X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17826
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Imię i nazwisko: mgr Monika Równa
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 23 Gdańsk- Nowy Port
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bernadeta Skwierawska - nauczyciel mianowany
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Katarzyna Sopek


L.p. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS 14.11.2007r. Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, WDN i innych wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
- Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny.
- Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej
poprzez zapoznanie się z pozycjami książkowymi,
ukazującymi się na rynku wydawniczym.

4. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
- Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu.
- Udział w konkursach plastycznych.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali.
-Publikowanie własnych materiałów (plan rozwoju
zawodowego, wybrane scenariusze zajęć) na stronach
internetowych.

5. Uczestnictwo w zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, kursach.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Pisanie planów dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych.
- Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
Wrzesień 2012 rok


Systematycznie
Wrzesień 2012 rok

Według harmonogramu

Według harmonogramu hospitacji

Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Kontrakt
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Własne notatki

Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja

Własne notatki

Własne notatki
Scenariusze zajęć
Scenariusze imprez

Zaświadczenia
Zbiór pomocy dydaktycznych
Publikacje

Zaświadczenia

Potwierdzenie dyrektora

Wpisy w dzienniku zajęć

Prowadzenie kart obserwacji


2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.

- Informacje dla rodziców o zamierzeniach wychowawczo- dydaktycznych na tablicy ogłoszeń.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Zbieranie informacji dotyczących wychowanków.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola – współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Biblioteką, itp.

4. Prowadzenie działalności związanej z promocją przedszkola – publikacja artykułów w lokalnych czasopismach, na stronie internetowej przedszkola, Współorganizowanie wycieczek dla dzieci, wyjścia do parku i lasu, do kina itp.

5. Nawiązanie współpracy z harcerzami działającymi przy Szkole Podstawowej nr 55 w Nowym Porcie – spotkania, rajdy zręcznościowe.

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, logopedą, stomatologiem.
-Koordynator zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci w przedszkolu.

7. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym- realizacja V edycji programu pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
- Współorganizowanie konkursu plastycznego.

8.Współorganizowanie akcji na rzecz przedszkola.
-Zbiórka żywności dla zwierząt SCHRONISKO w Kokoszkach
- Zbiórka surowców wtórnych.
- Kiermasze okolicznościowe.

Systematycznie
Systematycznie
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Notatki, lista obecności
Notatki, zeszyt rozmów indywidualnych
Tablica informacyjna

Scenariusze zajęć, zdjęcia

Potwierdzenia

Zeszyt spotkań i rozmów indywidualnych

Potwierdzenia

Potwierdzenia,
publikacje

Wpisy do ewidencji wyjść, karty wycieczek

Zdjęcia, dyplomy, sprawozdania

Opracowanie regulaminu, zdjęcia

Potwierdzenia,
wpisy w dzienniku zajęć

Potwierdzenia


3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7. ust 2. pkt 3.)
1. Wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera.

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, planów miesięcznych, sprawozdań korzystając z komputera.

3. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych.

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej.

5. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej przedszkola.

Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

Systematycznie
Przygotowane materiały

Opracowane materiały

Przygotowane materiały

Notatki

Strona WWW


4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Zastosowanie wiedzy w pracy wychowawczo- dydaktycznej.
- Konsultacje z psychologiem.
- Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań RP, spotkań WDN.

4. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką dzieci potrzebujących pomocy

Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

Systematycznie
Własne notatki

Własne notatki

Wpisy w dzienniku zajęć, własne notatki

Potwierdzenia


5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.
- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
W okresie stażu

W okresie stażu

Systematycznie
Własne notatki

Dokumentacja, własne notatki

Umiejętność korzystania z prawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.