X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17941
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr Lidia Dąbrowska Dyrektor
mgr Zofia Sidorowicz
Szkoła Podstawowa
Im. Powstania Listopadowego
w Warszawie
ul. Zbaraska 3


DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2011 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2014 r.

Opiekun stażu: mgr Katarzyna Ślaska

§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania do wykonania i formy ich realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
Wrzesień 2011
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu:
Zawarcie kontraktu;
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
Okres trwania stażu
Kontrakt
Konspekty zajęć
Wnioski z obserwacji zajęć
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne itp.);
Prowadzenie dziennika świetlicy;
Opracowywanie pomocy dydaktycznych – kolorowanki, wydzieranki, rebusy, szablony itp.;
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej;
Uaktualnianie własnej wiedzy na tematu awansu zawodowego (portale internetowe, literatura fachowa).
Okres trwania stażu
Pomoce dydaktyczne
Dziennik świetlicy
Zaświadczenia
Prowadzenie spisu literatury i stron internetowych
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych ;
Prowadzenie zajęć otwartych (w ramach zespołu samokształceniowego dla nauczycieli stażystów i praktykantów);
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego);
Udział w radach pedagogicznych.
Okres trwania stażu
Listy obecności
Potwierdzenia uczestnictwa przez innych nauczycieli
Konspekty zajęć
Zaświadczenia
5. Publikacja własnych prac:
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie (portal edukacyjny).
Okres trwania stażu
Zaświadczenie z portalu internetowego
6. Samoocena pracy własnej:
Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach.
Okres trwania stażu
notatka
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.;
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres trwania stażu
Dokumentacja
Sprawozdanie
Zaświadczenia
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
Współpraca z rodzicami;
Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą.
Okres trwania stażu
Wpisy w dzienniku
Notatki


§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami:
Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i rodzicami.
Okres trwania stażu
Udział w spotkaniach
Notatki służbowe
Sprawozdania
Zaświadczenia
2. Uaktywnianie środowiska szkolnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych:
Organizacja różnorodnych konkursów świetlicowych o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej;
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizacje pomocy koleżeńskiej.
Okres trwania stażu
Scenariusze zajęć
Zapisy w dzienniku
Scenariusze konkursów
Notatki własne
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
Opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych;
Współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych, świetlicowych i środowiskowych;
Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Okres trwania stażu
Scenariusze imprez
Scenariusze uroczystości
Zapisy w dzienniku
Potwierdzenia


§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera;
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych;
Opracowywanie dokumentacji;
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w formie elektronicznej;
Dokumentowanie przebiegu stażu;
Korzystanie z innych narzędzi multimedialnych: rzutnik, odtwarzacz dvd.
Okres trwania stażu
Scenariusze zajęć
Dokumentacja przebiegu stażu
Pokazy multimedialne
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie:
Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych;
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, sprawozdania z przebiegu stażu;
Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów świetlicowych (rebusy, krzyżówki, kolorowanki itp.).
Okres trwania stażu
Spis stron internetowych
Zaświadczenia
Materiały dydaktyczne


§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej:
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela;
Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej.

Okres trwania stażu
Spis literatury
Notatki własne
Zaświadczenia
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
Udział w radach pedagogicznych;
Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej;
Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów.
Okres trwania stażu
Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
Dokumentacja szkolna
Notatki własne
3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami i rodzicami, życzliwości i otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole.
Okres trwania stażu
Opinia opiekuna stażu


§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
Karta Nauczyciela;
Rozporządzenia Ministra Edukacji – na podstawie którego opracowane zostaną dokumenty konieczne do rozpoczęcia stażu;
Zapoznanie się z Ustawą o Systemie Oświatowym;
Prawa Ucznia;
Karta Praw Dziecka;
Przepisami BHP właściwych dla szkoły
Na bieżąco
Notatki
Dokumentacja przebiegu stażu
2. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
Udział w radach pedagogicznych.
Okres trwania stażu
Zapisy w protokołach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.