nauczyciel dbający o jakość procesu nauczania. Dzięki niemu wiem, na co muszę zwracać szczególnie uwagę w swojej pracy, aby osiągnięcia uczniów były wyższe, gdyż świadczą one o jakości procesu uczenia się. Udział w szkoleniu przybliżył mi również procedury budowania planu mierzenia jakości pracy szkoły.

Efektem tego szkolenia było:
a)Nabycie umiejętności, które wykorzystałem podczas pracy w zespole zajmującym się mierzeniem jakości pracy szkoły.
b)Mój udział w wewnątrzszkolnym systemie zapewniania jakości pracy szkoły przyczynił się do podwyższenia jakości pracy ucznia. Zdobyte umiejętności wykorzystałem podczas indywidualnej pracy z uczniem, aby pomóc mu w trudnościach związanych z danym tematem z języka polskiego.
c)Aktywny udział w szkoleniu przyczynił się po podniesienie efektów pracy uczniów,a co za tym idzie – pracy szkoły. Stałem się bardziej kreatywny w staraniach o podnoszenie jakości pracy własnej i jakości pracy szkoły, która funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami współczesnej oświaty.


W kwietniu 2005 ukończyłem kurs „Uczymy ucznia uczyć się”
Celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań współczesnej szkoły.W związku z tym, że szkoła umożliwia wszechstronny rozwój uczniów i stwarza im warunki do korzystania z różnych źródeł informacji, szkolenie dotyczyło kierowania pracy ucznia w gromadzeniu informacji i ich selekcji. Efektywny proces uczenia się jest bardzo ważny w pracy ucznia, oszczędza jego czas i pozwala na odpowiednie przygotowanie się do lekcji. Formy pracy przedstawione podczas kursu można przede wszystkim wykorzystać przed lekcjami powtórzeniowymi oraz zajęciami prowadzonymi metodami projektu, dyskusji, do której uczniowie przygotowują się w domu. Szkolenie dotyczyło istotnych problemów współczesnej szkoły, związanych ze sposobami aktywizowania uczniów, twórczym rozwiązywaniem ich problemów oraz wykorzystaniem mediów w procesie uczenia się.
Na szkoleniu poznałem metody aktywizujące, które następnie wykorzystywałem na lekcjach języka polskiego. Do nich należą:
drama – stymuluje aktywność w działaniu, pobudza wyobraźnię ucznia, kształtuje jego postawę twórczą, Odgrywanie scenek na wybrane tematy daje uczniom możliwość przeżycia sytuacji, wcielenia się w daną rolę, dzielenia się spostrzeżeniami, rozwija myślenie, wyobraźnię, koncentrację, spontaniczność.
dyskusja – mobilizuje uczniów do oceny faktów, konfrontacji różnych stanowisk, pokazania różnych możliwości rozwiązania problemu. Metoda ta bardzo angażuje wszystkich uczniów, nawet tych biernych, ćwiczy poprawne myślenie i umiejętność ścisłego formułowania własnych wypowiedzi, uczy prawidłowego stosunku do osób zajmujących odmienne stanowisko.
mapa mentalna – to metoda wizualnego opracowania problemów z wykorzystaniem rysunków, obrazków, zdjęć, wycinków, symboli haseł. Metoda ta porządkuje wiadomości, tworzy skojarzenia między nimi i łączy je w logiczną całość wokół głównego tematu. Uczy współpracy, aktywizuje wszystkich uczniów. Uczniowie wykonują swoje zadania bez bezpośredniej i natychmiastowej pomocy nauczyciela.
praca z tekstem – uczniowie czytają tekst ze zrozumieniem, analizują wykresy, diagramy, zestawienia. tabele. Nauczyciel musi zainteresować ucznia tekstem, stawia pytania, ukierunkowuje, zwraca uwagę na trudne słowa.
praca w grupach – uczy kooperacji, respektowania przyjętych zasad, dyscypliny, uczy współdziałania. Pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, ułatwia aktywizację wszystkich uczniów, działa inspirująco.
burza mózgów - metoda poszukiwania pomysłów (idei, rozwiązań, wariantów). Uczniowie w zespole tworzą pomysły rozwiązania jakiegoś problemu. Pomysły mogą być bardzo zaskakujące. Metoda ta aktywizuje wszystkich uczniów, uczy zwięzłego, precyzyjnego wyrażania myśli, sprawdza posiadaną wiedzę. Nauczycielowi nie wolno krytykować wysuwanych pomysłów.
metoda projektów – oznacza „duże” zadanie. Zadanie to uczeń realizuje sam a nauczyciel je przygotowuje i koordynuje. Wykonanie projektu wymaga wykorzystanie wiedzy z różnych przedmiotów nauczania.
aktywny wykład – niezbędny przy przekazywaniu wiedzy, warto wykorzystać materiały prezentacyjne (wykresy, plansze). Warto utrwalić przekazywane treści przy pomocy kreatywnych technik, jak działania czy prace ustne i pisemne.
metoda „za” i „przeciw” – ułatwia podjęcie decyzji oraz spojrzenie na ten sam problem z różnych punktów widzenia. Uczniowie w dwóch przeciwstawnych grupach prezentują argumenty „za i przeciw”, których celem jest przekonanie adwersarzy do swojego stanowiska. Nauczyciel ocenia poprawność językową, merytoryczną, kulturę dyskusji itp.

Efekty szkolenia
a)Jako nauczyciel, który stosuje metody aktywne, uświadamiam uczniom cel ich działania wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia. Organizuję tak zajęcia, aby uczniowie mogli czegoś doświadczać, coś zbadać i zdziałać.
W tym celu:
- zachęcam uczniów do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi,
- staram się ograniczyć stosowanie metod podających, służących przekazywaniu gotowych wiadomości,
- stosuję metody i techniki aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia i działania,
- organizuję pracę tak, aby uczniowie mogli zaspokajać swoje potrzeby (bezpieczeństwa, uznania, kontaktów społecznych, komunikacji, aktywności),
- uatrakcyjniam zajęcia poprzez wprowadzenie efektu zaskoczenia, zaciekawienia, nowości, ponieważ to wzmaga zaangażowanie uczniów,
- wykorzystuję na zajęciach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne,
- na zajęciach tworzę małe grupy, które wymuszają aktywność wszystkich jej uczestników i sprzyjają obiektywnej ocenie i samoocenie.
b)Dzięki wykorzystywaniu aktywnych metod pracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach. W oryginalny sposób zdobywają i przyswajają wiedzę i umiejętności. Chętnie i aktywnie uczestniczą w lekcjach.
c)Działania te mają bardzo ważny wpływ na zapewnienie jakości pracy naszej szkoły. Samodzielność uczniów i sprawne zdobywanie przez nich wiadomości i umiejętności ma wpływ na wyniki sprawdzianów wewnątrzszkolnych oraz egzaminów gimnazjalnych, co przyczynia się do ponoszenia jakości pracy szkoły


W listopadzie 2005r byłem uczestnikiem „Kursu kierowników wycieczek szkolnych” zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.
Każdy nauczyciel, realizując zadania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze szkoły, organizuje wycieczki, które przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju ucznia. Kurs kierowników wycieczek pozwolił mi na poznanie prawidłowego planowania i organizacji wycieczek szkolnych. Wiem, na czym polegają obowiązki kierownika wycieczek oraz jak należy dbać o bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych. Prowadzący szkolenie zwracali uwagę na aspekt dydaktyczno-wychowawczy wycieczki oraz zasady jej kalkulacji finansowej.

Efektem tego szkolenia było:
a)Uzyskanie przeze mnie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych.
Podczas kursu poznałem:
- sposób organizacji imprez i wycieczek szkolnych,
- formy i etapy realizacji imprez i wycieczek,
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas różnych wycieczek,
- podstawy pierwszej pomocy,
- sposób przygotowywania dokumentacji wycieczki szkolnej,
- rodzaje zagrożeń i niebezpieczeństw, z jakimi można się spotkać.
b)Wiedzę zdobytą podczas tego kursu wykorzystuję, organizując ciekawe i bezpieczne wycieczki swoim wychowankom.
c)Poznanie obowiązujących przepisów, norm i wymogów wpływa pozytywnie na kompetentne wywiązywanie się z obowiązków pracownika szkoły i wpływa na zwiększenie jakości pracy.
W kwietniu 2005 roku ukończyłem kurs „Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.
W czasie różnych zajęć wychowawczych lub opiekuńczych spotykamy się z sytuacjami, kiedy uczeń ulegnie nagłemu wypadkowi i należy mu natychmiast udzielić pomocy. Często w takich sytuacjach od naszej pomocy zależy zdrowie dziecka. Dlatego ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Prowadzący kurs przybliżyli zasady bezpieczeństwa w szkole. Dowiedziałam się, jakiej pomocy należy udzielić w przypadku różnych nagłych wypadków, zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Omawialiśmy i ćwiczyliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową. Bardzo ważne okazały się zasady udzielania pierwszej pomocy w urazowych uszkodzeniach ciała.

Efektem tego szkolenia było:
a)poznanie przeze mnie zasad udzielania pierwszej pomocy uczniom w sytuacji zagrażającej życiu,
b)zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć w sytuacji zagrożenia życia,
c)dla szkoły – bezpieczeństwo uczniów jako priorytet dla naszej szkoły.


W kwietniu 2004 roku byłem uczestnikiem szkolenia dydaktycznego „Od teorii do praktyki, czyli o umiejętności patrzenie na dzieło malarskie”.
Celem szkolenia było przedstawienie nowych, niekonwencjonalnych metod pracy z dziełem malarskim, i interpretacja jego treści w oparciu nietypowe formy i metody pracy z uczniami.
Na lekcjach języka polskiego bardzo ważne znaczenie ma nie tylko analiza i interpretacja utworów literackich, ale także umiejętność odbioru dzieła malarskiego i odczytanie motywów w nich zawartych, zwłaszcza gdy związane jest ono z omawianym na zajęciach zagadnieniem. Odpowiednie spojrzenie na obraz pozwala uczniowi lepiej zrozumieć omawiany problem, uczy wrażliwości i poczucia estetyki.

Efekty
a)Szkolenie dotyczyło odpowiedniego odczytywania dzieła malarskiego. Dowiedziałem się, które czynniki należy brać pod uwagę przy opisie obrazu. Oprócz tematu, treści i kompozycji ważne w odbiorze dzieła malarskiego są barwa i linia. Kurs pozwolił mi poznać różne rodzaje technik malarskich.
b)Zdobyte umiejętności wpłynęły na odpowiednie kierowanie pracą uczniów omawiających na lekcji dzieło malarskie.
c)Zdobyte umiejętności i wiedzę wykorzystuję na lekcjach języka polskiego, przez co wpływam na jakość pracy szkoły.


W listopadzie 2008 roku ukończyłem szkolenie w ramach projektu „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie kompetencji kluczowych”.
Celem szkolenia było przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem w procesie kształcenia komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej, internetowych zasobów edukacyjnych, programów multimedialnych i metod aktywizujących.

W grudniu 2006 roku byłem słuchaczem kursu „Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych”.
Celem kursu było podnoszenie umiejętności nauczyciela – wychowawcy w zakresie umiejętności identyfikowania problemów wychowawczych uczniów, współpracy z rodzicami i organizacji pracy wychowawczej i prowadzeniu grupy.

Brałem również udział w organizowanych w szkole posiedzeniach Rady Pedagogicznej i konferencjach szkoleniowych.

Efekty
a)Ukończone przeze mnie formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi jako poloniście i wychowawcy zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę, podnieść jakość mojej pracy. Mogłem sprawniej korzystać z technologii informacyjnej i komputerowej. Zastosowanie nowych metod pracy pozwoliło na lepszą realizację programu nauczania.
b)Dzięki ukończonym przeze mnie kursom uczniowie mogą osiągać lepsze wyniki nauczania, zdobywać większą wiedzę i rozwijać umiejętności, które dzięki technice komputerowej są lepiej przeze mnie przekazywane. Uczniowie są lepiej przygotowani do szkoły średniej.
c)Znając swoją rolę w wewnątrzszkolnym systemie zapewniania jakości szkoły, przyczyniam się do jej podnoszenia.

2.TWORZENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY

W swojej karierze zawodowej zawsze dążyłem do wzbogacania warsztatu pracy. Starałem się zdobywać nową wiedzę i rozwijać umiejętności, które pozwolą mi efektywniej pracować, podnosić jakość mojej pracy i jakość pracy szkoły. W trakcie trwania stażu brałem udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w kursach, warsztatach i szkoleniach przyniosło wiele efektów szkole, mnie oraz uczniom. Przez cały okres stażu starałem się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychologii, dydaktyki przedmiotu oraz pedagogiki. W czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego brałem udział w szkoleniach dotyczących dydaktyki przedmiotu
Nauczyciel powinien stale poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę, dlatego też systematycznie korzystałem z zasobów biblioteki pedagogicznej i miejskiej. Ponadto wzbogacałem własną biblioteczkę.

Efekty:
a)Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w sposób znaczący wpływa na jakość podejmowanych i wykonywanych działań. Dzięki wiedzy z zakresu pedagogiki czy psychologii potrafiłem diagnozować problemy uczniów i wychowanków i podejmować określone działania w celu ich eliminacji.
b)Wysoki poziom wiedzy zarówno z dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jak i psychologii i pedagogiki w znacznej mierze wpłynął na poziom wiedzy intelektualnej młodzieży, poprzez co osiągali oni zadowalające wyniki nauczania.
c)Poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności wpływałem na podnoszenie jakości pracy szkoły.


3.WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU

Zawarcie kontraktu

Przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego opracowaliśmy i podpisaliśmy z opiekunem stażu kontrakt, który jasno określał zadania zarówno stażysty, jak i opiekuna. Dzięki niemu staż przebiegał według wcześniejszych założeń i ustaleń.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

We wrześniu 2006 roku opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został sporządzony zgodnie z §5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 6 grudnia 2004r. Plan został zaakceptowany przez opiekuna stażu i pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

W celu usprawnienia współpracy z opiekunem staży, co roku we wrześniu ustalaliśmy terminy hospitacji i spotkań, na których były omawiane obserwowane zajęcia oraz przebieg i efekty podejmowanych przeze mnie działań.

Efekty działań
a)Dzięki dobrej organizacji pracy i dokładnemu określeniu zadań mogłem dobrze zaplanować kolejne działania wynikające z planu rozwoju zawodowego. Jasno sprecyzowane obowiązki opiekuna i stażysty pozwoliły rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków i postanowień.
b)Podejmowane działania, wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego, były realizowane w trosce i dobro uczniów oraz ich wszechstronny rozwój.
c)Realizacja wszystkich zadań pozytywnie wpływała na podnoszenie moich umiejętności, wiedzy uczniów i jakość pracy placówki.


4.HOSPITACJA ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU

Przez cały okres trwania stażu raz w miesiącu obserwowałem zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu - panią mgr T. Słowikowską - Zygmunt, która jest nauczycielką języka polskiego w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.
Wszystkie moje spostrzeżenia zostały omówione pod kątem realizacji zamierzonych celów. Wspólnie z panią mgr T. Słowikowską - Zygmunt analizowałem mocne i słabe strony zajęć. Notatki pohospitacyjne zostały zapisane każdorazowo na arkuszu hospitacyjnym.

5.PROWADZENIE ZAJĘĆ W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU I INNYCH NAUCZYCIELI


Raz w miesiącu opiekun stażu – pani mgr Teresa Słowikowska – Zygmunt, hospitowała lekcje języka polskiego prowadzone przeze mnie.
Każda lekcja została dokładnie omówiona pod względem realizacji założonych celów, jej przebiegu i doboru metod i form pracy. Wnioski i uwagi opiekuna stażu zostały każdorazowo zapisane w karcie hospitacyjnej.
Wszystkie uwagi, sugestie i propozycje starałem się wykorzystywać, a ewentualne błędy i niedociągnięcia, wskazane przez opiekuna, eliminować. Krytyczna refleksja nad uzyskiwanymi efektami pozwoliła mi ocenić skuteczność własnych działań. Uwagi i spostrzeżenia opiekuna dały mi podstawę do wprowadzenia zmian, modyfikacji metod tak, by były one bardziej efektywne.

Prowadzenie zajęć w obecności studentów i przeprowadzenie lekcji otwartej

W ciągu trwania stażu kilkakrotnie prowadziłem lekcje w obecności studentów filologii polskiej, którzy odbywali praktyki zawodowe w Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.
Prowadziłem lekcję otwartą dla dyrektorów szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.

Efekty hospitacji lekcji
a)Wszystkie zajęcia obserwowane oraz prowadzone przeze mnie w obecności opiekuna stażu, obserwatorów lub dyrekcji, zostały omówione pod kątem realizacji zamierzonych celów,co pozwoliło mi na szczegółową analizę mocnych i słabych stron lekcji. Krytyczna refleksja nad uzyskiwanymi efektami pozwoliła mi ocenić skuteczność własnych działań. Uwagi i spostrzeżenia doświadczonych pedagogów dały mi podstawę do wprowadzenia zmian, modyfikacji metod tak, by były one bardziej efektywne.
b)Wyeliminowanie moich słabych stron pozwoliło mi na podwyższenie poziomu prowadzonych przeze mnie zajęć, co jednocześnie wpłynęło na efektywniejszą pracę uczniów.
c)Szkoła pozyskała nauczyciela, który systematycznie dokonywał samooceny, podwyższając poziom własnych zajęć, a także poziom umiejętności uczniów.


6.DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ

Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego wartości merytoryczne

W oparciu o podstawę programową opracowałem rozkłady materiału z języka polskiego dla klas I, II i III gimnazjum. W planie pracy dydaktycznej uwzględniłem realizację ścieżek międzyprzedmiotowych. W okresie stażu realizowałem ścieżki: medialną, regionalną i europejską, prozdrowotna, czytelniczą, filozoficzną. Co roku wprowadzałem zmiany do programu nauczania, wynikające ze zmian w podstawie programowej nauczania języka polskiego w gimnazjum.

Efektem opracowania rozkładów materiału było:
a)Zrealizowałem materiał zgodnie z rozkładem i treściami nauczania wynikającymi z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uwzględniłam realizację ścieżek międzyprzedmiotowych.
b)Dzięki właściwie opracowanym rozkładom materiału uczniowie naszej szkoły zajęli zadowalające wyniki w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne lub przeze mnie.
c)Prawidłowo opracowany program nauczania wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły.


Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego

Kontrola i ocena pracy ucznia stanowi szczególnie ważne ogniwo w procesie zajęć praktycznych i jeżeli prowadzona jest według prawidłowych zasad i kryteriów, to pomaga w pracy zarówno nauczycielowi jak i uczniowi. W związku z tym opracowałem kryteria ocen na poszczególne stopnie. Ponadto opracowałem kryteria oceniania dla uczniów mających opinie lub orzeczenia PPP i różne dysfunkcje (dysortografię, dysleksję)
W przygotowaniu kryteriów oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum opierałem się na realizowanym w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie programie nauczania języka polskiego Świat w słowach i obrazach. Brałam pod uwagę główną ideę programu, jaką jest odejście od encyklopedycznego przekazu wiadomości, a zwrócenie uwagina to, że wiedza ma być funkcjonalna, liczą się umiejętności znajdowania informacji, ich dobór, samodzielność myślenia i nawyk samokształcenia.
Przygotowując kryteria oceniania z języka polskiego w klasach I - III gimnazjum, brałem pod uwagę wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego oraz nauki o języku.

W efekcie
a)Opracowałem wymagania na poszczególne stopnie szkolne z języka polskiego dla klas I, II i III gimnazjum, stosując zasadę indywidualnego zróżnicowania i uwzględniając przy tym cechy psychiczne oraz możliwości ucznia oraz jego uzdolnienia i cechy indywidualne. Opracowałem również kryteria ocen dla osób z obniżonym poziomem wymagań.
b)Uczniowie zostali zapoznani z kryteriami ocen na pierwszych zajęciach języka polskiego. Przez cały rok szkolny mieli do nich dostęp podczas zajęć. Byli oceniani systematycznie, aby można było wykryć ich braki i w odpowiednim czasie i działać tak, aby je zlikwidować Każda ocena, którą uczeń otrzymał, zarówno pozytywna jak i negatywna, była przeze mnie uzasadniona w taki sposób, by nie powodowała u niego obojętnego stosunku do otrzymanej noty.
Dzięki opracowanym kryteriom oceniania wielu uczniów objętych opinią PPP zdobyło szansę na osiąganie sukcesów w nauce, zgodnie ze swoimi możliwościami, co budziło w nich wiarę w siebie, motywowało do nauki i pozwalało czuć się wartościowym uczniem. Zdobywanie pozytywnych ocen stworzyło im szanse i nadzieję na dalszą edukację, zdobycie i wykonywanie wymarzonego zawodu.
c)W szkole uczniowie nie mieli problemów z uzyskaniem pozytywnych ocen, gdyż przestrzegali umowy zawartej między nimi a nauczycielem. Stosowanie kryteriów oceniania uczniów objętych opinią PPP wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły, gdyż większa ilość uczniów zdobywała promocję do następnej klasy, przez co zmieniła się średnia szkoły.

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

Jako nauczyciel stosowałem metody aktywne, uświadamiałem uczniom cel ich działania wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia. Starałem się tak organizować zajęcia, aby uczniowie mogli czegoś doświadczać, coś zbadać i zdziałać. Stosowałem metody i techniki aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia i działania uczniów.
Organizowałem pracę tak, aby uczniowie mogli zaspokajać swoje potrzeby (bezpieczeństwa, uznania, kontaktów społecznych, komunikacji, aktywności). Wprowadzałem efekt zaskoczenia, zaciekawienia, nowości, ponieważ to wzmaga zaangażowanie uczniów. Na zajęciach tworzyłem małe grupy, które wymuszają aktywność wszystkich jej uczniów i sprzyjają obiektywnej ocenie i samoocenie.
Prowadząc lekcje języka polskiego, starałem się stosować takie formy i metody pracy, które zaangażują wszystkich uczniów i pozwolą każdemu zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności, pokonać niepewność i nieśmiałość, nauczyć się pracy w grupie i odpowiedzialności za pracę zespołu.
Bardzo często stosowałem metodę pracy w grupach. Pozwoliło to każdemu,na miarę jego możliwości, mieć swój udział w rozwoju lekcji, nauczyć się dyscypliny. Szczególnie przydatna okazały się: metoda „kuli śniegowej” czy metoda projektu angażująca do pracy każdego ucznia. Ta forma pracy jest szczególnie istotna, ponieważ wymaga od ucznia korzystania z różnych źródeł informacji, uczy kulturalnego rozwiązywania konfliktów.
Spośród metod aktywizujących, stosowanych przeze mnie na lekcjach, doskonała okazała się metoda dyskusji plenarnej i punktowanej. Stosowałem je na lekcjach literatury, gdy uczniowie musieli wypowiadać się na temat winy bohaterów, szukać odpowiednich argumentów, a jednocześnie nabierali nawyku prowadzenia kulturalnej dyskusji.
Ciekawe okazały się metody dramy, burzy mózgów, gdyż wykorzystywały spontaniczność uczniów i pozwalały w pewnym stopniu na samorealizację. Uczniowie posługiwali się także metaplanem i drzewkiem decyzyjnym, kiedy musieli rozważyć postępowanie bohaterów i pomóc podjąć odpowiednie decyzje.

Efekty
a)Stosowanie metod aktywizujących podczas lekcji języka polskiego pozwoliło uczniom prędzej opanować nową wiedzę i umiejętności, nauczyło skutecznego porozumiewania się, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za swą pracę i pracę grupy; wiary we własne siły i możliwości.
b)Uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, umieją dokonywać selekcji wiadomości. Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej lepiej mogą usystematyzować swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności.

Opracowanie pomocy dydaktycznych

Podczas trwania stażu starałem się, aby uczniowie wykorzystywali nie tylko takie źródła wiedzy, jakimi są podręcznik czy zeszyt ćwiczeń. Wykorzystując Internet, programy multimedialne, przygotowałem wraz z uczniami różne pomoce dydaktyczne. Często wykorzystywaliśmy metody projektu. Dzięki temu powstały plansze przedstawiające różne zagadnienia.
W podobny sposób przygotowałem z uczniami gazetki tematyczne, przedstawiające sylwetki poetów i pisarzy, których dzieła były omawiane na lekcjach lub gazetki tematyczne podkreślające zagadnienia związane z omawianą lekturą.
W związku z 150. rocznicą śmierci Adama Mickiewicza przygotowałem w holu gimnazjum obszerną wystawę prezentującą życie i twórczość wielkiego poety. Na wystawę złożyły się zdjęcia Adama Mickiewicza, fotografie miejsc, w których przebywał, mapy wędrówki po Europie. Podzielona na trzy części, związana z trzema etapami życia poety, wystawa przybliżyła każdemu uczniowi sylwetkę wielkiego wieszcza narodowego.
Ciekawe i niezwykle przydatne podczas zajęć okazały się plansze ukazujące wiadomości z teorii literatury.
Wykorzystując technologię komputerową (program Microsoft Office, Power Point), opracowałem wraz z uczniami pokaz slajdów, prezentujący epokę odrodzenia.

Efekty
a)Dzięki znajomości technologii informacyjnej, wykorzystaniu komputera i Internetu mogłem opracować niezbędne pomoce dydaktyczne, co z kolei ułatwiło mi przeprowadzenie lekcji, osiągnięcie celów dydaktycznych prowadzonych zajęć i podniesienie jakości własnej pracy.
b)Uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, umieją dokonywać selekcji wiadomości. Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej lepiej mogą usystematyzować swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności.
c)Przygotowane prezentacje multimedialne oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane są podczas zajęć przedmiotów pokrewnych.

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania

Jako nauczyciel języka polskiego zawsze starałem się dokonywać właściwego pomiaru dydaktycznego. Wykorzystując technologię komputerową, opracowałam sprawdziany, karty pracy, testy kompetencji czytelniczych. Dzięki temu nie tylko ja otrzymuję rzetelne informacje na temat wiedzy i umiejętności uczniów, ale przede wszystkim dziecko otrzymuje na bieżąco informacje, które pozwolą mu nadrobić zaległości, zdobyć wymagane umiejętności.
Dzięki technologii komputerowej mogłem zastosować w swojej pracy ankiety. Pozwoliły mi one dokonać analizy własnej pracy. Stały się źródłem informacji na temat tego, czy stosowane przeze mnie metody są skuteczne i atrakcyjne dla ucznia. Były one też dla niego pretekstem do zastanowienia się nad własnym zaangażowaniem w lekcji. Uważam, że stosowanie ankiet pomaga w świadomym kierowaniu procesem uczenia, a mnie pozwala uniknąć wielu błędów, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań i ciągłej ewaluacji.

Efekty
a)Przygotowane przeze mnie narzędzia pomiaru pozwoliły mi, nauczycielowi, dokładnie diagnozować wiedzę i umiejętności ucznia, zawarte w podstawie programowej, w standardach egzaminacyjnych, w związku z tym lepiej przygotować do egzaminów gimnazjalnych.
b)Opracowane karty pracy mobilizowały ucznia do pracy, uatrakcyjniły lekcje, zachęcały młodzież do nauki języka polskiego i stwarzały wszystkim możliwość do takiego samego udziału w zajęciach, uczyły ucznia samodzielności.
c)Wykonane przeze mnie karty pracy, ankiety ewaluacyjne, narzędzia pomiaru były wykorzystywane przez innych nauczycieli.


7.USPRAWNIENIE PRACY I PODNIESIENIE JEJ ESTETYKI

Tworzenie i przechowywanie dokumentów, pisanie konspektów, scenariuszy, sprawozdań, wykonywanie pomocy dydaktycznych

Technologia komputerowa i odpowiednie oprogramowanie w znaczący sposób usprawniają pracę nauczyciela. Umożliwiają one estetyczne i czytelne wykonanie pomocy dydaktycznych w postaci kart pracy, zestawów poleceń, rebusów, krzyżówek, diagramów i wielu innych. Za pomocą programu Microsoft Office wykonałem różne narzędzia pomiaru dydaktycznego, niezbędne narzędzia ewaluacji oraz program nauczania, przedmiotowy system oceniania, wszelkie sprawozdania i dokumentację, jak również wiele konspektów lekcji. Program Power Point umożliwił mi opracowanie pokazu slajdów dotyczącego epoki odrodzenia.
Nie bez znaczenia jest również umiejętne archiwizowanie zgromadzonych dokumentów i innych plików. W tym celu stworzyłem odpowiednie foldery i katalogi, które umożliwiają mi szybkie odnalezienie potrzebnych materiałów. Ponadto wszystkie dokumenty zapisuję, w obawie o ich utratę z przyczyn ode mnie niezależnych, na nośnikach elektronicznych i poczcie e-mail.Aby mieć stały i natychmiastowy dostęp do zgromadzonych materiałów, przechowuję również ich kopie w segregatorach z odpowiednim, czytelnym podziałem i opisem.

Efekty
a)Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej doskonaliłem swoje umiejętności i podnosiłem jakość wykonywanych przeze mnie prac i dokumentów. Przygotowane przeze mnie narzędzia pomiaru pozwoliły mi dokładnie diagnozować wiedzę i umiejętności ucznia, zawarte w podstawie programowej, w standardach egzaminacyjnych, w związku z tym lepiej przygotować do egzaminów gimnazjalnych.
Odpowiednia organizacja i sposób gromadzenia i przechowywania dokumentów sprawia,że cały czas mam do nich łatwy dostęp, co ułatwia i usprawnia moją pracę.
b)Opracowany szablon prac klasowych i sprawdzianów ułatwiał pracę uczniom, a wykorzystywane przez nich pomoce dydaktyczne urozmaicały lekcję i zwiększały ich tempo pracy, przez co mieli możliwość przyswojenia większej partii materiału na jednej godzinie lekcyjnej. Karty pracy mobilizowały ucznia do pracy, uatrakcyjniały lekcje, zachęcały młodzież do nauki języka polskiego i stwarzały wszystkim możliwości do takiego samego udziału w zajęciach, uczyły ucznia samodzielności.
c)Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania dokumentów i materiałów dydaktycznych w znaczący sposób wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Wykonane przeze mnie karty pracy, ankiety ewaluacyjne były wykorzystywane przez innych nauczycieli.


8.POSZUKIWANIE INFORMACJI, WYKORZYSTYWANIE INTERNETU W SWOJEJ PRACY

Zajęcia wykorzystujące programy edukacyjne i informacyjne

Internet i komputer to nieocenione źródło wielu informacji i wskazówek. Dzięki nim można szybko i łatwo odnaleźć potrzebne informacje z wielu dziedzin literatury, kultury czy nauki o języku. Przygotowując scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne, wielokrotnie wspierałem się zasobami stron www. Często wykorzystywałem propozycje rozwiązań metodycznych, znajdujące się na internetowych stronach wydawnictw (WSiP, GWO, Operon, Nowa Era) czy portalach przeznaczonych dla nauczycieli języka polskiego. Odwiedzałem również fora dla nauczycieli i wychowawców, na których użytkownicy dzielili się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, dawali wskazówki i rady, dotyczące sposobów przeprowadzenia danej lekcji czy rozwiązywania problemów wychowawczych.
Ponieważ komputer i Internet są we współczesnej szkole narzędziem niezbędnym w pracy uczniów jak i nauczycieli, organizowałam również zajęcia w pracowni komputerowej, korzystając z Internetu i programów multimedialnych, np. Encyklopedia Multimedialna PWN. Słownik Języka Polskiego.
Ponadto uczniowie przy pomocy technologii informacyjnej wykonywali liczne referaty,plansze dydaktyczne i prace konkursowe.

Efekty
a)Technologia informacyjna istotnie wpłynęła na poziom wykonywanej przeze mnie pracy. Pozwalała na wykorzystanie ciekawych informacji, których niejednokrotnie brakuje w słownikach, podręcznikach, książkach metodycznych.
b)Dzięki dobrej znajomości komputera i sprawnemu posługiwaniu się Internetem nawiązałem z uczniami dobry kontakt, co w efekcie usprawniło wykonywanie przez nich zadań i poleceń, które niejednokrotnie wykonywali na własne życzenie. Poprzez to mieli możliwość wykorzystania komputera nie tylko do rozrywki, ale i celów edukacyjnych.
c)Wzbogacanie wiedzy poprzez technologię informacyjną i komputerowe programy edukacyjne w efekcie wpłynęło na wynik ocen końcowo rocznych i egzaminu gimnazjalnego.


9. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW

Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zdolności, to jedno z ważniejszych i trudniejszych zadań nauczyciela języka polskiego. Wymaga ogromnego wkładu pracy, poświęcenia i zaangażowania, jednakże tej efekt pracy jest wynagrodzeniem wszelkiego trudu.
Celem pracy z uczniem zdolnym jest rozwijanie zdolności ogólnych tj. spostrzegania, myślenia, obserwacji i wyciągania wniosków, zdobywanie umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, doskonalenie koncentracji uwagi, umiejętność przetwarzania zdobytych wiadomości i twórczego ich modyfikowania poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.
Mając to na uwadze, zorganizowałem i przeprowadziłem wiele konkursów wewnątrzszkolnych o różnej tematyce i charakterze. Oprócz tego przygotowywałem uczniów do Konkursu Języka Polskiego, konkursu na pracę stylistyczną nt. Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania oraz Moja szkoła w Unii Europejskiej.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów poetyckich, językowych, literackich itp.

I W 150. Rocznicę śmierci Adama Mickiewicza
W listopadzie 2006r. minęła 150. rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Ponieważ obok takiego wydarzenia nie może przejść obojętnie żadna szkoła, przygotowałem i przeprowadziłem 23 i 24 listopada 2006 r. konkurs poświęcony życiu i twórczości tego wielkiego polskiego poety. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza to turniej klas trzecich.
Najpierw zgromadziłem i przeanalizowałem literaturę poświeconą Adamowi Mickiewiczowi. Następnie przygotowałem zagadnienia konkursowe, które podzieliłem na grupy tematyczne. Opracowałem regulamin konkursu. Drugą częścią był konkurs recytatorski. Uczniowie wygłaszali wybrane przez siebie fragmenty „Pana Tadeusza”.
Laureaci konkursu otrzymali ciekawe nagrody, które ufundowali zyskani przeze mnie sponsorzy.
Efekty
a)Przygotowując konkurs i opracowując zagadnienia, korzystając z różnych źródeł informacji, poszerzyłem swoje wiadomości z zakresu literatury polskiej i światowej. Pogłębiłem swoje doświadczenie związane z przygotowaniem uroczystości szkolnych.
b)Uczniowie pogłębili swoje wiadomości z zakresu literatury i rozwinęli zainteresowania humanistyczne. Rozwinęli umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich. Nabyli umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
c)Przedsięwzięcie to przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły, gdyż jest dobrym przygotowaniem do profilowanej klasy humanistycznej w liceum.
II Omnibus Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Dwukrotnie, w maju 2008 i maju 2009 roku, przygotowałem i przeprowadziłem szkolny konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie”.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy – kwalifikacyjny – miał wyłonić 10 najlepszych uczestników spośród 50 uczniów klas II i III. Uczestnicy udzielali pisemnych odpowiedzi na 35 pytań z różnych dziedzin wiedzy. Część druga przeprowadzona była na wzór popularnego teleturnieju telewizyjnego „1 z 10”. Uczniowie odpowiadali na rozmaite pytania, wzajemnie się do nich wyznaczając. Ten, który zgromadził największą liczbę punktów i zachował szanse otrzymywał tytuł Omnibusa. Najlepsze trójka została nagrodzona dyplomami i cennymi nagrodami, które ufundowała Rada Rodziców.

Dzięki konkursowi:
a)Przygotowując pytania z różnych dziedzin miałem możliwość poszerzania własnej wiedzy. Wykorzystując różne źródła zdobywania informacji, doskonaliłem umiejętność posługiwania się Internetem.
b)Uczniowie mogli poszerzyć wiadomości z różnych dziedzin i zaprezentować je na forum szkoły. Kształtowali również umiejętności właściwej rywalizacji i przestrzegana reguł konkursu.
c)Konkurs ten wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły, pozwolił sprawdzić umiejętności i wiedzę uczniów.III Cykliczne Konkursy Ortograficzne

listopad 2006r. – Najtrudniejszy ...? Najpiękniejszy ...? JĘZYK NASZ OJCZYSTY!
maj 2008r. – Biało i sportowo – o Janie Pawle II.
październik 2008r. – Jan Paweł II – pielgrzym pośród pielgrzymów.

Trzykrotnie zorganizowałem szkolny konkurs ortograficzny. Jego celem było przede wszystkim rozbudzenie potrzeby starannego i poprawnego pisania oraz wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych.
Moje zadanie polegało na zredagowaniu tekstu dyktanda i zorganizowaniu przeprowadzenia sprawdzianu . Konkurs każdorazowo polegał na napisaniu tekstu przez wszystkich uczniów naszego gimnazjum w określonym dniu i na wyznaczonej godzinie lekcyjnej. Następnie nauczyciele poloniści sprawdzili prace i w ten sposób już trzykrotnie został wyłoniony mistrz ortografii naszej szkoły.

Efekty
a)Dzięki przedsięwzięciu zyskałem nowe umiejętności i doświadczenia. Nauczyłem się planować i organizować działania swoje i innych nauczycieli.
b)Uczniowie doskonalili umiejętność poprawnego, pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, posługiwania się językiem polskim. Ponadto dzięki treści dyktanda wzbogacali swoją wiedzę dotyczącą życia patrona naszej szkoły.
c)Rywalizacja uczniów i chęć zdobycia tytułu mistrza ortografii sprawiła, że uczniowie wzbogacili swoją wiedzę, a tym samym przyczynili się do podwyższenia efektywności pracy w naszej szkole.


10.ORGANIZOWANIE APELI, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KALENDARZA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Szkoła wychowuje młodego człowieka, wskazując mu właściwe wzorce zachowań , ucząc szacunku, tolerancji, zrozumienia, nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także podczas różnych uroczystości szkolnych, również w czasie akademii i apeli.
W ciągu trwania stażu byłem organizatorem lub współorganizatorem następujących akademii, apeli oraz imprez:
maj 2006 - apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja,
maj 2006r. – akademia poświęcona patronowi szkoły,
wrzesień 2006r. – apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej
czerwiec 2007r. – współorganizowanie uroczystości pożegnania uczniów klas III,
maj 2008r. – współorganizowanie akademii z okazji święta Konstytucji 3 Maja,
wrzesień 2008r. – otrzęsiny klas pierwszych (wraz z samorządem),
marzec 2009r. – apel z okazji Dnia Kobiet,Efekty
a)Jako nauczyciel zdobyłem nowe doświadczenie i poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności. Mogłem sprawdzić się jako organizator, nauczyciel i wychowawca. Przygotowanie uroczystości dało mi ogromną satysfakcję. Jako nauczyciel przygotowujący uroczystość, obserwując przygotowania uczniów i ich zachowania podczas prób, utwierdziłem się w przekonaniu, że uroczystości takie są bardzo ważne w życiu szkoły.
b)Uczniowie nauczyli się współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki. Kształcili umiejętność recytowania i pamięciowego opanowywania tekstów, przełamywali nieśmiałość, pokonywali stres związany z wystąpieniem na forum szkoły. Część z nich doskonaliła swoje zdolności plastyczne i wokalne.
c)Dzięki uroczystościom szkolnym szkoła jawiła się w oczach uczniów nie tylko jako miejsce, gdzie dobywa się wiedzę, ale również ma się kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Udane uroczystości, apele i imprezy pozytywnie wpłynęły na wizerunek szkoły.
Przygotowując rozmaite uroczystości w gimnazjum przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły, poprzez realizację zadań zawartych w jej programie wychowawczym. Uświadomiłem uczniom znaczenie w ich życiu gimnazjum, w którym nie tylko zdobywali wiedzę i umiejętności, ale spotkali się z życzliwością, pomocą i troską wszystkich pracowników.11.REALIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY


Organizowanie imprez klasowych

Pracując kilka lat w gimnazjum, świadomy jestem stresów, jakie przeżywa młodzież, kiedy rozpoczyna naukę w nowej szkole, w nowej grupie rówieśników. Dlatego ważne w pracy każdego wychowawcy jest zintegrowanie uczniów, prowadzenie zespołu klasowego w taki sposób, aby wszyscy postępowali zgodnie z zasadami poszanowania, odpowiedzialności i tolerancji. Zawsze więc stosowałem różne zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, aby każdy uczeń mógł poczuć się tak samo ważny, znał swojego kolegę, umiał być asertywny i potrafił pokonywać własne słabości. Stosowałem różne metody integracyjne oraz aktywizujące.
W trakcie procesu wychowawczego pojawiają się różne problemy, które nie zawsze nauczyciel dostrzega w szkole. Zadania wychowawcze szkoły najlepiej realizuje się podczas wycieczek szkolnych. Są one ważne nie tylko w pierwszej klasie, kiedy uczniowie się integrują, ale w ciągu całego cyklu wychowawczego.
W klasach, w których przydzielono mi wychowawstwo, zawsze organizowałem wycieczki. Wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, połączone z ogniskami, pozwoliły młodzieży się poznać się, przede wszystkim poznać osobowości kolegów, ich zainteresowania, umiejętności..
Szczególnie ważne w procesie wychowania były wycieczki autokarowe. Wielokrotnie wyjeżdżałem z uczniami do kina we Wrocławiu. Obejrzenie filmu stworzyło uczniom możliwość wymiany wrażeń, spostrzeżeń, którymi dzielili się, pisząc recenzje.
Pobyt w Teatrze Wielkim w Łodzi stał się dla młodzieży, która pochodzi z małego miasta, niezapomnianym wrażeniem. Niektórzy byli po raz pierwszy w teatrze i mieli kontakt z żywym słowem. Uczniowie obejrzeli sztukę „Wesele”. Po zakończeniu spektaklu wyrazili swoje ogromne zadowolenie i podzielili się wrażeniami.
Inny charakter miała trzydniowa wycieczka do Zakopanego. Zorganizowałem tę wycieczkę i zaplanowałam trasę w ten sposób, aby uczniowie nie tylko poznawali ciekawe zakątki naszego kraju, ale również aby poznali tragiczną przeszłość swojego narodu. Dlatego na trasie wycieczki znalazł się Oświęcim. Uczniowie oddali hołd milionom pomordowanych, niewinnych ofiar. Pobyt w Wadowicach przybliżył im miejsca związane z patronem szkoły, Janem Pawłem II. Przebywając w Zakopanem, poznali piękne zakątki swojego kraju, faunę i florę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zetknęli się z folklorem góralskim.

Oprócz tego w okresie trwania stażu:
- zorganizowałem wiele wycieczek do multikina we Wrocławiu,
- dwukrotnie zorganizowałem wyjazd klasy na lodowisko do Ochędzyna,
- byłem współorganizatorem trzydniowej wycieczki do Kielc,
- byłem współorganizatorem trzydniowej wycieczki do Krakowa i Wadowic,
- współorganizowałem zieloną szkołę do Gościmia i Berlina,
- współorganizowałem zieloną szkołę do Sztutowa

Efekty
a)Uczniowie poznali swoich kolegów i nauczyli się respektować przyjęte normy współżycia w grupie. Umieją być asertywni i pokonywać własne słabości. Postępowali zgodnie z zasadami tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych. Pogłębili wiadomości na temat przeszłości swojej ojczyzny. Świadomie uczestniczyli w życiu kulturalnym kraju. Wspólne wyjazdy pozwoliły zaistnieć na forum klasy uczniom nieśmiałym, ukrywającym do tej pory swoje talenty.
b)Jako nauczyciel przygotowujący i przeprowadzający wycieczki mogłem sprawdzić się jako wychowawca, organizator i opiekun. Miałem okazję lepiej poznać swoich uczniów i sprawdzić metody wychowawcze. Dzięki wspólnym wyjazdom łatwiej mi było później rozwiązywać różne problemy wychowawcze, dostrzec uczniów, którzy potrzebują szczególnej pomocy. Ze zintegrowanym zespołem klasowym łatwiej było realizować program nauczania innym nauczycielom.
c)Poprzez organizowanie wycieczek szkolnych przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy szkoły, która dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów, a realizując zdania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, wykracza poza mury gimnazjum. Organizowanie wycieczek i ich przeprowadzanie umożliwiło zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Ponadto podczas trwania stażu co roku organizowałem następujące imprezy klasowe:
- Dzień Kobiet,
- Dzień Chłopaka,
- wigilia klasowa,
- wyjście na cmentarz,
- wycieczki do kina w Wieruszowie.

Efekty
a)Uczniowie nauczyli się respektować przyjęte normy współżycia w grupie. Umieją być asertywni i postępować zgodnie z zasadami tolerancji.
b)Jako nauczyciel i wychowawca mogłem sprawniej pracować z grupą, łatwiej rozwiązywać problemy wychowawcze, dostrzec uczniów potrzebujących pomocy.
c)Dzięki zastosowaniu różnych metod wychowawczych przyczyniłem się do pełniejszej realizacji założeń Planu Wychowawczego Szkoły i do podniesienia jakości jej pracy.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść poza szkołę.

Nauka w gimnazjum, to nie tylko zajęcia edukacyjne. Jej nieodłącznym i bardzo pozytywnym elementem są imprezy, wycieczki plenerowe czy wyjścia do kina. Tego typu inicjatywy doskonale integrują młodzież. Pozwalają zgłębiać i rozwijać wiadomości i umiejętności. Ponadto seanse filmowe, które oglądała młodzież w miejscowym kinie, były tak dobrane, by ich treść była dostosowana do ich wieku i by przekazywały pożądane wartości. Ważne jednak jest to, żeby wszelkie imprezy były bezpieczne i przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

Podczas trwania stażu pełniłem opiekę nad uczniami podczas:
- dyskotek szkolnych i zabawy choinkowej,
- wyjazdów chóru,
- wyjść do kina „Słońce” ,
- otrzęsin klas pierwszych,
- „drzwi otwartych” w wieruszowskich szkołach ponadgimnazjalnych,
- wyjść na cmentarz ,
- zielonej szkoły,
- wycieczek klasowych i szkolnych.

Efekty:
a)Sprawowanie opieki nad uczniami pozwoliło mi lepiej poznać ich środowisko, zainteresowania, pasje, co z kolei przełożyło się na uwzględnienie ich potrzeb zarówno w programie wychowawczym, jak i na lekcjach języka polskiego.
b)Uczniowie mieli zagwarantowaną opiekę podczas imprez szkolnych i wyjść poza szkołę, mogli czuć się bezpiecznie.
c)Dzięki sprawowaniu opieki nad uczniami przyczyniłem się do podnoszenia jakości pracy naszej placówki.

Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych

We wrześniu 2004 roku zostałem wychowawcą klasy 1c, zaś w 2007 roku klasy 1e. W związku z tym każdego roku opracowywałem plan pracy wychowawczej oraz rozkład godzin wychowawczych.

Efekty:
a)Jako wychowawca poznałem środowisko swoich wychowanków, gdyż ta wiedza potrzebna jest do budowania planu wychowawczego klasy. Pozyskiwałam informacje na temat warunków, w jakich mieszkają moi wychowankowie, interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Te informacje były dla mnie podstawą do indywidualnej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
b)Na zajęciach godzin wychowawczych podejmowałem różnego rodzaju problemy lokalne i współczesne, które dotyczyły moich wychowanków np. agresja, przemoc, uzależnienie, molestowanie. W tym celu korzystałem z dostępnych pozycji książkowych oraz kaset wideo dostępnych w naszej bibliotece szkolnej oraz różnorodnych materiałów dydaktycznych.
c)Jako wychowawca starałam się rozwijać sprawność umysłową moich wychowanków oraz ich osobiste zainteresowania w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, moralnym. Uczyłem młodzież szacunku dla dobra wspólnego, jak przygotować się do życia w rodzinie oraz jak funkcjonować w społeczności szkolnej i państwowej. Kształtowałam w nich postawę dialogu umiejętności słuchania innych, rozumienia ich poglądów. Starałem się w swojej pracy wychowawczej dążyć do osiągnięcia założonych celów.

12.REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO


Celem nadrzędnym kształcenia i pracy edukacyjnej nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, a więc realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i pracy wychowawczej, które się wzajemnie uzupełniają.
Podstawa programowa podana w Rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 (Dz. U. Nr 51, poz. 458), wymienia rodzaje ścieżek dla każdego etapu nauczania. Dla każdej ze ścieżek sformułowane są cele edukacyjne, zadania szkoły, treści nauczania oraz osiągnięcia ucznia. Na ich podstawie stworzyłem program nauczania języka polskiego, w którym uwzględniłem realizację następujących ścieżek:
- czytelniczej i medialnej,
- europejskiej,
- filozoficznej,
- prozdrowotnej,
- europejskiej.
Większość celów i treści podanych dla tych ścieżek była powiązana z treściami przedmiotowymi. Zależnie od potrzeb, zadania ścieżek były realizowane na całych lekcjach lub tylko na jednym z jej elementów czy nawet w postaci kilkuminutowych dygresji.

Efekty:
a)Opracowanie planu nauczania uwzględniającego ścieżki edukacyjne pozwoliło mi dobrze zaplanować proces edukacji młodzieży gimnazjalnej. Integracja międzyprzedmiotowa wpłynęła na podniesienie mojej wiedzy z różnych dziedzin nauki.
b)Realizacja ścieżek wpłynęła na kształcenie niezwykle ważnych umiejętności uczniów:
- współdziałania w zespole, rozwiązywania sporów,
- sprawnego posługiwania się językiem,
- przygotowania do publicznych wystąpień,
- rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
- rozwijania sprawności umysłowej, kreatywności, twórczego działania,
- podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
- poszukiwania, segregowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
- planowania, organizowania i oceniania własnej nauki.
c)Dzięki opracowanym i realizowanym ścieżkom międzyprzedmiotowym wpłynąłem na podniesienie umiejętności kojarzenia i łączenia faktów przez uczniów oraz twórczego myślenia, co znacząco wpłynęło na ich wyniki nie tylko na języku polskim, ale i innych przedmiotach. Poprzez to uczniowie bardzo dobrze napisali egzamin gimnazjalny, co znacząco wpłynęło na wizerunek szkoły i opinię placówki, jako szkoły dobrze przygotowującej do nauki w szkole średniej.


13.KONTAKTY Z INNYMI NAUCZYCIELAMI I PRACOWNIKAMI SZKOŁY


Dobra współpraca ze wszystkimi pracownikami szkoły znacząco wpływa na jakość i efektywność podejmowanych działań, zarówno w sferze wychowawczej jak i edukacyjnej. Rozmowy, wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń to nieocenione źródło wiedzy w pracy nauczyciela.
Jako nauczyciel o niewielkim stażu pracy, bardzo liczyłem się z radami i wskazówkami innych pracowników szkoły. Często zasięgałem ich opinii i rad, co wielokrotnie bardzo pomogło mi w mojej pracy zawodowej i wychowawczej. Dzięki nim potrafiłem rozwiązywać problemy wychowawcze i doskonaliłem swój warsztat pracy.
Przez cały okres stażu na bieżąco utrzymywałem kontakt z pedagogiem szkolnym, bibliotekarką i innymi pracownikami szkoły.
W efekcie:
a)Jako wychowawca dostarczałem informacji o warunkach życia i zachowaniu i nauce uczniów (przyznanie stypendiów, problem wagarów, bójki, problemy z akceptacją w grupie). Ponadto kierowałem rodziców uczniów z trudnościami po porady do pedagoga szkolnego lub do poradni PPP, zwracałem się do pani pedagog w sytuacjach trudnych (sprawy sądowe), kierowałam uczniów z problemami bezpośrednio na rozmowy do pedagoga (trudności w kontaktach rówieśniczych, niedostosowanie społeczne uczniów).
b)Dzięki tym działaniom moi uczniowie mieli zapewnioną fachową pomoc pedagoga szkolnego. Pomogłem moim wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów z akceptacją w grupie, problemów z nauką, pomogłem im dokonać prawidłowego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami.
c)Dzięki moim działaniom uczniowie szkoły mieli pewność, że w każdej chwili mogą liczyć na fachową pomoc. Dzięki temu uczniowie, których byłem wychowawcą osiągnęli promocję, co przyczyniło się do podniesienia pracy jakości szkoły.


14.PEŁNIENIE DYŻURÓW W TRAKCIE PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH


Podczas przerw śródlekcyjnych pełniłem dyżury na korytarzach lub boisku szkolnym. Dbałem o bezpieczeństwo dzieci, pełniłem nadzór nad toaletami, zgłaszałem rażące przejawy łamania dyscypliny wychowawcy danej klasy, reagowałem na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, dbałem o mienie szkoły.


15.UTRZYMYWANIE STAŁYCH KONTAKTÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW

Pozyskanie zaufania i współpracy rodziców jest niezwykle ważnym elementem pracy wychowawczej nauczyciela. W ciągu całego roku szkolnego, a także podczas wywiadówek, zawsze byłem do dyspozycji rodziców zainteresowanych wynikami w nauce i zachowaniem swoich dzieci na prowadzonych przeze mnie zajęciach. Podczas spotkań udzielałem rzeczowych informacji i wskazówek, dotyczących rozwiązania danego problemu. Informowałem ich o życiu naszej szkoły, postępach dzieci w nauce, ale także o pojawiających się problemach wychowawczych.


Efekty:

a)Jako wychowawca systematycznie informowałem rodziców o osiągnięciach i porażkach ich dzieci. Z rodzicami uczniów mających problemy w nauce spotykałem się indywidualnie podczas specjalnych dyżurów w szkole, co pomogło wspólnie znaleźć sposób, aby pomóc dziecku pokonać trudności w nauce.
b)Uczniowie pokonywali trudności w nauce, zmieniali swoje zachowanie, byli świadomi tego, że nie pozostali sami ze swymi problemami., wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc rodziców i wychowawcy.
c)Bardzo dobra współpraca z rodzicami przyniosła zamierzone efekty pracy wychowawczej


16.AKTUALIZOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I DYDAKTYKI


Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
Korzystałem ze zbiorów biblioteki szkolnej, Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Powiatowej w Wieruszowie. Informacje zawarte w literaturze fachowej wykorzystywałem na lekcjach języka polskiego i podczas godzin wychowawczych.

Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju
Przez cały okres stażu starałem się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychologii, dydaktyki przedmiotu oraz pedagogiki. W tym celu studiowałem literaturę przedmiotu i konsultowałem się z pedagogiem szkolnym

Aktywna praca nad samokształceniem
Podczas stażu pracowałem nad samokształceniem, starałem się – w miarę możliwości – poznawać najnowsze propozycje wydawnicze z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu. Korzystałem również ze sprawdzonych już pozycji literatury przedmiotu, która była w mojej pracy niezbędna.
Korzystałem z literatury fachowej:
Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, Małgorzata Babiuch.
Książka jest przewodnikiem dla nauczycieli, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami i trochę się jej obawiają, zwłaszcza z rodzicami tzw. trudnych uczniów. Autorka przedstawia typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami, wskazując przyczyny, mechanizmy utrwalania się oraz sposoby pokonywania barier. Sporo miejsca poświęca kwestii zapobiegania trudnościom przez formułowanie realistycznych oczekiwań wobec rodziców, jasne ich wyrażanie oraz doskonalenie nauczycielskich umiejętności sprawnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów.

Interaktywne metody nauczania, Maria Jadczak.
Jest to zbiór przykładowych metod i technik kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej i średniej. Wybrane i opisane metody są poparte przykładowymi konspektami lekcji różnych przedmiotów nauczania. Prezentowany w taki sposób materiał pomocniczy może być przydatny nauczycielom zaczynającym pracować aktywnymi metodami i technikami kształcenia. Wartością tej książki jest ciekawe zaprezentowanie teorii połączonej z praktyką. Opisane metody są przedstawione w formie konspektów. Autorzy zwracają uwagę nauczycieli na uatrakcyjnienie lekcji aktywnymi metodami stosując je na przemian z tradycyjnymi.

Metodyka nauczania języków obcych, Hanna Komorowska
Książka ta prezentuje podstawowe zagadnienia, z jakimi spotyka się nauczyciel języka obcego podejmujący pracę zawodową. Książka ma charakter praktycznego poradnika, z którego nauczyciel może dowiedzieć się jak zaplanować kurs językowy, jak przygotować program nauczania, jak opracować konspekt lekcji, jak przeprowadzić na jego podstawie zajęcia, jak wybrać właściwą metodę nauczania i odpowiednie materiały.

Poradnik dydaktyczny - godziny wychowawcze w gimnazjum I-III. Barbara Bleja- Sosna
Książka stanowi pomoc szczególnie dla młodego nauczyciela, który spotka się często z wieloma trudnymi sytuacjami wychowawczymi. Opracowane tematy godzin do dyspozycji wychowawcy i uczniów dotyczą różnych dziedzin życia, są także dostosowane do harmonogramu świąt i uroczystości szkolnych.

Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat
Książka prezentuje scenariusze godzin wychowawczych, które pomogły mi lepiej poznać uczniów, znaleźć klucz do rzeczywistości młodych ludzi. Publikacja zawiera takie zagadnienia jak: poczucie własnej wartości, integracja grupy, profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji.

Efekty:
a)Nabywanie nowej wiedzy przyczyniło się do lepszego wykonywania przeze mnie pracy i powierzonych obowiązków, znacząco wpłynęło na jakość wykonywanej przeze mnie pracy.
b)Wiedza, którą zdobyłem, była pragmatycznie wykorzystywana na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych, co uatrakcyjniło je i przyczyniło się do lepszego i efektywniejszego uczenia się młodzieży.
c)Zdobyta wiedza umożliwiła mi podnoszenie jakości własnej pracy i pracy szkoły.

§ 7.1.3

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż1.ANALIZA DOKUMENTÓW PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO, UCZESTNICTWO W PRZYGOTOWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ BĄDŹ MODYFIKACJI


Nauczyciel pracujący w szkole nie może funkcjonować i dobrze wykonywać powierzonych funkcji bez znajomości uchwalonych w niej statutowych postanowień i zobowiązań. Dlatego też przez cały okres stażu opierałem swoją pracę na następującej dokumentacji:


Statut Gimnazjum nr 1im. Jana Pawła II
Już w roku 2004 roku, kiedy rozpoczynałem pracę nauczyciela języka polskiego, zapoznałem się z głównymi celami i zadaniami szkoły, poznałem zakres kompetencji organów szkoły. Dowiedziałem się również, jakie są zadania nauczycieli i wychowawców oraz w jaki sposób mogą być nagrodzeni bądź ukarani uczniowie. Analizując ten dokument, zwróciłem uwagę na:
- główne cele i zadania Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie,
- podstawowe zadania Rady Pedagogicznej,
- zadania biblioteki szkolnej,
- obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- prawa i obowiązki uczniów.


Program wychowawczy szkoły
Dzięki analizie szkolnego programu wychowawczego szkoły, poznałem zadania, jakie stawia przed sobą gimnazjum, aby zapewnić pełny rozwój intelektualny i fizyczny ucznia, wychować go w duchu tolerancji dla innych kultur i osób, oraz poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej, a także przygotować ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie. Program ten przybliżył mi także zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, powinności pracowników pedagogicznych oraz model absolwenta.

Wewnątrzszkolny System Oceniania
Dzięki analizie tego dokumentu poznałem zadania nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Zapoznałem się również z zasadami informowania uczniów i rodziców o ocenach, z formami sprawdzania wiadomości uczniów, skalą ocen oraz zasadami wystawiania ocen z zachowania jak i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i gimnazjalnych.

Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie
Analiza programu profilaktycznego pozwoliła sprecyzować kierunki pracy z młodzieżą w sferze profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, opóźnienie inicjacji, zachęcenie do abstynencji.

Regulamin Rady Pedagogicznej
Ze względu na to, że jestem członkiem Rady Pedagogicznej dokładnie zapoznałem się z jej regulaminem. Dokument ten zawiera wszystkie zadania Rady Pedagogicznej oraz zasady organizowania jej posiedzeń.

Regulamin Rady Rodziców
Dzięki analizie tego dokumentu zapoznałem się ze strukturą oraz sposobem powoływania Rady Rodziców. Poznałem cele i zadania, jak również organizację pracy poszczególnych ogniw Rady Rodziców.

Regulamin Uczniowski
Jest dokumentem, który jasno określa prawa i obowiązki ucznia, a także sposoby nagradzania i karania. Znajomość tego dokumentu umożliwiła mi określenie zasad współpracy z uczniami.

Efekty:
a)Dzięki zapoznaniu się z w/w dokumentacją systematycznie poznawałem zadania i zasady funkcjonowania szkoły. Znajomość tych dokumentów było sprawą priorytetową, poprzedzającą podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła w Wieruszowie.
b)Znajomość dokumentacji sprawiała, że obiektywnie oceniałem postawy i osiągnięcia uczniów i wychowanków.
c)Analiza dokumentacji szkoły wpływała na podniesienie jakości jej pracy.


2. ANALIZA USTAW I PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGOPrzed złożeniem podania o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego:
 Kartą Nauczyciela,
 Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego; Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 6 grudnia 2004r

Zapoznałem się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego:
 Vademecum nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy,
 Awans zawodowy nauczycieli – poradnik wydawnictwa Instytucji Promocji Nauczycieli „Solidarność”,
 Awans zawodowy nauczyciela – poradnik wydawnictwa ODN,
 Awans zawodowy nauczyciela. Dokumentowanie powinności i wymagań,
 Publikacje w serwisach internetowych, np:
 http://www.portaloswiatowy.pl,
 http://szkola.net.pl,
 http://edu.info.pl,

Zapoznałem się i korzystałem z następujących przepisów prawa oświatowego:
Ustawa o systemie oświaty - dzięki temu dokumentowi poznałem najważniejsze informacje dotyczące szkolnictwa.
Karta Nauczyciela - analizowałam tę ustawę według następujących rozdziałów:
 Obowiązki nauczycieli,
 Awans zawodowy nauczycieli,
 Warunki pracy i wynagrodzenie.

Efekty:
a) Analiza powyższych dokumentów ułatwiła mi pracę jako nauczyciela i wychowawcy.
b) Uczniowie byli oceniani według określonych kryteriów, zgodnie z WSO. W trudnych sytuacjach wychowawczo dydaktycznych mogli liczyć na moją dobrą znajomość rozporządzeń.
c) Znajomość prawa oświatowego wpływała na jakość pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.