X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17940
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne

1. Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela:
Po dokonaniu gruntownej analizy całokształtu swojej pracy zawodowej oraz wnikliwej samooceny postanowiłam podjąć starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku;
• Śledziłam na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu .
Ponadto ukończyłam warsztaty szkoleniowe na temat:,,Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ” zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie dnia 15.01.2011r.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Mając na celu poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Przedszkola Integracyjnego, zapoznałam się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w/w placówce. Dokonałam analizy statutu i regulaminu przedszkola, planu rozwoju przedszkola, programu wychowawczego, misji i wizji Przedszkola Integracyjnego. Co roku zapoznawałam się również z koncepcją pracy przedszkola na dany rok szkolny.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Na bieżąco prowadziłam całą dokumentację dotyczącą planu rozwoju zawodowego. Przebieg realizacji planu opisywałam w miesięcznych sprawozdaniach, które przekazywałam dyrektorowi przedszkola ( zgodnie z procedurą związaną z realizacją odbywania stażu ).
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
W maju 2012 roku sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłam go Dyrektorowi przedszkola w dniu 01.06.2012 r.


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Wdrożenie i realizacja programu edukacyjno-prewencyjnego ,,Mamo, tato już wiem jak być bezpiecznym”
W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/ 2011 realizowałam z dziećmi
program edukacyjny ,,Mamo, tato już wiem , jak być bezpiecznym – bezpieczne przedszkolaki” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Celem programu było przybliżenie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa. Program realizowałam podczas zajęć z dziećmi 5-6-letnimi. Dzieci poprzez zabawę uczyły się, jak właściwie postępować w różnych sytuacjach, poznawały zasady bezpieczeństwa w domu i na ulicy. Dowiadywały się ,jakie mogą je spotkać niebezpieczeństwa i jak ich unikać. Moim zadaniem podczas realizacji programu było ukształtowanie wśród wychowanków prawidłowych postaw i zachowań, a także przybliżyć dzieciom pracę policjanta i strażaka. Realizację programu zakończyło zorganizowane przeze mnie spotkanie z policjantem w przedszkolu. Dzieci uczestniczyły również w wycieczce do Straży Pożarnej oraz wzięły udział w konkursie wiedzy przeciwpożarowej ,,Zapobiegajmy pożarom”, zorganizowanym przez Przedszkole nr 9 w Koszalinie.

2. Organizacja międzyprzedszkolno – gminnego konkursu recytatorskiego ,,Przyroda w literaturze dziecięcej” dla dzieci 3-6-letnich
W naszym przedszkolu duże znaczenie nadaje się problematyce edukacji ekologicznej. Od wielu już lat staramy się rozbudzać w najmłodszych zamiłowanie do przyrody. Sprzyja temu usytuowanie naszej placówki w pobliżu łąki i ogródków działkowych. W nim właśnie odbywają się obserwacje ptaków, owadów i różnorodnej roślinności. W ogrodzie przedszkolnym organizujemy również wiele spotkań i imprez sprzyjających zacieśnianiu więzi naszych wychowanków z przyrodą . Przyroda od wieków była i jest również inspiracją dla wielu poetów, pisarzy, którzy jej piękno opisywali w swych utworach. Chcąc zainteresować dzieci inną formą poznawania przyrody, od kilku lat jestem współorganizatorką konkursu recytatorskiego ,,Przyroda w literaturze dziecięcej” dla dzieci z koszalińskich przedszkoli. I edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2007/2008 .Od tego czasu konkurs organizowany jest rok rocznie w okresie jesiennym lub wiosennym . Cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno ze strony nauczycieli, jak i dzieci. Jego głównym celem jest rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań literaturą oraz kształtowanie postaw proekologicznych, a także uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody i promowanie zdrowego stylu życia. Aby szerzyć idee naszego konkursu w roku szkolnym 2010/2011 do udziału w nim zaprosiłam również dzieci i nauczycieli z pobliskich miejscowości, jak Sianów, Mielno, Mścice, Bonin i Świeszyno. Tym samym przybrał on miano: ,,międzyprzedszkolno-gminny konkursu recytatorski”. W marcu 2012r. odbyła się już V edycja konkursu przy udziale zaproszonych gości z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, biblioteki i Rady Rodziców, którego byłam współorganizatorką i prowadzącą.

3. Doskonalenie zawodowe
Realizacja tego zadania to obowiązek każdego nauczyciela. Moim celem był i jest ustawiczny rozwój doskonalący moje pedagogiczne umiejętności, ponieważ jestem nauczycielem kreatywnym i otwartym na wszelkie nowości, które pozwalają mi nabywać nowe umiejętności i udoskonalić mój warsztat pracy. W miarę możliwości starałam się korzystać z różnych form doskonalenia, co dawało mi satysfakcję zawodową, podnosiło jakość mojej pracy i tym samym pracy przedszkola, w którym pracuję.
Przez okres trwania mojego stażu wzięłam udział w doskonaleniu swoich umiejętności uczestnicząc w :
- warsztatach metodycznych,
- WDN-ach,
- radach pedagogicznych i szkoleniowych,
- kursach,
- wiosennych zespołach metodycznych ,
- szkoleniach
- konferencjach.
Ukończenie kursów , warsztatów i szkoleń organizowanych poza przedszkolem:
Kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dziecka uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
• ,,Przyjaciele Zippiego” – szkolenie dla realizatorów programu ( X 2009)
• ,, Wiosną malowane” – wiosenne warsztaty metodyczne ( III 2010)
• ,, Rozwijanie twórczej aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym”- wiosenne warsztaty metodyczne ( III 2010)
• ,,Edukacja międzykulturowa” – szkolenie zorganizowane przez CEN (III 2010)
• ,, Jak się bawić muzyką ?” – szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo MAC ( V 2010 )
• ,,Zabawa bawi, uczy ,wychowuje” - szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo MAC ( V 2010 )
• ,,Od wszechwiedzącego mistrza do przewodnika”- wiosenne warsztaty metodyczne ( III 2011)
• ,, Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Rozbudzanie twórczych postaw dziecka i nauka poprzez zabawę”- konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo JUKA ( III 2011)
• ,,Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym” – szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo MAC ( III 2011)
• ,, W trosce o głos nauczyciela” - konferencja zorganizowana przez CEN ( IX 2011)
• ,, Zespół Aspergera – dziwne dzieci” - szkolenie zorganizowana przez CEN ( XI 2011)
• ,, Dziecko z cukrzyca typu I w przedszkolu i szkole – informacje dla wychowawców i nauczycieli” – szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Diabetyków ( III i IV 2012)
• ,,Kształtowanie inteligencji wielorakich w kontekście realizacji podstawy programowej” - wiosenne warsztaty metodyczne ( III 2012)
• ,, Esy-floresy –przedszkolne sukcesy. Rzeczy zwykłe i niezwykłe – zabawki i ozdoby recyklingowe” - wiosenne warsztaty metodyczne ( III 2012)
• ,, Metody i formy rozwijania kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - wiosenne warsztaty metodyczne ( III 2012)
• zorganizowane przez Wydawnictwo WSiP ( V 2012 )
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.
Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, w ramach, których realizowany był program wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli. Udział w tych posiedzeniach pozwolił mi na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie:
• ,, Jak korzystać z pomocy Marii Montessori w pracy z dzieckiem przedszkolnym” – 21.09.2009
• ,, Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu” – 14.09. 2010
• ,, Podstawy tworzenia programów i innowacji pedagogicznych ” – 30.11.2010
• ,, Podniesienie efektywności kształcenia u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 26.01.2011
• ,, Sposoby realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”- 3.02.2011
• ,, Tworzenie informacji dla rodziców w celu udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – 22.03.2011
• ,,One są wśród nas” – 24.11.2011
• ,, KSOP – omówienie i analiza. Sprzęt nagłaśniający – praktyczne działanie” – 5.03.2011
Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
Inną formą mojego samodoskonalenia zawodowego w trakcie stażu było samodzielne, refleksyjne studiowanie fachowej literatury i czasopism pedagogicznych, gromadzenie ciekawych pomocy dydaktycznych w formie płyt CD, scenariuszy zajęć, plansz edukacyjnych itp. Doskonaląc warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty. Gromadziłam interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej, w tym również udostępnione w Internecie.

4. Współpraca z rodzicami
Dobry kontakt nauczyciela z domem rodzinnym dziecka to połowa sukcesu w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Współpracę z rodzicami uważam za jedno z ważniejszych, priorytetowych zadań, pomagające podnosić poziom pracy przedszkola. Możliwość współuczestniczenia rodziców w działalności placówki przynosi bowiem bardzo pozytywne efekty. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że zorganizowanie dobrej współpracy z rodzicami nie jest łatwe, wymaga czasu i zaangażowania oraz dobrej woli od rodziców. W każdym roku szkolnym jako wychowawca grupy organizowałam zebrania z rodzicami, które dotyczyły organizacji pracy placówki, a także spraw bieżących oraz podsumowywały pracę półroczną. Rodzice często uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych. Miały one głównie na celu pedagogizację rodziców oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Zachęcałam również rodziców do spotkań z przedszkolnym logopedą, rehabilitantem czy pedagogiem specjalnym, a także do udziału w organizowanych spotkaniach ze specjalistami m.in: ze stomatologiem czy dietetykiem. Rodzice niejednokrotnie wspierali mnie przy organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych; uczestniczyli w zajęciach otwartych, gdzie mogli poznać umiejętności swego dziecka. Brali również udział w akcjach charytatywnych, aukcjach świątecznych na rzecz przedszkola, festynach rodzinnych, przedstawieniach dla dzieci, czytali bajki w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, doposażali grupę w artykuły papiernicze i zabawki; pomagali przy zakupie paczek mikołajkowych itp.

5. ,,Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego
Ukończone przeze mnie w październiku 2009 roku szkolenie pozwoliło mi na realizację z dziećmi programu „Przyjaciele Zippiego”. Ten międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci od 5r.ż, kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Od listopada 2010r. do kwietnia 2011r. program ten wdrożyłam i zrealizowałam w grupie dzieci 5-letnich . Realizacja programu obejmowała cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części tematycznych. Każda z części zawierała opowiadanie zilustrowane zabawnymi obrazkami oraz propozycje zadań do pracy z grupą, takich jak: odgrywanie ról i scenek, rysowanie, ćwiczenia. Przekazywane przeze mnie treści uczyły dzieci:
- Jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać.
- Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
- Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń.
- Jak rozwiązywać konflikty.
- Jak zachowywać się w nowych sytuacjach.
- Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Ostatnie spotkanie dzieci z Przyjaciółmi Zippiego, które przypadło pod koniec kwietnia odbyło się pod hasłem ,,Wspólne świętowanie” .Ceremonia przebiegała w radosnym nastroju, każde dziecko otrzymało dyplom Przyjaciela Zippiego, a wartość programu podkreślały korony na głowach dzieci własnoręcznie ozdobione. Uwieńczeniem realizacji całego programu była nutka refleksji dzieci nad tym co z programu podobało się najbardziej a co najmniej . Na podsumowanie dzieci odśpiewały w kole piosenkę ,,Żegnaj Zippi”.

6.Organizacja konkursów plastycznych
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunki czy inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania oraz stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Jeśli zajęcia plastyczne połączymy z zagadnieniami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej jest szansa, że ukształtujemy człowieka o właściwym, opiekuńczym stosunku do świata roślin i zwierząt, doprowadzimy do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Jeżeli dziecko w swojej działalności plastycznej podejmuje tematy przyrodnicze, wzbudzany jest stosunek uczuciowy i wywołujemy gotowość do chronienia wszystkiego co żywe. Organizowane przeze mnie konkursy plastyczne miały na celu rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pór roku, rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych, rozwijanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku, kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Moim przesłaniem było również to, aby uzyskać odpowiedni odzew społeczny, a więc postrzeganie naszego przedszkola jako miejsca, gdzie wszechstronnie rozwijana jest osobowość dziecka poprzez kontakt z naturą, twórczą aktywnością i gdzie odbywają się ciekawe spotkania z przyrodą i sztuką.
W czasie stażu byłam organizatorką konkursów plastycznych wewnątrzprzedszkolnych:
• ,, Jesienna cuda” - XI 2010
• ,,Świąteczny stroik bożonarodzeniowy” - XII 2010
• ,, Najpiękniejsza skrzynka kwiatowa” – III 2011
i konkursów międzyprzedszkolnych:
• ,, Moja ulubiona pora roku” – IV 2011
• ,, Wiem co jem” – I 2012

7. ,,Mamo, tato wolę wodę!” – wdrożenie programu edukacyjnego
W roku szkolnym 2010 / 2011wdrożyłam i zrealizowałam w grupie dzieci 6-letnich ogólnopolski program pod hasłem ,,Mamo, tato wolę wodę!”.
Celem głównym programu było podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka oraz zachęcenie do picia wody. Bohaterem kampanii była wodna postać - sympatyczny Zdrojek, który wprowadził dzieci w świat wody. Razem z nim odkrywały, skąd pochodzi woda, poznawały jej właściwości i zastosowanie. Dzieci poznały również znaczenie prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia, poznały sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym oraz poszerzyły wiedzę o otaczającym świecie. Treści programu ,,Mamo, tato, wolę wodę!” zawarły się w pięciu jednostkach tematycznych:

1. Wolę wodę, bo daje życie.
2. Wolę wodę, bo daje zdrowie i siłę.
3. Wolę wodę, bo dużo potrafi.
4. Wolę wodę, bo jest bezcenna.
5. Wolę wodę, bo jest najważniejsza na świecie.

Na zakończenie realizacji programu dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na ,,Przyjaciela Wody” oraz wykonały prace plastyczne, które zostały wysłane na ogólnopolski konkurs „Mój przyjaciel Zdrojek”, mówiące o tym dlaczego warto zaprzyjaźnić się z wodą.

8.Działania proekologiczne w ramach Przedszkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody
Od 2007r. pełnię funkcję opiekuna Przedszkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Inspirowanie najmłodszych do podejmowania działań proekologicznych i prozdrowotnych to główne zadanie naszego koła .Jako opiekun podejmowałam wiele działań na rzecz ochrony środowiska. Przybliżałam dzieciom zagadnienia związane z ekologią i otaczającym je światem przyrody. Poprzez zabawę, praktyczne doświadczenia i działania dzieci zdobywały cenną wiedzę dotyczącą miejsca i roli człowieka w naturalnym środowisku. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w różnych akcjach i przedsięwzięciach na rzecz przyrody organizowanych w przedszkolu i poza nim. W ramach działań organizowałam i uczestniczyłam w:
• Akcja Sprzątania Świata – wrzesień 2009 pod hasłem ,,Pomagajmy Ziemi – codziennie”, 2010 pod hasłem ,,Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”
• Współpraca z fundacjami ekologicznymi ,,Arka” , ,,Recal” ,, Nasza Ziemia”, ,,Reba”
• Zbiórka plastikowych nakrętek i zużytych baterii - konkurs ,,Na najlepszego Ekołowcę – Inwazja” - 2008, 2009, 2010
• Święto Drzewa – X 2009, X 2010, X 2011 - przyjęcie nowych członków do LOP, złożenie przyrzeczenia przez najmłodsze przedszkolaki
• Uroczystość pod hasłem ,,Dzień Czyściocha” – ( V 2010 )
• Święto Pieczonego Ziemniaka (X 2010)
• Wycieczka do ,,Akademii Odkrywców” – ( VI 2010 )
• Zorganizowanie pokazu eksperymentów i doświadczeń z ciekłym azotem (X 2010)
• Wycieczki do lasu ( III 2011), na Górę Chełmską ( X 2010), do ogródków działkowych ( VI 2011, III 2012), nad morze (IX 2009)
• Wykonanie albumu ,,Zagrożenia współczesnej cywilizacji”
• Zorganizowanie pokazu eksperymentów i doświadczeń pt. ,,Woda i jajko”
• Wycieczka do stadniny koni w Niekłonicach ( V 2011) i ,,Stajnia – Zagroda” Włoki k/Koszalina ( V 2010, V 2012 )
• Konkurs plastyczny ,,Jak dbam o środowisko” ( IX 2012 )
• Udział w programie edukacyjnym Klubu Gaja ,,Święto Drzewa”
• Ogólnopolski Konkurs ekologiczny ,,LOP kontra elektrośmieci” X 2011 – I 2012
• Dzień Ziemi ( IV 2012 )
• Zajęcia i pogadanki o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
Te działania , a także wiele innych co roku opisywałam w sprawozdaniu, które następnie przekazywałam na konkurs na ,,Najlepiej pracujące koło LOP”. Konkurs ten organizowany jest każdego roku przez Zarząd Okręgu LOP i obejmuje przedszkola oraz szkoły z dawnego województwa koszalińskiego. W kategorii przedszkola nasza placówka zawsze zajmowała wysokie miejsca w konkursie, co było dowodem na to, że nasze przedszkole jest bardzo zaangażowane w działania na rzecz ochrony przyrody .


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W dzisiejszych czasach wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej stało się niemal obowiązkiem każdego nauczyciela. Zdając sobie z tego sprawę starałam się już przed okresem stażu zgłębić choć trochę tajniki wiedzy na temat obsługi komputera. W tym celu ukończyłam warsztaty komputerowe ,,Internet w dydaktyce” i ,, Podstawy wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela”.
W czasie stażu aby udoskonalić praktyczne umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy ukończyłam kurs internetowy – (grudzień 2011) „Program e Twinning” oraz uczestniczyłam w konferencji ,,Dziecko w środowisku multimediów”.
Szkolenia te pozwoliły mi posiąść umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, zaznajomić się z różnymi witrynami i programami, dotyczącymi edukacji oraz tworzyć różnego rodzaju środki dydaktyczne, a także uświadomić sobie jak pozytywny i negatywny może być świat mediów dla dziecka . Systematyczna praca na komputerze, samokształcenie w tym zakresie, oraz pomoc bliskich sprawiły, że podniosła się jakość i wydajność mojej pracy w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, a tym samym pracy przedszkola.
Dzięki posiadanym umiejętnościom pracy na komputerze mogłam
przygotowywać różne materiały i dokumenty, które następnie wykorzystywałam w swojej pracy dydaktyczno –wychowawczej.

Technologia informacyjna w mojej codziennej pracy:
1. Z zastosowaniem komputera przygotowywałam różne dokumenty, które następnie wykorzystywałam w swojej pracy; scenariusze zajęć, uroczystości i imprez przedszkolnych, karty pracy dla dzieci, arkusze diagnostyczne, ankiety i informacje dla rodziców , zaproszenia na uroczystości przedszkolne, konkursy itp.
2. Wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy; na bieżąco śledziłam strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego np.: www.publikacje.edu.pl, www.bliżejprzedszkola.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.literka.pl, www.awans.net.pl.
3. Wykonywałam dyplomy i podziękowania za udział w konkursach, identyfikatory dla personelu przedszkola.
4. Przy pomocy komputera sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji.
5. Opracowałam i napisałam program ekologiczny ,,Moja planeta jest czysta, zdrowa i kolorowa”.
6. Przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z wykorzystaniem komputera.
7. Wykorzystywałam Internet do komunikowania się z innymi nauczycielami i podmiotami w sprawach związanych z moją pracą zawodową w przedszkolu.
8. Tworzyłam gazetki o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.
9. Pisałam informacje o grupie do gazetki przedszkolnej; tworzyłam plany miesięczne i roczne.
10. Umieszczałam na stronach internetowych swoje publikacje.


§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami przedszkola to doskonały sposób na doskonalenie swojego warsztatu pracy i metod pracy z dziećmi. Wymiana doświadczeń jest niezwykle korzystna dla obu stron, jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. Jest to jeden z lepszych sposobów uczenia się i samokształcenia nauczyciela, znajdowania nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Wraz z początkiem roku szkolnego 2009/2010 powierzono mi funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Moją podopieczną została nauczycielka pani Alicja Hammerszmidt. Nasza współpraca rozpoczęła się na początku września zawarciem wspólnie zredagowanego kontraktu, który zawierał warunki naszej współpracy. Ustaliliśmy terminy spotkań, w czasie których omawiałyśmy bieżące sprawy i planowałyśmy dalsze działania. Pierwszym zadaniem moim jako opiekuna stażu była pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego. Pomogłam w jego zredagowaniu. Zapoznałam moją podopieczną również z dokumentami przedszkola.
Nasza współpraca układała się dobrze, moja podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja również chętnie dzieliłam się z nią moim doświadczeniem.

2. WDN: Przygotowałam i przedstawiłam referat ,, Dziecko z cukrzycą typu I w przedszkolu”

3. Opracowanie publikacji i udostępnienie ich na stronie internetowej
Przygotowanie odpowiednio atrakcyjnych zajęć wymaga od nauczyciela poświęcenia czasu na zgromadzenie różnych środków dydaktycznych i materiałów wykorzystywanych na zajęciach. Chcąc pomóc innym nauczycielom i ułatwić im pracę postanowiłam udostępnić materiały, prace i narzędzia przygotowane i wykorzystywane przeze mnie na co dzień.
W czasie stażu na stronach internetowych oraz stronie naszego przedszkola
opublikowałam następujące artykuły:
• ,, Jestem małym badaczem” scenariusz dla dzieci 6-letnich
• ,, Cukrzyca u dzieci – objawy i postepowanie”
• ,,Scenariusz pasowania na przedszkolaka”
• Scenariusz uroczystości z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej ,,Żegnamy przedszkole podróżą za jeden uśmiech po Europie”
• ,, Już blisko kolęda, czyli gwiazdkowe rozmaitości”- scenariusz spotkania z rodzicami
• ,, Sprawozdanie z działalności przedszkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody”
• ,,Dziecko z cukrzycą”
• ,, Jacek i Agatka wzywają straż pożarną” scenariusz zajęcia dla dzieci 6-letnich

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podczas konsultacji indywidualnych i w czasie zajęć koleżeńskich.
Działając na korzyść naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę z dziećmi w przedszkolu.
• Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach, imprezach i zajęciach otwartych jak: ,,Pasowanie na Przedszkolaka”, ,,Ubieranie choinki” , ,,Dzień Seniora”, ,,Wielkanoc tuż, tuż”, ,,Dzień Matki”;
• Pomagałam w pisaniu scenariuszy zajęć, imprez i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych , jak: ,,Dzień Przedszkolaka” , ,,Dzień Pluszowego Misia” , ,, Dzień Przyjaźni”;
• Udostępniałam koleżankom opracowane przeze mnie scenariusze imprez, przedstawień, uroczystości i konkursów, które przygotowywałam;
• Pomagałam nauczycielom służąc posiadanymi pomocami, materiałami do pracy, podkładami muzycznymi itp.;
• Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji grupowej, pisania miesięcznych zamierzeń i prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci.
Opieka nad młodymi nauczycielami pozwoliła mi na inne spojrzenie na pracę własną, stała się przyczyną do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra dziecka, a tym samym i przedszkola. Pozwoliła mi odświeżyć wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania, mobilizowała mnie na przykład do śledzenia nowości na rynku wydawniczym. Myślę, że moje młode koleżanki skorzystały na współpracy ze mną, nabyły doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a to stanie się zalążkiem do poszukiwania przez nie nowych rozwiązań na rzecz współczesnej edukacji.


§ 8 ust.2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej ,,Moja planeta jest czysta, zdrowa i kolorowa”

Przyroda od wczesnego dzieciństwa jest najbliższa i najbardziej dostępna dziecku, powinna więc stanowić niewyczerpalne źródło jego wiedzy, przeżyć i działania. Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo wrażliwe na otaczający je świat, a obcując z przyrodą przywiązuje się do niej w sposób naturalny.
Często jednak żyjąc wśród przyrody dzieci pozostają w stosunku do niej obojętne, albo co gorsza okazują niedopuszczalny stosunek do zwierząt i roślin, niszczą drzewa, bezmyślnie zabijają pożyteczne owady czy zaśmiecają najbliższe otoczenie. Dlatego już w wieku przedszkolnym należy ukazywać dzieciom piękno otaczającego świata i kształtować w nich właściwe postawy wobec środowiska naturalnego.
Jako opiekun przedszkolnego koła LOP oraz organizator licznych konkursów o tematyce przyrodniczej opracowałam program edukacji przyrodniczo - ekologicznej ,,Moja planeta jest czysta, zdrowa i kolorowa”. Program został pozytywnie zaopiniowany w marcu 2010 r. i dopuszczony do realizacji. Zamierzone cele edukacyjne programu realizowałam w grupie dzieci 6 - letnich w roku szkolnym 2010/2011.
Treści kształcenia programu ekologicznego ułożone zostały według pór roku i zaplanowane na każdy miesiąc.
Główne założenia programu miały na celu zapoznanie dzieci z różnorodnością świata przyrody, rozbudzanie świadomości ekologicznej i wrażliwości na przyrodę, kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy o środowisku przyrodniczym i poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody, poznania współzależności między człowiekiem a środowiskiem, a także działań dzieci i dorosłych na rzecz przyrody i pomnażania jej zasobów.
Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej miało duże znaczenie w mojej praktyce zawodowej. Po raz pierwszy byłam autorką tak dużego przedsięwzięcia edukacyjnego. Realizując własny program pogłębiłam wiedzę z zakresu ekologii, zorganizowałam wiele ciekawych działań dydaktyczno – wychowawczych, które przyniosły mi dużo zadowolenia i satysfakcji, a także nowych doświadczeń. Bardzo ważne było dla mnie właściwe przygotowanie do zajęć, aby każde polecenie było zrozumiałe dla dzieci a jednocześnie mobilizowało i motywowało do dalszej pracy.
Większość zadań opierała się na aktywnych metodach poznawania środowiska, co było bardzo istotne w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w grupie i komunikowania się. Podczas zajęć wykorzystywałam różnorodne metody, które pozwalały wszystkim przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję ( w różnych jej formach). Poprzez udział w różnych konkursach przyrodniczo-ekologicznych organizowanych na terenie naszego miasta moi wychowankowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, zdobywając nagrody i dyplomy.
Myślę, że konkretne działania na rzecz ochrony środowiska nauczyły dzieci dostrzegania piękna przyrody, popularyzacji zachowań ekologicznych, tolerancji i opiekuńczości, złagodziły agresję, rozwinęły umiejętności harmonijnego współistnienia i współdziałania z ludźmi i z przyrodą.
Ponadto program edukacji przyrodniczo - ekologicznej ,,Moja planeta jest czysta, zdrowa i kolorowa” zgłosiłam na konkurs programów ekologicznych dofinansowywanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Zyskał on akceptację i finansowe wsparcie na działania ekologiczno-przyrodnicze przedszkola.


§ 8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Promowanie młodych talentów poprzez przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
Każde dziecko rodzi się z zakodowanymi już pewnymi uzdolnieniami. Są one rozwinięte w mniejszym lub większym stopniu. Praca z dziećmi w przedszkolu daje od podstaw możliwość ich wszechstronnego rozwoju, pozwala szybko odkryć takie talenty i indywidualnie je pielęgnować. W przedszkolu stwarzamy wiele sytuacji do rozwijania tych uzdolnień, które niejednokrotnie są dla dziecka swego rodzaju hobby. Szanując indywidualność każdego wychowanka pragniemy przygotować go w serdecznej i twórczej atmosferze do dalszej drogi edukacji, która pozwoli mu rozwijać swoje zainteresowania, horyzonty i talenty.
Aby pokazać talenty dzieci na zewnątrz przygotowywałam je do różnych konkursów, olimpiad, turniejów i zawodów sportowych, festiwali, przeglądów recytatorskich, wokalnych i tanecznych, organizowanych przez inne placówki czy instytucje w mieście i kraju.

2. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
Aby poszerzyć zakres działań przedszkola wykonałam szereg zadań na terenie placówki i poza nią, co pozytywnie wpłynęło na jakość i promocję przedszkola, a przede wszystkim na wzmocnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego. W związku z powyższym zorganizowałam i przeprowadziłam akcje charytatywne:

- ,,Góra Grosza” – akcję tę prowadziłam w roku 2008,2009,2010 i 2011. Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, do której każdego roku przyłączają się chętne instytucje, placówki oświatowe, zakłady pracy i inne. Celem akcji jest pomoc dzieciom i młodzieży z Domów Dziecka. Trwa ona dwa tygodnie i polega na zebraniu , jak największej ilości monet o wartości 1gr. do 5zł . Aby zachęcić do wzięcia udziału w tej akcji za każdym razem wywieszałam w holu przedszkola plakat, mówiący o kolejnej edycji akcji i zapraszający do wrzucania drobnych monet do wystawionej przeze mnie skarbonki. Były to edycje IX,X.XI i XII. Za przeprowadzenie akcji przedszkole otrzymywało dyplomy i podziękowania.

- ,,Książka dla szpitala” – do akcji przyłączyłam się w listopadzie 2009 roku i w grudniu 2010. Polegała ona na wsparciu małych pacjentów szpitali poprzez organizację zbiórki przedmiotów, a w szczególności książeczek, które były przekazywane oddziałom dziecięcym w całym kraju.
Akcja wchodziła w skład inicjatywy ,,Książka dla malucha” i objęta była patronatem fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.
Wynikiem przeprowadzonych akcji, były zawsze kosze pełne książeczek, kolorowanek, maskotek i innych drobnych zabawek, które wspólnie z koleżankami przekazywałam przed świętami Bożego Narodzenia.
Akcja ta udowodniła, że ludzie tak naprawdę nie są obojętni na krzywdę i cierpienie innych, szczególnie dzieci. A nasze przedszkolaki, którym przybliżyłam sytuację dzieci w szpitalu wykazały się dużą wrażliwością i empatią.

- ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” –
Już od kilku lat we współpracy z koszalińskim sztabem WOŚP prowadzę kwestę w przedszkolu, polegającą na zbiórce pieniędzy dla chorych i potrzebujących dzieci, a także poprawy stanu ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Akcję tę przeprowadziłam w styczniu 2010, 2011, 2012 roku w ramach corocznej, ogólnopolskiej imprezy rozrywkowo-medialnej o charakterze charytatywnym, nazwanej Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdego roku pieniądze zbierane są na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Każdy ofiarodawca w podziękowaniu otrzymuje symboliczne serduszko. Nasi wychowankowie wraz z rodzicami dowiedli ,że potrafią wspierać innych i nigdy nas nie zawodzą w takich przedsięwzięciach.

3. Przedstawienia teatralne ,, Rodzice – dzieciom”
Tradycją w naszym przedszkolu stały się przedstawienia dla dzieci, w których aktorami są rodzice. Wystawiamy je z okazji świąt i Dnia Dziecka. Rodzice bardzo angażują się w to przedsięwzięcie, sami przygotowują stroje, rekwizyty; uczą się ról, aby jak najlepiej wypaść przed swoimi pociechami. Każde przedstawienie jest dużą niespodzianką dla naszych wychowanków, wywołuje wiele emocji, radości a szczególnie jest wspaniałą zabawą dla nas wszystkich. Uczestnictwo dzieci w różnego rodzaju inscenizacjach przygotowuje je do roli przyszłego, dojrzałego widza teatralnego. Umożliwiając wychowankom kontakt ze sztuką już na etapie przedszkola pragnęłam dać ujście dziecięcym marzeniom, uaktywnić dziecięcą fantazję, poszerzyć wiedzę, a także dać możliwość przeżywania z bohaterami ich przygód.
Wspólnie z koleżanką S.Małek – Galicką wystawiłam przedstawienia:
• w 2009 r. - ,,Królestwo pachnące lawendą” ;
• w 2010r. - ,,Bajkę o zdrowiu” ;
• w 2011r. - ,, Kolorowym orszakiem przez cztery pory roku z Nowym Rokiem” ;
• w 2012 ,, O Smokusiu – Łakomczusiu i królewskich gościach”


§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z instytucjami
Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze pracowałam na rzecz Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie i jego wychowanków. Aby uatrakcyjnić dzieciom edukację w przedszkolu i podnieść jego jakość od początku mojej pracy pedagogicznej współpracowałam z wieloma osobami, organizacjami, instytucjami oraz różnymi podmiotami działającymi na korzyść środowiska lokalnego i edukacji. Wykonywałam zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej, co przynosiło obopólne korzyści zainteresowanym stronom. Z roku na rok krąg tych instytucji poszerzał się. W niektórych przypadkach nawet jednorazowy kontakt wpływał korzystnie na tworzenie coraz lepszych warunków do rozwoju dzieci, do sposobu przekazywania im treści edukacyjnych i wychowawczych. Instytucje, z którymi współpracowałam w okresie stażu to:
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
Edukacja ekologiczna w mojej pracy stanowi priorytetowe zadanie.
W ramach jej realizacji od wielu lat uczestniczę z dziećmi w akcji ,,Sprzątanie Świata” organizowanej przez PGK Koszalin. Praktyczny udział w tym przedsięwzięciu utrwala w dzieciach wiedzę na temat dbania o naszą planetę i doskonali nawyki proekologiczne. Od 2007- do 2011 brałam również udział w konkursie na ,,Najlepszego Ekołowcę –Inwazja” , polegającym na selektywnej zbiórce odpadów tj. zużytych baterii i plastikowych nakrętek. Do tej akcji zaangażowane były całe rodziny dzieci a nawet znajomi.
• Muzeum Okręgowe w Koszalinie
Co roku Muzeum przy ul. Młyńskiej posiada bogatą ofertę zajęć, konkursów, wystaw i spotkań dla dzieci. W listopadzie 2009 roku dzieci z mojej grupy uczestniczyły w lekcji muzealnej pt. ,, Co to jest muzeum” oraz wzięły udział w konkursie plastycznym pt. ,,Adwentowy lampion”. W okresach jesiennym ,zimowym i wiosennym uczestniczyły w cyklu zajęć pt.,,Cztery pory tradycji” nawiązujących do wybranych świąt obchodzonych w naszym kraju. Były to spotkania pod hasłem ,, Adwentowe światło”, ,,Moja choinka”, ,,Śniadanie wielkanocne”. W grudniu 2010 obejrzały wystawę pt.,,Pierniki polskie”. Podczas tego spotkania dzieci mogły zabawić się w cukierników i samodzielnie wykonać piernikowe ciasteczka.
• Biblioteka Publiczna Filia nr 11
Od 2006r. współpracuję z biblioteką przy ulicy Wańkowicza w Koszalinie. W celu rozbudzania zainteresowań czytelniczych organizowałam dzieciom wycieczki do biblioteki na poranki czytelnicze w ramach kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”; na zajęcia biblioteczne nawiązujące do poszczególnych pór roku i tradycji świątecznych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w interesujących spotkaniach z książką, organizowanych przez pracownika biblioteki. Były to spotkania związane z twórczością J.CH. Andersena pt. ,,W krainie Królowej Śniegu ”, z twórczością J.Brzechwy i J.Tuwima pt.,,Wreszcie przyszła wiosna i Wielkanoc nam przyniosła”, zabawy, wróżby i tradycje andrzejkowe. Na każdym z tych spotkań pani bibliotekarka czytała fragmenty wierszy, opowiadań czy bajek. Dzieci poznawały bohaterów literackich, odtwarzały scenki dramowe przygotowane przez panią bibliotekarkę, uczyły się wypożyczania książek oraz sposobu prawidłowego obchodzenia się z nimi, a także same mogły wcielić się w wybraną postać z bajki, ucząc się przy tym poprawnej wymowy i modulacji głosu. W ramach współpracy panią bibliotekarkę gościliśmy co roku, jako honorowego jurora podczas konkursu recytatorskiego organizowanego w naszym przedszkolu przy moim udziale.
• Szkoły Podstawowe w Koszalinie
Celem współpracy ze szkołą jest pokazanie dzieciom przedszkolnym, a w szczególności sześciolatkom szkoły, klasy szkolnej, lekcji. Takie wycieczki sprawiają, że dzieci przestają się lękać i z radością oczekują momentu, kiedy staną się uczniami szkoły. Aby przybliżyć dzieciom środowisko szkolne nawiązałam współpracę ze szkołami:
- Szkołą Podstawową nr 4 : udział w konkursie plastycznym ,, Europa
naszym wspólnym domem” kwiecień 2010,
- Szkoła Podstawowa nr 17- udział w zabawach sportowych pod hasłem ,,Żyj zdrowo i kolorowo ” – II 2011, w zajęciach lekcyjnych na temat ,,Pierwsze zwiastuny wiosny” III 2011, zorganizowanie wycieczki dla grup starszych na wystawę pt. ,,Zwierzęta z różnych kontynentów”
- Szkoła Podstawowa nr 18 – udział w zajęciach lekcyjnych o tematyce przyrodniczo-matematycznej pt.,, Wiosenne działania ”
- Szkoła Podstawowa nr 21 – udział w zajęciach lekcyjnych o tematyce ekologicznej ,,Rady na odpady” III 2011
• Policja w Koszalinie
Celem podjęcia współpracy z koszalińską policją było wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się pieszych na drogach. Niejednokrotnie w naszym przedszkolu gościliśmy policjantów, którzy w interesujący sposób przekazywali wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Byli policjanci z psami specjalistycznie szkolonymi. Prezentowali oni umiejętności psów oraz pokazywali, jak ma zachować się dziecko czy osoba dorosła, gdy zaatakuje go groźny pies. W kwietniu 2010r. zaprosiłam funkcjonariuszy policji na spotkanie edukacyjne w ramach realizacji ogólnopolskiego programu ,,Mamo, tato już wiem, jak być bezpiecznym” .
• Straż Pożarna w Koszalinie
Organizowałam spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, mające na celu uświadomić dzieciom jak ważna i odpowiedzialna jest praca strażaków. Dzięki temu dzieci mogły posiąść wiedzę niezbędną do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.,, Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” zorganizowanym przez Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz do konkursu wiedzy przeciwpożarowej ,,Zapobiegajmy pożarom” zorganizowanym przez Przedszkole nr 9 (maj 2011).
W kwietniu 2011 r. dzieci uczestniczyły również w wycieczce do Straży Pożarnej w Koszalinie.
• Współpraca z Nadleśnictwem Szczecinek –Kusowo i Karniszewice.
W ramach obchodów ,,Święta Drzewa” organizowałam spotkania z leśniczymi, którzy dzielili się z dziećmi wiedzą na temat życia zwierząt i roślin w lesie , a także ochrony środowiska .Podczas spotkań nadleśnictwa przekazywały na rzecz przedszkola sadzonki drzew i krzewów oraz drobne upominki dla dzieci, a także przedstawiciele lasów uczestniczyli we wspólnym sadzeniu drzewka pokoju w przedszkolnym ogrodzie.
• Współpraca z piekarnią
W roku szkolnym 2011/2012 nawiązałam współpracę z piekarnią
,,Drzewiańska w Koszalinie jedną z najstarszych w mieście, która swoje wypieki produkuje na dawnych recepturach. Piekarnia była sponsorem poczęstunku na uroczystości grupowe i konkurs recytatorski. W ramach współpracy w maju 2012r. zorganizowałam dla dzieci 3-letnich wycieczkę do w/w piekarni, aby zapoznać je z pracą piekarza i sposobem powstawania chleb oraz innych wypieków.
• Dom Samotnej Matki i MOPS w Koszalinie XII 2009,W okresach przedświątecznych byłam współorganizatorką w przedszkolu akcji pomocy dzieciom znajdującym się pod opieką MOPS-u i Domu Samotnej Matki w Koszalinie. W akcjach pod hasłem ,, I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” zostały zebrane zabawki, odzież a także słodycze i środki czystości. Wszystkie dary zostały przekazane najbardziej potrzebującym. Akcje takie przyczyniły się do włączenia dzieci i rodziców w pomoc innym.

2. Pomoc dla zwierząt z koszalińskiego schroniska
12.10.09-30.10.09( wycieczka do schroniska),,Zamień lizaka na karmę dla zwierzaka” pod takim hasłem zorganizowałam i przeprowadziłam na terenie przedszkola akcję pomocy dla zwierzą ze schroniska. Akcja polegała na zbiórce karmy, kocy, ręczników Oba przedsięwzięcia miały poruszyć serca tych wszystkich , którym nieobojętne są losy zwierząt przebywających w schronisku. Pomoc była duża. Zebrane dary w formie karmy, makaronów, kasz, puszek, kocy, ręczników zostały przekazane przez dzieci podczas wycieczki do koszalińskiego schroniska.


§ 8 ust.2 pkt 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Nagrody Dyrektora Przedszkola.
W czasie swojej wieloletniej pracy pedagogicznej starałam się zawsze sumiennie i rzetelnie wykonywać wszystkie zadania wypływające z moich obowiązków i potrzeb przedszkola. Praca z dziećmi i dla dzieci dawała mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Za swoje zaangażowanie i osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymałam w latach 2008, 2010, 2011 Nagrodę Dyrektora Przedszkola. Otrzymane nagrody i podziękowania były dla mnie motywacją do dalszej i owocnej pracy .

2. Wspólne sukcesy moich wychowanków oraz moje
Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego wychowanków. W mojej pracy zawodowej znalazły się działania, które pozwoliły mi zaistnieć wraz z dziećmi, jako nauczyciel, który nie liczył czasu dydaktyczno - wychowawczego oraz zdający sobie sprawę, że wykonywany zawód nie może się ograniczać tylko do ramowych godzin. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, zachęcałam je do podejmowania różnych wyzwań, aby nabierały pewności siebie i wiary we własne możliwości i zdolności. Moi podopieczni brali aktywny udział w wielu konkursach, wymagających umiejętności plastycznych, muzycznych, wokalnych, tanecznych, sportowych i intelektualnych.
Moja i ich praca była wielokrotnie nagradzana, czego dowodem są otrzymane dyplomy, nagrody i podziękowania. Wszystkie podjęte przedsięwzięcia miały również wpływ na promocję przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
Dla mnie, jako nauczyciela dużo radości i satysfakcji przyniosły podziękowania od Prezydenta Miasta Koszalina za przygotowanie dzieci do udziału w koncertach w ramach obchodów Dni Koszalina:
• ,,Optymistyczne Przedszkolaki swojemu miastu” w roku szkolnym 2009/2010
• ,,Razem w życiu i na scenie” w roku szkolnym 2010/2011 .
Za swój sukces uważam również otrzymanie I miejsca w konkursie na ,,Najlepiej pracujące Koło Ligi Ochrony Przyrody” w roku szkolnym 2008, 2009, 2010 oraz II miejsce w roku 2011 oraz podziękowania za koordynację zbiórki plastikowych nakrętek w ramach konkursu na ,,Najlepszego Ekołowcę –Inwazja” zorganizowanym przez PGK Koszalin w roku szkolnym 2008, 2009 i 2010.


§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej spotkałam się z wieloma rodzajami zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających stosowania różnorodnych metod i organizacji pracy. Podczas stażu stanęłam przed kolejnymi wyzwaniami. Udało mi się rozwiązać różne problemy edukacyjne i wychowawcze. Dokonałam analizy dwóch przypadków dzieci w wieku przedszkolnym:
1. Dziecko z zespołem Downa
2. Dziecko z cukrzycą typu I

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.