X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17827
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Mgr Anna Ilnicka


Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu : 31 maja 2015 r.


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Założenie teczki „Awans zawodowy”
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego VIII/IX 2012

IX 2012
Cały okres stażu

IV/V 2015


Plan rozwoju zawodowego
Teczka „Awans zawodowy”

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w Radach Pedagogicznych
• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną i czasopismami pedagogicznymi
• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia o potwierdzeniu uczestnictwa

Referaty, potwierdzenia dyrektora

Wykaz bibliografii

Wykaz stron internetowych

3. Stosowanie różnorodnych metod pracy
• Zabawy animacyjne, inscenizacje, burza mózgów
• Prowadzenie cyklicznych zajęć „Nowe rytmy” R. Przyborowskiej
• Wykorzystanie w edukacji matematycznej metody
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Cały okres stażu

Potwierdzenia dyrektora
Scenariusze
Wykaz literatury

4. Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
• Opracowanie regulaminu, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody
• Kierowanie przygotowaniami dzieci do uczestnictwa w konkursach. Kreowanie u nich aktywności twórczej

Cały okres stażu
Regulamin konkursów

Potwierdzenie dyrektora

Dyplomy

5. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych

• Współpraca z innymi nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość przedszkolną oraz rodzicami wychowanków

Cały okres stażu

Harmonogram imprez

6. Dbanie o estetykę sali i przedszkola
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kącików zainteresowań
• Pisanie ogłoszeń dla rodziców
• Dbanie o sezonowy wystrój przedszkola
• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców

Cały okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora

7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci
• Przygotowywanie kart obserwacji, dokonywanie wstępnej i końcowej diagnozy gotowości szkolnej dzieci
2012/2013

2013/2014

Karty obserwacji, diagnoza gotowości szkolnej dzieci


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej oraz własnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem • Współtworzenie strony internetowej przedszkola- zamieszczanie na stronie aktualnych wiadomości i ogłoszeń

Cały okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora

2. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła wiedzy
• Korzystanie z zasobów ogromu wiadomości z sieci pomocnych w pracy z dziećmi
• Opracowywanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych, scenariuszy uroczystości, ankiet, ogłoszeń

Cały okres stażu

Potwierdzenia

Wymienione materiały

3. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
• Korzystanie z programu Microsoft Word przy sporządzaniu:
-planu rozwoju zawodowego
-planów miesięcznych pracy
wychowawczo-dydaktycznej
- scenariuszy zajęć

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Opis i analiza wykorzystania

Wymienione materiały

4. Publikacje na stronie internetowej
• Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego oraz planów miesięcznych

2012
Zaświadczenie


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu- nauczyciela stażystki i nauczyciela kontraktowego
• Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi zawodowemu nauczycieli
2012/ 2015 Spisane kontrakty, scenariusze zajęć hospitowanych oraz obserwowanych przez nauczycielkę
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
3. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców
• Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych
Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora, scenariusze zajęć


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu „ Moja mała Ojczyzna”

• Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego w swojej grupie
2013/2014 Projekt edukacyjnych
potwierdzenie dyrektora
2. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Przedszkolaki mądre dzieci segregują śmieci”
• Opracowanie i wdrożenie projektu edukacji ekologicznej w przedszkolu wraz z koleżanką Bernadetą S
2013/ 2014 Projekt edukacyjny, potwierdzenia Dyrektora, sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Udział w różnych formach szkolenia zawodowego
• Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia

2. Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem
• Organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych, kino, teatr
Cały okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia, zapisy w dzienniku

3. Organizowanie imprez , akcji, uroczystości przedszkolnych
• Organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, babci i dziadków
Cały okres stażu
Zdjęcia, scenariusze imprez§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku
• Udział w realizacji V edycji programu „ Czyste powietrze wokół nas”
2012/2013
Potwierdzenia

2. Współpraca z Komisariatem Policji w Gdańsku Nowym Porcie
• Zorganizowanie cyklu pogadanek i spotkań z policjantami
• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu policjanta, jego umundurowaniem
Według potrzeb
Zapisy w dzienniku, potwierdzenie Dyrektora

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą
• Redagowanie opinii
Cały okres stażu według potrzeb
Opis działania,
przykładowy opis

4. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Gdańsku Nowym Porcie
• Poznanie pracy bibliotekarza
• Zapoznanie z pozycjami literatury dziecięcej
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
Cały okres stażu
Potwierdzenie kierownika biblioteki

5. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 55 w Gdańsku Nowym Porcie
• Udział w przedstawieniach teatralnych
• Wizyty w szkole
Cały okres stażu
Plan współpracy

6.

7. Współpraca ze Strażą Pożarną

Współpraca z wydawnictwami WS iP, Juka, Nowa Era, Didasko

• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej- zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru
• Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
V 2013 i V 2014
Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku, potwierdzenie Dyrektora

Zaświadczenia


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

Cały okres stażu

Opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzono do realizacji........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.