X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17921
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - wychowawcy-kierownika internatu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

AGNIESZKI WIECZORKOWSKIEJ- DUDZIK

NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY INTERNATU
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ KIEROWNIKA INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JABŁONIU

Rozpoczęcie stażu - 01.09.2010r.
Ukończenie stażu - 31.05.2013r.


CEL GŁÓWNY

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy.
2. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły- internatu.
3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.
4. Opracowanie i wdrożenie programów dotyczących działań wychowawczych i opiekuńczych.
5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych
6. Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
7. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Swój rozwój zawodowy chciałbym skierować głównie w kierunkach:

• Poszerzanie i doskonalenie swoich umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
• Podniesienie umiejętności wychowawczych tak, aby skutecznie przygotowywać wychowanków do radzenia sobie w życiu codzienny, przeciwdziałać agresji, uzmysławiać im zagrożenia współczesnego świata.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).


§ 8 ust.2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. VIII/IX 2010 Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego .

2 Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły i internatu. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z nauczycielami, opieka nad samorządem internatu udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Określenie obszarów, standardów i wskaźników
jakości pracy internatu- sprawozdanie.
Opracowanie karty rozwoju społeczno- emocjonalnego wychowanka internatu.
Opracowanie poradnika” Bycie wychowawcą to ....”
Na bieżąco.
IX 2010
Koniec II semestru przez cały okres stażu
Drugi rok stażu
Ostatni rok stażu
Zaświadczenie, zgromadzone dokumenty,
sprawozdanie.

3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć. Na bieżąco. Zgromadzone dokumenty.

4 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań. Nanoszenie korekt
i uzupełnień do planu opiekuńczo – wychowawczego.
Rejestrowanie i ocenianie zmian w rozwoju społeczno- emocjonalnym; określenie wskaźników. Na bieżąco. Zgromadzone dokumenty.

5 Współpraca z rodziną Referat na temat: „Zagrożenia tkwiące w środowisku rodzinnym współczesnej młodzieży- możliwości interwencji i pomocy pedagogicznej”
Raz w roku Sprawozdanie,
Potwierdzenie wpisów rodziców w dzienniku

6 Dbanie o poszanowanie tradycji szkolnych i internackich. Organizacja imprez i uroczystości. Na bieżąco. Scenariusze.

7 Prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Kółko recytatorskie, poezja indywidualna, zajęcia z psychologii Cały okres stażu. Plany pracy, opisy.


§ 8 ust.2 pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Administrowanie lokalną siecią komputerową w internacie. Utworzenie pracowni komputerowych w internacie. Dbanie o sprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego w internacie, konserwacja sprzętu, instalacja oraz aktualizacja programów komputerowych. Na bieżąco. Sprawozdanie.

2 Podniesienie wydajności pracy poprzez wykorzystanie komputera do różnych zadań.
Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie ankiet, dyplomów, scenariuszy, gazetek.
Okres stażu
Wzory ankiet, scenariuszy, dyplomów itp.

3 Dzielenie się, korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska nauczycielskiego dostępnej w Internecie
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Okres stażu Potwierdzenie


§ 8 ust.2 pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć ,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1 Przygotowanie szkolenia dla Zespołu Wychowawczego Internatu Przeprowadzenie szkoleń: *”Teoretyczne ujęcie internatu jako placówki opiekuńczo-wychowawczej”
*„ Rola internatu w środowisku szkolnym”
I rok stażu
II rok stażu Materiał szkoleniowy.

2 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Opracowanie i udostępnienie w internacie i w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów pracy. W miarę potrzeb
Raz w ciągu stażu lub w miarę potrzeb Scenariusze zajęć, referaty.

3 Aktywne uczestnictwo w zespole wychowawców internatu. Opracowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych. I, II rok stażu Materiały szkoleniowe.

4 Współpraca z biblioteką szkolną. Opublikowanie na stronie internetowej biblioteki szkolnej dwóch wybranych referatów wygłoszonych w ciągu stażu. Dwa razy w ciągu stażu/II i III rok stażu/ Zaświadczenie


§ 8 ust.2 pkt 4a.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1 Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu „Bezpieczny internat” IX 2010-
IV2013 Program –sprawozdanie.

2 Starania o spójność działań wychowawczych szkoły i internatu – program wychowawczy . Współpraca z opiekunami klas pierwszych. Cały okres stażu. Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych.

3 Diagnozowanie problemów środowiskowych. Opracowanie narzędzi badawczych w obszarze opieka i wychowanie oraz ich wykorzystanie. Cały okres stażu Sprawozdanie.


§ 8 ust.2 pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1 Współpraca z Młodzieżową Radą Internatu. Współorganizacja imprez związanych z tradycją szkoły i internatu. Cały okres stażu. Potwierdzenie opiekuna Młodzieżowej Rady Internatu.

2 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. W trakcie trwania stażu. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

3 Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury
Współorganizacja wyjść do kina, muzeum, wycieczki, itp.
W trakcie trwania stażu
Zaświadczenia, karty wyjazdów, zdjęcia.


§ 8 ust.2 pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1 Wykonywanie zadań na rzecz szkoły. Pozyskiwanie sponsorów do organizacji uroczystości szkolnych. W trakcie trwania stażu, w miarę potrzeb Sprawozdanie.

2 Wykonywanie zadań na rzecz rodziny. Agresja u dzieci i sposoby jej zapobiegania
(Referat dla rodziców) Trzy razy w ciągu stażu Referat- sprawozdanie

3 Współpraca z Gminnymi Ośrodkami pomocy Społecznej, Policją Pomoc w uzyskaniu dofinansowania do posiłków w stołówce szkolnej,

Spotkania, prelekcje W trakcie trwania stażu, w miarę potrzeb Referat- sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt 5.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych, według opracowanego schematu analizy przypadku.
Okres stażu
Przeprowadzona i potwierdzona analiza przypadku.


Plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.