X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17777
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pt. "Poszerzamy horyzonty" ("We broaden our horizons") - szkoła podstawowa

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pod tytułem ” Poszerzamy horyzonty” („We broaden our horizons”)

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
Autor innowacji: Katarzyna Wujda
Czas realizacji: rok szkolny 2012/2013
Miejsce przeprowadzenia innowacji: szkoła podstawowa
Zakres innowacji: I grupa uczniów z klasy V

I. Wstęp
XXI wiek to era języka angielskiego, który na arenie międzynarodowej osiągnął wysoki status. Biegłe posługiwanie się tymże językiem sprawia, iż świat stoi przed nami otworem. Zarówno rodzice, jak i uczniowie zdają sobie więc sprawę z tego, że poszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa języka angielskiego jest nieodzownym elementem edukacji współczesnego Europejczyka, szczególnie w dobie migracji zagranicznych.
Proponowana innowacja jest efektem obserwacji i spostrzeżeń autorki w trakcie pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej. Inspiracją do powstania niniejszej innowacji było zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego oraz chęć poszerzenia ich horyzontów poprzez poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Wielkiej Brytanii. Mottem przewodnim działań jest powiedzenie „Podróże kształcą” (‘Travel broadens the mind’). Odwiedzając nowe miejsca, nie tylko wzbogacamy swoje słownictwo, lecz również poznajemy kulturę, zwyczaje, mentalność mieszkańców danego kraju, regionu itp.
Głównym celem programu jest więc „wirtualna” podróż do Wielkiej Brytanii, w czasie której uczniowie zdobędą wiedzę na temat kultury i obyczajów tego kraju. Poznawanie innej kultury ma także na celu uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową innych nacji oraz uczenie tolerancji wobec nich. Wspólne poznawanie kultury angielskiej to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie, ale także doskonały sposób na kształcenie kompetencji językowych uczniów w atrakcyjnej formule oraz ukazanie celowości uczenia się języka angielskiego, dzięki któremu uczeń w obcym kraju będzie mógł swobodnie funkcjonować.
Założeniem programowym tejże innowacji jest korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego, języka polskiego (w szczególności wiedzy z zakresu teatrologii), przyrody oraz informatyki. Łączenie w czasie spotkań zagadnień z tych dziedzin wiedzy ma na celu ukazanie uczniom procesu uczenia się języka także w oparciu o inne dziedziny wiedzy oraz zachęcenie do poszerzania własnych horyzontów.

II. Cele innowacji
1. Cele ogólne:
- rozwijanie pasji językowych uczniów oraz zainteresowań humanistycznych i informatycznych,
- poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim,
- wzbogacanie wiedzy na temat kultury i zwyczajów w Wielkiej Brytanii,
- poszerzanie wiedzy na temat teatrologii ( wprowadzanie słownictwa angielskiego w tym zakresie),
- doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych w języku polskim oraz angielskim
(w formie papierowej oraz komputerowej),
- ćwiczenie umiejętności korzystania z programu Power Point oraz Word,
- kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów oraz współpracy w zespole,
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- ma możliwość wykorzystania własnych predyspozycji oraz umiejętności (dzięki różnorodności działań, np. zdolności teatralnych, ruchowych, plastycznych, informatycznych itp.), co wpływa
na jego poziom samooceny,
- poszerza zakres słownictwa z zakresu teatru, zwyczajów i obyczajowości angielskiej, informatyki, geografii Wielkiej Brytanii,
- poszerza wiedzę na temat kultury Wielkiej Brytanii,
- doskonali zdolności językowe (czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie w języku angielskim
oraz polskim),
- ćwiczy redagowanie tekstów użytkowych w obu językach (np. zaproszenia),
- kształtuje umiejętność prezentowania się ( w języku polskim i angielskim) na scenie, ćwiczy dykcję, mimikę, odpowiednie zachowania sceniczne,
- doskonali umiejętność korzystania z zasobów internetowych oraz bibliotecznych w procesie uczenia się języka oraz zdobywania informacji,
- doskonali umiejętność pracy w zespole,
- rozwija kreatywność, np. poprzez zadania teatralne, manualne, informatyczne,
- rozwija własne zainteresowania i pasje.

III. Opis zasad współpracy
- Uczniowie będą pracować indywidualnie na zajęciach oraz współpracować w zespołach w oparciu
o aktywizujące metody nauczania (np. drama, mapa mentalna, puzzle, zabawy dydaktyczne, metoda projektu) oraz techniki multimedialne (metody oglądowe, wykorzystujące zasoby internetowe
oraz oparte o pomoce dydaktyczne, np. filmy anglojęzyczne prezentujące życie codzienne rówieśników angielskich ( authentic materials, np. „Life in Britain” płyta DVD wyd. Pearson Longman),
- będą również podejmować pracę indywidualną w domu (polegającą na wyszukiwaniu odpowiednich informacji, słownictwa),
- swoje efekty pracy zespołowej oraz indywidualnej uczniowie będą prezentować na forum klasowym oraz dzielić się nimi z innymi (na stornie internetowej szkoły oraz w gablocie klasy językowej),
-w trakcie tych spotkań zadaniem nauczyciela jest motywowanie uczniów do samodzielnej
lub zespołowej pracy, poprzez różnego rodzaju pochwały (słowne, pisemne), zachętki motywacyjne
w formie naklejek, ocenianie wspierające,
- uczniowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczyciela w każdej chwili- zarówno w czasie zajęć
jak i poza nimi).

IV. Sposób realizacji
Innowacja pt. Poszerzamy horyzonty” będzie realizowana w pierwszej grupie klasy Va w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Lekcja trwa 45 minut. Interdyscyplinarny program będzie podzielony
na dwie części (semestralnie).
W I semestrze uczniowie skupią się na poznawaniu zwyczajów mieszkańców Wielkiej Brytanii.
- Wyszukają podstawowe informacje na temat Wielkiej Brytanii oraz obejrzą filmy dotyczące życia codziennego ich rówieśników w tym państwie (tzw. authentic materials), będą pracować metodą projektu,
- w pracowni komputerowej oraz bibliotece będą wyszukiwać informacje związane
z omawianym świętem, a następnie dzielić się wiedzą z kolegami i koleżankami,
- efekty ich pracy będą prezentowane na stronie internetowej szkoły (pod tytułem „Ciekawostki z Brytyjskiej Wyspy”) lub w gablocie szkolnej sali językowej- np. w formie plakatów, prezentacji Power Point, krzyżówek, rebusów i zagadek dla innych uczniów, własnych refleksji z pobytu w tym kraju).
- Uczniowie utworzą też w języku angielskim kartki okolicznościowe związane z określonym świętem (np. Dniem Dziadka i Babci), które będą mogli potem przekazać najbliższym.
II semestr zaś w założeniu autorki ma mieć charakter praktyczny. Uczniowie, wykorzystując zdobytą wiedzę, postarają się zastosować ją w praktyce, przygotowując krótkie przedstawienie multimedialne, przybliżające innym uczniom kulturę Wielkiej Brytanii.
- Uczniowie przypomną sobie z lekcji języka polskiego tajniki pięknej recytacji (ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, mimiczne),
- poszerzą zakres słownictwa języka angielskiego o słówka i zwroty związane z teatrem,
- będą doskonalić umiejętność tworzenia (w języku polskim oraz angielskim) krótkich form wypowiedzi powiązanych w teatrem (zaproszenie, ogłoszenie-afisz, notatka prasowa),
- wspólnie z nauczycielem opracują prezentację Power Point, wykorzystaną potem w trakcie przedstawienia,
- efektem pracy będzie krótkie przedstawienie multimedialne dla kolegów i koleżanek z innych klas, podsumowujące całoroczną pracę grupy i prezentujące najważniejsze informacje
o państwie oraz święta obchodzone w Wielkiej Brytanii.

V. Problematyka
1. Informacje ogólne na temat państwa:
1.1.Pełna nazwa.
1.2. Położenie geograficzne.
1.3. Podział terytorium oraz patroni.
1.4. Podstawowe informacje na temat ustroju politycznego Wielkiej Brytanii.
2. Najpopularniejsze święta brytyjskie:
- Summer Bank Holiday,
- Grandparents Day,
- Halloween,
- Christmas and Boxing Day,
- New Year’s Eve,
- Shrove Tuesday
- Easter,
- Mother’s Day ,
- Father's Day.
- Święta patronów:
• St David's Day - Walia
• St Patrick's Day – Irlandia
• St George's Day - Anglia
• St Andrews Day - Szkocja
3. Przygotowywanie przedstawienia :
• przypomnienie najważniejszych zagadnień (pojęć) z zakresu teatrologii- wzbogacenie słownictwa angielskiego,
• napisanie scenariusza przedstawienia oraz stworzenie prezentacji Power Point,
• doskonalenie sztuki aktorskiej,
• redagowanie tekstów użytkowych związanych z przedstawienie (w wersji ojczystej oraz angielskiej),
• prezentacja przedstawienia na forum szkoły,
• umieszczenie na stronie internetowej szkoły notatki prasowej (stworzonej przez uczniów) na temat
w/w prezentacji.

VI. Sposób ewaluacji
W trakcie realizacji programu „Poszerzamy horyzonty” na bieżąco będzie prowadzona stosowna dokumentacja, dzięki której nauczyciel będzie mógł dokonywać ewaluacji podjętych działań. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane pod koniec I i II semestru (czyli po każdym etapie działań). Analiza wyników ewaluacji semestralnej, będzie istotną informacją dla nauczyciela, dotyczącą poziomu zaangażowania i zainteresowania uczniów prowadzonymi przez nauczyciela spotkaniami (proponowanymi przez niego metodami pracy). Ewaluacja końcowa zaś będzie informacją zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania tego rodzaju spotkań w przyszłości. Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opracowane oraz zaprezentowane uczniom, ich rodzicom oraz radzie pedagogicznej szkoły.
Ewaluacji podlegać będą:
- stopień realizacji zaplanowanego programu innowacyjnego,
- skuteczność metod i form pracy,
- stopień atrakcyjności i użyteczności programu dla jego uczestników,
- atrakcyjność programu oraz jego wpływ na funkcjonowanie społeczne oraz szkolne dziecka- według jego rodzica.
Narzędzia służące do ewaluacji:
- rozmowy z uczniami,
- obserwacja pracy i zaangażowania uczestników programu,
- analiza efektów pracy uczniów,
- ankieta skierowana do uczniów,
- ankieta skierowana do rodziców tychże uczniów.
Stefan Żeromski w jednej ze swoich powieści napisał: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Celem tejże innowacji jest więc zachęcenie uczniów do dalszej pracy i sięganie po krople wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze i języku Wielkiej Brytanii, które w przyszłości zaowocują morzem przydatnej wiedzy na ten temat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.