X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18605
Przesłano:

Tczew - moje miasto. Program edukacyjno- wychowawczy

Program edukacyjno- wychowawczy

Tczew – moje miasto

Dla uczniów Gimnazjum Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Tczewie

Opracowała: mgr Magdalena Wrzosek


Pamiętaj, gdzie Twój Dom...

Jednym z ważniejszych zadań spoczywającym na nauczycielu poloniście i wychowawcy jest wychowywanie młodego człowieka w kulturze i tradycji tzw. „małej ojczyzny”. Poznanie własnego miejsca zamieszkania, regionu, zachodzących w nich przemian, pozwoli młodemu człowiekowi utożsamić się z miejscem zamieszkania i równocześnie włączyć do twórczego udziału w życiu lokalnej społeczności. Pracując jako nauczyciel polonista w Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, miałam przeświadczenie o konieczności zapoznania uczniów z bogatą historią i kulturą miasta w którym mieszkają i uczą się. W trakcie zajęć wychowankowie będą mogli zapoznać się z 750-letnią historią miasta, poznać jego symbole, zabytki a także porównać jakie zmiany zaszły przez lata w Tczewie. Zajęcia nie będą odbywały się tylko w klasie ,ale także w formie wycieczek z licencjonowanym przewodnikiem, lekcji terenowych .Program ma uczyć szacunku dla kultury rodzimej, kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego.

I . CELE OGÓLNE:
zainteresowanie historią miasta oraz jego współczesnym wizerunkiem
rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu
stworzenie więzi z „małą ojczyzną”
rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
poznawanie najbliższego środowiska
budowanie emocjonalnej więzi z miejscem zamieszkania poprzez poznanie elementów historii lokalnej
aktywne poznawanie miasta, jego historii i teraźniejszości
rozbudzanie świadomości patriotyzmu lokalnego
ukazywanie walorów miasta
uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego i wspólnoty lokalnej
rozwijanie wrażliwości estetycznej
wdrażanie do promowania i prezentowania własnego miasta
rozwijanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy, własnych prac i pomysłów

III. CELE WYCHOWAWCZE:
kształcenie poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej rzeczywistości
wdrażanie do współpracy w grupie
kształcenie kulturalnego obcowania z ludźmi podczas wycieczek
wskazywanie możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego

IV .CELE REWALIDACYJNE:
kształcenie umiejętności koncentracji na wykonywanym działaniu
kształtowanie procesów myślenia , właściwego układania odpowiedzi na pytania
usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego
ćwiczenie sprawności manualnej
kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego
wzbogacanie wiedzy ogólnej o świecie
kształcenie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej

V. CZAS TRWANIA PROGRAMU:
II semestr roku szkolnego 2010/2011

VI. UCZESTNICY PROGRAMU:
Uczniowie gimnazjum.

VII. MIEJSCE REALIZACJI:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Pawła II w Tczewie

VIII FORMY PRACY:
indywidualna
grupowa
zbiorowa

IX METODY PRACY:
pogadanka
czytanie i słuchanie
analiza materiałów źródłowych
praca z planem miasta
„burza mózgów”
zajęcia praktyczne ( opis, dialog)
wycieczki tematyczne

X. SPODZIEWANE EFEKTY

Uczniowie samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela powinni:
wskazać na mapie swoją miejscowość
opisać najbliższe otoczenie
opowiedzieć legendę o powstaniu miasta
znać różnicę między legendą a faktami historycznymi
opisać herb
wymienić najciekawsze zabytki
znać postaci historyczne związane z miastem, a także sławnych Tczewian
korzystać z różnych środków przekazu i informacji
umocnić swoją tożsamość lokalną

XI. EWALUCJA PROGRAMU:

Program przeznaczony jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim . W trakcie poznawania treści programu, uczniowie będą oceniani z wiadomości, umiejętności, rozumienia faktów. Ponadto zaprojektują folder reklamujący miasto, z których zostanie zrobiona „książka pamiątkowa”. Wszystkie czynności uczniów będą oceniane przez pryzmat ich indywidualnych możliwości i umiejętności. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wziąć udział w „Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Tczewie”, który zostanie zorganizowany po zakończeniu programu edukacyjnego.
Nadrzędnym jednak celem, którego osiągnięcie jest trudno zmierzyć bezpośrednio po realizacji programu, jest kształtowanie młodego człowieka, świadomego swych możliwości i powinności wobec środowiska lokalnego, kraju. Stworzenie silnych więzi łączących go z „małą ojczyzną”, poczucia dumy z własnego miasta, regionu.

XII. REALIZACJA PROGRAMU:

Program będzie realizowany podczas zajęć języka polskiego raz w tygodniu.

Lp.
Temat zajęć.
Działania podejmowane przez uczniów.
Opis osiągnięć uczniów.

1.
Mój dom rodzinny.
- Opowiadanie o swojej rodzinie, o tym kto ją tworzy.
-Pokazywanie rodzinnych pamiątek.
- Tradycje i uroczystości rodzinne pielęgnowane w naszych domach .
- Moje drzewo genealogiczne - uzupełnianie kart pracy.
- Rodzina a miasto w którym żyjemy.
- Zna członków swojej bliższej i dalszej rodziny, nazywa stopnie pokrewieństwa.
- Omawia pamiątki rodzinne i tradycje pielęgnowane w ich domach.

2.
Poznajemy legendę pt. „Jasna i Dersław”.
- Słuchanie legendy.
- Układanie planu wydarzeń .
- Opowiadanie legendy według planu.
- Wyszukiwanie w słowniku haseł: legenda.
- Wskazywanie elementów baśniowych i realnych.
- Ilustrowanie jednego z punktów z planu wydarzeń.

- Zna treść legendy.
- Układa plan wydarzeń.
- Potrafi odróżnić fikcję od rzeczywistości.
- Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć związanych z treścią legendy.
- Potrafi zilustrować treść legendy.
3.
Legenda- fikcja a rzeczywistość.
- Słuchanie informacji historycznych o początkach miasta.
- Wskazywanie różnic między legendą a faktami historycznymi.
- Rozwiązywanie rebusów.
- Wspólnie z nauczycielem sporządzenie wykazu najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z początkami miasta.

- Potrafi odróżnić fikcję od rzeczywistości.
- Wie jak powstało nasze miasto, zna ważne wydarzenia historyczne z początków powstania miasta.
- Korzysta z różnych źródeł informacji.

4.
Pradzieje Tczewa.
-Zwiedzanie wystawy pt.„Pradzieje Tczewa.”
- Uważne słuchanie przewodnika.

- Wie jak wyglądały początki osady tczewskiej.
- Potrafi opowiedzieć o swoich wrażeniach i spostrzeżeniach.

5.
Tczewskie symbole.
-Oglądanie herbów miasta z różnych okresów historii Tczewa.
- Wysłuchanie melodii hejnału tczewskiego.
- Zapoznanie się z „Kodeksem tczewskim z Lubeki”.
- Oglądanie dawnej tczewskiej waluty.
- Wykonywanie herbu tczewskiego za pomocą dowolnych technik plastycznych lub kolorowanie herbu.

- Wie jak wygląda herb, potrafi go opisać.
- Rozpoznaje melodię hejnału.
- Wie jak wyglądały dawne tczewskie monety.
- Rozwija uzdolnienia plastyczne, jednocześnie utrwalając wizerunek herbu.

6.
Jak niegdyś w Tczewie mieszkano?
- Aktywny udział w lekcji prowadzonej przez licencjonowanego przewodnika w Centrum Wystawienniczo –Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie na temat : „Obrazki z życia mieszkańców Tczewa od XIX w. do początku XX w.”
- Poznał życie codzienne mieszkańców i ich zajęcia .
- Zna historię murów obronnych.

7.
Tczew a ważne wydarzenia historyczne.
-Głośne czytanie fragmentów z książek.
- Ustalanie do jakich wydarzeń nawiązują przeczytane teksty.
- Wspólne sporządzanie notatki z wykazem najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z dziejami Tczewa.
- Oglądanie starych fotografii.
- Rozwiązywanie krzyżówki.
- Wie jakie ważne wydarzenia historyczne łączą się z miastem.
- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
- Wypowiada się jasno, starannie i poprawnie w rozwiniętej , uporządkowanej formie.
- Utrwala znajomość pisania notatki.

8.
Patroni naszych ulic.
- Wymienianie nazw tczewskich ulic.
- Zapoznanie się z „Planem miasta”.
- Zabawa w przewodnika ( praca w parach).
- Samodzielne zapisanie w zeszytach opisu trasy do szkoły ze swojego domu z uwzględnieniem nazw ulic.
- Zna nazwy głównych tczewskich ulic, wie skąd pochodzą ich nazwy.
- Zna patronów głównych ulic.
- Potrafi korzystać z „Planu miasta”.
- Umie dobrać odpowiednie słownictwo, adekwatne do formy wypowiedzi.
- Utrwala umiejętność pisania opisu.

9.
Miejsca, które lubię a które omijam w moim mieście.

- Opowiadanie o miejscach w których uczniowie spędzają czas wolny.
- Tworzenie mapy pt. „ Najfajniejsze miejsca w moim mieście”.
- Dyskusja na temat miejsc, które trzeba omijać.
- Zna miejsca w których można efektywnie spędzać czas wolny, potrafi opisać ich zalety.
- Umie stworzyć mapę z najatrakcyjniejszymi miejscami Tczewie.
- Doskonali formę wypowiedzi ustnej, broni własnego zdania.
- Potrafi odróżnić dobre i złe strony w postępowaniu młodzieży.
- Zauważa potrzebę kreatywnego spędzania czasu wolnego.

10./11.
Wycieczka po „Tczewskich szlakach”.
- Uważne słuchanie gawęd przewodnika.
- Oglądanie i podziwianie zabytków .
- Potrafi zdać relację z przebiegu wycieczki.
- Zna nazwy zabytków.
- Dostrzega piękno miasta.
- Umie właściwie zachować się w miejscach kultu religijnego, w obiektach zabytkowych i miejscach publicznych.

12.
Najciekawsze zabytki mojej miejscowości.
- Dzielenie się wrażeniami z wycieczki, wymienianie najważniejszych zabytków.
- Rozpoznawanie zabytków po opisie czytanym przez nauczyciela.
- Wspólne redagowanie sprawozdania z wycieczki.

- Wymienia najważniejsze zabytki.
- Potrafi opisać ustnie zabytki.
- Bogaci słownictwo.
- Uczy się pisać sprawozdanie.

13.
Moja miejscowość to także ludzie którzy ja tworzą.
- Wymienianie osób zasłużonych dla miasta.
- Podanie przykładów sławnych Tczewian.
- Wyszukiwanie w słowniku haseł patriota, lokalny patriota.
- Oglądanie książek napisanych przez Tczewian.
- Słuchanie muzyki wykonywanej przez Tczewian.
- Wie kto piastuje najważniejsze urzędy w mieście.
- Potrafi wymienić sławnych Tczewian którymi szczyci się miasto.
- Rozwija wrażliwość muzyczną.
14.
Reklamujemy nasze miasto.
- Podsumowanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i wycieczek.
- Tworzenie folderu reklamującego nasze miasto przy pomocy powycinanych pocztówek.
- Potrafi wskazać walory miasta i najciekawsze wg siebie miejsca.
- Układa samodzielnie kilka zdań zachęcających do zwiedzania miasta.
- Rozwija uzdolnienia plastyczne.

15.
Znam moje miasto – quiz.
- Uczestniczenie w quizie wiedzy o Tczewie.
- Potrafi zaprezentować wiadomości ,które zdobył w czasie trwania programu w formie pisemnej i ustnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.