X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17830
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Warszawa, dn 29.06.2012


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
mgr Joanna Cichecka


1. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

- Na bieżąco zapoznaję się i analizuję zmiany w prawie oświatowym. Wnikliwie zapoznałam się m.in. z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozporządzeniem MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, śledzę zmiany w przepisach prawa oświatowego;
- Zapoznałam się z dokumentacją Przedszkola: statut, Plan Rozwoju Przedszkola, wewnętrzne regulaminy placówki. Na bieżąco śledzę zmiany w statucie przedszkola;
- Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach Rady pedagogicznej. Brałam czynny udział w tworzeniu i realizowaniu rocznego planu rozwoju przedszkola, oraz planu ewaluacji wewnętrznej.

2. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

- W miarę swoich możliwości staram się brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W tym semestrze były to:
- warsztaty metodyczne „Zabawy dla najmłodszych przedszkolaków z wykorzystaniem programu „Zabawy fundamentalne”- 10h;
- warsztaty: Praca indywidualna z dzieckiem”- 5h;
- Rada szkoleniowa „Stymulacja rozwoju dziecka muzyką, słowem i ruchem”.
- W swojej pracy staram się stosować aktywne metody nauczania: pedagogika zabawy, burza mózgów, gry dydaktyczne, drama, inscenizacje. Staram się stale pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie poprzez studiowanie fachowej literatury.
- Wspólnie z moimi wychowankami opracowałam grupowy Kodeks Przedszkolaka, określający zasady zachowania się w sali i poza nią. Na bieżąco przeciwdziałam i pomagam rozwiązywać konflikty w grupie. Wprowadzam dużą ilość zabaw wyciszających i eliminujących zachowania agresywne.
- Duży nacisk kładę na pomoc dzieciom słabszym. Regularnie prowadzę pracę indywidualną z dziećmi, które tego wymagają. Staram się także dostosować poziom trudności zadań do możliwości rozwojowych każdego dziecka.
- Staram się również promować dzieci szczególnie zdolne jak i przedszkole poprzez udział w konkursach. W drugim semestrze 2012 r udało mi się wziąć udział w dwóch konkursach:
1. Konkurs recytatorski „Wiersze i strofy” na szczeblu dzielnicowym, w którym moja wychowanka zdobyła 2 miejsce.
2. Konkurs plastyczny „Mój wymarzony plac zabaw”- nagrodzony wyróżnieniem.
- Staram się dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami oraz rodzicami. W czerwcu przeprowadziłam zajęcie otwarte dla rodziców ”Bawimy się kolorami”. Staram się także stale i na bieżąco dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym rozwoju małego dziecka z rodzicami w czasie rozmów indywidualnych.

3. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

- W minionym semestrze uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, a także przeprowadziłam zajęcia hospitowane przez opiekuna stażu (05.03.2012 „Dżungla”) Obydwa zajęcia zostały potem szczegółowo omówione. Pani Agnieszka Błońska wskazała mocne i słabe punkty zajęć oraz udzieliła wskazówek do dalszej pracy. Ponadto w ramach oceny mojej pracy przeprowadziłam także zajęcia hospitowane dla dyrektora: 11.01.2012 „W bałwankowie”, za które otrzymałam ocenę wyróżniającą. 02.02.2012 wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam program artystyczny z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, a w 25.05.2012 program artystyczny na uroczystość z okazji „Dnia Matki i Ojca”. Brałam także czynny udział w przygotowaniu występu tanecznego moich wychowanków na uroczystości zorganizowanej z okazji 60-lecia naszego przedszkola, która odbyła się 11.06.2012.
- Swoją pracę systematycznie analizuję zarówno sama jak i wraz z opiekunem stażu, który wspiera mnie w moich działaniach, motywuje i udziela rad i wskazówek do dalszej pracy.
- Staram się ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne zarówno poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz studiowanie literatury fachowej. Z racji występujących w naszej grupie problemów dotyczących agresji oraz zaburzeń rozwojowych w dalszym ciągu zgłębiam swoją wiedzę o zagadnienia z tematyki diagnozowania i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym celu na bieżąco szukam literatury fachowej, śledzę publikacje prasowe i strony internetowe dla nauczycieli.
- Swoją zdobytą wiedzę i umiejętności staram się wykorzystywać m.in. biorąc aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Wykorzystując zamiłowanie do wszelkich form edukacji plastycznej staram się rozwijać te umiejętności u moich wychowanków. Zainspirowana publikacjami takimi tj. „ Nauczycielka przedszkola”, „Mały artysta”, serią książek „Każde dziecko to potrafi” oraz stronami internetowymi staram się wprowadzać ich elementy w swojej codziennej pracy. Szczególnie duży nacisk kładę na rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci zdolnych. Staram się rozwijać je przede wszystkim w czasie pracy indywidualnej. Staram się także promować dzieci szczególnie zdolne poprzez udział w konkursach. W tym roku moja wychowanka otrzymała wyróżnienie za udział w konkursie plastycznym „Mój wymarzony plac zabaw”, oraz 2 miejsce w konkursie recytatorskim „Wiersze i strofy”.
- Swoją pracę na bieżąco dokumentuję tworząc karty pracy, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych. Na bieżąco prowadzę także wpisy do dziennika zajęć, tworzę miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej, prowadzę i dokumentuję obserwacje dzieci.

4. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

- Systematycznie prowadzę obserwację dzieci odnotowując ją w zeszytach obserwacji oraz wypełniając karty obserwacji dzieci. Na podstawie wyników obserwacji planuję dalszą pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych a także z dziećmi zdolnymi.
- Grupa dzieci najmłodszych wymaga szczególnie dużego nacisku na kształtowanie zachowań społecznych oraz dużego nakładu zabaw integracyjnych mających na celu jak najlepsze wzajemne poznanie się dzieci oraz nauczycielek. W tym celu stworzyłam z dziećmi grupowy Kodeks Przedszkolaka, regulujący zasady i normy postępowania oraz prowadziłam dużo zabaw integracyjnych (np. z wykorzystaniem pedagogiki zabawy).
- W mojej pracy staram się uwzględniać nie tylko dzieci zdolne, ale także te słabsze i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Systematycznie prowadzę pacę indywidualną, którą odnotowuję w dzienniku zajęć.
- Ponieważ dzieci, które są pod moją opieką w tym roku dopiero rozpoczęły edukację przedszkolną dużo czasu poświęcam na jak najlepsze poznanie ich zainteresowań, problemów. Dużo informacji o dzieciach i ich rodzinach dają mi rozmowy z dziećmi i ich rodzicami. Wytworzenie przyjaznej, otwartej i pełnej obustronnego zaufania pozwoliło na lepszą współpracę.
- W swojej pracy wykorzystuję szereg nowatorskich, aktywnych metod pracy. Zdobyte przeze mnie umiejętności praktyczne wykorzystuję pracując metodami: pedagogiki zabawy, W. Sherborne, wykorzystanie muzyki relaksacyjnej. W nachodzącym czasie chciałabym zdobyć szersze umiejętności z zakresu metody Carla Orffa.
- Do osiągnięcia optymalnych wyników mojej pracy niezbędna jest współpraca ze specjalistami. W związku z tym w drugim semestrze 2011/2012 r. kontynuowałam współpracę z logopedą i psychologiem przedszkolnym. Służą oni wsparciem i wskazówkami do pracy z budzącymi moje wątpliwości dziećmi.
- Bardzo ważnym elementem mojej pracy jest nawiązanie jak najlepszych relacji z rodzicami. Wspólne działania na rzecz każdego dziecka jest najlepsze do pełnego rozwoju i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów wychowawczo- dydaktycznych. Na podstawie prowadzonych przeze mnie obserwacji przeprowadzam najczęściej rozmowy indywidualne, podczas których rodzice dowiadują się o moich spostrzeżeniach, mocnych i słabszych stronach swojego dziecka.
- Staram się na bieżąco informować rodziców o tym co dzieje się w przedszkolu m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej, gdzie zamieszczam miesięczne zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne. Prowadzę również Kącik dla Rodziców, gdzie poprzez zamieszczane przeze mnie artykuły poruszam wiele ważnych informacji dotyczących rozwoju emocjonalnego, psycho- ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym. W swoich kontaktach z rodzicami staram się zachowywać w sposób wyważony, wykazywać dużym taktem i wyczuciem.
- Za gwarancję dobrej współpracy między przedszkolem, a rodzicami uważam potrzebę włączenia rodziców w aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola. W tym celu zapraszam rodziców do uczestnictwa w uroczystościach przedszkola, gdzie nie są oni jedynie biernymi widzami. W tym semestrze rodzice mieli wielokrotnie okazję uczestniczyć w naszych przedszkolno- grupowych wydarzeniach: Dzień Babci i Dziadka, warsztaty wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, zajęcia otwarte dla rodziców („Bawimy się kolorami”). Udało mi się także włączyć rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Zaproszeni rodzice przychodzili do naszej grupy i czytali dzieciom wybrane przez siebie i swoje dziecko utwory. W ramach zwieńczenia takich spotkań dzieci otrzymywały drobne upominki typu zakładki do książek czy kolorowanka nawiązująca do tematu wybranego utworu. W kolejnych latach zamierzam kontynuować takie spotkania i zapraszać na nie kolejnych rodziców.
- W tym semestrze kontynuowałam także współpracę z Biblioteką dla dzieci i młodzieży nr 13. Kontakt ten odbywał się na zasadzie comiesięcznych spotkań z Panią bibliotekarką w ramach zajęć z cyklu „Book talking”.
- W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” staram się jak najczęściej czytać dzieciom. Jak wyżej wspomniałam udało mi się także zaangażować w tę akcję rodziców.
- W ramach tematów: „Sport to zdrowie”, „Co jemy?”, starałam się wprowadzać dzieci w zakres wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu), oraz dbania o bezpieczeństwo.

5. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- Komputer oraz Internet są jednymi z moich podstawowych narzędzi pracy. Jest cennym źródłem wiedzy i pozwala wzbogacać moją pracę. Wykorzystuję go do:
- tworzenia pomocy dydaktycznych, kart pracy;
- prowadzenia dokumentacji przedszkolnej;
- tworzenia scenariuszy;
- czerpania pomysłów na ciekawe prace plastyczne, dekoracje sali;
- śledzenia zmian w prawie oświatowym;
- gromadzenia swojego warsztatu pracy (scenariusze, karty pracy, plany);
- szukania inspiracji do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- wyszukiwania ciekawych ofert szkoleniowych dla nauczycieli.
- Swoje umiejętności praktyczne w korzystaniu z komputera wykorzystuję do współtworzenia strony internetowej przedszkola. Zamieszczam na niej informacje dotyczące życia grupy, zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne oraz zdjęcia.

Większość zaplanowanych na ten rok działań została zrealizowana. W najbliższym czasie zamierzam w dalszym ciągu kierować swoje działania na doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonaleniach zawodowego, a także aktywne promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.


opracowała: Joanna Cichecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.