X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18420
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe ze stażu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego - mgr Katarzyny Soborskiej - ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam z początkiem września 2010 roku. Obecnie jestem w trakcie ostatniego roku jego trwania. W czasie trwania stażu na bieżąco:
· zapoznawałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami
· porównałam koncepcję przedszkola z własnym planem rozwoju zawodowego , który okazał się zbieżny z zasadami zawartymi w koncepcji placówki
· konsultowałam się z opiekunem w sprawie przebiegu stażu, koniecznych do realizacji zadań oraz sposobu ich realizacji , a także obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna w mojej obecności oraz prowadziłam zajęcia dla opiekuna, dyrektora i innych nauczycieli
W ciągu drugiego roku stażu uczestniczyłam w warsztatach doskonalących pt ,,Wykorzystanie metody dobrego startu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,,. Przeprowadziłam również zajęcie dla nauczycieli w ramach WDN nt zdrowego stylu życia oraz zajęcia dla rodziców z udziałem dzieci:
· Pasowanie na ,,Misia Starszaka,,
· Jasełka
· Dzień Babci i Dziadka
W czasie trwania stażu na bieżąco śledziłam nowości pedagogiczne i wydawnicze, by jeszcze efektywniej pracować w grupie i dzięki poznanym pozycjom stosowałam elementy nowatorskich metod pracy dydaktycznej.
Na bieżąco prowadzę również dokumentację przedszkolną oraz opracowałam roczny program pracy placówki. Poza tym w ciągu roku dokonywałam autoanalizy dotyczącej stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego oraz kompletuję materiały niezbędne podczas odbywania awansu.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pracując w grupie dzieci 6- letnich obserwuję dzieci i organizuję zajęcia w taki sposób, by były one dla nich interesujące i w sposób wszechstronny rozwijały ich zdolności i umiejętności oraz przygotowały je do nauki w szkole podstawowej.
W ciągu trzeciego roku stażu:
· przeprowadziłam spotkanie grupowe z rodzicami (IX.2012r.), na którym przedstawiałam referat nt cech rozwojowych 6- latka i cech dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej, a także spotkanie organizacyjne (XI.2012r.) nt zakończenia roku szkolnego starszaków
· podczas codziennych kontaktów i konsultacji indywidualnych z rodzicami sygnalizowałam trudności dzieci w różnych zakresach, ale także chwaliłam, nagradzałam i motywowałam rodziców do wspólnego działania na rzecz dzieci. Konsultacje udokumentowałam w zeszycie konsultacji.
Zorganizowałam również liczne uroczystości o charakterze rodzinnym dla rodziców, dziadków i dzieci, m.in.:
· Dzień Babci Dziadka
· Jasełka
· Dzień Chłopaka
· urodziny i imieniny dzieci

W ciągu roku zorganizowałam spotkanie dla dzieci z:
· pielęgniarką, która w przystępny sposób przedstawiła problem higieny, zdrowia i bezpieczeństwa,
· policjantem, który zaprezentował ekwipunek i sposób pracy,
· dentystką, która pokazała prawidłowy sposób mycia zębów,
· bibliotekarką, dzięki której dzieci poznały sposób pracy biblioteki
W czasie trwania roku szkolnego zachęcałam dzieci do uczestnictwa w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez inne placówki oraz wraz z dziećmi braliśmy udział w:
· akcji charytatywnej na rzecz chorej mieszkanki Namysłowa
· akcji Sprzątanie Świata
· akcji ,,Szlachetna paczka,, i ,,Góra grosza,,
· programie edukacyjnym ,,Pogromcy zarazków,,, którego byłam koordynatorem

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przez cały rok tak organizowałam warsztat pracy, by wykorzystywać technologię komputerową, m.in.:
· wykonywałam pomoce dydaktyczne za pomocą komputera do wykorzystania z dziećmi
· wykonywałam materiały i pomoce dla rodziców
· opracowywałam dokumenty pedagogiczne, m.in. konspekty, scenariusze zajęć, analizę półroczną
· pisałam plany miesięczne i plan pracy przedszkola
· opracowywałam dokumenty związane ze stażem czyli analizę efektów własnej pracy.
· Współtworzyłam multimedialną kronikę przedszkola
Na dyskietkach, płytach CD i innych nośnikach danych gromadzę:
· niezbędne przepisy prawa oświatowego
· zdjęcia z uroczystości przedszkolnych i ważnych wydarzeń z życia grupy
· materiały dydaktyczne

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Pracując w grupie dzieci 6- letnich zauważyłam szczególną potrzebę nieustannego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki, ale i psychologii w szczególności. Ponieważ występują w grupie pewne problemy wychowawcze muszę na bieżąco rozwiązywać konflikty, integrować grupę i zapobiegać frustracjom i agresji. Udaje się to dzięki dobrej współpracy z rodzicami oraz innymi nauczycielkami, które swoją wiedzą i doświadczeniem bardzo mnie wspomagają w codziennych problemach wychowawczych.
Ponadto w ciągu roku prowadziłam z wybranymi dziećmi zajęcia wspomagające umożliwiające nadrobienie braków i zaległości z zakresu doskonalenia sprawności manualnej i graficznej oraz z zakresu analizy i syntezy słuchowej.
Aby uczynić moją pracę dydaktyczno- wychowawczą bardziej efektywną i wszechstronną ciągle szukam i wypróbowuję rozmaite metody i sposoby w codziennej pracy z dziećmi, tj:
· Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
· Ruch Rozwijający W. Sherborne
· KLANZA
· bajka terapeutyczna
· słuchanie muzyki o różnym charakterze
· metoda B. Strauss

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Podczas mojej codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nieodzownym elementem jest studiowanie przepisów prawa oświatowego, bym mogła zapoznawać się ze zmianami w aktach prawnych oraz w publikacjach interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Na bieżąco:
· śledzę nowości zarówno w Internecie jak i w prasie oświatowej
· dokonuję analizy dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki tj.:
- Statut Przedszkola
- Roczny Plan Pracy
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Rad Pedagogicznych.
- Koncepcja Pracy Przedszkola
Ponadto nabywam i wymieniam doświadczenia na temat prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczyciela i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym przez:
· rozmowy z koleżankami z pracy
· udział w warsztatach doskonalących
· udział w Radach Pedagogicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.