X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17802
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ma podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Bazan
Data rozpoczęcia stażu: 03/09/2012
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu; 31/05/2015
Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum nr 11 w Bytomiu


1. WSTĘP

Jako nauczyciel języka angielskiego, posiadający 14-letni staż pracy i stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z procedurą awansu zawodowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, mającego trwać dwa lata i dziewięć miesięcy. Przedmiotowy wniosek i wszczęcie postępowania w związku z moim stażem ma miejsce w Gimnazjum nr 3 w Bytomiu, która w dniu 1 września 2012 roku pozostaje moim jedynym miejscem zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka angielskiego. W związku z tym, mój plan rozwoju zawodowego przewiduje realizację zadań zgodnych z potrzebami tej właśnie placówki.
Niniejszy plan rozwoju zawodowego oparty jest na moich kompetencjach merytorycznych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Uwzględniam w nim zadania, jakie wynikają z działalności szkoły, planu jej rozwoju, a także konieczności podnoszenia jakości jej pracy. Nie bez znaczenia pozostają tu również moje przedsięwzięcia związane z ciągłym podnoszeniem moich kwalifikacji zawodowych i poszerzenie kompetencji w pracy z młodzieżą w wieku odpowiadającym specyfice mojego dotychczasowego zatrudnienia.

2. GŁÓWNE CELE PODEJMOWANEGO STAŻU:

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
3. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i będzie korygowany zgodnie z zaistniałymi potrzebami.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. notatki
sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego na bieżąco przez cały okres stażu
plan rozwoju
2. 1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły. 1. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego z języka angielskiego.
2. Przygotowanie i omówienie na spotkaniu zespołu analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz próbnego egzaminu z języka angielskiego dla klasII
zapisy w protokołach
sprawozdanie wg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej i spotkań zespołu językowego
3. 2. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły 1. Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej
2. Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli i inne instytucje ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących egzaminu gimnazjalnego.
3. Udział w wyjezdzie studyjnym
Świadectwa ukończenia, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
zaświadczenia
notatki
zaświadczenie
potwierdzenie uczestnictwa. Wg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej,
Cały staż
W okresie stażu, w miarę możliwości.
4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu a także gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz dbałość o pracownię.
1. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
2. Lekcje koleżeńskie.
3. Studiowanie literatury fachowej.
4. Przygotowanie projektu edukacyjnego w klasie II
5. Opracowanie i gromadzenie zestawu pomocy dydaktycznych. Konspekty lekcji
Harmonogram spotkań
plan projektu,
spis pomocy cały staż
rok szkolny 2012/2013
5. Dokonywanie analizy własnej pracy 1. Obserwacje prowadzonych przez mnie zajęć przez Dyrektora Szkoły.
2. Analiza własnych osiągnięć, autorefleksja i wprowadzanie własnych korekt. Arkusze poobserwacyje
Arkusz analizy pracy własnej Zgodnie z kalendarzem obserwacji na dany rok
Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej. 1. Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego a także wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz pracą szkoły.
2. Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
4. Wykorzystanie na lekcji urządzeń multimedialnych.
5. Opracowanie scenariuszy lekcji wykorzystujących programy multimedialne i Internet
dokumentacja
stażu
zestawy ćwiczeń
sprawdziany
prezentacje multimedialne
materiały do gazetek
scenariusze lekcji
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
przez cały okres stażu
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. 1. Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne itp.
2. Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
3. Aktualizownie własnej strony internetowej www.english4u.bee.pl
notatki
notatki
wydruki komputerowe
adres strony internetowej na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. 1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych 1. Opracowanie scenariuszy, konspektów i przeprowadzenie zajęć. Analiza przebiegu zajęć. Omówienie zajęć. scenariusze lekcji
Według harmonogramu
2. Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej. 1. Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
2. Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń. poświadczenia innych nauczycieli na bieżąco
3. Przygotowanie szkolenia w ramach WDN 1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Potwiedzenie Dyrektora Szkoły Podczas odbywania stażu
4. 3. Publikacje własne 1. Opracowanie materiałów do publikacji.
2. Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego.
potwierdzenia Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. 1. Opracowanie, realizacja i ewaluacja programu kółka z języka angielskiego. Program, sprawozadnie Okres stażu
2. Praca z uczniem zdolnym 1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem zdolnym. opracowany program Okres stażu
3. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjum. Potwierdzenie pedagoga,
psychologa Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Przygotowanie uczniów do konkursów 1. Indywidualna praca z uczniami.
2. Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli. Wyróżnienia , dyplomy, podziękowania
Cały staż
2. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów. 1. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu „Wszystko o Guns’n’Roses”
2. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu poezji anglojęzycznej
3. Opracowanie i przeprowadzenie Dni Języka Angielskiego
4. Opracowanie i przeprowadzenie Dni Języków Obcych. Regulaminy konkursów, sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły Listopad 2012
styczeń 2013
Listopad 2012
Rok szkolny 2013/2014
3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów 1. Nieodpłatne prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności w nauce języka obcego w ramach kółka z języka angielskiego. sprawozdanie z kółka
Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. 1. Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii. Scenariusz imprez Wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 1. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym, higienistką oraz psychologiem szkolnym w celu nabycia oraz uzupełnienia wiedzy o wychowankach i sposobach pomocy w sytuacjach doraźnych. potwierdzenia cały okres stażu

3. Praca z działającym na terenie szkoły Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 1. Zorganizowanie zbiórki słodyczy na rzecz Domu Dziecka w Piekarach Śl. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”
2. Zbiórka artykułów szkolnych dla Domu Dziecka w Piekarach śl. „Zeszyt dla Ucznia”
3. Współpraca TPD ze szkolnym kołem PCK
- Gorączka Złota – zbiórka grosików na zorganizowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych bytomskiego PCK
- Zbiórka odzieży dla podopiecznych bytomskiego PC.
zaświadczenia Cały staż
4. Stała współpraca z parafią św. Michała w Suchej Górze. 1. Prowadzenie douczania dla uczniów pobliskich szkół podstawowych i gimnazjów mających problemy w przyswajaniu wiedzy z języka angielskiego. zaświadczenie Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych. 1. Rozpoznanie problemów ucznia
- Identyfikacja problemu
- Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny
- Określenie znaczenia problemu
- Propozycja rozwiązania
- Wdrażanie oddziaływań
- Efekty oddziaływań Notatki, karty obserwacji Cały staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.