X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17913
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1.Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Niekrasz
2. Przedszkole .............
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2012
4. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.

* Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
b) Ustawą o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r.
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Termin realizacji – cały okres stażu.
Formy realizacji - Podręczna teczka z aktami prawnymi w sprawie awansu zawodowego.
*Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
a) Ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań, zawarcie kontraktu.
b) Korekty planu rozwoju zawodowego.
c) Konsultacje z opiekunem stażu – wspólne planowanie, omawianie, analiza pracy dydaktyczno, wychowawczej i opiekuńczej.

*Uczestniczenie w pracach organów przedszkola:
a)Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, protokołowanie.
b) Współpraca z Dyrektorem przedszkola i organem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez i uroczystości przedszkolnych.
c) Konsultacje z pedagogiem przedszkolnym.
Termin realizacji – cały okres stażu.
Dowód realizacji - Protokoły RP. Kronika, adnotacje w dzienniku zajęć.
*Doskonalenie własnej pracy.
a) Wykonanie dekoracji w sali związanej z aktualną porą roku.
b)Systematyczne informowanie rodziców o tematyce, potrzebach grupy, aktualnych wydarzeniach.
c)Organizowanie kącików wystaw prac dzieci i prezentacja różnych technik plastycznych na wystawach dla rodziców.
d)Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw promocji.
Termin realizacji: cały okres stażu
Forma realizacji: Wykonane dekoracje, fotografie,
Prowadzenie tablicy informacyjnej. Fotografie
*Prowadzenie dokumentacji:
a) Prowadzenie dziennika zajęć oraz dokumentacji (karty diagnozy dzieci, zeszyt protokołów zebrań, inna dokumentacja wg wymagań).

*Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
a) Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego (udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach).
b) Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach.
Formy realizacji: Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
Podręczna biblioteczka
*Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego:
a) Kompletowanie, opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów.
b) Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.
c) Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu
Forma realizacji: Teczka dorobku zawodowego.
Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego raz w semestrze.
*Publikowanie własnych prac
a) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
b) Publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości.

§7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

*Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci
a) Analiza indywidualnej dokumentacji wychowanków.
b) Przeprowadzenie ankiet z ważnymi informacjami dla wychowawcy o dzieciach.
c)Obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi.
d)Systematyczna praca z dziećmi w aspekcie ich możliwości, osiągnięć, ewentualnych braków, diagnozowanie ich umiejętności.
Formy realizacji: Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola. Opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Analiza ankiet.
Arkusze obserwacji dzieci. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
*Współpraca z rodzicami
a) Współpraca z Radą Rodziców.
b) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, zebrań.
c)Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych.
d) Indywidualne rozmowy z rodzicami według zaistniałych potrzeb.
e) Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców.
f) Zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola
( włączenie w organizację uroczystości, wycieczek itp.).


Formy realizacji: Adnotacje w dzienniku zajęć. Protokoły z zebrań z rodzicami. Kronika.
*Współpraca ze specjalistami.
a) Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, , logopedy .
Formy realizacji: Rozmowy indywidualne, notatki, adnotacje w dziennikach, karty konsultacji ze specjalistami.
*Prowadzenie działań uatrakcyjniających pobyt dziecka w przedszkolu, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
a) Zorganizowanie imprez i uroczystości grupowych według wcześniej opracowanego wraz z rodzicami,
„Kalendarze imprez”.
b)Zorganizowanie wycieczek grupowych według opracowanego wraz z rodzicami harmonogramu Wycieczek.
c)Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych oraz przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych, lokalnych, ogólnopolskich konkursach.
d) Promocja placówki poprzez występy artystyczne.
e)Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów – nawiązanie współpracy z Policją, Nadleśnictwem , Strażą pożarną itp.
f)Udział w imprezach lokalnych.
g)Realizacja programu Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby
Formy realizacji: Kronika, zdjęcia, dyplomy.
§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
*Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
a)Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
b)Korzystanie z technologii komputerowej – przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów, scenariuszy uroczystości przedszkolnych, zaproszeń, podziękowań, materiałów na gazetkę dla rodziców.
c) Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

*Wykorzystanie komputera do przygotowywania własnego warsztatu pracy.
a) Opracowywanie ankiet, dokumentacji przedszkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
b) Prowadzenie kroniki grupowej.
Formy realizacji: Ankiety, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
i uroczystości, pomoce dydaktyczne. Kronika
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

*Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy.
a) Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej, czynny udział w akcjach charytatywnych.
b)Przeprowadzenie pogadanek na temat takich problemów społecznych jak: alkoholizm, nikotyna i narkotyki.
*Dzielenie się zdobyta wiedzą z rodzicami oraz z innymi nauczycielami.

a)Identyfikacja problemów wychowawczo – dydaktycznych, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania, warsztaty szkoleniowe wewnątrz przedszkolne lub konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami.
b) Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).
c)Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
*Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.
a) Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów. Śledzenia zmian w Rozporządzeniu w sprawie ramowych Statutów Przedszkola.
*Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.
a) Analiza aktów prawnych, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, gromadzenie podstawowych aktów prawnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.