X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1864
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

OKRES STAŻU OD 1.09.2007 DO 1.06.2008

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Serafin
Okres odbywania stażu: 1.09.2007 – 1.06.2008
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ………………………….

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2007 roku w Zespole Szkół im. Fabiana Dury w Chmielowie, na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat z przygotowaniem do nauczania w/w przedmiotu oraz uprawnienia do nauczania klas I-III.
W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 17 września 2007r poprzez:

I. Realizację zadań związanych z organizacją stażu.
1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
b) Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112
z późniejszymi zmianami).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
3. W terminie do 15 września 2007 roku opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Pani Dyrektor.
4. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy lekcji i przeprowadzonych imprez, dokumentacji z obserwacji lekcji, itp.
II. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,
Nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100);
d) Statut Zespołu Szkół im. Fabiana Dury w Chmielowie:
o Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki;
o Wewnątrzszkolny System Oceniania.
e) Regulamin Rady Pedagogicznej;
f) Podstawa programowa z języka obcego – Szkoła Podstawowa;
g) Regulamin Dyżurów Nauczycielskich.
2. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych;
b) Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
c) Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
d) Arkuszy ocen,
3. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w szkole oraz planem dyżurów szkolnych.
4. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Brałam udział w szkoleniu BHP oraz przestrzegałam tych zasad podczas codziennej pracy z uczniami oraz w trakcie dyżurów międzylekcyjnych.
III. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
1. Na podstawie analizy wybranych programów nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam własne plany wynikowe nauczanego przeze mnie przedmiotu:
a) Plany wynikowe nauczania języka angielskiego w klasach I-III;
b) Plany wynikowe nauczania języka angielskiego w klasach IV-V;
c) Plany wynikowe nauczania języka angielskiego w klasie I gimnazjum.
2. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania języka angielskiego w oparciu o minimum programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
3. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych. W pracy bardzo przydatne okazały się m.in.: zasoby Internetu, poznana literatura z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz samodzielnie przygotowywane sprawdziany oraz dodatkowe ćwiczenia dla uczniów.
4. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
a) Koło języka angielskiego dla uczniów klasy piątej w oparciu o opracowany przez siebie program koła językowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo;
b) Koło języka angielskiego dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum w oparciu o opracowany przez siebie program koła językowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo;
IV. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1. Jako obserwator uczestniczyłam w ośmiu lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji;
2. Przeprowadziłam osiem zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub Pani Dyrektor. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały.
V. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
1. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
a) Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
b) Zamieszczenie niniejszego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie;
2. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
3. Brałam udział we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:
a) Seminarium: „Ocenianie kształtujące szansą na efektywne i radosne uczenie się” zorganizowanym przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu – 24. X. 2007r.;
b) WDN: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” Zespół Szkół w Chmielowie 21. XI. 2007r.;
c) Szkolenie Okresowe w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Profilaktyki Przeciwpożarowej – Zespół Szkół w Chmielowie 13-14 .XII.2007r.;
d) Warsztaty Metodyczne z wykorzystaniem Tablicy Interaktywnej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – zorganizowane przez wydawnictwo Express Publishing w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu – 15. II. 2008r.;
e) Konferencja Metodyczna w Rzeszowie zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan – 29. II. 2008r.:
? Seminarium „Miracle, anyone?” – aktywne patrzenie, zabawa i nauka;
? Warsztaty „Shall we get wordy…?” – metody aktywnego nauczania słownictwa dla klas 4-6 szkoły podstawowej;
? Sesja „Skill them up!” – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego: metody rozwijania umiejętności słuchania, czytania oraz komunikacji językowej w celu skutecznego przygotowania się do egzaminu.
4. Uczestnictwo w kursach e-learningowych w ramach projektu `Przyjazna Szkoła`:
? „Test do kursu wiedzy o filmie” – 16. IV. 2008r.
? „Public Relations w projekcie TEST” – 16. IV. 2008r.
? “Podręcznik tworzenia projektów w oświacie” – 30. IV. 2008r.
5. Konferencja „Wychowanie przez wolontariat” zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach - 18-19. IV. 2008r.
VI. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów i nauczycieli.
1. Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu różnorodnych imprez, akcji charytatywnych i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) Uczestniczyłam w uroczystościach z okazji Święta Szkoły – 16. X. 2007r.
b) Byłam członkiem komisji w I etapie konkursu języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej – 18. X. 2007r.;
c) Przyczyniłam się do dekoracji tablicy PCK;
d) Zorganizowałam akcję wykonania kartek świątecznych – 18. XII. 2007r.
e) Uczestniczyłam w występie Jasełkowym oraz w spotkaniu wigilijnym Grona Pedagogicznego – 21. XII. 2007r.
f) Aktywnie uczestniczyłam w zajęciach zaplanowanych na czas ferii zimowych:
? Projekcja filmów dla dzieci oraz wykonanie plakatu o tematyce „Najlepszy bohater bajek” – 14. I. 2008r.
? Udział w zabawie choinkowej oraz sprawowanie opieki nad uczniami klasy III SP- pomoc w organizacji konkursów i zabaw dla dzieci – 15. I. 2008r.
? Wyjazd do Stalowej Woli – zwiedzanie wystawy COP oraz wyjazd do kina na film „Złoty Kompas” – 16. I. 2008r.
? Zorganizowanie konkursu plastycznego „Wielka Brytania w oczach dzieci” – 17. I. 2008r.
g) Przeprowadzenie akcji sprzedaży świec wielkanocnych Fundacji „Serce – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom” – 3-14. III. 2008r.;
h) Byłam opiekunem uczniów podczas wyjazdów na pływalnię krytą do Tarnobrzega – miesiąc IV;
i) Uczestniczyłam w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu klasy III gimnazjum (część matematyczno-przyrodnicza) – 23. IV. 2008r.;
j) Prowadziłam konkurs piosenki angielskiej dla klas IV-VI SP – nawiązałam współpracę w wydawnictwem szkolnym PWN, które zafundowało nagrody dla uczestników konkursu – I etap: 5.V.2008r., II etap i ogłoszenie wyników: 9. V. 2008r.
k) Przeprowadzenie akcji zbierania pluszaków dla dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz przekazanie zebranych maskotek do redakcji gazety Echo Dnia – 19-21. V. 2008r.
2. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów.
3. Starałam się systematycznie poznawać sytuację uczniów poprzez np.: rozmowy z uczniami lub nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami,

Chmielów 01.06.2008r.


….................................................
(podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.