X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1720
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt 1)

1. Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). Uczestniczyłam również w spotkaniu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole oraz dyżurami. W celu zapoznania się zasadami współpracy dyrektora z pracownikami w okresie odbywania stażu brałam udział również w Radach Pedagogicznych:
28.08.07 – Organizacja Roku Szkolnego 2007/2008
14.09.07 – Zapoznanie RP z planowanym nadzorem pedagogicznym
25.09.07 – Zatwierdzenie dokumentacji prawa wewnątrzszkolnego
18.12.07 – Rada Pedagogiczna
21.01.08 – Śródroczna Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
19, 20.02.08 –Analityczna Rada Pedagogiczna
29.04.08 – „60-lecie Szkoły” oraz projekt organizacyjny na rok szkolny 2008/2009
Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu. Odbywało się to poprzez prace w zespołach nauczycieli w szkole (zespół humanistów) oraz aktywny udział w grupach dyskusyjnych (np. www.profesor.pl).
3. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie.

4. Plan Rozwoju Zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na uczniów. Następnie przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

5. Zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Szkolnym Programem Profilaktyki. Dzięki lekturze wyżej wymienionych dokumentów poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.

6. Jednym z założeń Planu Rozwoju Zawodowego był udział w pracach grupy dokonującej ewaluacji Programu Rozwoju Szkoły. Celem głównym Programu jest wdrażanie działań zapewniających jakościowy rozwój szkoły, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, kształtowanie potencjału kadrowego, wzbogacanie warunków lokalowych i dydaktycznych szkoły, tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego, kształtowanie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju ucznia.

7. W cały okresie odbywania stażu prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, dzienniki zajęć lekcyjnych.

8. W celu zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi ukończyłam szkolenie bhp, które odbyło się 25, 26 września 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance.

9. Przez cały okres trwania stażu systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego, tj. scenariusze lekcji, zaświadczenia.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt 2)

1. Efektem mojej pracy na początku stażu jest Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego. Jednym z pierwszych zadań było także dostosowanie programu nauczania do warunków szkoły i możliwości uczniów. Z zasadami wspomnianego wyżej przedmiotowego systemu oceniania zostali zapoznani moi uczniowie, szczególną wagę przykładam też do motywowania każdej oceny. Opracowałam również rozkład materiału z języka angielskiego z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych.

2. Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Byłam uczestnikiem następujących szkoleniowych radach pedagogicznych:
16.10.07 – Metoda Projektów – sposób na kształcenie umiejętności ucznia zdolnego
20.11.07 – Rada Szkoleniowa z zakresu udzielania pierwszej pomocy, emisja głosu oraz przepisy prawa oświatowego
11.03.08 – Technologia Edukacyjna i Multimedialna w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Bezpieczeństwo w sieci.

Uczestniczyłam również w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego, zorganizowanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN i Wydawnictwo Richmond Publishing w dniu 26 lutego 2008 r. w Pile.

W roku 2007/2008 kontynuowałam studia magisterskie II stopnia na Wydziale Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Ponadto w okresie od 13 października 2005 roku do 31 marca 2008 roku byłam uczestnikiem projektu „Kampania Przeciw Ubóstwu – Najwyższy Szczebel Dobroczynności” w charakterze realizatora programu edukacyjnego „Nauka Języków – angielski na co dzień” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Zawodową „Kadry dla Europy” w Poznaniu.

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.

3. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet, programy i słowniki multimedialne. Komputer służy mi do pisania sprawdzianów, konspektów, testów, opracowywania dokumentacji szkolnej, a także przygotowywania dokumentacji mojej teczki dołączonej do wniosku. Biorę też udział w "życiu" portali edukacyjnych, przesyłając drogą internetową swoje prace, a także biorąc udział w forum dyskusyjnym z nauczycielami z różnych miejsc Polski. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego sprawozdania cząstkowego z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych: •www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl

4. W okresie odbywania stażu tworzyłam własny warsztat pracy, tj. przygotowywałam pomoce dydaktyczne (karty obrazkowe) oraz gazetkę tematyczną w klasie nr 33 (Nasze Prace: Family, Directions, Food and Drink). Ponadto w sierpniu pomogłam mgr Romualdzie Majewskiej przygotować wystrój klasy nr 30, a we wrześniu wspólnie przygotowałyśmy gazetkę szkolną na I piętrze.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. W celu gromadzenia informacji o środowisku uczniów byłam w stałym kontakcie z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolny. Oprócz rutynowych spotkań na wywiadówkach utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów, zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze, czy dydaktyczne. Rodzice przychodzili na moją prośbę lub z własnej inicjatywy do szkoły.

2. Na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
J. Moon – „Children Learning English”
K. Malmkjær – „Translation and Language Teaching”
E. Chrzanowska-Kluczewska – „Language-games: pro and against”
„Głos Nauczycielski”
„Gazeta Szkolna”
„Wiedza i Życie”

3. Pisząc Plan Rozwoju Zawodowego założyłam sobie, że będę brać udział w takich zadaniach jak: przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych. Realizując te właśnie zadania byłam Szkolnym Opiekunem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX”. Do tego konkursu przygotowywałam swoich podopiecznych zostając bezinteresownie po lekcjach na dodatkowe konsultacje. Efektem tych działań było zajęcie przez trzech uczniów bardzo dobrych i dobrych wyników w konkursie. (załącznik) Ponadto wzięłam czynny udział w przygotowaniach do XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (08.01.08 – wycinanie serduszek, 11.01.08 – wydawanie identyfikatorów).
Praca stażysty nauczyła mnie współpracy zarówno z gronem pedagogicznym jak i uczniami. Uwidacznia się to najbardziej podczas organizowanych wspólnie akademii, przedstawień i tego typu imprez. Z doświadczenia wiem, że w pojedynkę nic nie można zrobić i uczę też tego swoich wychowanków. W tym celu wzięłam udział w przedstawieniu z okazji „60-lecia szkoły”, a także pomogłam zorganizować „Dzień Kobiet” (Załącznik)

4. W roku szkolnym 2007/2008 pełniłam opiekę nad uczniami w czasie takich imprez i zabaw jak: „Sprzątanie Świata”, dyskoteka z okazji Dnia Chłopca, przedstawienie pt. „Kopciuszek”.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Na początku roku szkolnego wraz z opiekunem stażu ustaliliśmy terminy i tematykę zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. (załącznik – harmonogram zajęć)

2. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

3. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku dwie godziny przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

4. Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie od wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy zawodowej. Chciałabym w jej trakcie nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, aktywnie współpracować z podopiecznymi, stosować nowoczesne metody nauczania, jak nauczanie z zastosowaniem projektów oraz portfolio językowego.
………………………………………. …………………………………..
(podpis opiekuna stażu) (podpis nauczyciela stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.