X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17840
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU ZA OKRES I PÓŁROCZA

Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Równa
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Bernadeta Skwierawska
Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE nr. 23
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Katarzyna Sopek
Czas trwania stażu od: 01.09.2012 - 31.05.2015

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Współpraca z opiekunem stażu
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Bernadetą Skwierawską, napisania kontraktu i harmonogramu współpracy, dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia) i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Następnie dokonałam zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola. Analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania przedszkola.

Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:
— Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Zajęcia otwarte dla rodziców pt. ”Jesienny turniej” i „Gimnastka wg Kniessów”,)oraz prowadzenie własnych zajęć otwartych pt. ”Andrzejkowe wróżby”i uroczystości przedszkolnych(Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Bajkowe Jasełka dla rodziców, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka ) w jego obecności i Dyrektora Przedszkola , a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy.
— Poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (zdobywałam niezbędne informacje).

Brałam udział w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach:
- „Terapia przez sztukę”,
-„ Awans zawodowy nauczycieli” – KONFERENCJA
- „ Różne formy plastyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi”,
- „Ciekawe formy edukacji plastycznej”,
WARSZTATY METODYCZNE:
- „Terapia zabawą”
- „Wybrane elementy systemu- Edukacja przez ruch”
- „Zastosowanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym realizowanym przez n-li w przedszkolach”.
Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, brałam udział w opracowywaniu Rocznego Planu Pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok 2012/13. Pozwoliło mi to przyswoić sobie procedury pracy w przedszkolu. Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami poszerzając swoją wiedzę i doświadczenia (a w tym prowadziłam rozmowy z opiekunem stażu na temat pracy własnej).
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
— gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
— dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne i dekorację na półpiętrze.
- prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusz obserwacji, spis rozmów z rodzicami. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, zdjęć.
- prowadziłam także Kronikę Grupową, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia grupy oraz tablicę z aktualnymi informacjami dla rodziców w szatni.
W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Edukacja przez ruch, Metody Dennisona, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metody Dobrego Startu, rozbudzanie zainteresowań sztuką orgiami, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
— Prowadzenie obserwacji dzieci, zbieranie informacji o nich, ankieta informacyjna dla rodziców, rozmowy z rodzicami.
— Prowadzenie zajęć integrujących grupę(5-6-latki),
— Eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach w holu i gazetkach ściennych,
— Praca z dziećmi mającymi trudności (zwłaszcza w poprawnej wymowie),
— Praca z dziećmi zdolnymi nad rozwijaniem talentów(udział w konkursach międzyprzedszkolnych ).
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości przedszkolnych: — Pasowanie na przedszkolaka, —Dzien Edukacji Narodowej ——Spotkanie z policjantem — Andrzejki z rodzicami — Wigilia(Jasełka) — Bal karnawałowy— Dzień Babci i Dziadka.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić niektóre imprezy przedszkolne. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola, ale i dla dzieci. Prowadziłam zajęcia otwarte („Andrzejkowe wróżby”), podczas którego rodzice mięli okazję zobaczyć jak dzieci pracują podczas zabaw integracyjnych z dziećmi z najmłodszej grupy.
Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
Doradzałam rodzicom kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej (psychologiem, logopedą), co rozwiałoby ich wątpliwości związane z rozwojem dziecka, oraz pozwoliło właściwie ocenić sytuację. Współorganizowałam w przedszkolu spotkanie z przedstawiciele policji. Spotkanie te służyło pogłębieniu wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze (policja).

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologię komputerową oraz Internet w swojej pracy wykorzystywałam do:
- przygotowania dokumentacji przedszkolnej,
- przygotowywania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera i Internetu (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje na dany temat, ilustracje),
- opracowania i przygotowania scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji,
-wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie
- poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
- publikacji Planu Rozwoju Zawodowego zajęć na stronie www.edux.pl.
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświecone awansowi).Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników portali.
-przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym:
www.men.pl, www.edux.pl, www.scholaris.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awans.net, www.edu.pl, www.przedszkolak.pl, dzięki którym zdobyłam wiedzę dotyczącą wychowania przedszkolnego.

§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne poprzez:
— Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej oraz udział w w/w szkoleniach.
Aktywnie realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze:
— Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze.
— Udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu wychowanków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
— Prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi potrzebującymi szczególnej uwagi oraz zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, rozporządzenia w sprawie BHP itp.
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania.


Podpis opiekuna Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.