X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18742
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres
od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2008 roku.

Data rozpoczęcia stażu : 01 wrzesień 2006
Planowany termin zakończenia stażu : 31 maj 2009
Opiekun stażu : ......
Szkoła : ........
Dyrektor szkoły : .........
Nauczyciel ubiegający się o awans: .......

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004 roku podjęłam następujące działania i przedsięwzięcia:

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego.

• Czynnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej przez cały okres stażu zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
• Brałam udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Dyrekcję Szkoły, między innymi w warsztatach metodycznych w wymiarze 4 godzin na temat „ Nauczyciele, rodzice, uczniowie, partnerzy w procesie wychowania w szkole”.
• Brałam udział w pracach Komisji Przedmiotów Ścisłych przez cały okres stażu
• Czynnie współpracowałam z rodzicami uczniów, aby rozwiązywać na bieżąco problemy edukacyjne, wychowawcze i pedagogiczne. Miałam z rodzicami uczniów stały kontakt telefoniczny lub listowny. Organizowałam raz w miesiącu konsultacje lub zebrania z rodzicami uczniów. Na spotkaniach tych przeprowadzałam wiele pogadanek na temat funkcjonowania ucznia w szkole, przedstawiłam wszystkie dokumenty usprawniające pracę szkoły, takie jak Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki Szkoły. Opracowałam również ankietę dla rodziców klas pierwszych w roku szkolnym 2007 / 2008 mającej na celu rozeznanie sytuacji życiowej danego ucznia a także lepsze poznanie go ze strony wychowawcy, którym byłam.
• Na bieżąco analizowałam podstawy programowe z fizyki i chemii
• Przez cały okres stażu realizowałam podstawy programowe z fizyki i chemii a także prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu dojrzałości
• Wdrażałam Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz wszelkie zasady
i postanowienia wynikające ze Statutu Szkoły
• Przedstawiałam kartę samooceny w wyznaczonym do tego terminie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły
• Współpracowałam podczas organizacji uroczystości i szkolnych imprez, takich jak:
- przygotowanie akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja z klasą I a
- przygotowanie repertuaru muzycznego na Dni Otwarte Szkoły w roku szkolnym 2007 / 2008
- branie czynnego udziału w organizacji Studniówki 2008
- zorganizowanie i opieka nad młodzieżą podczas Dnia Maturzysty 2008
- coroczne organizowanie Wigilii klasowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji tych świąt, wspólnym kolędowaniu i przygotowaniu potraw wigilijnych
- założenie chóru szkolnego i przygotowanie koncertu kolęd i pastorałek
- wspólnie ze szkolnym Samorządem Uczniowskim i akcją socjalną z okazji Mikołajek, zorganizowałam wyjście i koncert dla dzieci z Domu Dziecka w Katowicach - Bogucicach

• Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych:

- rajd gwiaździsty Smoleńsk 2006 z klasą IIh
- wycieczka do Oświęcimia w roku szkolnym 2006 / 2007 z klasą IIh
- wycieczka integracyjna dla klas pierwszych w roku szkolnym 2007/ 2008
- coroczne wyjścia do Planetarium Śląskiego z klasami pierwszymi na cykl lekcji z astrofizyki
- wyjście do ZOO w Chorzowie z klasą II h w czerwcu 2007 roku
- organizowanie i opieka podczas wyjść do kina, np. na film „ Katyń”, „Zdarzenie”,
- lekcja chemii w plenerze na terenie parku chorzowskiego na temat
„ Substancje chemiczne w otaczającym nas kawałku Świata...”
- wyjście i opieka nad uczniami do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

• Na bieżąco studiowałam literaturę i prasę specjalistyczną. Pogłębiałam swoją wiedzę przy użyciu Internetu, programów naukowych i innych
• Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Czynnie wspierałam szkolny zespół przedmiotów ścisłych
• Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego :

- Warsztaty metodyczne w wymiarze 4 godzin „ Nauczyciele, rodzice, uczniowie, partnerzy w procesie wychowania w szkole ‘’ – listopad 2006
- Kurs doskonalenia w wymiarze 72 godzin „ Technologie informacyjne
i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” – luty 2007
- Konferencja naukowa „ Szkolnictwo dynamicznym ogniwem polskiego systemu oświaty w rodzinie szkół łączącej się Europy” – marzec 2007
- Konferencja szkoleniowa „ Zmiany w prawie oświatowym” – grudzień 2007
-Kurs języka angielskiego na poziomie Upper – intermediate –
październik 2006 do czerwiec 2007
-Konferencja metodyczna w wymiarze 3 godzin „ Doskonalenie warsztatu nauczyciela fizyki” luty 2008
-Szkolenie w wymiarze 2 godzin „ Z głową ponad chmurami ... jak uczyć astronomii w szkole?” – kwiecień 2008

• Prowadziłam dokumentację przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki fizyki i chemii
• Tworzyłam własny warsztat pracy:

-Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, takich jak testy, sprawdziany, czasopisma, zbiory zadań i podręczniki
-Tworzenie bazy łączy do stron WWW z ciekawymi materiałami dydaktycznymi
-Organizowanie, tworzenie własnej biblioteczki multimedialnej w postaci prezentacji multimedialnych w Power Poincie z zakresu fizyki i chemii, jako materiałów pomocniczych w prowadzeniu lekcji
-Poznawanie na bieżąco nowinek ze świata naukowego

• Czytałam literaturę pedagogiczno – psychologiczną
• Wspierałam się radą i pomocą ze strony szkolnego pedagoga w kwestiach pedagogiczno – wychowawczych młodzieży
• Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i nauczycieli przedmiotów ścisłych. Byłam obserwatorem, aby poznać nowe środki i metody dydaktyczne a także, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie swoich kolegów.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Przeprowadziłam również lekcję nowatorską w formie quizu, jako nową metodę aktywującą młodzież. Po każdej przeprowadzonej lekcji przeprowadzona była jej analiza oraz określenie przez opiekuna stażu poprawności stosowania metod i środków dydaktycznych, moich słabych i mocnych stron

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

• Analizowałam dokumentację, między innymi:

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego np. publikacje w prasie, Internecie
- Analizowanie i zapoznanie się z dokumentacją szkoły: Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Statutem Szkoły i Programem Profilaktyki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

• Współpracowałam z opiekunem stażu:

- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu z konsultacjami, analizą i opracowaniem konspektów zajęć
- Określenie mocnych i słabych stron

• Doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej:

- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości i dostosowanie do rodzaju szkoły
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z fizyki i chemii
- Stosowanie aktywnych metod nauczania, takich jak gry, zabawy, burza mózgów, lekcje w plenerze
- Opracowanie pomocy dydaktycznych : postery, gazetki, testy, prezentacje multimedialne

• Prowadziłam dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, zeszyt wychowawcy, ścieżki edukacyjne

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Przygotowywałam uroczystości szkolne i klasowe. Przygotowałam uroczystą akademie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja wykorzystując dorobek polskich twórców literatury, poezji i muzyki. W obrębie klasy, której jestem
wychowawcą, staram się kultywować wszelkie tradycje zarówno ogólnokrajowe jak
i lokalne. Szczególnie uroczyście obchodzone są Wigilie klasowe, Mikołajki, Dzień Kobiet, Święto Edukacji Narodowej. Wszystkie te uroczystości są skrupulatnie przygotowywane i wspólnie obchodzone.
• Corocznie, dla każdej z klas pierwszych przeprowadzałam test po gimnazjum z fizyki, celem oszacowania umiejętności i wiedzy, jaką uczniowie posiadają po ukończeniu gimnazjum. Wyniki tych testów pozwalały mi na odpowiedni dobór pomocy naukowych i tempa nauczania. Dodatkowo prowadziłam konsultacje dla uczniów klas pierwszych celem podniesie ich wiadomości i poziomu nauczania.
• Prowadziłam również zajęcia dla maturzystów przystępujących do egzaminu dojrzałości z chemii i fizyki
• W roku szkolnym 2006/2007 przygotowywałam uczniów do konkursu z fizyki „Lwiątko”
• W klasach programowo najwyższych prowadziłam cykl prezentacji multimedialnych z najnowszych osiągnięć fizyki, chemii a także ciekawostek i tematów wykraczających poza program nauczania. Uczniowie samodzielnie wybierali najbardziej odpowiadające im tematy, opracowywali je, przygotowywali pokazy slajdów, prezentacji w Power Poincie, niejednokrotnie samodzielnie wykonywali schematy czy proste urządzenia elektroniczne, jako pomoce naukowe. Lekcje te kształciły również w uczniach postawę autoprezentacji, gdyż każdy z omawianych tematów musiał być poprzedzony krótkim wykładem.
• Brałam udział wraz z uczniami prowadzonej przez siebie klasy, we wszystkich imprezach szkolnych, wykazując swoją postawą zaangażowanie, chęć do zabawy czy rywalizacji. Były to między innymi takie imprezy jak Dzień Patrona Szkoły, Walentynki, Haloween, Dzień Sportu czy inne. Akademie i uroczystości związane z historią naszego kraju były zawsze omawiane na lekcjach wychowawczych, celem przybliżenia młodzieży bogactwa kulturowego i historycznego Polski.
• Chętnie brałam udział w promocji naszej szkoły. Pomagałam reprezentować szkołę na targach edukacyjnych. Wraz z młodzieżą odwiedziłam kilka gimnazjów. Przygotowałam pracownie na Dni Otwarte Szkoły a także koncert umilający tą imprezę o tematyce poświęconej kobietom i miłości
• Organizuję spotkania z rodzicami. Główny nacisk kładę na spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką czy problemy wychowawcze. Niejednokrotnie służę rodzicom radą, staram się nakierować do poradni specjalistycznych czy pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.
• Jestem w stałym kontakcie ze szkolnym pedagogiem. Wspólnie prowadzimy rozeznanie na temat sytuacji życiowych uczniów, rozwiązujemy wszelkie konflikty. Żaden z moich uczniów nigdy nie został pozbawiony pomocy mojej czy tez Pani pedagog. Wspólnie szukamy sytuacji kompromisowych. Pani Pedagog na moją prośbę uczestniczyła w lekcji wychowawczej na temat motywacji ucznia i gospodarowaniu czasem. Pomogła również stworzyć zaplecze pozycji książkowych, które są przeze mnie poznawane i wykorzystywane. Sama uczestniczyłam
w warsztatach dla uczniów prowadzonych przez policję, celem poszerzenia wiedzy na temat narkomanii, młodocianych przestępców i tym podobnych.
• Zawsze podejmuję działania naprawcze i korygujące względem swoich uczniów. Zazwyczaj swoje decyzje konsultuje z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem i rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Brałam czynny udział w szkoleniu w okresie ferii zimowych
w roku szkolnym 2006/2007 w wymiarze 72 godzin. Szkolenie te podzielone było na trzy moduły i tyczyło się technologii informacyjnej i edukacji multimedialnej. Zapoznano mnie z pakietem Office a także z samodzielnym tworzeniem prezentacji w Power Poincie i tworzeniu stron WWW.
• Wykorzystywałam technologię informacyjną w przesyłaniu prac i dokumentów drogą internetową. Brałam udział w życiu portali edukacyjnych.
• Opracowywałam przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, takich jak testy, sprawdziany, a także dokumentacji szkolnej, dyplomów, listów gratulacyjnych.
• Przygotowywałam scenariusze lekcji i konspekty przy użyciu komputera i Internetu.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

• Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki również w oparciu o szkolny program profilaktyki
• Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej
• Starałam się zaznajomić z aktualnym rozwojem uczniów z uwzględnieniem właściwości danego im okresu rozwojowego
• Współpracowałam z rodzicami przez cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświat, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.

• Udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
• Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego
• W oparciu o podstawy programowe opracowałam plany wynikowe, rozkłady zajęć z fizyki i chemii a także przedmiotowe systemy oceniania
• Brałam udział w pracach komisji przedmiotowych, maturalnych, socjalnych i innych

Opracowała ......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.