X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17967
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Imię i nazwisko: mgr Magdalena Szpakowska
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Joanna Ziemska
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 - 31.05.2015)
Dyrektor: mgr Jadwiga Mączka

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela. IX 2012 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
 Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;

 Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
 Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
 Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
 Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
 Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;

 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. IX 2012
IX 2012

IX 2012

IX 2012
2 x w roku
szkolnym
2 x w roku szkolnym
Według harmonogramu
Na bieżąco

Na bieżąco

VI 2015
Wniosek
Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć, wnioski.
Scenariusze zajęć, wnioski.
Scenariusze zajęć, wnioski.
Notatki.

Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki.
Sprawozdanie.
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe;
 Współpraca z PODN w Kluczborku oraz konsultacje indywidualne z doradcą metodycznym;
 Udział w warsztatach metodycznych i konferencjach szkoleniowych;
 Tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola;
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. Według harmonogramu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu Notatki, zaświadczenia.

Notatki

Zaświadczenia, notatki.
Potwierdzenia, notatki.
Materiały, pomoce, zdjęcia.
Scenariusze zajęć.
4. Doskonalenie warsztatu pracy.  Realizowanie elementów następujących programów:
• program „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
• Metod gimnastyki twórczej Labana, Kniessów, Orffa, Sherborne.
Okres stażu
Okres stażu
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.

5. Wykorzystywanie nowatorskich form pracy.  Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
 Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, występach, festiwalach, spartakiadach. Okres stażu

Okres stażu.

Okres stażu Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zdjęcia.

Zaświadczenia.

6. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.  Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
 Opracowanie pomocy dydaktycznych;

 Organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu;
 Udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie gminy;
 Zorganizowanie konkursu plastycznego w przedszkolu;
 Zamieszczanie własnych scenariuszy zajęć na portalach internetowych;
 Redagowanie artykułów na stronę internetową naszego Przedszkola;
 Zamieszczanie informacji o działalności dzieci realizujących zadania planu rozwoju. Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.

Zaświadczenia.
Zaświadczenia.
Adresy stron www.
Adres strony www.

Adres strony www. – galeria prac dzieci.

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej – systematyka i rzetelność prowadzenia obowiązkowej dokumentacji nauczyciela.  Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;
 Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu Dziennik zajęć.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.

8. Opracowanie programu własnego.
 Gromadzenie materiałów

 Opracowanie programu z uwzględnieniem specyfiki grupy oraz planu pracy przedszkola
 Realizacja Programu

 Podsumowanie i ewaluacja Programu Rok szkolny 2012/2013
V/VIII 2013

Rok szkolny 2013/2014
VI 2014
Materiały pomocnicze - opracowany program.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z rodzicami.  Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
 Konsultacje indywidualne z rodzicami;
 Zajęcia otwarte dla rodziców;

 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
 Pedagogizacja rodziców;
 Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców „Przedszkole mojego dziecka?” Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Notatki, lista obecności.
Notatki.
Scenariusze, lista obecności.
Notatki.

Scenariusze, zdjęcia.

Notatki.
Ankieta, opracowanie ankiety.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Obserwacja dzieci na tle grupy, wyłonienie dzieci do grup wsparcia – praca kompensacyjno – stymulująca;
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
 Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu Teczka obserwacji, notatki.
Notatki.
Scenariusze zajęć.

3. Praca z dziećmi z trudnościami.  Prowadzenie zajęć kompensacyjno - stymulujących. Okres stażu Wpisy do dziennika.

4. Opieka nad dziećmi zdolnymi.  Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych. Okres stażu Wpisy do dziennika.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Urzędu Miasta, Muzeum;
 Nawiązanie współpracy z Policją i Strażą miejską;

 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną; Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu.
Adnotacje w dzienniku.

Plany współpracy z instytucjami.
Plany współpracy z instytucjami.

6. Współpraca z innymi nauczycielami.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek;

 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Okres stażu

Okres stażu Notatki, wpisy do dziennika, Podziękowania.

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.  Studiowanie literatury pedagogicznej;
 Udział w warsztatach doskonalących. Okres stażu Okres stażu Notatki.
Zaświadczenia, notatki.

8. Współorganizowanie, organizowanie i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez przedszkole i poza placówką.  Aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu uroczystości:
• Mikołajki,
• Wigilia,
• Bal Karnawałowy,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Gminny Quiz Ekologiczny „ZIELONA DŁOŃ”,
• Dzień Matki i Ojca,
• Dzień Dziecka,
• Festyn rodzinny „Skowronki”,
• Organizacja 40 – lecia PP Nr 7 IX 2012 –
V 2015

VI 2013 Scenariusze imprez, dyplomy, materiały własne, zdjęcia.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. -Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. Okres stażu
Na bieżąco

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zdjęcia, pomoce.
Dokumentacja.

Dokumentacja.
Notatki.
Notatki.

Notatki.

Notatki.

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym. -Zamieszczenie planu na stronie internetowej. X 2012
Adres strony www.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.  Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: zewnętrznego i wewnętrznego (WDN).
 Samokształcenie się - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin. Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia, notatki.

Notatki.

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci
w zależności do wieku.  Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Okres stażu Notatki.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.  Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka. Na bieżąco

Okres stażu
Na bieżąco Arkusz obserwacji, notatki.
Notatki.
Notatki.

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.  Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Na bieżąco Wpisy do dziennika, notatki.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.  Analiza dokumentacji:
• Ustawa o systemie oświaty;
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r. i 24 listopada 2010r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego.
• Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r. (Dz.U 2009 Nr 4 poz.17 oraz aktualny Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 977) dotyczące podstawy programowej;
• Rozporządzenie MEN z dnia 21.06.2012r. (Dz.U 2012 Nr 0 poz. 752) dotyczące programów nauczania;
• Konwencja o Prawach Dziecka;
 Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
 Udział w konferencjach o systemie oświaty;
 Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
 Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;
 Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne, instrukcje i procedury). Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Akty prawne, notatki.

Notatki.

Notatki, potwierdzenia.

Notatki, potwierdzenia.
Notatki.

Dokumentacja.

2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.  Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;

 Współpraca z gronem pedagogicznym.
 Współpraca z Dyrekcją przedszkola. Według harmonogra-mu
Na bieżąco
Na bieżąco Notatki.

Notatki.
Notatki.


Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.