X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1776
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ZA OKRES STAŻU OD 1.09.2007 DO 31.05.2008

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż:
Okres odbywania stażu: 1.09.2007 – 31.05.2008
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
......................
(w okresie 1.09.2007 – 15.04.2008)
......................
(w okresie 16.04.2008 – 31.05.2008)


Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2007 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Studziankach, na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z przygotowaniem do nauczania wyżej wymienionych przedmiotów.
W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 19 września 2007 roku, poprzez:

I. Realizację zadań związanych z organizacją stażu.

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
b) Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
3. W terminie do 19 września 2007 roku opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, dokumentacji z obserwacji lekcji, itp.

II. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,
Nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100);
d) Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Studziankach:
o Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki;
o Wewnątrzszkolny System Oceniania.
e) Regulamin pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Studziankach;
f) Szkolny zestaw programów nauczania;
g) Szkolny zestaw podręczników;
h) Szkolny plan nauczania;
i) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008;
2. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych;
b) Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
c) Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
d) Arkuszy ocen,
3. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
4. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

III. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Na podstawie analizy wybranych programów nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam własne plany wynikowe nauczanych przeze mnie przedmiotów:
a) Plany wynikowe nauczania matematyki w klasie czwartej, piątej i szóstej;
b) Plany wynikowe nauczania informatyki dla klasy czwartej, piątej i szóstej;
2. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania matematyki i informatyki w oparciu o minimum programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
3. Kryteria oceniania uczniów ujęłam w opracowanych przez siebie planach wynikowych nauczanych przedmiotów; z oczekiwanymi umiejętnościami zapoznałam zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
4. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam sprawdziany oraz karty pracy ucznia.
5. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy piątej
i szóstej; na zajęciach tych realizowałam opracowane przez siebie:
a) Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klasy piątej;
b) Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klasy szóstej.
6. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
a) Koło informatyczne dla uczniów klasy trzeciej w oparciu o opracowany przez siebie program koła informatycznego dla uczniów klasy trzeciej;
b) Koło matematyczne dla chętnych uczniów klasy szóstej w oparciu
o opracowany przez siebie program koła matematycznego przygotowującego uczniów klasy szóstej do sprawdzianu po szkole podstawowej.

IV. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Jako obserwator uczestniczyłam w dziewięciu lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Po każdych zajęciach omawiałam je
z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji.
2. Przeprowadziłam dziewięć zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.

V. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
a) Udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczycielom pracującym
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Studziankach;
b) Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
c) Zamieszczenie niniejszego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie;
d) Zamieszczenie wybranych konspektów lekcji w Internecie:
e) Przeprowadzenie szkoleniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej na temat „Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym”.
2. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera (załączam płytę z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu). Przeprowadzałam z uczniami lekcje matematyki z wykorzystaniem komputera, bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
3. Brałam udział we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:
a) Kurs: „Opiekun zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni komputerowej” zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania I Doskonalenia Kadr „KURSOR” w Lublinie;
b) Kurs: „kierownik wycieczek szkolnych” zorganizowany przez Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie;
c) Spotkania dla nauczycieli organizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
d) Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat „Stosowanie metod aktywizujących”.
4. Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.

VI. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Jako wychowawca klasy piątej na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły opracowałam plan pracy wychowawczej i profilaktycznej na rok szkolny 2007/2008 dla klasy V.
2. Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu akademii, imprez i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) Współorganizowałam akademię z okazji Dnia Nauczyciela przeprowadzoną w dniu 15.10.2007 roku oraz imprezę z okazji pierwszego dnia wiosny przeprowadzoną w dniu 3.04.2008 roku;
b) Byłam członkiem komisji w konkursie na najładniejszą salę lekcyjną
w szkole organizowanego przez Samorząd Uczniowski;
c) Byłam opiekunem dzieci na wyjeździe do CKiP w Kraśniku oraz na lodowisko do Lublina oraz podczas wyjścia na cmentarz;
d) Byłam opiekunem uczniów na dyskotekach organizowanych przez Samorząd Uczniowski;
e) Brałam udział w przeprowadzaniu akcjach „Góra Grosza” oraz „Sprzątanie Świata” organizowanych przez Samorząd Uczniowski;
f) Byłam członkiem komisji sprawdzianu organizowanego przez OKE
w Krakowie oraz komisji do przeprowadzenia I etapu kuratoryjnego konkursu matematycznego oraz polonistycznego;
g) Prowadziłam konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły przyznawany za najwyższą średnią ocen cząstkowych oraz Szkolny Konkurs Matematyczny.
3. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów.
4. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez na przykład: nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami, czy też rozmowy z samymi uczniami.
5. Cztery razy w ciągu roku szkolnego 2007/2008 przeprowadziłam ogólne zebrania z rodzicami uczniów klasy piątej, informowałam ich również o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach przekazując pisemną informację na ten temat. Przeprowadzałam także indywidualne rozmowy z rodzicami niektórych uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.