X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17989
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. Informacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko: Katarzyna Zgarda-Dzwonnik
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 z klasami integracyjnymi
im. Kazimierza Promyka w Pabianicach ul. Pułaskiego 22/24
Stanowisko: Logopeda i nauczyciel wspierający w klasach integracyjnych
Opiekun stażu: mgr Grażyna Butryńska
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012-31.05.2015r.)

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12. 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku.

IX 2012r.

Cały okres stażu

Zgodnie z Rozporządzeniem MENIS

Notatki z analizy dokumentacji.

Wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie.

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

Współpraca z gronem pedagogicznym, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Współpraca z rodzicami, samorządem szkolnym , pedagogiem i psychologiem
Udział w pracach zespołu do spraw integracji, planującego pracę dydaktyczną, wychowawczą i rewalidacyjną na bieżący rok szkolny.
Udział w projekcie unijnym „Daj mi skrzydła”

Na bieżąco

Cały okres stażu

2012/2013

Potwierdzenia obecności na Radach Pedagogicznych, zaświadczenia, notatki

Dziennik, dokumentacje

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Ustalenie zasad współpracy.
Zawarcie kontraktu.
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć.

IX 2012r.

IX 2012r.
Cały okres stażu

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej i logopedycznej

Wdrażanie nowych pomysłów w pracy logopedycznej
Gromadzenie nowych materiałów i pomocy logopedycznych
Opieka nad salą logopedyczną
Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych.
Stosowanie aktywizujących metod nauczania w procesie dydaktycznym oraz różnorodnych form pracy z uczniem dysfunkcyjnym
Opracowanie pomocy dydaktycznych np. kart pracy w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

Cały okres stażu 2012/2015r.

Dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela.

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Studiowanie literatury pedagogicznej. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki, logopedii
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Cały okres stażu 2012/2015


Cały okres stażu 2012/2015

Dokumenty potwierdzające udział w kształceniu ustawicznym, zaświadczenia.
Prowadzenie dokumentacji, notatek.

Wykaz stron www.

5. Planowanie pracy logopedycznej

Opracowanie programu zajęć terpii logopedycznej uwzgledniający zadania szkoły oraz potrzeby dzieci.

IX 2012
IX 2013
IX 2014

Programy zajęć

6. Prowadzenie dokumentacji
zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.

Współtworzenie indywidualnych planów pracy terapeutycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualnych.
Zakładanie kart badania mowy, prowadzenie ewidencji dzieci z wadą wymowy w poszczególnych klasach.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej, m.in.: dzienniki zajęć logopedycznych.

Cały okres stażu

Indywidualne Plany Pracy Terapeutycznej

Karty badania mowy.


§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów.


Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi, kart pracy, dzienników.
Przeprowadzenie badań logopedycznych uczniów i ich analiza

Cały okres stażu
2012/2015

Zebrana dokumentacja, wnioski.

Karty badania mowy.

2. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
Współpraca z rodzicami ucznia.
Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw integracji.
Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw pomocy logopedycznej w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Cały okres stażu

Zebrana dokumentacja.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów.

Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów z dziećmi i rodzicami, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wymiana poglądów z opiekunem stażu;

Cały okres stażu

Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem, notatki.

4. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką logopedyczną.

Przeprowadzanie spotkań indywidualnych z rodzicami w ramach Dni Otwartych
Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce logopedycznej
Umieszczanie informacji dotyczących zaburzeń mowy i profilaktyki na stronie internetowej szkoły

Cały okres stażu

Ewidencja rozmów z rodzicami.

Zdjęcia, zebrana dokumentacja.

5. Włączenie rodziców do aktywnej pracy z dzieckiem

Zachęcanie rodziców do aktywnej pracy z dzieckiem w domu celem utrwalania zdobytych na zajęciach umiejętności
Zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach logopedycznych

Cały okres stażu§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
Przygotowywanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.

Cały okres stażu

Pomoce wykonane techniką komputerową, zgromadzona dokumentacja, baza danych.

2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Korzystanie z portali edukacyjnych, obecność na forach edukacyjnych.
Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Publikacja scenariuszy zajęć.

Cały okres stażu

Strony internetowe.

3.Wykorzystanie komputera do pracy terapeutycznej

Wdrożenie oprogramowania logopedycznego i programów logopedycznych do korekcji wad wymowy.

Cały okres stażu


§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Aktywna praca nad samokształceniem.

Cały okres stażu

Notatki.

2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.

Wykorzystywanie w praktyce metod i form pracy z uczniem preferowanych we współczesnej literaturze psychologiczno – pedagogicznej.
Kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.
Kontrakt z uczniami uczęszczającymi na zajęcia logopedyczne.
Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę metodyczną i pedagogiczną
Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
Opracowanie i realizowanie indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach.
Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych.
Prowadzenie zajęć integrujących dzieci sprawne z niepełnosprawnymi.

Cały okres stażu

IX 2012
IX 2013
IX 2014

Na bieżąco

Plany indywidualne i program zajęć, zebrane materiały i pomoce.

Kontrakt

Scenariusze zajęć, zdjęcia

3. Pedagogizacja rodziców

Diagnozowanie potrzeb uczniów i rodziców.
Spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zapoznanie rodziców z trudnościami edukacyjnymi dzieci i z metodami pracy z nimi;
Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci;

Według potrzeb.

Potwierdzenia spotkań z rodzicami.

4. Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń

Aktywna praca nad samokształceniem
Udział w warsztatach, wykładach i innych formach doskonalenia zawodowego – wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu
Nawiązanie współpracy z logopedami pracującymi w innych szkołach.
Pomoc w dostosowaniu metod i form pracy na lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi.

Cały okres stażu
Zaświadczenia

5. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów

Diagnozowanie problemów będących przyczyną wad wymowy
W oparciu o wnioski z diagnozy, poprzez podejmowanie działań naprawczych, prowadzenie zajęć wśród dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej.
Stosowanie różnych form pracy, których celem jest wspieranie integracji między uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.

Cały okres stażu

Notatki, scenariusze, plany terapii.


§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego, m.in.
1. Rozporządzenia MENiS.
2. Ustawa o systemie oświaty.
3. Karta Nauczyciela.
Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej
Wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
Analiza zmian w prawie oświatowym.

IX / X 20012r.

Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Notatki.

2. Analizowanie prawa wewnątrzszkolnego i uczestnictwo w jego ewaluacji.

Analizowanie dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, regulaminy.
Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
Wdrażanie zagadnień zawartych w dokumentacji szkolnej do swojej pracy.

IX / X 2012

Zgodnie z harmonogramem

Cały okres stażu.

Notatki.

Zebrana dokumentacja potwierdzająca działania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.