X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18599
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(za okres stażu od 04.09.2006 r. do 03.06.2009 r.)

mgr Mirosława Warmowska

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH
IM. JANA PAWŁA II


Mściszewice 03.06.2009 r.


Pracuję jako nauczycielka matematyki i informatyki od 2003 roku. Od 2004 roku jestem nauczycielką kontraktową.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Starał się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów
i szkoły, w której pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu
i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
• Ustawę Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
W trakcie stażu systematycznie śledziłam zmiany w prawie oświatowym, odnoszące się zwłaszcza do awansu zawodowego nauczyciela.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał ponadto założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniając specyfikę i potrzeby placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.

Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.
W trakcie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju, poszukując ciekawych metod pracy aktywizujących uczniów, sposobów umożliwiających uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej związanej m.in. z poznaniem matematyki, czy innych przedmiotów ścisłych przystąpiłam do konkursu ogłoszonego na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej. Napisałam projekt „Za rękę z Einsteinem”, który był współfinansowany prze Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Jego celem było opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu matematyki i fizyki, rozwijanie aspiracji edukacyjnych, społecznych i życiowych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i byliśmy jedną z osiemdziesięciu szkół, które realizowały projekt „Za rękę z Einsteinem” od 01.03.2007 r. do 31.03.2008 r., którego byłam koordynatorem. Do najważniejszych osiągnięć tego projektu zaliczam to, iż młodzież z naszej szkoły miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań na kółku matematycznym, fizycznym i informatycznym oraz przełamywać trudności na zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki. Podczas trwania projektu brałam udział wraz z innymi nauczycielami i uczniami w atrakcyjnych pokazach z matematyki i fizyki przeprowadzanych przez studentów Politechniki Gdańskiej. Na szkoleniach, warsztatach i spotkaniach realizowanych w ramach projektu przez Politechnikę Gdańską i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podnosiłam swoje kwalifikacje, zdobywałam doświadczenie zawodowe oraz miałam okazję porównać swój warsztat i sposób pracy z warsztatem i sposobem pracy nauczycieli akademickich lub metodyków CEN. W ten sposób doskonaliłam swoje umiejętności i dzieliłam się swoimi doświadczeniami. Wielokrotnie na tych zajęciach okazywało się, że nauczyciele mają rewelacyjne pomysły na realizację konkretnych jednostek lekcyjnych, które często wykorzystywałam na swoich zajęciach. W ramach projektu zorganizowałam dwie wycieczki edukacyjne do Torunia i Fromborka oraz dwa trzydniowe wyjazdy w czerwcu 2007 r. i lutym 2008 roku do Politechniki Gdańskiej na zajęcia „Szkoły Letniej” i „Ferii z fizyką i matematyką”. Dzięki wyjazdom do Politechniki Gdańskiej młodzież gimnazjalna z naszej szkoły miała możliwość przeprowadzać doświadczenia fizyczne i matematyczne w prawdziwych laboratoriach oraz uczestniczyć w zajęciach w salach wykładowych. Zapoznali się z nowymi formami prowadzenia zajęć. Pobyt gimnazjalistów w Politechnice Gdańskiej był okazją do poznania władz Politechniki , do poznania celu funkcjonowania uczelni, porozmawiania o roli nauki i badaniach naukowych. Część funduszy projektu przeznaczyłam na pomoce naukowe, zakup projektora multimedialnego i ekranu, które w dzisiejszych czasach uważam za niezbędne w pracy nauczyciela. Praktyczna realizacja projektu była dla mnie przecieraniem szlaków wiodących do dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdobyłam doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z EFS, przełamałam niechęci związane ze sprawozdawczością finansową i merytoryczną . Na zakończenie pierwszej edycji projektu przygotowałam uroczystość podsumowującą, na której zaprezentowałam dorobek projektu „Za rękę z Einsteinem” władzom lokalnym, zaproszonym gościom, nauczycielom i młodzieży gimnazjalnej. Myślę, że dzięki działaniom realizowanym w tym projekcie przełamałam stereotypy o nieprzystępności przedmiotów ścisłych, rozwinęłam aspiracje i zainteresowania edukacyjne młodzieży. Powyższe stwierdzenia oparłam o przeprowadzone wywiady i zebrane opinie o projekcie w środowisku lokalnym, które zostały opublikowane w biuletynie podsumowującym projekt oraz lokalnej gazecie.
Systematycznie śledziłam stronę internetową Politechniki Gdańskiej, na której ogłoszono II edycję projektu „Za rękę z Einsteinem”. Przygotowałam wszelką dokumentację, dzięki której z pośród 142 złożonych wniosków wybrano nas jako jedną z sześćdziesięciu szkół, które zakwalifikowały się do projektu „Za rękę z Einsteinem – edycja II”. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2008 r. do 30. 06.2012 r. Celem II edycji projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Projekt skierowany jest również do nauczycieli i szkół co stanowi integralną całość, gwarantującą powodzenie realizacji założeń projektu. Jest ponadregionalną, rozszerzoną kontynuacją prowadzonego w latach 2007-2008 przez Politechnikę Gdańską projektu „Za rękę z Einsteinem”. Szczegółowe informacje i przewodnik po projekcie znajduje się na stronie internetowej www.albert.mif.pg.gda.pl. Koordynowanie tych dwóch projektów uważam za swoje największe osiągnięcie.
Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w ramach tych dwóch projektów i innych działań zaplanowanych w planie rozwoju przyczyniła się do osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości szkoły.
W szczegółowym sprawozdaniu ujęłam realizację zadań w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
Współpracowałam z Opiekunem Stażu. Prowadziłam zajęcia w obecności Opiekuna Stażu np. przeprowadziła lekcję na temat działania oraz wad i zalet poczty mailowej w klasie IV. Omawiałam mocne i słabe strony swojej pracy. Wyciągałam wnioski po lekcjach hospitowanych przez Dyrektora Szkoły . Co rocznie opracowywałam Program Pracy Wychowawczej dla swojej klasy. Opracowałam i wdrażałam własne pomysły dydaktyczno-wychowawcze w których stosowałam metody aktywizujące oraz skompletowałam zestaw nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć, które zgromadziłam na płytach CD z różnych źródeł m.in. internetu. Zebranie materiałów w formie multimedialnej daje mi możliwość korzystania z nich w każdej chwili. Przygotowałam np. plansze pokratkowane (do rysowania siatek prostopadłościanów), wykropkowane (do rysowania siatek graniastosłupów o podstawach trójkątnych), które w razie potrzeby drukuję dla każdego ucznia.
Do najbardziej ciekawych zaliczam:
Przeprowadzanie lekcji wychowawczych na zasadzie wypisywania „zysków i strat” konkretnego postępowania np. kradzieży, spożywania alkoholu, palenia papierosów.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów komputerowych (np. na zajęciach wyrównawczych z klasą IV ćwiczyłam tabliczkę mnożenia za pomocą programu He-Xelon – tabliczka mnożenia). Prowadzenie lekcji metodą projektu szczególnie na lekcjach informatyki, na których trzeba wykazać się umiejętnościami pracy z kilkoma programami komputerowymi jednocześnie np. przy planowaniu klasowej wycieczki. Word, PowerPoint, Arkusz kalkulacyjny i internet.
Lekcje z wykorzystaniem metod aktywizujących cieszą się wielkim zainteresowanie i chęcią poznania Do tego wniosku doszłam na podstawie wywiadu i ankiety przeprowadzonej po lekcji.. Uczniowie w ten sposób widzą, że lekcja matematyki może być ciekawe i interesujące, że matematyki można uczyć się przez zabawę.
Po pierwszym półroczu nauki przeprowadzałam sprawdziany, aby zdiagnozować osiągnięcia edukacyjne, dokonywać korekty pracy. Z uczniami słabymi w razie konieczności spotykałam się indywidualnie sali komputerowej (piątek).
Przez cały okres pracy zawodowej prowadziłam dokumentację zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole oraz zgodnie z wymogami Dyrektora Szkoły.
Skompletowane testy, sprawdziany, scenariusze, programów wycieczek wykorzystuję w swojej pracy i poddaje je ciągłym działaniom ewaluacyjnym.
Starałam się dobrze organizować i doskonalić swój warsztat pracy. Brałam czynny udział w radach pedagogicznych, współpracowałam z gronem pedagogicznym przy tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego. Wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam wyniki próbnych egzaminów z części matematyczno-przyrodniczej, analizowałam wyniki egzaminu zewnętrznego klas III gimnazjum i porównywałam z wynikami rocznej klasyfikacji. Dogłębna analiza wyników pomagała mi w ewaluacji moich działań dotyczących nauczanych przedmiotów. Wyciągałam wnioski i stawiałam sobie nowe cele w dalszej pracy. Wspólnie z nauczycielką kontraktową opracowałam program naprawczy po egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno-przyrodniczej, który umieściłyśmy w serwisie edux.pl – Portal Edukacyjny na stronie internetowej pod adresem www.edux.pl. Wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam programy naprawcze dotyczące profilaktyki ZS w Mściszewicach oraz Plan Pracy Dydaktycznej, Wychowawczej i Opiekuńczej ZS w Mściszewicach. Współpracowałam z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Wspólnie przygotowywałyśmy min. scenariusze uroczystości szkolnych organizowałyśmy akademie szkolne i różnorodne imprezy oraz konkursy tj. m. in. Dzień Otwarty Szkoły, Wigilia Szkolna, Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, itp. Wykonywałam gazetki tematyczne, szablony liter, zaproszenia m.in. na uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Mściszewicach oraz ogłoszenia, dyplomy, podziękowania. Poszukiwałam przydatnych informacji ze stron internetowych (scenariusze informacje tematyczne i inne), które bardzo ułatwiły pracę Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mściszewicach. Przy współpracy z opiekunem Samorządu Uczniowskiego przeprowadzała próby niektórych uroczystości szkolnych.
W ciągu całego stażu pracy systematycznie współpracowałam z Radą Rodziców. Aktywnie uczestniczyłam we wszystkich zebraniach pełniąc funkcję sekretarza rady.
Brałam aktywny udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wspólnie na początku roku szkolnego wytyczaliśmy sobie plan pracy zespołu i go realizowaliśmy. Wymienialiśmy się informacjami oraz doświadczeniami ze spotkań, szkoleń, konferencji metodycznych. Między innymi przeprowadziłam szkolenie na temat: „Ocenianie Kształtujące” i „Nabór elektroniczny do szkół ponad-gimnazjalnych”. Dziki tym spotkaniom i referatom wygłoszonym na posiedzeniach zespołu samokształceniowego wzbogaciłam swoją wiedzę i wykształciłam umiejętności oraz poznałam różne metody pracy innych nauczycieli np. z uczniem zdolnym i uczniem słabym. Wszystkie referaty i wnioski ze spotkań zapisujemy w zeszycie, dzięki temu mam możliwość do nich wracać.
Starałam się maksymalnie realizować cele i zadania szkoły wynikające ze Statutu Zespołu Szkół w Mściszewicach. Przybliżałam tradycję i obyczaje lokalne, narodowe, religijne, rozbudzałam poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju poprzez zoorganizowanie spotkania z lokalnymi artystami ludowymi p. Sylwią i Czesławem Birr w ich pracowni w dniu 25.04.2008 r. Zorganizowałam biwak, w których za cel stawiałam sobie poznanie miejscowości, rozwijanie i kultywowanie tradycji regionalnych, kulturalne zachowanie oraz starałam się kształtować wśród młodzieży odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i kolegów. W tym roku szkolnym był to trzy dniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym Krefta w Chmielnie. Do opieki nad młodzieżą zaprosiłam rodziców. Szybko udało mi się pomniejszyć koszt wyjazdu dzięki życzliwości rodziców, którzy zorganizowali nam transport. Pani Halina Zaworska (mama Dawida) chętnie zgodziła się pomóc w opiece nad dziećmi z mojej klasy. W chmielnie zobaczyliśmy i zwiedziliśmy: Kościół Parafialny, gdzie zapoznaliśmy się z jego historią, Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów, widzieliśmy Starą Checz Kaszubską, Izbę Pamięci Juliusza Stadnickiego oraz odwiedziliśmy warsztat garncarski „Genius”. Zorganizowałam kilka wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych takich jak: wyjazd do Torunia, Wyjazd do Fromborka, wyjazdy młodzieży do Politechniki, wyjazdy do kina. Aby zintegrować klasy i środowisko lokalne zorganizowałam dyskotekę, na którą uczniowie zaprosili kolegów klasy piątej z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w dniu 18.02.2009 r.
Stwarzałam możliwości wykazania się młodzieży szkolnej w konkursach, które sama organizowałam lub przy współpracy z innymi nauczycielami.
Współorganizowałam międzyszkolny konkurs matematyczno-informatyczny „Matematyka i komputer” (25.01.2007 r.), współorganizowałam konkurs w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem - „Asy z klasy w dziedzinie matematyki” – dwie edycje, współorganizowałam konkurs w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem „Asy z klasy w dziedzinie fizyki” – dwie edycje (rok szkolny 2007/2008), na które zakupiłam ciekawe nagrody z funduszu projektu. Przygotowałam uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego, w którym uczniowie otrzymali dwa wyróżnienia (29.05.2008 r.), oraz do II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego w którym uczniowie otrzymali II miejsce w szkole podstawowej i III miejsce w gimnazjum. Uczestniczyliśmy w finale Konkursu Rachmistrzów w Sztumie (26.03.2007 r.), w Powiatowym Konkursie Matematycznym pod Patronatem Burmistrza Gminy Kartuzy 22.05.2009 r.). Na kółku informatycznym przygotowywałam uczennicę do konkursu „Wydajemy własną książkę” oraz do takich konkursów jak „Konkurs na fotomontaż”, „Mickiewicz, komputer i ja”, „Najładniej udekorowany stół wigilijny” itd. Dzięki tym działaniom wzbudziłam w młodzieży chęci poznawcze, organizacyjne i kształtowałam kompetencje kluczowe takie jak matematyczne i naukowo-techniczne oraz informatyczne.
Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe.
W dniu 19 marca 2008 roku ukończyłam trzy-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie informatyki, które podjęłam na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.
W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbałam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Uczestniczyłam w takich formach doskonalenia zawodowego jak:
• Szkolenie ”Wykorzystywanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia szkoły podstawowej (28.11.2006 r.),
• Szkolenie ”Wykorzystywanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia (28.11.2006 r.),
• Szkolenie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (09.03.2007 r.),
• Szkolenie „Fascynacja = aktywizacja! Tajemnice i zagadki na lekcjach matematyki”(16.04.2007r.),
• Szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - moduł I” (17-21.09.2007 r. – 40 godz.),
• Szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - moduł II” (01-05.10.2007 r. – 40 godz.),
• Kurs „dobór metod i form pracy z uczniem oraz ich zastosowanie w podnoszeniu efektywności nauczania matematyki” (18.10.2008 r. – 20 godz.),
• Szkolenie „Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością” (19.03.2009 r.),
• Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” „Jakość uczenia i uczenia się” (01.03.2007 r. - 31.03.2008 r. – 20 godz.),
• Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” „Nowoczesne metody nauczania matematyki i fizyki” (01.03.2007 r. - 31.03.2008 r. – 20 godz.),
• Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” „Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela” (01.03.2007 r. - 31.03.2008 r. – 20 godz.),
• Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” „Ocenianie kształtujące” (01.03.2007 r. - 31.03.2008 r. – 20 godz.),
• Konferencja tematyczna „Nowa podstawa programowa w nauczaniu matematyki” (27.02.2009 r.),
• Warsztat tematyczny „Informatyka dla Ciebie – wykorzystanie nowego pakietu do nauczania informatyki w gimnazjum w kontekście nowej podstawy programowej” (11.05.2009 r.).
• „Nabór elektroniczny do szkół ponad-gimnazjalnych „ ( marzec/kwiecień 2008 r. i 2009 r.),
W trakcie stażu pracy uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych:
• „Rola i zadania nauczyciela” – referat nauczyciela dyplomowanego (06.10.2006 r.),
• Komputerowe pisanie świadectw (20.11.2006 r.),
• „Komunikacja werbalna” – referat nauczyciela mianowanego (28.02.2007 r.),
• „Agresja a postawy wychowawcze. Jak przeciwdziałać agresji wśród młodzieży?” – referat nauczyciela mianowanego (30.11.2007 r.),
• „Zmiany w prawie oświatowym” (30.11.2007 r.),
• Dzieci wybitnie zdolne i intelektualne – szkolenie przeprowadzone przez psychologa (26.02.2008 r.),
• „Wypalenie się – zanik troski o innych ludzi” – referat nauczyciela mianowanego (17.04.2008 r.),
• „Praca z uczniem mającym trudności w nauce” – referat nauczyciela mianowanego (06.10.20008 r.),
• „Edukacja ekologiczna wśród młodzieży” – referat nauczyciela mianowanego (26.11.2008 r.),
• „Zagrożenia współczesnej młodzieży” – referat nauczyciela mianowanego (16.06.2009 r.),
Samodzielnie studiowałam fachową literaturę z zakresu matematyki, informatyki oraz pedagogiki i psychologii dzięki czemu podnosiłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów jak i kompetencji i umiejętności wychowawczych. Zgromadziłam pokaźną biblioteczkę książek z tego zakresu. Czytałam m. in. takie czasopisma jak: „Matematyka w szkole” (prenumerata w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem”), „Głos Nauczycielski”. Zgromadziłam również kopie niektórych przeczytanych artykułów , takich jak np. „Jak sprzedać matematykę?”, „Jak ocenić ryzyko pracy przy komputerze”, „Informatyka w szkole podstawowej – absurd czy konieczność?”, „Socjologia wychowania”, „Gdy uczeń ukradnie mazak”, „Jak oceniać, aby ocenianie pomogło uczniowi uczyć się”, „Jak postępować gdy zetkniemy się z przemocą w środowisku szkolnym?” i wiele innych.
Całą wiedzę i doświadczenie zdobyte na różnych formach doskonalenia zawodowego wykorzystuję w swojej pracy zawodowej.


§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Diagnozowałam potrzeby i oczekiwania uczniów słabych. Planowałam spotkania indywidualne, aby wyeliminować niepowodzenia i porażki uczniów w dalszej pracy. Włączałam rodziców w życie klasy, zapraszałam do udziału w wycieczkach. Na spotkaniach z rodzicami omawiałam i uwzględniałam uwagi rodziców w Planie Wychowawczym Klasy. Rozmawiałam na temat wycieczek, pokazywałam za pomocą urządzeń multimedialnych gdzie uczniowie pojadą, co zobaczą. Jak wygląda miejsce noclegowe i stołówka. Od początku mojej pracy zawodowej byłam wychowawcą. Co rocznie opracowywałam Program Pracy Wychowawczej, który składałam u Dyrektora szkoły do zatwierdzenia. Uwzględniałam w nim zagadnienia dotyczące zagrożeń współczesnego świata. Między innymi przeprowadziłam lekcje na takie tematy jak: „Zagrożenia wynikające z zastosowań komputerów”, „Niebezpieczeństwa czyhające na nas w Internecie” , „Wpływ mediów na moje życie”, „Rola reklamy we współczesnym świecie”, „Perspektywy zdrowego życia i satysfakcja osobista bez zażywania środków uzależniających” i wiele innych. Myślę, że podjęte przeze mnie działania ukazały moim wychowankom „zyski i straty” korzystania z rozwoju współczesnego świata i pozwoliły im wyciągnąć dobre wnioski.
Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Mściszewice. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Mściszewice napisałam projekt „Technologia informacyjna w edukacji”, pomagałam organizować coroczne „Festyny Letnie” przygotowywałam konkursy, zbierałam do nich rekwizyty, wykonywałam ogłoszenia, zaproszenia i dyplomy.
Pozyskiwałam fundusze na rzecz szkoły. Napisałam dwa wyżej opisane projekty „Za rękę z Einsteinem”. Dzięki pierwszej edycji szkoła pozyskała 27 132 złote. Druga edycja, która trwa trzy lata jest w trakcie realizacji więc zyski zostaną przedstawione po zakończeniu projektu.
Dnia 04.10.2006 roku wystosowałam pismo do Dyrekcji Zakładu Porcelany Stołowej „Lubiana” z prośbą o wyposażenie bazy kuchennej w podstawowe naczynia. Moja prośba została pozytywnie rozpatrzona i szkoła otrzymała za symboliczną kwotę 180 zł. 65 kg naczyń. Dzięki wyposażeniu naszej kuchni nie mamy problemów z organizacją dożywiania i uroczystości szkolnych.
Wystosowałam wraz z innymi nauczycielami dwa pisma do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęczynie konkursów z prośbą o sfinansowanie nagród w konkursach zorganizowanych wspólnie z innymi nauczycielami naszej szkoły oraz paczek bożonarodzeniowych dla młodzieży naszej szkoły.
Międzyszkolny konkurs matematyczno-informatyczny : „Matematyka i komputer”. W konkursie wzięła udział młodzież z czterech pobliskich szkół (300zł).
Konkurs „Na najładniej udekorowany stół wigilijny” oraz paczki (700zł).


§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystywałam zasoby portali edukacyjnych w doskonaleniu pracy własnej. W dzisiejszych czasach wykorzystanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej uważam za konieczne. Nie wyobrażam sobie pracy bez komputera i Internetu dlatego zgodnie z moimi kwalifikacjami i zainteresowaniami na bieżąco śledzę nowości, nowinki i wiadomości ukazujące się na stronach internetowych. Pozyskane wiadomości i materiały pomagają mi wzbogacać swój warsztat pracy, studiować prawo oświatowe, literaturę fachową i artykuły tematyczne. Pozyskane ciekawe materiały z portali edukacyjnych wykorzystuję na lekcjach matematyki, informatyki, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych (kółku matematycznym prowadzonych w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” oraz kółku informatycznym prowadzonym społecznie). Tworzę konspekty, scenariusze lekcji, scenariusze uroczystości szkolnych, planuję i opracowuję programy wycieczek klasowych i szkolnych (co warto zobaczyć, cenniki, pozyskanie danych teleadresowych, rezerwacja biletów, rezerwacja przewodników itp.). Ciekawe i przydatne informacje gromadzę do dalszego wykorzystania. Na lekcjach matematyki i informatyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych często korzystam z testów i krzyżówek interaktywnych (html//moja matematyka.blox.pl/html), animacji (dowód twierdzenia Pitagorasa), wiadomości, słowników i encyklopedii multimedialnych, filmów edukacyjnych, ilustracji pokazujących różne zjawiska (np. fraktale), zagadnienia matematyczne i informatyczne itp. Szukam ciekawostek, uatrakcyjniających lekcje i zajęcia pozalekcyjne, (wyszywanki matematyczne, układanki, gry edukacyjne). Dzięki zasobom Internetu samodzielnie przestudiowałam i przećwiczyłam praktycznie kurs języka HTML. Uczniowie mieli możliwość na moich lekcjach poznać wiele zasobów witryn edukacyjnych oraz rozwijać umiejętności matematyczne i informatyczne poprzez zabawę. Zachęcam uczniów do brania udziału w różnorodnych konkursach, których regulaminy często czerpałam ze stron internetowych. Wspólnie z innymi nauczycielami korzystając z zasobów Internetu i urządzeń komputerowych przygotowałam dwie kartoteki . Pierwsza zawiera akty prawne dotyczące oświaty, zaś druga akty prawne i porady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, w których umieściłam zbiór przydatnych adresów w pracy nauczyciela. Myślę, że te dwie kartoteki przyczynią się do ułatwienia pracy nauczycieli i zapoznania się z procedurami awansu zawodowego. Sama często z niej korzystam ponieważ mam zbiór wszystkich przepisów zebrany w dwóch tematycznie podzielonych teczkach.
W ciągu całego okresu mojej pracy w Zespole Szkół w Mściszewicach prowadziłam społecznie kółko informatyczne (2 godz. w tygodniu), dzięki któremu młodzież miała ułatwiony dostęp do komputera, urządzeń multimedialnych i Internetu. Nie zapominałam o ważnym aspekcie rozumienia potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem, dlatego przy korzystaniu z technologii społeczeństwa informatycznego przy poszukiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz ich wykorzystywaniu uczulałam na zagrożenia wynikające z zastosowań techniki komputerowej.
W trakcie całego stażu pracy pomagałam nauczycielom obsługiwać komputer i urządzenia multimedialne, poznawać nowe programy np. Publisher (program do tworzenia dyplomów), poszukiwać informacje, wykonywać dyplomy, ogłoszenia, zaproszenia itp.


§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Aktywnie realizowałam na podstawie opracowanego Planu Pracy Wychowawczej mojej klasy w oparciu o Statut, Plan Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły oraz nauczyciela wychowawcy. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze dokumentując to w dziennikach lekcyjnych. Po rozmowach z rodzicami wystosowałam dwa wnioski do PPP w Kartuzach.


§ 7 ust.2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dogłębnie analizowałam dokumentację szkoły, ustawę o systemie oświaty , Kartę Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Śledziłam strony internetowe Ministerstw Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wspólnie z nauczycielami naszej szkoły zebrałam podstawowe akty prawne obowiązujące w szkole, które udostępniłam w bibliotece szkolnej.
Mogłam się wykazać znajomością przepisów w konkretnych działaniach np. przy prawidłowym organizowaniu wycieczek, sprawowaniu funkcji opiekuna na wycieczkach i wyjazdach (np. wycieczka do Zakopanego- maj 2008, wyjazdy z uczniami gimnazjum na Dni Otwarte do szkół ponad-gimnazjalnych i inne), podczas sprawowania funkcji przewodniczącej w konkursach gminnych (matematyczny dla klas III), szkolnych, brania udziału w różnorodnych komisjach, stosowaniu WSO, stosowaniu regulaminów szkolnych. Znajomość przepisów oraz udział w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego pozwoliła mi zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy. Zaplanowane w planie rozwoju działania starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiały się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szansę. Stałam się bardziej poszukująca i kreatywna. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci własnego rozwoju. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Zauważyłam jak bardzo cenny jest bezpośredni kontakt, obserwacje i doświadczenia dzieci – z rzeczywistością. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy. Kończąc staż i oddając sprawozdanie, planuję już kolejne działania na przyszły rok szkolny przede wszystkim dalej będę koordynowała projekt „Za rękę z Einsteinem”, który daje wiele możliwości. Uwieńczeniem pracy w okresie stażu są trzy nagrody Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Nie było by możliwe wykonanie podjętych przeze mnie działań bez życzliwości Dyrekcji Szkoły. Chciałabym również podziękować moim koleżankom i kolegom z grona pedagogicznego, w szczególności Opiekunowi Stażu za ogromne wsparcie, dobre rady oraz współpracę, która owocowała ciekawymi przedsięwzięciami.
Na dalszą pracę zabieram ze sobą słowa wypowiedziane przez naszego Patrona Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać , nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
DZIĘKUJĘ.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.