X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17736
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wioleta Żabicka

Jestem nauczycielem mianowanym z 15-letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku Fizyka z elementami informatyki.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie.
W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Plan rozwoju zawodowego opracowałam i zrealizowałam uwzględniając kryteria:
• podmiotowości,
• realności osiągnięcia planowanych celów uwzględniających długość stażu, pracochłonność zadań,
• adekwatności planu do wymogów zarówno ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, jak i warunków rozwoju placówki, w której jestem zatrudniona.

Realizację zadań związanych z planem rozwoju zawodowego podporządkowałam następującym celom:
1. Podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki przy wykorzystaniu różnych metod i form pracy;
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie i przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
4. Systematyczną pracę z moimi uczniami mającą na celu przede wszystkim wychowanie i edukację.


Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez:
• udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
• analizę Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
• korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, MEN,
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym zawarłam zadania stawiane przeze mnie do zrealizowania w trakcie trwania trzyletniego stażu. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Panią Dyrektor.

2. Aktywny udział w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych poprzez:
• przeprowadzanie egzaminów próbnych w zawodzie Technik Informatyk, analiza wyników i formułowanie wniosków do dalszej pracy,
• szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych, formułowanie wniosków do dalszej pracy,
• ustalenie zagadnień do korelacji przedmiotowej, m.in. wybór ćwiczeń praktycznych do wykonania na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania,
• sprawowanie opieki nad praktykami w zawodzie Technik Informatyk, opracowanie tematyki praktyk odbywanych w różnych zakładach pracy,

Opracowane materiały bardzo ułatwiają mi pracę, a uczniom wskazują konkretne osiągnięcia i obszary, na które należy położyć większy nacisk.
Z ich treścią szczegółowo zostali zapoznani uczniowie na zajęciach, jak również rodzice na zebraniu klasowym. Pozwoliło to uczniom na dokonywanie samooceny, a rodzicom na ocenę umiejętności dziecka.


3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
• „Klasówka szkolna a standardy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Zawodowe”,
• „Wdrażanie modułowego systemu kształcenia”,
• „Tablica interaktywna w dydaktyce”,
• „Pytania kluczowe – kluczem do zatrudnienia”,
• „Kształtowanie wizerunku szkoły”,
• „Bezpieczna szkoła 2012” – szkolenie learningowe,
• „Praktyczne aspekty funkcjonowania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w realiach reformy”,
• „Nauczyciel, rodzic, uczeń – partnerzy w wychowaniu”,
• „Reforma programowa w szkole ponadgimnazjalnej”,
• „Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych aspektów prawnych”,
• „Szkoła nowych technologii”,
• „Trudne sytuacje wychowawcze w szkole”,
• Szkolenie z programu Librus,
• Szkolenia zespołów nadzorujących egzamin maturalny i egzamin z przygotowania zawodowego,

Udział w powyższych kursach, szkoleniach i zajęciach warsztatowych poszerzył moją wiedzę dydaktyczną i wychowawczą, był okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. Wiele pomysłów dotyczących nauczania informatyki, przygotowywania do egzaminów zewnętrznych, oraz rozwiązywania problemów natury sprzętowej przeniosłam na grunt szkoły, w której pracuję.
Szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych w szkole, współpracy z rodzicami uczniów, pomagają mi na co dzień w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

.4. Przeprowadzanie szkoleń Rady Pedagogicznej w ramach WDN na następujące tematy:
• „Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wśród młodzieży”’
• „Jak kształtować umiejętności określane jako najważniejsze w podstawie programowej”,
Udział w warsztatach szkoleniowych na tematy:
• „Współpraca z rodzicami – kształtowanie postaw”,
• „Metody aktywizujące w nauczaniu”,
• „Unowocześnianie metod nauczania poprzez wykorzystanie w procesie lekcyjnym dostępnych pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna, wizualizer)”,

Przeprowadzone szkolenia pozwoliły mi na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, dzięki której prowadzone zajęcia są atrakcyjniejsze dla uczniów, uczniowie są lepiej aktywizowani, a nowe doświadczenia ułatwiają współpracę z rodzicami.

5. Przygotowywanie uczniów do egzaminów z przygotowania zawodowego w zawodzie Technik Informatyk poszerzyłam o prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV Technikum.
Umożliwiło to rozwiązywanie większej ilości zadań egzaminacyjnych, a tym samym lepsze przygotowanie uczniów, którzy deklarują chęć zdania egzaminu zawodowego.
6. Opieka nad redakcją gazetki szkolnej „Odonek”.
Zachęcenie uczniów do systematycznego wydawania kolejnych numerów „Odonka” powoduje ich rozwój poprzez wykształcenie umiejętności współpracy w grupie, poczucie odpowiedzialności za jakość wydawanych numerów, oraz doskonalenie znajomości programów multimedialnych.
„Odonek” jest też formą promocji szkoły. Wykorzystany był m. in. jako upominek dla zaprzyjaźnionych szkół im. W. Grabskiego, podczas podpisywanego w naszej szkole porozumienia.

7. Udział w pracach związanych ze zmianami w Statucie Szkoły Policealnej.
W związku z otwarciem w naszej nowego kierunku kształcenia w formie modułowej wymagane było wprowadzenie zmian w dotychczasowym statucie, zwłaszcza w rozdziale dotyczącym oceniania.
8. Analizowanie osiągnięć uczniów oraz opracowywanie wniosków do dalszej pracy.
Opracowałam wiele narzędzi do diagnozowania wiedzy i umiejętości uczniów. Analiza osiągnięć uczniów i ewaluacja narzędzi służy podnoszeniu jakości kształcenia.
9. Doskonalenie bazy dydaktycznej swojej pracy.
• W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźne zbiory różnych materiałów dydaktycznych tj.: testy i sprawdziany, programy multimedialne do nauki przedmiotów informatycznych, poradniki metodyczne do nauczania danych przedmiotów i poradniki dla wychowawcy klasowego, podręczniki, czasopisma komputerowe i scenariusze lekcji.
• Pracownia komputerowa doposażona została w programy komputerowe (Linux, Novel, TP, C++), plansze dotyczące budowy zestawu komputerowego. Uczniowie opracowali i wykonali wiele prezentacji multimedialnych, wzorów dyplomów, ulotek i zaproszeń, które były wykorzystane do promocji szkoły.

10. Doskonalenie metod pracy:
• Na lekcjach często korzystałam z programów multimedialnych i filmów wyświetlanych przy pomocy rzutnika. Wykorzystywałam tablicę interaktywną. Prowadziłam zajęcia przy pomocy metod aktywizujących tj. burza mózgów, drzewo decyzyjne, metoda symulacyjna, plakatu, metaplanu.
• W trakcie stażu poprzez samodzielne, refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
• W trakcie stażu poprzez samodzielne, refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
Wyżej wymienione działania miały wpływ na jakość kształcenia i poprawę atrakcyjności prowadzonych zajęć.

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy poprzez:
• wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym,
• wykorzystywanie na lekcjach elektronicznych wersji narzędzi diagnozujących
• wykorzystywanie publikacji pomocnych w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych,
• wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany informacji z dyrekcją, nauczycielami i uczniami,
• wykorzystanie learningowych metod kursów i szkoleń,

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych poprzez:
• opracowanie kryteriów oceniania, planów wynikowych, testów, prac kontrolnych, sprawdzianów, regulaminów konkursów, scenariuszy lekcji, sprawozdań, ankiet, ulotek,
• wykorzystanie programu Librus podczas pisania i drukowania świadectw końcowo rocznych.
• instalację programów niezbędnych do realizacji podstawy programowej w zawodzie Technik Informatyk
3. Opracowanie prezentacji komputerowych, dyplomów, ulotek, zaproszeń, plakatów
i ich wykorzystanie na zajęciach, oraz do promocji szkoły, przygotowywałam zaproszenia oraz kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne dla instytucji zaprzyjaźnionych z naszą szkołą.

4. Organizowanie różnych form współzawodnictwa wśród młodzieży z wykorzystaniem znajomości programów komputerowych.
5. Wykorzystanie technologii informacyjnej do rozwijania zainteresowań wśród młodzieży – opieka nad zespołem uczniów, redagujących gazetkę szkolną „Odonek”.

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Praca na rzecz rady pedagogicznej:
• aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej,
• protokołowałam posiedzenia rad pedagogicznych,
• opracowałam i udostępniłam wzory notatki do protokołu dla wychowawców klas na radę klasyfikacyjną i analityczną,
• przygotowałam warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach WDN.
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycielki kontraktowej, której byłam opiekunem (A. Kuca).
3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, testów i kart pracy. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów:
• praca w Komisji Przedmiotów Zawodowych,
• współpraca w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych,
• przeprowadzanie wspólnych akcji (np. promocja szkoły, uroczystości szkolne),
5. Pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Socjalnej.
6. Pełnienie funkcji przewodniczącej szkolnej Komisji Inwentaryzacyjnej.
7. Praca w szkolnych zespołach nadzorujących egzaminy zewnętrzne.
8. Drukowanie świadectw przygotowanych przez wychowawców klas.
9. Służyłam pomocą innym nauczycielom w posługiwaniu się technologią informacyjną.

Wymagania kwalifikacyjne: §8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć z informatyki, przygotowujących uczniów do egzaminu z przygotowania zawodowego.
Program realizowałam na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas IV. Pozwoliło to na lepsze przygotowanie uczniów deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.

Wymagania kwalifikacyjne: §8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Pracowałam w zespołach zadaniowych:
• Komisje nadzorujące egzaminy zewnętrzne
• Komisja Przedmiotów Zawodowych
• Komisja inwentaryzacyjna
• Komisja socjalna
• Komisja do spraw dofinansowania do podręczników dla uczniów klas I
2. Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji:
• Organizacja dnia integracji dla uczniów klas I
• Organizacja wycieczki integracyjnej dla uczniów klas I
• Organizacja wigilii klasowej
• Współorganizacja ślubowania uczniów klas I
3. Praca w zespołach ewaluacyjnych:
• „W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji”.
• „Respektowanie norm społecznych w szkole”.
4. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami:
1. Opieka nad praktykami zawodowymi dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik informatyk.
5. Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym działającym w szkole.


Wymagania kwalifikacyjne: §8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Publikacja artykułów.
2. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych i kulturalnych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.


Wymagania kwalifikacyjne: §8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Przygotowanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych z zakresu przeciwdziałania negatywnemu zachowaniu wśród młodzieży i kształtowaniu umiejętności określanych jako najważniejsze w podstawie programowej. Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej.

Wymagania kwalifikacyjne: §9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
1. Otrzymanie Nagrody Dyrektora Szkoły w 2010 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.