X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18000
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego pedagoga na nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
MGR ANNY SZCZĘSNEJ RÓŻYCKIEJ,
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, OLIGOFRENOPEDAGOGA, PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO WE WROCISZEWIE, UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
(TERMIN STAŻU 1.09.2006R.- 31.05.2009R.)


7ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania, dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

l.p.
zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Organizacja warsztatu pracy.
-kompletowanie scenariuszy zajęć własnych, ankiet,
-przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Cały okres stażu
Scenariusze,
Wzory pomocy

2. Wstępna ocena własnych umiejętności -skompletowanie wszystkich dokumentów poświadczających kwalifikacje,
-planowanie własnej pracy,
IX.2006r.
Dokumentacja

Plan rozwoju zawodowego

3 Pogłębianie wiedzy w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych -udział w budowaniu programu profilaktycznego szkoły,
-opracowanie i przeprowadzenie ankiet dla uczniów,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
IX. 2006.
Każdy początek roku szkolnego
Cały okres stażu.
Program profilaktyczny
Ankieta
notatki

4 Doskonalenie umiejętności zawodowych i pogłębianie wiedzy -udział w warsztatach, kursach, seminariach.
-udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli,
-obserwacja lekcji i zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, konsultacja, analiza
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców
Cały okres stażu
3-4 razy w roku
2-3 razy w roku
Zaświadczenia,
Potwierdzenia
Wnioski z obserwacji, hospitacji
Scenariusze zajęć

5, Dokonywanie analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, Diagnoza rozwoju zachowań i rozwoju
Początek i koniec roku szkolnego Wyniki diagnozy

6. Popularyzowanie opracowań, zdobytych wiadomości związanych z pracą -pedagogizacja rodziców,
udostępnianie materiałów innym nauczycielom, bibliotece,
-prezentacja referatów w ramach WDN
2006-2009
Wyciąg z materiałów, scenariusze spotkań, referaty

7. Planowanie dalszego rozwoju
-podsumowanie stażu,
-udoskonalenie efektywności swojej pracy,
-uwzględnienie sugestii opiekuna stażu, dyrektora, rodziców, uczniów Ostatni rok stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

8. Urządzenie pracowni terapii pedagogicznej
-przeniesienie pracowni do nowej sali i urządzenie jej,
-wzbogacanie pracowni w nowe materiały, pomoce,
-pozyskanie do działań rodziców
2007-2008
-poświadczenie dyrektora

9. Podjęcie współpracy ze strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
-współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną poprzez konsultowanie spraw dotyczących uczniów i uczestnictwo w zajęciach poradni,
-Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
-Współpraca ze Strażą Miejską poprzez organizowanie spotkań, pogadanek z uczniami ,
-współpraca ze Strażą Pożarną poprzez zaznajamianie uczniów z przepisami p/poż, organizowanie wycieczek do straży,
spotkań z przedstawicielami straży,
-współpraca z Kuratorem Sądowym w celu konsultacji spraw związanych z sytuacją rodzinną uczniów,
-współpraca z Parafią poprzez organizowanie uroczystości religijnych,
-współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w celu zdobywania najnowszych publikacji przydatnych w pracy

Cały okres stażu

-poświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Aktywna realizacja zadań zgodnie z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły -prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
-realizacja zadań ujętych w programie profilaktycznym przeciwdziałających paleniu papierosów, piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków,
- Prowadzenie zajęć, pogadanek dla uczniów dotyczących skutków stosowania używek
Cały okres stażu
Dokumentacja
Sprawozdania, scenariusze, ankiety

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów - spotkania i rozmowy z rodzicami, uczniami, wizyty w domach
Cały okres stażu
Wykaz spotkań,
notatki

3. Integracja ucznia niepełnosprawnego ze środowiskiem -włączanie ucznia z niepełnosprawnością umysłową w imprezy, wycieczki szkolne,
W miarę okoliczności
Zdjęcia, poświadczenia

4. Integracja z rodzicami
Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, wycieczki, lekcje otwarte
Cały okres stażu
Sprawozdania, poświadczenia

5. Diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów
-rozmowy i spotkania z uczniami,
-współpraca z wychowawcami,
-samokształcenia,
-ankiety
Cały okres stażu
Ankiety

6. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami i zdobywanie doświadczeń od nich
Rozwiązywanie różnych problemów, analiza problemów
Wg potrzeb
notatki

7. Rozszerzanie oferty szkoły zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska
Organizowanie imprez, konkursów
Wg potrzeb
Regulaminy konkursów, potwierdzenia
Sprawozdania z uroczystości

8. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych nauczyciela -ukończenie kursu „Przeciwdziałanie zjawisku agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczenia
- diagnozowanie i zapobieganie”,
-wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy w pracy z dziećmi,
-prowadzenie zajęć mających przeciwdziałać agresji i przemocy,
2006-2007
Potwierdzenie,

scenariusze

9. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców na temat sposobów oddziaływań wychowawczych oraz komunikacji uczeń- nauczyciel Przeprowadzenie i opracowanie ankiet dla uczniów i rodziców
2007
Wyniki badań

10. Angażowanie dzieci do udziału w akcjach wspierania potrzebujących -rozprowadzanie cegiełek Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, ogólnopolskiej akcji Góra Grosza,
Wg potrzeb
-dowody wpłaty, poświadczenia dyplomy

11. Przeciwdziałanie agresji, dyskryminacji, przemocy -udział w kursach i szkoleniach dotyczących agresji,
-organizowanie zajęć, pogadanek, projekcja filmów,
ankiety związane ze zjawiskiem przemocy w szkole, domu
Wg potrzeb
Zaświadczenia

Analiza ankiet, materiały i notatki z przeprowadzonych zajęć

12. Rozpowszechnianie szkoły w szerszym środowisku -zapraszanie redakcji lokalnych gazet lub samodzielne redagowanie artykułów i notatek na temat uroczystości szkolnych.
Wg potrzeb potwierdzenia,
artykuły


7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej -korzystanie z Internetu, encyklopedii i programów komputerowych w celu zdobywania nowych informacji przydatnych w pracy,
-przygotowywanie pomocy i materiałów dla uczniów,
-tworzenie dokumentacji awansu zawodowego,
-tworzenie ankiet, scenariuszy zajęć, spotkań, uroczystości i konkursów,
-tworzenie prezentacji
Cały okres stażu
Wydruki, szablony

dokumentacja

ankiety, scenariusze, regulaminy
płyty

2. Wdrażanie uczniów do pracy z komputerem na miarę ich możliwości
- wykorzystanie programów komputerowych
Wg potrzeb i tematyki spotkań
Opisy wykorzystywanych programów

3. Gromadzenie programów i encyklopedii wspomagających pracę -wykorzystanie w pracy zgromadzonych materiałów
Cały okres stażu
Spis programów, encyklopedii


7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Poznanie specyfiki pracy z uczniem zdolnym. -studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej,
-udział w seminarium „Praca z uczniem wybitnie zdolnym”,
2006-2009
-notatki z literatury,
-artykuły z Internetu,
-zaświadczenie o udziale w seminarium,

2. Opracowanie programu zajęć edukacyjno- terapeutycznych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przygotowanie pomocy dydaktycznych -ułożenie programu zgodnego z podstawą programową upośledzonych i zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka -program,
-konspekty przykładowych zajęć,
-pomoce dydaktyczne

3. Zapoznanie się z zagadnieniami i przepisami w postępowaniu w sprawach nieletnich -kontakty z Policją, Kuratorem Sądowym,
-studiowanie przepisów i literatury
Potwierdzenia, notatki

4. Samodzielne wyszukiwanie i studiowanie literatury, wymiana doświadczeń -praca indywidualna,
-pedagogizacja rodziców,
-korzystanie z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli Wg potrzeb referaty

5. Organizowanie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się -analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
-prowadzenie zajęć dla uczniów dyslektycznych, nadpobudliwych psychoruchowo, mających problemy emocjonalne,
Wg potrzeb
-przykładowe scenariusze zajęć


 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury awansu zawodowego -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu
IX- X 2006r.
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, powołujący się na odpowiednie przepisy,
-wszczęcie postępowania,
-plan rozwoju zawodowego opracowany zgodnie z wytycznymi MENiS

2. Studiowanie Karty Nauczyciela, poznanie zmian w zapisach o systemie oświaty oraz innych ważnych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty
-analiza dokumentów,
-omówienie dokumentów z dyrektorem i opiekunem stażu
2006-2007
-potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu,
-notatki

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań i funkcji -ścisła współpraca z rodzicami,
-czynny udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Cały okres stażu
Udokumentowanie zadań

4. Zapoznanie się z procedurą postępowania w sprawie nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego -zebranie dokumentów prawnych,
-analiza dokumentów z opiekunem stażu,
-sporządzenie notatek
2007
-notatki,
-poświadczenie dyrektora lub opiekuna stażu

5. Zapoznanie rodziców ucznia niepełnosprawnego z zasadami realizacji obowiązku szkolnego, wymogami i kryteriami oceniania, zakresem oddziaływań pedagogicznych -zebranie odpowiednich dokumentów,
-analiza dokumentów z opiekunem stażu,
-sporządzenie notatek,
-opracowanie programu zajęć terapeutycznych zgodnie z podstawą programową i dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka i zapoznanie z tym programem rodziców
2006
-wnioski,
-poświadczenie opiekuna stażu,
-podpisany przez rodziców program edukacyjno- terapeutyczny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.