X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18366
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

mgr Emilia Kanthak-Karolak
nauczyciel historii i społeczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 3
przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1
w Złotowie

okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

W poniższym sprawozdaniu opisuję realizację planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony w dniu 29.09.2006 roku przez Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie.
Plan ten był kontynuacją wcześniej realizowanych przeze mnie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wyznaczyłam sobie również nowe zadania, których realizacja miała poszerzyć moje doświadczenie pedagogiczne oraz przyczynić się do wzrostu jakości pracy Szkoły.
Mój plan rozwoju zawodowego opierał się na następujących dokumentach szkolnych: Planie Rozwoju Szkoły, Statucie, Programie Wychowawczym i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Zadania, jakie wyznaczyłam sobie do realizacji w czasie stażu, były zgodne z głównymi kierunkami funkcjonowania i działalności Szkoły.
W czasie odbywania stażu, to jest w okresie od 1 września 2006 roku do 31 maja 2009 roku, realizowałam zadania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Konstrukcja mojego planu rozwoju zawodowego oparta była na wymaganiach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 pkt 1-5 i takie też są punkty mojego sprawozdania.
Pierwszym krokiem w realizacji planu rozwoju zawodowego była analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego, napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie go Dyrektorowi do zatwierdzenia. Kolejny krok to nawiązanie współpracy z opiekunem stażu – panią Marią Prais oraz napisanie planu rozwoju zawodowego, który był głównym celem moich działań.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Wspomagając podnoszenie jakości pracy szkoły w czasie trwania stażu zaangażowałam się w pracę w organach Szkoły i zespołach problemowych.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw mierzenia jakości pracy szkoły. W roku szkolnym 2006/2007 współpracowałam w tworzeniu harmonogramu prac badawczych w zakresie mierzenia jakości pracy placówki oraz opracowałam, wspólnie z zespołem, narzędzia diagnostyczne służące analizie uzyskanych wyników. Opracowałam i przeprowadziłam także dwie ankiety – dla uczniów i dla rodziców – które dotyczyły oceny jakości pracy Szkoły.

W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw Święta Szkoły. Corocznie współorganizowałam ogólnoszkolne imprezy kulturalno-rozrywkowe w ramach Święta Szkoły. Dzięki tym przedsięwzięciom uczyłam się współpracy w grupie oraz zdobyłam wiele nowych doświadczeń dotyczących organizacji uroczystości lokalnych i środowiskowych .

Kolejnym moim działaniem, które podjęłam w trakcie odbywania stażu, było pełnienie funkcji opiekuna Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Realizację tego zadania rozpoczęłam od zapoznania się z zasadami i procedurą Pocztu Sztandarowego oraz od nawiązania współpracy z uczniami. Corocznie wraz z Pocztem Sztandarowym braliśmy udział w pasowaniu na ucznia klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3. Ponadto Poczet Sztandarowy uświetniał swoją obecnością takie uroczystości szkolne i lokalne, jak:
• rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
• odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 85-tej rocznicy powstania V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech,
• obchody rocznicy wyzwolenia Złotowa,
• uroczystości pogrzebowe osób zasłużonych dla szkoły i środowiska lokalnego,
• apele z okazji Święta Niepodległości Polski.
Będąc opiekunem Pocztu Sztandarowego przygotowywałam uczniów do uroczystości przekazania sztandaru przez absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 swoim młodszym koleżankom i kolegom.

W roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3, a od roku szkolnego 2008/2009 pełniłam funkcję przewodniczącej Samorządu. Brałam aktywny udział w opracowaniu regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz regulaminu wyborów do Samorządu. Corocznie, wraz z opiekunami, opracowywałam harmonogram pracy Samorządu oraz przeprowadzałam wybory członków Samorządu, spośród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3. Przygotowywałam i przeprowadzałam spotkania Samorządu, według wcześniej ustalonego harmonogramu i w miarę bieżących potrzeb. Samorząd Uczniowski, pod moją opieką, przygotował i przeprowadził szereg imprez i uroczystości, takich jak:
• dyskoteki szkolne, których celem była integracja klas czwartych Szkoły Podstawowej z resztą społeczności szkolnej (tzw. „otrzęsiny klas czwartych”),
• w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej przeprowadzone zostały następujące konkursy: „Nasi nauczyciele sprzed lat...”, „Karykatura nauczyciela”, „Wiersz o ulubionym nauczycieli”,
• dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe,
• szkolna edycja programu „Taniec z gwiazdami, czyli z naszymi nauczycielami”,
• udział w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła”,
• w ramach szkolnych obchodów Dnia Zakochanych zorganizowane zostały Poczta Walentynowa, sprzedaż kart walentynkowych, odbyły się konkursy plastyczne oraz dyskoteki walentynkowe,
• organizacja Pierwszego Dnia Wiosny,
• Szkolne Teatralia,
• przeprowadzone zostały konkursy o tematyce bożonarodzeniowej – „Świąteczny wystrój sal lekcyjnych” i „List do Świętego Mikołaja”,
• organizowano obchody Dnia Niezapominajki,
• udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,
• udział w zbiórce produktów i zabawek w ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz dla Fundacji Złotowianka „Dzieci Dzieciom”,
• przeprowadzenie konkursów na najładniejszy wiosenny wystrój sal lekcyjnych,
• szkolna edycja programu „Mam talent” .
Dodatkowo, jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, przygotowywałam sprawozdania semestralne i roczne z pracy Samorządu na posiedzenia analitycznych rad pedagogicznych.

Bardzo dużym wyzwaniem było dla mnie pełnienie, przez cały okres trwania stażu, funkcji przewodniczącej zespołu wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie. Swoje działania w tej kwestii rozpoczęłam od opracowania regulaminu pracy zespołu. Corocznie przygotowywałam również plany pracy zespołu wychowawczego, z uwzględnieniem podstawowych zadań do realizacji. Zespół zajmował się przede wszystkim omawianiem i rozwiązywaniem bieżących problemów wychowawczych oraz ustalaniem przebiegu apeli porządkowych w szkole podstawowej. Zadaniem zespołu wychowawczego było również kontrolowanie i analiza ocen z zachowania uczniów szkoły podstawowej oraz pomaganie wychowawcom klas w rozwiązywaniu szczególnie trudnych i skomplikowanych problemów wychowawczych.
Jako przewodnicząca zespołu sporządzałam semestralne i roczne sprawozdania z pracy zespołu.
Brałam również aktywny udział w posiedzeniach i pracach zespołów wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Publicznego nr 1. Wspólnie z członkami obu zespołów wypracowaliśmy metody pracy i postępowania z uczniami sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze.

Jako nauczyciel historii i społeczeństwa czynnie uczestniczyłam w pracach zespołu humanistycznego Szkoły Podstawowej nr 3. Współopracowywałam plany pracy na rok szkolny 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 oraz formy realizacji programów naprawczych na poszczególne lata. Przeprowadziłam także analizę wyników próbnych Sprawdzianów klas szóstych. Brałam udział w opracowaniu wyników Sprawdzianów Szóstoklasisty w okresie trwania stażu oraz w tworzeniu programów naprawczych.

Pracując z dziećmi i młodzieżą oraz będąc wychowawcą klas przygotowywałam i organizowałam różnego rodzaju uroczystości i apele okolicznościowe. Corocznie opracowywałam i przedstawiałam apele z okazji Święta Niepodległości Polski. Ponadto przygotowałam w roku szkolnym 2007/2008 apel profilaktyczny przeciwko przemocy w Szkole pod tytułem „Stop przemocy i agresji!”.
Od roku szkolnego 2007/2008 do końca trwania stażu prowadziłam w Szkole Podstawowej nr 3 apele porządkowe, poświecone poprawie dyscypliny i bezpieczeństwa wśród uczniów w szkole oraz podsumowaniu osiągnięć wiedzowych, artystycznych i sportowych uczniów naszej Szkoły.

W okresie trwania stażu zajęłam się także układaniem dyżurów nauczycielskich i uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 3. Dyżury nauczycielskie układane były na początku każdego roku szkolnego oraz zmieniane w miarę bieżących potrzeb, związanych ze zmianami w planie lekcyjnym. Natomiast dyżury uczniowskie przydzielane były na początku każdego roku szkolnego do poszczególnych klas szóstych szkoły podstawowej. Corocznie dokonywałam również podsumowania końcowego dyżurów uczniowskich.

Jako nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej współpracowałam z Muzeum Ziemi Złotowskiej, biorąc aktywny udział w wystawach organizowanych przez Muzeum. W okresie trwania stażu wraz z klasami, których byłam wychowawcą odwiedziliśmy wystawy bożonarodzeniowe oraz inne wystawy tematyczne. Natomiast z klasami czwartymi Szkoły Podstawowej nr 3, przez cały okres trwania stażu, organizowałam lekcje muzealne w ramach programu nauczania. Takie lekcje miały służyć przede wszystkim ukazaniu uczniom różnych sposobów i metod uczenia się historii oraz pogłębianiu ich wiedzy i zainteresowań.

Przez okres trwania stażu aktywnie współpracowałam z Biblioteką Szkolną przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie. Współpraca ta opierała się przede wszystkim na następujących działaniach:
• wspólna organizacja wystaw albumów wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 na tematy: „I wojna światowa”, „II wojna światowa”, „Starożytna Grecja i Rzym”; a także wystawy o patronie szkoły – plut. Michale Robaku,
• prowadzenie lekcji historii i godzin z wychowawcą w czytelni szkolnej przy wykorzystaniu księgozbioru biblioteki i encyklopedii multimedialnych,
• współpraca przy organizacji różnego rodzaju konkursów i pomoc w ich ocenianiu,
• aktywne korzystanie z materiałów pomocniczych, znajdujących się w Bibliotece, dotyczących mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W trakcie odbywania stażu aktywnie pełniłam dyżury nauczycielskie podczas przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie.

Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem przy rozwiązywaniu szczególnie trudnych i skomplikowanych problemów wychowawczych.

W czasie odbywania stażu brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w trakcie których przedstawiałam sprawozdania z pracy zespołu wychowawczego i Samorządu Uczniowskiego oraz semestralne i roczne wyniki klasyfikacji klas, których byłam wychowawcą.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Bardzo ważnym dla mnie aspektem pracy w szkole jest nieustanne podnoszenie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych, jak i poszerzanie swoich kwalifikacji. W tym celu brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach o tematyce wychowawczej i opiekuńczej oraz z zakresu nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo oraz wiedza o społeczeństwie.
Począwszy od roku szkolnego 2006/2007 do końca trwania stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:

• Warsztaty metodyczne na temat „Rola wychowawcy w integrowaniu zespołu klasowego” – były to 8-godzinne warsztaty organizowane przez ODN w Pile. Udział w nich wzbogacił moją wiedzę na temat udziału nauczyciela-wychowawcy w procesie integrowania zespołu klasowego. Warsztaty pogłębiły moje umiejętności wychowawcze w zakresie planowania i wspierania przebiegu procesu integracyjnego oraz udoskonaliły kompetencje osobiste i zawodowe w pracy wychowawczej z klasą.

• Kurs doskonalący „Współpraca i współdziałanie wychowawcy z rodzicami” – 15-godzinny kurs organizowany przez ODN w Pile. W trakcie kursu poznałam przepisy prawa dotyczące współpracy z rodzicami, zasady Karty Praw i Obowiązków Rodziców. Na kursie omówione zostały także wyznaczniki skutecznego komunikowania się , co w relacjach z rodzicami jest kwestią nadrzędną, a także warunki dobrej współpracy szkoły z rodzicami. Dodatkowo przedstawiono zasady planowania spotkań z rodzicami.

• Kurs doskonalący „Przemoc wobec dzieci i młodzieży w szkole – praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy” – 16-godzinny kurs organizowany przez ODN w Pile, w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Na kursie przedstawiono, w bardzo obszerny i konkretny sposób, źródła, przyczyny i skutki przemocy w Szkole. Kurs ten wzbogacił moje umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W trakcie kursu omówione zostały pożądane umiejętności nauczyciela oraz sposób ich zaangażowania w problem przemocy.

• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych – 18-godzinny kurs organizowany przez ODN w Pile. Na kursie zapoznałam się z zasadami i warunkami organizacji przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki. Omówione zostały także warunki bhp w szkołach oraz bezpieczeństwa osób przebywających na wycieczkach i obozach. Dodatkowym pozytywnym aspektem tego kursu było omówienie zagadnień związanych z organizacja i prowadzeniem wycieczek szkolnych oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się turystyką i krajoznawstwem. Pogłębiłam również swoja wiedze na temat warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także na temat zasad jego organizowania i nadzorowania.

• Kurs doskonalący „Jak planować godziny wychowawcze?” – 8-godzinny kurs organizowany przez ODN w Pile. Kurs ten wzbogacił i pogłębił moją dotychczasową wiedzę na temat obowiązków i wyzwań stojących przed współczesnym wychowawcą klasy. W trakcie kursu przedstawione zostały zasady ustalania planu pracy wychowawczej oraz budowania scenariuszy lekcji wychowawczych.

• Warsztaty metodyczne „Gry i zabawy przeciwko agresji jako środek pedagogiczny w profilaktyce agresji” – 8-godzinne warsztaty organizowane przez ODN w Pile. W trakcie warsztatów przedstawiono różne aspekty agresji i jej genezę. Dużo miejsca poświęcono ukazaniu źródeł, przyczyn i skutków agresji w rodzinie i szkole. Niezwykle cennym elementem warsztatów były ćwiczenia i zabawy integracyjne, których celem było ułatwiające przezwyciężenie agresji wśród dzieci.

• Kurs komputerowy „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” – 72-godzinny kurs zorganizowany przez SAD Sp. z o.o. Celem kursu było przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych, źródeł informacji oraz sposobów jej prezentacji i przekazu, w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia. Poprzez udział w kursie poznałam zasady posługiwania się technologią informacyjną oraz metody projektowania witryn internetowych. Bardzo cenne było dla mnie poznanie zasad pracy z uczniami poprzez metodę projektu edukacyjnego.

• Warsztaty metodyczne „Jak uczyć lepiej? Wykorzystanie podręczników i Vademecum nauczyciela historii Wydawnictwa Szkolnego PWN/Demart w szkole podstawowej” – 2-godzinne warsztaty organizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN. W trakcie warsztatów przedstawiono sposoby uczenia historii i korzystania z materiałów pomocniczych oferowanych przez wydawnictwo.

• Udział w Programie Badawczym „Recenzent” zorganizowanym przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Celem programu była ocena przez nauczycieli podręczników oraz obudowy dydaktycznej i metodycznej Wydawnictwa. Dodatkowym aspektem była możliwość wskazania nowych rozwiązań w obudowie, które mogłyby być przydatne w prowadzeniu lekcji historii w szkole podstawowej. Efektem uczestnictwa w programie było uzyskanie przeze mnie certyfikatu i tytułu „Recenzenta Wydawnictwa Szkolnego PWN”.

• Udział w Ogólnopolskim Programie Badawczym „Przed sprawdzianem” organizowanym przez Wydawnictwo Szkolne PWN. W ramach programu przeprowadziłam w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 sprawdzian z historii i społeczeństwa wśród uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie, którzy korzystają z podręczników „My i historia”. Celem programu była ocena poziomu przygotowania uczniów do zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej.

• Kurs doskonalący „Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji” – 6-godzinny kurs organizowany przez ODN w Pile, w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Udział w kursie ukazał mi sposoby diagnozy niepożądanych zachowań uczniów oraz nakreślił problem rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie kryzysu tożsamości. Celem kursu było przedstawienie praktycznych działań pracy z uczniami przejawiającymi niewłaściwe zachowania, w tym także zachowania agresywne.

• Warsztaty metodyczne „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – organizacja i przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego” – 6-godzinne warsztaty organizowane przez ODN w Pile, których celem było przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz przedstawienie sposobów pracy z nim. Jednym z elementów było konstruowanie indywidualnych programów dla uczniów oraz ich oceniania.

• Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie „Reforma programowa” zorganizowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Celem warsztatów było przedstawienie zasad reformy programowej dotyczących nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum oraz prezentacja nowego podręcznika. Duży nacisk położono na ukazanie nowego spojrzenia na nauczanie wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.

W celu rozwijania swojego warsztatu pracy uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Pozwoliło mi to na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń, co w pracy nauczyciela jest niezwykle cenne. Moje wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe polegało na aktywnym udziale w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:

• „Problem narkomanii i przemocy”,
• „Agresja dzieci i młodzieży – jak jej zapobiegać?”,
• Szkolenie dla nauczycieli nadzorujących Sprawdzian Szóstoklasisty i Egzamin Gimnazjalny,
• Szkolenie zespołów humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego Szkoły Podstawowej nr 3 na temat „Wizerunek nauczyciela – prezentacja multimedialna”,
• „Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych”,
• „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u uczniów”,
• „Nowatorskie formy organizacji procesu kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej”
• „Współpraca z Rodzicami”,
• „Budowanie udanych relacji w zespole klasowym”,
• Szkolenie dla zespołów nadzorujących i ich przewodniczących podczas Sprawdzianu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego,
• „Choroby przewlekłe wśród dzieci”

Chcąc wzbogacić swój dydaktyczny warsztat pracy obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu – panią Marię Prais. Hospitacje lekcji odbywały się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Pozwoliło mi to nabyć kolejnych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji, a zdobytą w ten sposób wiedzę i doświadczenia mogłam przenieść na grunt swojej pracy w Szkole Podstawowej nr 3.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

Pierwszym krokiem w realizacji planu rozwoju zawodowego była dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu zapoznałam się z treścią następujących aktów prawnych:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dokonałam również szczegółowej analizy dokumentacji szkolnej w celu poznania aktualnych zasad funkcjonowania Szkoły. Były to następujące dokumenty: Statut Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, przepisy i zasady bhp oraz regulaminy wewnątrzszkolne.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom historycznym moich uczniów , w okresie trwania stażu, postanowiłam, z własnej inicjatywy, zorganizować w Szkole Podstawowej nr 3 Szkolne Koło Historyczne. Jego działalność miała zapewnić lepsze warunki rozwoju dla tych uczniów, którzy mają zamiłowania i uzdolnienia z zakresu historii. Dodatkowo przyczyniło się to do wzbogacenia i poszerzenia moich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych. Swoje działania rozpoczęłam od opracowania regulaminu i planu pracy Szkolnego Kola Historycznego. Zajęcia prowadzone były raz w miesiącu dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Stosowałam w ich trakcie różne metody aktywizujące, aby zachęcić i zaciekawić historią. Efekt okazał się dla mnie zadziwiający, bowiem na każdych zajęciach była bardzo duża frekwencja uczniów, którzy chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dodatkowo uczniowie sami poddawali różne pomysły i propozycje, które wykorzystywaliśmy w trakcie zajęć.

Kolejnym działaniem, które wpłynęło na udoskonalenie mojego warsztatu pracy, było stosowanie na lekcjach aktywizujących metod pracy. Moim podstawowym celem było zaktywizowanie uczniów do czynnej pracy, a nie tylko biernego słuchania. Dlatego też, obok metod tradycyjnych (wykład, pogadanka), jak najczęściej stosowałam urozmaicone metody, takie jak: gry i zabawy dydaktyczne, burzę mózgów, metodę projektu, analizę SWOT, dyskusję, debatę „za i przeciw”, drzewo decyzyjne. Bardzo ważnym elementem, stosowanym przeze mnie, podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała u uczniów umiejętność współpracy i wzajemnego szacunku. Starałam się również urozmaicać lekcje poprzez pracę z mapą historyczną i analizę tekstów źródłowych. Dla uczniów szczególnie interesujących się historią bardzo często przygotowywałam różnego rodzaju zadania dodatkowe, które wzbogacały ich wiedze i umiejętności.
Wszystkie te metody przygotowują uczniów do skutecznego porozumiewania, prezentacji własnych poglądów, a także rozumienia poglądów innych ludzi. Korzystając z tych metod przyzwyczajałam uczniów do poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz do publicznych wystąpień. Osiągniecie sukcesów, możliwość dzielenia się nimi z innymi – wzbudzały w uczniach poczucie dumy i zadowolenia z własnej pracy, a to bardzo pozytywnie motywowało ich do dalszego wysiłku i pracy.

W celu utrwalenia poznanych na lekcjach wiadomości przez uczniów oraz umiejętności właściwego korzystania z nich, samodzielnie opracowałam prace kontrolne i sprawdziany z historii dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz z wiedzy o społeczeństwie dla klas I-III gimnazjum.
Opracowałam karty pracy pomocne w realizacji jednostki lekcyjnej , w których zamieszczałam zadania o różnych stopniach trudności. Dzięki temu każdy uczeń pracował swoim tempem, znalazł dla siebie zadania, a mnie dało to okazję do indywidualnego podejścia do ucznia. Pomogło mi to lepiej poznać i ocenić uczniów po dłuższym okresie nauki. Dzięki temu mogłam zwrócić baczniejszą uwagę na postępy uczniów lub braki w danym momencie i szybko im zaradzić.
Opracowałam również scenariusze ciekawych i aktywizujących uczniów zajęć, zarówno w dziedzinie nauczania przedmiotów historia i społeczeństwo oraz wiedza o społeczeństwie, jak również w ramach godzin z wychowawcą.

W celu wzmocnienia współpracy z Rodzicami uczniów, których byłam wychowawcą, przeprowadziłam dwukrotnie otwarte zajęcia dla Rodziców. Pierwsze zajęcia odbyły się w lutym 2008 roku w klasie 6a Szkoły Podstawowej nr 3, a ich temat brzmiał „Nasze hobby – rozwijamy pasje i zainteresowania”. Celem tych zajęć było pokazanie i uświadomienie Rodzicom, jakie zdolności i umiejętności posiadają ich dzieci.
Drugie zajęcia odbyły się w marcu 2009 roku, a ich temat brzmiał „Jestem odpowiedzialny za siebie i swoje zachowanie”. Moim założeniem było uświadomienie Rodzicom i dzieciom, czym jest odpowiedzialność , co to znaczy zachowywać się odpowiedzialnie i w jaki sposób należy ponosić konsekwencje swoich działań i zachowań.
Prowadzone przeze mnie zajęcia otwarte cieszyły się bardzo dużym zainteresowanie ze strony Rodziców. Uświadomiły im słabe i mocne strony ich dzieci, a także pokazały, w jaki sposób ich pociechy zachowują się współpracując w grupie. Dla mnie było to również bardzo cenne doświadczenie, które wzbogaciło moją wiedzę na temat wychowanków oraz wzmocniło kontakty z Rodzicami.

W ramach realizacji planu rozwoju zawodowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu – pani Marii Prais, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Po każdej hospitacji odbywała się analiza przeprowadzonych lekcji. Omawiany był każdy etap lekcji, wyjaśniane spostrzeżenia i uwagi dotyczące kwestii dydaktyczno-wychowawczych.

W trakcie odbywania stażu, na bieżąco, korzystałam z pozycji Biblioteki i studiowałam literaturę. Bardzo często i z wielką chęcią korzystałam z takich czasopism, jak: „Biblioteka – szkolne centrum informacji”, „Biblioteka w szkole”, „Głos Nauczycielski”, „Przegląd Oświatowy”, „Wiktor junior” i „Wiktor gimnazjalista”. Korzystanie z tych pozycji poszerzyło moją wiedzę oraz przyczyniło się do lepszej organizacji mojego warsztatu pracy.
Pogłębiając moją widzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii zapoznałam się, miedzy innymi, z takimi pozycjami książkowymi, jak:
• A. Faber, E. Mazlisk, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”;
• M. Babiuch, „Jak współpracować z Rodzicami trudnych uczniów”;
• E. Landan, „Twoje dziecko jest zdolne”;
• G. J. Koźmiński, D. K. Kitowska, Nauczyciel-wychowawcą”.
Sukcesywnie zapoznawałam się i analizowałam literaturę z zakresu nauczania przedmiotów historia i wiedza o społeczeństwie. Poszerzyło to moją wiedzę historyczną i dodatkowo utrwalało wiadomości już posiadane.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lubię nowe wyzwania i możliwość sprawdzenia się w nowych, różnych sytuacjach. Staram się zawsze aktywnie brać udział w życiu szkoły i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Dlatego postanowiłam zapoczątkować w Szkole Podstawowej nr 3 dwa konkursy: Szkolny Konkurs Historyczny o tytuł „Mistrza Historii” i Międzyszkolny Konkurs Historyczny.
Przez okres trwania stażu, corocznie, przygotowywałam i przeprowadzałam Szkolny Konkurs Historyczny. W konkursie brali udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Zmagania konkursowe odbywały się na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych „historyków” w Szkole, czyli „Mistrza historii klas IV”, „Mistrza Historii klas V” i „Mistrza Historii klas VI”. Konkurs, za każdym razem, cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów i myślę, że wpisał się w tradycję naszej Szkoły i będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Kolejnym moim przedsięwzięciem, w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego, było przygotowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Historycznego. Realizację tego zadania rozpoczęłam od opracowania regulaminu konkursu. Moim założeniem była integracja szkół podstawowych z terenu miasta Złotowa oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności naszych uczniów. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych, a jego tematem przewodnim byli władcy Polski z dynastii Piastów. Formuła konkursu składała się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na wykonaniu, przez czteroosobowe drużyny szkół, prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranego przez siebie władcy polskiego z dynastii Piastów. Drugi etap konkursu odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 i polegał na rozwiązaniu, przez drużyny szkół, testu wiedzowego dotyczącego historii Polski w czasach panowania dynastii Piastów.
W konkursie wzięły udział trzy złotowskie szkoły podstawowe. Konkurs okazał się nie tylko świetnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności naszych uczniów, ale przede wszystkim pozwolił nawiązać współpracę pomiędzy Szkołami. Dla uczniów natomiast, był okazją do zawarcia nowych znajomości, jak i do świetnej zabawy poprzez wiedzę. Po raz kolejny przewrotna historia Polski czasów piastowskich okazała się być kluczem do sukcesów naszych uczniów.

Uwzględniając w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeby i problemy rozwojowe moich wychowanków prowadziłam zajęcia o tematyce profilaktycznej, w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. W tym celu przeprowadziłam wiele dyskusji i pogadanek z uczniami na tematy dotyczące problematyki przemocy, agresji i uzależnień. Skupiłam się przede wszystkim na uświadomieniu uczniom zagrożeń, jakie niesie współczesny rozwój cywilizacyjny i szkodliwości ich działania. Prowadziłam zajęcia profilaktyczne na temat narkomanii, alkoholizmu, nałogu papierosowego i zagrożeń płynących z niewłaściwego i nieumiejętnego korzystania z witryn internetowych. Wiele miejsca poświęciłam również problemowi agresji i przemocy, zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym. Starałam się uświadomić uczniom przyczyny i skutki zachowań agresywnych oraz kształtować w uczniach umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za swoje niewłaściwe zachowanie.
Rozwijając właściwy stosunek uczniów do poszanowania mienia szkolnego i społecznego oraz wyrabiania nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, przeprowadziłam pogadanki na godzinach z wychowawcą. Wynikiem takich zajęć było opracowanie, z każdą z klas, której byłam wychowawcą Kodeksu zasad kulturalnego zachowania.
Także na godzinach wychowawczych przeprowadziłam dyskusje, a następnie opracowałam, wspólnie z moimi wychowankami, zasady właściwego planowania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jak ważne jest właściwe i umiejętne planowanie czasu na naukę i wypoczynek.
Przeprowadziłam pogadanki wskazujące pozytywne i negatywne skutki lekceważenia obowiązków szkolnych, kształtujące właściwe techniki uczenia się.

Aktywnie zaangażowałam się również w przygotowanie uczniów do różnego rodzaju konkursów i egzaminów. W ramach prowadzonych lekcji historii i społeczeństwa oraz zajęć koła historycznego w Szkole Podstawowej nr 3 przygotowywałam uczniów klas IV-VI do Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Ponadto prowadziłam z uczniami dodatkowe konsultacje przygotowujące ich do udziału w takich konkursach jak:
• Szkolny Konkurs Historyczny
• Międzyszkolny Konkurs Historyczny
• Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”
• Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „KLIO”
• Ogólnopolski Program Badawczy „Przed sprawdzianem”
• Konkurs Mitologiczny

Bardzo często – aktywnie i chętnie – byłam opiekunem uczniów podczas wycieczek i wyjść klasowych. Zarówno współorganizowałam takie przedsięwzięcia, jak i pełniłam funkcję kierownika wycieczek szkolnych. Uważam, że jest to znakomita forma integracji zespołu klasowego, jak również czynnego zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. W trakcie odbywania stażu byłam organizatorem i współorganizatorem następujących wycieczek:
• jednodniowa wycieczka do Multikina w Bydgoszczy na emisję filmu „Karol, papież, który pozostał człowiekiem” (październik 2006),
• trzydniowa wycieczka do Trójmiasta (maj 2007),
• jednodniowa wycieczka do Kołobrzegu i Zieleniewa (maj 2007)
• jednodniowa wycieczka do Biskupina, Rogowa i Gniezna (październik 2007),
• opieka nad uczniami w trakcie „Koncertu Kolęd i Pastorałek” w Kościele WNMP w Złotowie (styczeń 2008),
• czterodniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej (czerwiec 2008),
• jednodniowa wycieczka do Gdańska i Sopotu (czerwiec 2008),
• jednodniowa wycieczka do Poznania na spektakl teatralny „Ania z Zielonego Wzgórza” (październik 2008),
• wyjście do kina w Złotowie na emisję filmu „Horton słyszy Ktosia” (wrzesień 2009),
• Wycieczka do Piły na „Przygodę z filmem” (marzec 2009),
• pięciodniowa wycieczka do Srebrnej Góry (maj 2009),
• klasowe wyjścia na lody, pizze i spacery integrujące zespół klasowy.

Wielokrotnie pełniłam funkcję kierownika wycieczek szkolnych, a także opracowywałam ich regulaminy, co w znaczny sposób poprawiło i usprawniło organizację i dyscyplinę podczas wyjazdów.
Poprzez organizowanie tego typu wyjazdów rozwijałam zdolności i zainteresowania uczniów oraz pobudzałam ich do działania. Zadaniem Szkoły jest także pielęgnowanie i rozwijanie indywidualnych talentów wychowanków, dlatego uważam, że jest to idealna forma realizacji powinności Szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informatycznej i komputerowej

Wraz z postępem technicznym pojawiły się w Szkołach nowe metody i formy pracy. Obecnie każdy nauczyciel powinien wykorzystywać w szerokim zakresie nowe możliwości i środki przekazu informacji, aby jego praca była jeszcze bardziej skuteczna i efektywna.
Przygotowując się do zajęć lekcyjnych i dodatkowych często odwiedzałam witryny internetowe w poszukiwaniu aktualnych informacji do wykorzystania w pracy z dziećmi. Bardzo często korzystam z takich portali internetowych, jak: www.wszpwn.com.pl, www.wikipedia.pl, www.profesor.pl, www.nowa.era.pl, www.twp.edu.pl, www.odn.pila.pl, www.literka.pl .
Nie tylko ja odwiedzam ciekawe portale o tematyce historycznej. Uczniowie szkoły podstawowej, jako prace dodatkowe, wykonywali prezentacje multimedialne na lekcje historii. Dotyczyły one: „Władców Polski z dynastii Piastów”, „I i II wojny światowej”, „Starożytnej Grecji i Rzymu”. Również uczniowie gimnazjum wykonywali prezentacje na temat bieżących wydarzeń z Polski i ze świata. Tak przygotowane prezentacje, uczniowie prezentowali swojej społeczności klasowej. W ten sposób uczyłam dzieci i młodzież sprawnego i praktycznego wykorzystania nowoczesnych źródeł informacji, a polecając bezpieczne i ciekawe strony internetowe uczyłam rozsądnego korzystania z tej formy technologii informacyjnej.

Wszystkie opracowane przeze mnie dokumenty szkolne, również i te związane z odbywaniem stażu, przygotowałam samodzielnie przy pomocy edytora tekstu. Były to dokumenty nauczyciela historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie, takie jak: plany wynikowe, rozkłady materiału i przedmiotowe systemy oceniania oraz dokumenty wychowawcy klasy (plany wychowawcy klasy, tematyka godzin z wychowawcą). Samodzielnie opracowywałam również materiały dydaktyczne na zajęcia z uczniami (np. arkusze sprawdzianów, powtórzeń i kart pracy).

W ramach semestralnych i rocznych sprawozdań z pracy zespołu wychowawczego i Samorządu Uczniowskiego przygotowywałam prezentacje multimedialne na posiedzenia rady pedagogicznej. Dzięki temu omawiane zagadnienia były czytelniejsze i bardziej zrozumiałe dla nauczycieli, którzy mogli dzięki temu doskonalić swój warsztat pracy i w ten sposób podnosić jakość pracy naszej Szkoły.

Programy komputerowe wykorzystałam również do opracowania i przygotowania dyplomów i podziękowań dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Do wymiany informacji, materiałów metodycznych czy dokumentów szkolnych między nauczycielami, wykorzystywałam pocztę elektroniczną, która daje dużą oszczędność czasu.

W celu rozwijania swojego warsztatu pracy ukończyłam 72-godzinny kurs komputerowy „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”. Kurs przygotował mnie do korzystania z różnych, w tym multimedialnych, źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia. Szkolenie to ukazało zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji i wykorzystanie Internetu do promocji Szkoły.

Umiejętność posługiwania się komputerem oraz programami multimedialnymi nabyłam również w wyniku samodzielnej pracy z komputerem.

Bardzo często wykorzystuję na lekcjach i zajęciach dodatkowych komputerowe programy multimedialno-edukacyjne (encyklopedie multimedialne, gry edukacyjno-dydaktyczne).

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu, oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem Realizowanych przez nauczyciela zadań

W swojej pracy wychowawczej skupiłam się nie tylko na współpracy z uczniami, ale przede wszystkim starałam się rozwijać i pogłębiać współpracę z Rodzicami moich wychowanków. Moim zdaniem, kluczem do sukcesów w pracy wychowawczej z uczniami, jest jednolity front działań prowadzony wspólnie przez wychowawcę i Rodziców. Dlatego tak ważna stała się dla mnie kwestia właściwej współpracy z Rodzicami.

W ramach pedagogizacji Rodziców przygotowałam i opracowałam referat i broszurę tematyczną. Ponieważ pełniłam funkcję wychowawcy klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 postanowiłam opracować i przekazać Rodzicom i uczniom broszurę informacyjną „Sprawdzian Szóstoklasisty”. Moim założeniem było uświadomienie Rodzicom i uczniom podstawowych założeń przeprowadzania Sprawdzianu. Dokładnie opisałam jakie obszary umiejętności są badane w trakcie Sprawdzianu oraz standardy ich wymagań. W bardzo jasny i konkretny sposób przedstawiłam podstawowe informacje dla uczniów przystępujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty oraz rady egzaminatorów. Chciałam, w ten sposób przybliżyć uczniom i ich Rodzicom podstawowe założenia Sprawdzianu po klasie szóstej.
Opracowałam również referat dla Rodziców na temat „Agresja dzieci i młodzieży”. Agresja jest problemem współczesnej cywilizacji, który niestety coraz bardziej nasila się wśród naszych dzieci, a Rodzice bardzo często go bagatelizują. Postanowiłam wiec nakreślić Rodzicom źródła , przyczyny i skutki tego niepożądanego zjawiska społecznego.

Aby pogłębić współpracę z Rodzicami, starałam się, jak najczęściej angażować ich w organizację i uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach o charakterze klasowym i szkolnym. Zawsze mogłam liczyć na pomoc Rodziców przy organizacji takich imprez, jak: Wigilia klasowa, Dzień Matki, ostatnia noc w szkole, kiermasz ozdób świątecznych czy wycieczki i wyjścia klasowe. Pomoc Rodziców była dla mnie bardzo cenna i świadczyła o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu Rodziców w życie klasy i Szkoły.
Bardzo ważnym elementem współpracy z Rodzicami były organizowane przeze mnie zebrania. W trakcie zebrań z Rodzicami omawiane były następujące kwestie:
• ustalenie rocznych harmonogramów współpracy,
• ustalenie rocznych harmonogramów imprez i uroczystości klasowych,
• ustalenie organizacji wycieczek klasowych,
• podsumowanie semestralnych i końcoworocznych wyników w nauce i zachowania uczniów,
• podsumowanie frekwencji uczniów,
• bieżące omawianie spraw wychowawczych (informowanie o ewentualnych kłopotach lub postępach w nauce i zachowaniu uczniów),
• przekazywanie informacji odnośnie kalendarza roku szkolnego i sposobu przebiegu Sprawdzianu Szóstoklasisty.

W trakcie odbywania stażu pełniłam funkcję wychowawcy dwóch klas w Szkole Podstawowej nr 3. Swoją prace wychowawczą, z nowo otrzymaną klasą, za każdym razem, rozpoczynałam od przeprowadzenia diagnozy sytuacji wychowawczej i dydaktycznej moich wychowanków, poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym i byłymi wychowawcami. Przeprowadzałam również obserwację i analizę dokumentów, które wpływały do Szkoły. Celem tych działań było, jak najlepsze poznanie moich uczniów – ich sytuacji rodzinnej i możliwości edukacyjnych.
Dobry wychowawca to osoba rzetelna, konsekwentna i wyrozumiała. Dlatego na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Programu Wychowawczego, corocznie, opracowywałam plany wychowawcze klasy i tematykę godzin wychowawczych. Starałam się, aby za każdym razem plan był dostosowany do specyfiki i indywidualnych potrzeb klasy. W każdym z planów uwzględniałam takie zagadnienia, jak:
• rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów,
• organizacja i integracja zespołu klasowego,
• edukacja prozdrowotna,
• profilaktyka antyuzależnieniowa,
• edukacja ekologiczna,
• życie w społeczności lokalnej, czyli w naszej Małej Ojczyźnie,
• edukacja kulturalno-oświatowa i czytelniczo-medialna oraz prorodzinna,
• nauka i wypoczynek,
• organizacja uroczystości i wycieczek klasowych.

Pełniąc funkcję wychowawcy klasy podejmowałam, wraz z moimi wychowankami, następujące działania:
• zorganizowałam loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na rzecz schroniska dla zwierząt w Krajence,
• systematycznie wykonywałam, wraz z uczniami, wystrój Sali lekcyjnej gazetki tematyczne i okolicznościowe,
• corocznie przygotowywałam Wigilię klasową dla moich wychowanków,
• przygotowywałam i przeprowadzałam spotkania z okazji Dnia Matki,
• przygotowałam inscenizację bajki „Zając i żaba”,
• organizowałam klasowe wyjścia na lody, pizzę i spacery,
• sprawowałam opiekę nad uczniami podczas giełdy podręczników,
• opracowałam, wraz z panią pedagog, kontrakty dla uczniów sprawiających szczególne problemy wychowawcze,
• zorganizowałam pokazy multimedialne zdjęć, z ważnych uroczystości i imprez z życia klas, których byłam wychowawcą,
• organizowałam klasowe obchody Dnia Zakochanych, Dnia Kobiet i Święta Chłopaka,
• przygotowałam, wraz z uczniami, prezentację multimedialną o naszej Szkole,
• sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie obchodów Święta Szkoły,
• przygotowałam i zorganizowałam dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 „ostatnią noc w Szkole”,
• zorganizowałam, podczas szkolnych dyskotek, sklepik dla uczniów szkoły podstawowej,
• zorganizowałam kiermasze ozdób świątecznych,
• organizowałam lub współorganizowałam wiele wycieczek klasowych i szkolnych.
Będąc wychowawcą klasy, na bieżąco i w miarę potrzeb rozwiązywałam problemy wychowawcze, zawsze służyłam radą i pomocą moim wychowankom, jak również byłam otwarta na ich pomysły i propozycje dotyczące życia klasy.

W celu ułatwienia Rodzicom kontaktów ze mną aktywnie uczestniczyłam w comiesięcznych dyżurach nauczycielskich, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. W ten sposób Rodzice mieli możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci.

Dodatkowo przeprowadziłam zebrania z Rodzicami dotyczące wyjazdów dzieci na wycieczki, które organizowałam. Zebrania były poświęcone omówieniu szczegółów dotyczących wyjazdu dzieci oraz przedstawieniu regulaminów wycieczek.

Chcąc pomóc w nauce uczniom słabym, w miarę potrzeb, prowadziłam po lekcjach indywidualne konsultacje, których celem było uzupełnienie braków w wiedzy posiadanej przez moich uczniów. Prowadziłam również dodatkowe zajęcia na wyższe oceny semestralne i roczne z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 oraz z wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Publicznym nr 1. Zajęcia te pozwoliły uczniom zdobyć nie tylko wyższe oceny końcowe, ale przede wszystkim przyczyniły się do poszerzenia ich wiedzy, a także zaciekawiły uczniów omawianą tematyką i problematyką.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Do działań wpływających na doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości realizowanego w Szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego, przyczyniło się z pewnością konstruowanie przeze mnie planów wynikowych i rozkładów materiału w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 oraz wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Publicznym nr 1. Samodzielnie opracowałam również, przedmiotowe systemy oceniania w zakresie nauczania wyżej wymienionych przedmiotów.

Aktywnie zaangażowałam się, w okresie odbywania stażu, w pracę zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne w szkole podstawowej i w gimnazjum, jak również egzaminy i sprawdziany próbne. W czasie trwania stażu dwukrotnie pełniłam funkcję członka zespołu nadzorującego Sprawdzian Szóstoklasisty i Egzamin Gimnazjalny.
Od roku szkolnego 2007/2008 do końca trwania stażu, pełniłam funkcje przewodniczącej zespołu nadzorującego Sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej oraz zespołu nadzorującego Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej. Były to dla mnie zupełnie nowe, a zarazem bardzo cenne doświadczenia, które wzbogaciły mój warsztat pracy i pogłębiły moją wiedzę na temat przepisów prawa odnośnie powyższych kwestii.

Aktywnie i bardzo chętnie uczestniczyłam w pracach komisji, podczas konkursów organizowanych w naszej Szkole, takich jak:
• Egzamin klasyfikacyjny z historii w Gimnazjum Publicznym nr 1
• Szkolny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej nr 3,
• Wojewódzki Konkurs Humanistyczny – etap szkolny,
• Konkurs Mitologiczny w szkole podstawowej,
• Szkolny Konkurs Historyczny,
• Międzyszkolny Konkurs Historyczny,
• Konkursy organizowane, w trakcie odbywania stażu, przez Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3

Zadania zrealizowane dodatkowo, nie ujęte w planie rozwoju zawodowego

W czasie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego realizowałam dodatkowo zadania, które nie zostały ujęte w moim planie rozwoju zawodowego:

• od września 2007 roku do końca trwania stażu, byłam odpowiedzialna za tematykę i prowadzenie apeli porządkowych w Szkole Podstawowej nr 3,

• od września 2007 roku brałam aktywny udział w pracach komisji do spraw naboru klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 i klas pierwszych Gimnazjum Publicznego nr 1,

• w roku szkolnym 2006/2007 opracowałam, wraz z opiekunem stażu – panią Marią Prais, test na Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce,

• w roku szkolnym 2006/2007 wykonałam, wraz z panią Marzeną Kilar, dekorację na bal sylwestrowy w Zespole Szkół Samorządowych nr 1,

• w roku szkolnym 2007/2008 prowadziłam zajęcia, które były hospitowane przez praktykanta, będącego pod opieką pani Marii Prais,

• współuczestniczyłam w przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 3,

• od roku szkolnego 2007/2008 brałam udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG” i pełniłam funkcję jego Szkolnego Organizatora,

• w roku szkolnym 2007/2008 pomagałam w wydawaniu mundurków uczniom Zespołu Szkół Samorządowych nr 1,

• przygotowałam i przeprowadziłam lekcje dla nauczyciela stażysty – pani Marioli Płaczek (rok szkolny 2007/2008),

• od drugiego roku stażu brałam udział w Ogólnopolskim Programie Badawczym „Przed Sprawdzianem” dla szkół podstawowych, którego celem była ocena stopnia przygotowania uczniów klas szóstych do zewnętrznego Sprawdzianu Szóstoklasisty po szkole podstawowej,

• w ostatnim roku stażu wzięłam udział w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „KLIO” i pełniłam funkcję jego Szkolnego Organizatora,

• w roku szkolnym 2008/2009 sprawowałam opiekę pedagogiczną nad studentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – Barbarą Mróz,

• od roku szkolnego 2007/2008 przygotowywałam, dla pani wicedyrektor W. Róg, sprawozdania z przebiegu konkursów wiedzowych, artystycznych i sportowych w Szkole Podstawowej nr 3,

• w roku szkolnym 2006/2006 zorganizowałam w Szkole Podstawowej nr 3 przedstawienie „O poprawności mowy polskiej”, które zostało przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Radawnicy pod kierunkiem pani Beaty Buczek i pani Agnieszki Sudoł,

• w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyłam, w roku szkolnym 2008/2009, trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” organizowane przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską,

• za moją pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 otrzymałam nagrody II stopnia Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1, a w roku szkolnym 2008/2009 nagrodę Dyrektora I stopnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.