X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17850
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Pop music" - scenariusz zajęć z języka angielskiego w gimnazjum

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z J.ANGIELSKIEGO
„POP MUSIC”
GIMNAZJUM

L.P. Elementy scenariusza
1. Przedmiot:
Język angielski
2. Temat:
POP MUSIC

3. Odniesienie do podstawy programowej
Nowa Podstawa Programowa dla gimnazjum III.1.
Wymagania ogólne:
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe-treści nauczania:
1.9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
2.Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
3) znajduje w tekście określone informacje;
6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.
13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).
4. Odniesienie do standardów, wskazanie i uzasadnienie
3.2.a Nauczyciel kształci u uczniów umiejętność posługiwania się informacją i technologią w sposób bezpieczny, legalny i etyczny, z uwzględnieniem prawa autorskiego, własności intelektualnej i właściwego dokumentowania źródeł
3.2.f f. kształtuje u uczniów świadomość i rozwija rozumienie odmienności różnych kultur, wykorzystując w tym celu kontakty ponad kulturowe i posługując się technologią w zakresie komunikacji i współpracy
3.3.b. wykorzystuje technologię i zasoby cyfrowe w realizacji zapisów podstawy programowej (swojej dziedziny nauczania) do bardziej efektywnego zdobywania przez uczniów przewidzianych w podstawie osiągnięć
3.3.e dostosowuje swoje podejście do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i stylów kształcenia się uczniów, wykorzystując technologię i zasoby cyfrowe
3.3.f. tworzy środowisko i warunki kształcenia, które służą kształtowaniu nawyków i umiejętności ciągłego uczenia się, w tym wspomaganego technologią i zasobami cyfrowymi
3.4.a. demonstruje biegłe posługiwanie się technologią w celach edukacyjnych i zawodowych
3.4.b demonstruje posługiwanie się technologią i zasobami cyfrowymi, by wspierać uczniów w zdobywaniu osiągnięć przewidzianych w zapisach podstawy programowej
3.4.c. adaptuje nowe technologie do swoich potrzeb i potrzeb uczniów; dostosowuje korzystanie z technologii do zmieniających się warunków
3.4.e komunikuje się z uczniami, współpracownikami, personelem i rodzicami przekazując im odpowiednie informacje i idee w różnych postaciach za pośrednictwem mediów cyfrowych
3.4.f organizuje i ułatwia posługiwanie się bieżącą i pojawiającą się technologią do poszukiwania, analizowania, oceny i wykorzystania informacji z różnych źródeł i wspierania własnego kształcenia się i badań
3.5.a wykorzystuje technologię dla swoich bieżących zawodowych i edukacyjnych potrzeb
3.5.b bierze udział w różnych formach i społecznościach, lokalnych i globalnych, doskonalenia zawodowego, by rozwijać metody wykorzystania technologii do poprawy osiągnięć uczniów

5. Autor
Agnieszka Nowak-Gobel
6. Odbiorcy
Uczniowie klasy 3b gimnazjum
7. Cel ogólny
Zapoznać uczniów z muzykami światowej klasy
Ćwiczyć płynne porozumiewanie się w języku angielskim
Doskonalić formy użycia czasów teraźniejszych i przeszłych
Umożliwić uczniom przeżywanie muzyki
8. Cele szczegółowe lekcji
-uczeń zapamiętuje najważniejszych artystów muzyki pop
-uczeń rozumie usłyszane utwory i typowe „zlepki” wyrazowe występujące w utworach
-uczeń wykonuje polecenia i zadaje pytania po angielsku używając odpowiedniego czasu
-uczeń potrafi wyjaśnić czym jest muzyka pop
9. Metody nauczania
Burza mózgów, metody audiowizualne i analiza materiału źródłowego: filmu, teledysku, wywiadu, tekstu, metody waloryzacyjne i programowe,
10. Formy pracy
Indywidualnie, w parach, z całą klasą
11. Środki dydaktyczne-komputer, rzutnik, nagłośnienie sali, słuchawki
-Film +pytania do filmu: ”Pop music”-Window on Britain, Oxford University Press 2005.
-Utwory muzyczne, ścieżki dźwiękowe +teksty utworów:
John Lennon ”Imagine” http://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8
Beatles ”Yesterday” http://www.youtube.com/watch?v=8aVZWOacsdI
-teledysk:
Michael Jackson “This is it” http://www.youtube.com/watch?v=W_SLU3m6uCA
-wywiad +pytania do wywiadu:
Annie Lennox: http://www.youtube.com/watch?v=13QXNJAqDWQ

12. Minimalny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zrozumienia podawanych treści i opanowania ćwiczonych umiejętności
Podstawowy zakres wiedzy z dziedziny muzyki, podstawowy zakres słownictwa związanego z muzyką, 2 czasy teraźniejsze i 2 przeszłe
13. Zakładany przyrost wiedzy, umiejętności i kompetencji
Uczeń pozna teksty utworów muzycznych, dowie się, kim są słynni wykonawcy i jakiej muzyki słucha cały świat, nauczy się płynności w porozumiewaniu się językiem, pozna różnice między tekstem słuchanym a czytanym-nabędzie łatwości w odbiorze obu typów tekstu
14. Wpływ zastosowania środków ICT na wzrost efektywności przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i personalnych
Uczniowie uczący się z pomocą środków audiowizualnych łatwiej przyswajają wiedzę, ponieważ angażują do tego takie zmysły jak: wzrok i słuch, a także uczą się w praktyce: śpiewają piosenki swoich ulubionych wykonawców

15. Przebieg lekcji z podziałem na czynności nauczyciela, ucznia i przydziałem czasu oraz wskazaniem miejsc wprowadzania nowoczesnych technologii i ich rodzajów
Burza mózgów: co uczniowie wiedzą na temat muzyki popularnej. Nauczyciel przedstawia cel lekcji -5min
Film: uczniowie oglądają film o różnych wykonawcach muzyki pop, a w międzyczasie uzupełniają kartę odpowiedzi-10min
Utwory muzyczne: uczniowie słuchają piosenek i uzupełniają brakujące teksty-10min ,potem próbują zaśpiewać piosenki
Wywiad: uczniowie oglądają wywiad i odpowiadają na pytania-10min
Teledysk: uczniowie oglądają i słuchają teledysku-5min,dyskusja na temat fenomenu „króla muzyki pop”
Nagrodzenie uczniów najbardziej aktywnych i ankieta-5min

16. Ewaluacja wstępna, bieżąca i końcowa osiągnięć uczniów
Uczniowie są w stanie zrozumieć dużo z tekstów piosenek- są one proste i łatwe w odbiorze dla szerokiej publiki.
Najwięcej trudności może im przysporzyć wywiad z Annie Lennox, ponieważ jest to język swobodny – mówiony.
Zastosowane narzędzia TI ułatwią uczniom odbiór takiego typu lekcji stworzonej pod kątem wykorzystania sprzętu audiowizualnego.
17. Rekapitulacja
Uczenie wspomagane TI zaowocuje lepszym przyswojeniem materiału przez uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.