X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17916
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w szkole specjalnej

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Sylwia Kryńska
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY w OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM im. M. GRZEGORZEWSKIEJ W SIEDLCACH
UBIEGAJĄCA SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
( realizowany od 01.09.2009r. do 31.05.2012r.)


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004r. ze zmianą z 14.11.2007r.

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.& 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

2. § 7.1.2.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej .

2.Współpraca z Dyrektorem Ośrodka, gronem pedagogicznym, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3.Udział w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego ośrodka. Współpraca z samorządem.

4.Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
•udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego i rewalidacji indywidualnej,
•uczestniczenie w radach szkoleniowych
•gromadzenie ciekawych artykułów, pomysłów oraz dzielenie się nimi z uczestnikami zespołu,
•uczestniczenie w zebraniach nauczycieli i wychowawców Szkoły Podstawowej i Zespołów Wieloklasowych Gimnazjum, poświęconych sprawom wychowawczym,
• udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.

5.Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów:
•wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne
•pedagogizacja rodziców
•aktywizacja rodziców w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych (aktywne współdziałanie rodziców)
•indywidualne kontakty z dzieckiem i jego środowiskiem rodzinnym
•poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, wywiady środowiskowe

6.Współpraca z biblioteką szkolną
•przekazanie ciekawych scenariuszy zajęć i apeli,
•wykorzystanie książek i czasopism dla dzieci.
7.Prowadzenie kroniki szkolnej – dokumentowanie wydarzeń z życia Ośrodka
8.Opracowanie indywidualnych programów zajęć terapeutyczno - wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną .
9.Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych.
10.Współpraca z opiekunem stażu:
•złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
•zawarcie kontraktu
•przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
•ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
•hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
•prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć
•określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

11.Opracowanie materiałów dydaktycznych, konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii komputerowej.

12.Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno – pedagogicznej i samodzielnym doskonaleniu.
•Monitorowanie aktualizacji przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych dotyczących: awansu zawodowego, pedagogiki specjalnej, rewalidacji, aktualnych przepisów oświatowych

13.Opublikowanie własnego dorobku pracy zawodowej na stronach www

1.Udział w kursach doskonalących, warsztatach, konferencjach organizowanych przez ODN i MSCDN, zgodnie z tematyką i harmonogramem.

2.Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki (biblioteczka metodyczno – przedmiotowa).

3.Pozyskiwanie literatury i czasopism fachowych oraz nagrań (bajki, piosenki, filmy) na DVD i Video.

4.Studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań – udział w konferencjach i prelekcjach.

5.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
•korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
•aktywna praca nad samokształceniem

6.Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogiczne w pracy codziennej oraz w nawiązywaniu współpracy ze specjalistami pracującymi w Ośrodku
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia
Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
Senariusze
Indywidualne programy terapeutyczne
Referat pedagogizacji
konspekty
Wykaz stron www
Spis zebranych pozycji
Zaświadczenia
Teczka „Moje lektury”
Zaświadczenia

3. § 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Analiza dokumentacji
•Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. ze zmianą z 14.11.2007r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
•Karta Nauczyciela,
•zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały MSCDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
•statutu szkoły
•planu pracy Ośrodka
•planu wychowawczego
•WSO
•Programu profilaktyki
•Opracowanie indywidualnych programów zajęć terapeutyczno – wychowawczych

3.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.