X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17938
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach; a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków


L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji
(Tabela- dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego
- opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu IX 2012 - znajomość procedur
- plan rozwoju zawodowego
- teczka awansu zawodowego

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - prezentacja wniosku IX 2012 - poprawnie sformułowany wniosek

3. Określenie drogi rozwoju zawodowego - opracowanie planu (precyzyjne określenie zamierzeń) IX 2012 - plan rozwoju zawodowego
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa

- zawarcie kontraktu określającego przejrzyste zasady współpracy w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie efektów współpracy
- opracowanie harmonogramu spotkań IX 2012 - wniosek dyrektora o przydzieleniu opiekuna
- kontrakt
- zapisy w dzienniku
- terminarz spotkań

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli - obserwacja zajęć ich analiza
- omówienie, ewaluacja
Zgodnie z harmonogramem - konspekty zajęć

6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu - opracowanie konspektów zajęć
- konsultacje
- analiza i ocena własnych działań
Zgodnie z harmonogramem - konspekty zajęć
- arkusze pohospitacyjne (analiza słabych i mocnych stron)

7. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Przedszkola nr 10. - wykorzystanie kierunków realizowanych programów w pracy dydaktycznej z dziećmi Okres stażu - zapisy w dzienniku, planach pracy

8. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacanie form prezentacji osiągnięć przedszkola w środowisku lokalnym, włączanie się w imprezy o zasięgu międzyprzedszkolnym, miejskim itp. - udział w międzyprzedszkolnych imprezach, konkursach, wystawach według planu i kalendarza imprez Okres stażu - potwierdzenie dyrektora

9. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie dodatkowych zadań - organizacja posiedzeń rad pedagogicznych i zebrań Rady Rodziców
- prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego
- okolicznościowy wystrój przedszkola zgodnie z harmonogramem imprez oraz wynikające z bieżących potrzeb Okres stażu -potwierdzenie dyrektora,
- zeszyt

10. Opracowanie narzędzi ewaluacji w określonych ośrodkach pracy - organizowanie quizów, konkursów, testów podsumowujących wewnątrz grupy
- tworzenie kart pracy, pomocy dydaktycznych Okres stażu - tworzone pomoce
- zapisy w dzienniku, planach pracy

11. Opracowanie oraz wdrożenie programu autorskiego „Mały Matematyk” skierowanego do dzieci zdolnych - zbieranie materiałów niezbędnych do tworzenia programu
- program autorski wynikający z diagnozy dzieci oraz z założeń programu wychowawczego placówki
- realizacja programu
- podsumowanie i ewaluacja Okres stażu - program „Mały Matematyk”

12. Prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci i dokumentowanie jej zgodnie z określonymi wymogami - rzetelne przeprowadzenie diagnozy
- obserwacja dzieci podczas codziennych zajęć Okres stażu - karty obserwacji

13. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli WDN prowadzonym przez nauczycieli i doradców metodycznych - współpraca z zespołem dydaktycznym
- uczestnictwo w zajęciach warsztatowych (WDN) Okres stażu według oferty szkoleniowej - potwierdzenia, dyplomy, gromadzenie notatek, planów pracy, różnorodnych dokumentów, konspektów

14. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez studiowanie literatury, uczestnictwo w szkoleniach - aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zgodnych z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola
- udział w zajęciach koleżeńskich
- analiza literatury fachowej np. artykuły w czasopismach pedagogicznych
- śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych
- śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności
-tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych
Okres stażu według oferty szkoleniowej - zaświadczenia, konspekty, nagromadzone pomoce

15. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - analiza mocnych i słabych stron
- opis realizacji planu rozwoju, wyłonienie elementów, które nie zostały zrealizowane bądź uległy modyfikacji VI 2015 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

16. Prowadzenie dokumentacji grupowej - bieżące prowadzenie dziennika zajęć
- bieżące uzupełnianie teczki współpracy z rodzicami
- prowadzenie obserwacji i diagnozy dzieci w przygotowanych arkuszach Okres stażu - prawidłowo wypełniona dokumentacja grupowa


§7 ust.2 pkt.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Wykorzystanie Programu Wychowawczego przedszkola w celu rozwijania inteligencji wielorakich poprzez kształtowanie sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej przedszkolaków
- opracowanie planu działań wychowawczych w oparciu o program
- wykorzystywanie założeń programowych w codziennej pracy z dziećmi Okres stażu - ksero Programu Wychowawczego
- zapisy w dzienniku

2. Wykorzystanie założeń programu „Optymistyczne Przedszkole” - realizacja założeń programu w codziennej pracy z dziećmi poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw Okres stażu - zapisy w planach pracy w dzienniku

3. Planowanie, realizacja i ewaluacja zadań zawartych w programie Profilaktyki przedszkola nr 10 w celu kształtowania osobowości dziecka i wspierania jego rozwoju - pogłębianie wiedzy w zakresie Programu Profilaktyki
- realizacja zadań podczas zajęć Okres stażu - zapisy w dzienniku, planach pracy

4. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - zbiorowe oraz indywidualne spotkania z rodzicami
- diagnozowanie środowiska, ankieta Okres stażu - w miarę potrzeb spotkania na żądanie nauczyciela i rodziców
- karty kontaktów

5. Obserwacja i analiza umiejętności dzieci - karty obserwacji
Okres stażu - teczka wychowawcy

6. Prowadzenie pedagogizacji rodziców - zebrania, spotkania
- gazetki informacyjne
- zajęcia otwarte
- artykuły z zakresu rozwoju
dziecka zamieszczane w gazetce grupowej
- rozmowy indywidualne Okres stażu - scenariusze zebrań
- listy osób biorących udział w zebraniach spotkaniach
- przykładowe materiały wykorzystywane do gazetek informacyjnych
- współredagowanie gazetki grupowej

7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeba opiekuńczo – wychowawczych uczniów - współpraca z przedszkolnym psychologiem
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- zapoznanie z fachową literaturą psychologiczną i pedagogiczną Okres stażu - potwierdzenia
- wyniki ujawniające się we współpracy z dziećmi
- notatki

8. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych - realizacja Programu Wychowawczego
- praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem wymagającym pracy wyrównawczej) Okres stażu - plany karty, diagnozy
- konspekty zapisy w zeszycie

9. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wypracowania wspólnych metod aktywizujących rozwój dziecka - rozmowy indywidualne
- kontakty z rodzicami w ramach „Zajęć otwartych”
- angażowanie rodziców do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- zachęcanie rodziców do włączenia się w życie grupy i przedszkola poprzez aktywny udział w imprezach, festynach itp.
Okres stażu - plan współpracy z rodzicami
- karty kontaktów
- zapisy w dzienniku

10. Działania charytatywne - udział z dziećmi w akcjach charytatywnych na rzecz Domu Samotnej Matki, schroniska
- organizacja akcji charytatywnej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” Wg. potrzeb - opis i analiza podjętych działań
- podziękowania

11. Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola - zorganizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów
- uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
Okres stażu - zapisy w dzienniku

12. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy
• - wyszukiwanie sponsorów na rzecz grupy bądź przedszkola wśród rodziców dzieci
Okres stażu - zapis w teczce współpracy ze środowiskiem


§7 ust. 2 pkt.3.
Umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - wykonywanie i opracowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej,
- wykorzystanie w pracy dydaktycznej programów komputerowych
- opracowanie dokumentów, konspektów do zajęć przy wykorzystaniu technologii komputerowej
- gromadzenie materiałów dostępnych w Internecie
- bieżące śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym
- promocja placówki poprzez zamieszczanie zdjęć z życia przedszkola na stronie internetowej przedszkola
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
- publikacja scenariuszy zajęć
- publikacja własnych artykułów
- opracowanie arkuszy do obserwacji i diagnozy dzieci w programie Microsoft Office Excel 2007
- śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
Okres stażu - zgromadzone materiały
- strona internetowa przedszkola
- potwierdzenie dyrektora


§7 ust.2 pkt.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zakresie wychowania oraz edukacji podopiecznych - identyfikacja zaistniałych problemów poprzez obserwację, pracę indywidualną w danym zakresie
- analiza, prognoza, propozycje rozwiązań
- efekty pracy
Okres stażu - karty pracy indywidualnej
- karty spotkań indywidualnych z rodzicami
- zapisy określonych zamierzeń (ewaluacja kart pracy)
- dokumentacja w teczce nauczyciela (teczka współpracy ze środowiskiem)

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań - aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki poprzez samokształcenie, lekturę literatury Okres stażu - kserokopie artykułów
- analiza

3. Nawiązanie współpracy z przedszkolnym psychologiem - kontakty, rozmowy, analiza sytuacji wychowanków Okres stażu - karty kontaktów

4. Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz z innymi nauczycielami - organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych grup oraz dla rodziców Okres stażu - scenariusze zajęć

5. Wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych, w celu zapewnienia dzieciom optymalnego rozwoju intelektualnego - kontakty w ramach dni otwartych, podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych Okres stażu - scenariusze zebrań, konspekty, karty spotkań z rodzicami

6. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki
- stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy
- pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, oświaty oraz pomocy społecznej podczas WDN
Okres stażu - zaświadczenia, certyfikaty
- zapisy w dzienniku
- potwierdzenie dyrektora

7. Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi. - opracowanie zasad zachowania się w sali, szatni, łazience, na stołówce oraz podczas spacerów
- przeciwdziałanie konfliktom w grupie
• Okres stażu - kodeks przedszkolaka
- zapis w dzienniku


§7 ust.2 pkt.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - udział w szkoleniach
- udział w radach pedagogicznych
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Okres stażu - znajomość przepisów
- posługiwanie się nimi w praktyce

2. Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka - analiza Karty Praw Dziecka
- stosowanie praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Okres stażu - zapisy w planach, dzienniku

3. Przybliżanie problematyki środowiska lokalnego, podejmowanie działań mających na celu kontynuowanie lub nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym - nawiązanie współpracy z MOPS-em,
- współorganizowanie pomocy dla środowiska lokalnego w postaci zbiórek darów
- wdrażanie dzieci do pomocy innym ludziom, zwierzętom
- angażowanie rodziców do współpracy Okres stażu - potwierdzenie dyrektora
- plan współpracy

4. Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola
• - dokładna analiza dokumentacji przedszkolnej:
o Statut Szkoły
o Program wychowawczy
o Program profilaktyczny

Obowiązujące w przedszkolu regulaminy
*Regulamin Rady Pedagogicznej
*Regulamin Rady Rodziców
Okres stażu - rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.