X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
MGR JOANNA CICHECKA

Warszawa 1 września 2011r.
Placówka oświatowa: Przedszkole Nr 133
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014)
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Błońska– nauczyciel mianowany
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Hanna Kolczyńska


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI

TERMINY
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. - Analiza dokumentacji:
- Ustawa o systemie oświaty;
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 51, poz. 458 ze zmianami);
- Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
- Konwencja o prawach Dziecka;

- Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego;

- Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne, ewaluacja wewnętrzna).

okres stażu
okres stażu
okres stażu

akty prawne, notatki, stosowanie prawa w praktyce
notatki, stosowanie poznanych przepisów w praktyce
dokumentacja przedszkolna

2) Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola - Analiza dokumentacji Przedszkola:
- Statut,
- Plan Rozwoju Przedszkola,
- Regulaminy placówki;

- Śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach w sprawie ramowych Statutów Przedszkola.

na bieżąco

notatki

3) Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego.
- Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej;

- Współtworzenie planu rozwoju przedszkola;
okres stażu

okres stażu listy obecności, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

czynny udział w tworzeniu planu rozwoju przedszkola,


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1) Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki;

- Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy.

okres stażu

zaświadczenia, notatki własne, zgromadzone materiały, zestawy zabaw, ćwiczeń

2) Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi. - Opracowanie zasad zachowania się w sali i poza nią;
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie;
- Objęcie szczególną pomocą dzieci słabych;
- Promowanie dzieci zdolnych poprzez udział w konkursach, imprezach;
- Stosowanie zabaw interakcyjnych w celach polepszenia komunikacji w grupie.

okres stażu

tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy.

3) Dzielenie się wiedzą z rodzicami uczniów oraz z innymi nauczycielami. - Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych grup oraz dla rodziców.

okres stażu
scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, karta obserwacji zajęć


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1) Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli; Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.;

wrzesień 2011

poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego;

2) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Sporządzenie kontraktu, ustalenie zasad współpracy;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna;
- Analiza i ocena własnych działań.
wrzesień 2011
wrzesień 2011
2 razy w roku
2 razy w roku
na bieżąco
kontrakt

Plan Rozwoju Zawodowego
karty obserwacji zajęć, konspekty zajęć, karty pracy, karta samooceny, karta ewaluacyjna.

3) Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. - Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach doskonalących umiejętności;

- Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej;

- Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach.
okres stażu
okres stażu
na bieżąco

zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały
lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej
notatki

4) Rozwijanie zainteresowań dzieci - Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach dotyczących edukacji zdrowotnej, plastycznej i innych
okres stażu
zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy lub zapisy z protokołów

5) Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli;
- Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności;
- Tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych.

okres stażu

zbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne

6) Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Zdrowo jemy- zdrowo rośniemy”. - Przygotowanie regulaminu konkursu;

- Opracowanie ogłoszenia na rodziców;

- Zaprojektowanie dyplomów.

kwiecień 2013

regulamin konkursu, wzory dyplomów, ogłoszenie

7) Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - Kompletowanie, uporządkowanie zgromadzonych materiałów i dokumentów;

- Autorefleksja- określenie słabych i mocnych stron swojej pracy;

- Podsumowanie pracy w pisemnym sprawozdaniu.

okres stażu

pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, teczka awansu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1) Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.

- Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach;
- Poznanie środowiska w jakim żyją, mieszkają dzieci;
- Praca z dziećmi na temat diagnozowania ich potrzeb, możliwości, oczekiwań;
- Integrowanie grupy;
- Opracowanie kontraktu grupowego;
- Praca indywidualna z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie zdolnymi.

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

karty obserwacji dzieci, kontrakt, scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne

2) Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.
- Prowadzenie i organizowanie zajęć z elementami pedagogiki zabawy, metody Orffa, Weroniki Sherborne, bajki terapeutyczne, muzyka relaksacyjna

okres stażu

scenariusze zajęć, prace dzieci

3) Konsultacje ze specjalistami - Współpraca z nauczycielami, psychologiem w kwalifikowaniu dzieci do odpowiednich zajęć.
na bieżąco, w miarę pojawiających się problemów notatki w zeszytach obserwacji dzieci

4) Organizacja współpracy z rodzicami. - Udział w imprezach przedszkolnych, informowanie rodziców o postępach dzieci w procesie wychowawczo- dydaktycznym;
- Nawiązanie bliskiego kontaktu z rodzicami;
- Dzielenie się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem – pedagogizacja rodziców;
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców;
- Angażowanie rodziców w sprawy przedszkola, oddziału przedszkolnego, zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, pozyskiwanie środków finansowych), włączenie rodziców w organizację imprez przedszkolnych i grupowych;
- Indywidualne rozmowy z rodzicami.

okres stażu
protokoły z zebrań, scenariusze spotkań, plan współpracy z rodzicami, zdjęcia

5) Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola - Nawiązanie współpracy z Policją i Strażą Miejską;

- Nawiązanie współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży i Domem Kultury;

okres stażu

zapisy w dzienniku zajęć, wpisy w zeszycie wyjść

6) Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
- Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

- Prowadzenie i organizowanie zajęć mających na celu profilaktykę w zakresie higieny, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa dzieci np. „Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy”

okres stażu

wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze, potwierdzenie dyrektora

7) Współorganizowanie i udział w konkursach ,imprezach uroczystościach organizowanych przez przedszkolach oraz inne instytucje.
- Przygotowanie dzieci do konkursów, odbywających się na szczeblu przedszkolnym bądź gminnym.
okres stażu
scenariusze imprez, ew. dyplomy


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1) Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnych - Opracowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych;

- Przygotowanie konspektów zajęć, programów, planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych itp.
- Pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych nauczycielowi;

- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera;

- Korzystanie z publikacji internetowych innych nauczycieli;

- Publikowanie swoich prac, scenariuszy, referatów na stronach www.

- Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie internetu, programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

na bieżąco
okres stażu
okres stażu
na bieżąco
na bieżąco
okres stażu
okres stażu

przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową, scenariusze, ankiety.
konspekty zajęć, scenariusze itd.,
wykaz najczęściej wykorzystywanych portali internetowych
dokumentacja, pomoce
wykaz najczęściej wykorzystywanych portali internetowych
wykaz adresów portali edukacyjnych
notatki

2) Współtworzenie strony internetowej przedszkola - Aktualizowanie informacji na stronie WWW przedszkola dotyczących aktualności z życia grupy, zamierzeń wychowawczo- dydaktycznych

na bieżąco
strona internetowa przedszkola, zdjęcia* Plan rozwoju zawodowego zastał stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku.

Zatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.