X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18017
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Publiczne Gimnazjum w Przechlewie Przechlewo; 31.08.2010r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Wioletta Frankenstein
Stopień: nauczyciel mianowany
Staż pracy dydaktycznej – 7 lat.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach Internetu. sierpień 2010r.
Na bieżąco
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Analiza dokumentacji szkoły. Analiza dokumentacji szkoły. Okres stażu. Notatki

3. Organizacja konkursów matematycznych i fizycznych na szczeblach szkolnych. Opracowanie regulaminu, zadań do konkursu. Okres stażu. Regulamin konkursu, testy i sprawozdania.

4. Doskonalenie metod i form pracy. Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Okres stażu. Scenariusze.

5. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN. Okres stażu. Świadectwa ukończenia, opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.

6. Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę. Aktywny udział w realizacji podjętych zadań. Okres stażu. Sprawozdania potwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

7. Udział i praca w zespołach
analizujących wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz przygotowujących egzaminy próbne. Przygotowanie zadań na egzaminy próbne z części matematyczno-przyrodniczej w gimnazjum.
Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych wg standardów wymagań
Badanie wyników nauczania. Według potrzeb. Testy egzaminacyjne, sprawozdania.


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i Internetu w pracy. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć, wydruki.

2. Przygotowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły. Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze lekcji.

3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji Power Point na zajęciach lekcyjnych. Okres stażu. Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania.

4. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, scenariusze zajęć). Przygotowanie materiałów i publikacja. Okres stażu. Adres strony z zamieszczoną publikacją.

5. Pomoc w tworzeniu strony internetowej szkoły. Zamieszczanie artykułów i zdjęć na stronie internetowej szkoły.
Aktywny udział w tworzeniu strony www szkoły. Okres stażu. Strona www szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Prowadzenie zajęć otwartych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć. 1 zajęcia w roku lub w miarę zainteresowania. Potwierdzenie uczestnictwa.

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Opracowanie scenariuszy lekcji i testów badań wyników nauczania - udostępnienie ich innym nauczycielom.

Dzielenie się swoją wiedzą, udostępnianie materiałów edukacyjnych w ramach szkoleń zewnętrznych. Okres stażu
Według potrzeb. Scenariusz lekcji.
Przygotowane testy.

3. Przygotowanie rady szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej. Zebranie odpowiednich materiałów oraz podzielenie się zdobytą wiedzą z gronem. Według potrzeb. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Przeprowadzanie wspólnych akcji (np. Sprzątanie świata), wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Okres stażu. Scenariusze uroczystości szkolnych. Sprawozdanie i analiza działań wspólnych i akcji.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu przeprowadzania zajęć w ramach zajęć Szkolnego Koła z Fizyki oraz zajęć z ekonomii. Prowadzenie dodatkowych zajęć z fizyki , matematyki i ekonomii. Okres stażu. Program zajęć i sprawozdanie z przebiegu jego realizacji.

2. Opracowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w zespole przedmiotowym i wychowawczym. Praca w zespołach nauczycieli.
Okres stażu. Plany pracy zespołów oraz sprawozdania z ich realizacji.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozszerzenie zadań dydaktycznych i wychowawczych poprzez organizowanie wycieczek, zajęć terenowych. Opracowanie i realizacja planów wycieczek Okres stażu Karty wycieczek, sprawozdania zdjęcia.

2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: udział w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym. Według kalendarza konkursów Dyplom uczestniczenia w konkursie, prace dzieci, zdjęcia, potwierdzenia udziału, dyplomy uczniów.

3. Współpraca z rodzicami. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
Indywidualne spotkania z rodzicami
( porady, rozmowy służący pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania).
Zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły. Na bieżąco. Harmonogram spotkań z rodzicami.

4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
Wyjazdy do kina , teatru, na wystawy W okresie stażu. Potwierdzenie Dyrektora.

5.Współpraca w zorganizowaniu uroczystości szkolnych.
Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Współpraca moja polegać będzie na kierowaniu uczniów do poradni w celu uzyskania opinii i orzeczeń. Okres stażu. Zaświadczenie z poradni, wypełnianie skierowań.

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną
Współpraca polegać będzie na udzielaniu informacji na temat wychowanków o ich sytuacji rodzinnej, radzeniu sobie w nauce i różnych sytuacjach życiowych. Pielęgniarka zapraszana będzie do udziału w lekcjach godz. wychowawczych. Okres stażu. Potwierdzenie od pielęgniarki, wpisy do dzienników lekcyjnych.

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Konsultacje w sprawie dożywiania uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Okres stażu. Zaświadczenie o współpracy.
4. Podejmowanie działań wychowawczych związanych z profilaktyką uzależnień i przemocy . Wizyty domowe, konsultacje dla rodziców, dodatkowe spotkania z młodzieżą, pogadanki na temat uzależnień i przemocy, zapraszanie na zajęcia pedagoga szkolnego, policjanta itp. Okres stażu. Wpisy do dziennika, lista obecności rodziców.

5. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach „Sprzątanie ziemi”
Organizowanie zbiórki zużytych baterii.
Organizowanie zbiórki zużytych tonerów.
IX 2010, 2011, 2012.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu. Opis i analiza i analiza dwóch przypadków.


........................................
Nauczyciel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.