X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17393
Przesłano:

Plan rozowju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Urszula Lenart
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego
w Odrowążu

-1-
§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej na skutek działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Przypomnienie zasad związanych z procedurą awansu zawodowego
*analiza przepisów prawa oświatowego , regulującego tryb i zasady awansu zawodowego ( Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 z późn. zm.; Rozporządzenie MENiS z dn. 1.12.2004) ,
*sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
VII / IX 2011
*adresy stron internetowych
*wniosek o rozpoczęcie stażu
2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego
*rozmowa z Dyrektorem,
*analiza potrzeb szkoły
*opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
IX 2011
*Plan Rozwoju Zawodowego zatwierdzony do wykonania
3.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły
*Analiza dokumentacji szkolnej:
-Statutu Szkoły,
-Regulaminów,
- Programu Profilaktyki i Wychowawczego Szkoły

IX 2011
*uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju placówki
4.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji pracy szkoły
*promocja szkoły w środowisku lokalnym,
*podejmowanie zadań dodatkowych ( z własnej inicjatywy i przydzielonych przez Dyrektora)
*organizowanie konkursów na terenie placówki

Cały okres stażu
*potwierdzenie Dyrektora
5.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo –dydaktyczno-opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

*udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki,

*systematyczne, samodzielne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczna oraz ciekawymi artykułami w czasopismach pedagogicznych, wyszukiwanie nowości wydawniczych,
(korzystanie z zasobów Biblioteki Szkolnej, Biblioteki Pedagogicznej )
Okres stażu
na bieżąco
*dziennik lektur

6.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Ekoludek moim przyjacielem”

*opracowanie i określenie celów,
*przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej w celu jego zaopiniowania,
*wdrożenie programu autorskiego do realizacji,
*konsekwentne realizowanie założonych celów,
*ewaluacja skuteczności prowadzonych działań zadań,

Cały okres stażu


*program własny
*opinia
*ewaluacja
7.Obserwacja i analiza możliwości dzieci
*opracowanie sposobu badania dojrzałości szkolnej i arkusza obserwacji dzieci
Cały okres stażu
*test badania dojrzałości szkolnej
*arkusz obserwacji dziecka
8.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
*podsumowanie pracy w okresie stażu,
*zestawienie sukcesów i ewentualnych porażek,
*przewidywane perspektywy dalszego rozwoju i doskonalenia własnej osobowości,
1.05.2014
*sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

-4-
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji pracy wychowawczo-dydaktycznej
*wyszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów , scenariuszy zajęć i uroczystości,


Cały okres stażu
*adresy stron internetowych
2.Opracowywanie wszelkiej dokumentacji przy pomocy komputera
*opracowywanie zaproszeń, scenariuszy, dyplomów , itp.,
*prowadzenie wymaganej w pracy dokumentacji( scenariusze uroczystości, notatki ze spotkań, opracowywanie zakresu umiejętności, Harmonogramu Wycieczek)
*wykonywanie pomocy dydaktycznych,
*wykorzystywanie gotowych pomocy z Internetu(rebusy, krzyżówki, obrazki)
Cały okres stażu
*przykłady pomocy dydaktycznych
*dyskietki
3.Wykorzystanie wszelkich środków audiowizualnych
*dokumentowanie uroczystości i dnia codziennego na zdjęciach
*ciekawe programy edukacyjne i multimedialne,
Cały okres stażu
*Płyty CD,

4.Prowadzenie kroniki szkolnej
*Udokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły
* Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły
*Podtrzymywanie tradycji szkolnej
*Zachęcanie dzieci do czynnego udziału w życiu szkoły

Cały okres stażu
*potwierdzenie Dyrektora
5.Przygotowanie materiałów do zamieszczania na pedagogicznych stronach internetowych

*scenariusze,
*plan rozwoju,
*program autorski,
Cały okres stażu
*zaświadczenia,
*zamieszczane materiały
6.Korzystanie z własnego komputera , drukarki i Internetu

Cały okres stażu

-6-

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
*rozmowa z Dyrektorem,
*przygotowywanie materiałów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
Cały okres stażu
*referaty,
materiały,
*protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielkami
Prowadzenie rady szkoleniowej na temat: Jaki wpływ na rozwój dziecka ma głośne czytanie

*potwierdzenie Dyrektora
3.Przekazywanie wiedzy nauczycielom z innych placówek
*publikacje na portalach edukacyjnych,
Cały okres stażu
*adresy stron internetowych,


-7-
§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ekologicznego
*opracowanie i określenie celów,
*przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej celem jego zaopiniowania,
*konsekwentne realizowanie założonych celów,
*ewaluacja skuteczności realizowanych treści,
Cały okres stażu
*program własny,
*ocena i opis uzyskanych efektów,
2.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu o bezpieczeństwie
*opracowanie i określenie celów ,
*przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej w celu jego zaopiniowania,
*konsekwentne realizowanie założonych celów,
*ewaluacja skuteczności realizowanych treści,
Cały okres stażu
*program własny,
*ocena i opis uzyskanych efektów,
3.Udział w akcjach promujących działalność ekologiczną
*udział w konkursach o tematyce ekologicznej,
*udział w akcjach sprzątania świata, zbiórce zużytych baterii,
Cały okres stażu
*potwierdzenia

4.Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem technologii komputerowej
*opracowanie scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych itp.
Okres stażu
*potwierdzenie dyrektora,
*scenariusze imprez i uroczystości
5.Współpraca z Rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
*pedagogizacja Rodziców,
*spotkania i konsultacje z psychologiem , logopedą,
Cały okres stażu
*potwierdzenie instytucji,

6.Estetyzacja pomieszczeń przedszkolnych
*okolicznościowe dekorowanie sali , dbanie o estetyczny wygląd i bezpieczeństwo,
Cały okres stażu
*potwierdzenie Dyrektora,

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Rozwijanie u dzieci zainteresowań najbliższym otoczeniem i przyrodą
*organizacja wycieczek oraz spacerów wg Harmonogramu Wycieczek i spotkań,
*współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Urzędem Gminy, WTZ, Ośrodkiem Zdrowia.
Cały okres stażu
*karty wycieczek,
*potwierdzenia współpracy,
*zdjęcia,
2.Rozwijanie u dzieci zainteresowania dziecięcą literaturą
*rozmowa z Dyrektorem
*współpraca z Biblioteką Szkolną,
*włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”,
*zapraszanie znanych gości do przedszkola,
Cały okres stażu
*zapisy w dzienniku ,
*potwierdzenia ,
*zdjęcia,
3.Zorganizowanie akcji „Książka dla każdego dziecka”
*promocja naszej szkoły podczas akcji,
*zapoznanie Rodziców i dzieci z akcją zbiórki książek dla dzieci z Domu Dziecka w Zakopanem,
XII 2012
*potwierdzenia,
*zdjęcia,


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Publikacje w portalu internetowym
*przygotowywanie oraz przesyłanie publikacji na strony internetowe,
- pomoc w redagowaniu strony internetowej szkoły
Cały okres stażu
*potwierdzenia publikacji,
*publikacje,
2.Udział dzieci w konkursach , (plastycznych, itp. ).
*śledzenie informacji o konkursach i akcjach w Internecie,
*przygotowywanie prac ,
*zgłaszanie i przygotowywanie dzieci do konkursów
Cały okres stażu
*potwierdzenia,
*dyplomy,
*zdjęcia
3.Podejmowanie działań na rzecz placówki


*rozmowa z Dyrektorem i wyjście naprzeciw oczekiwaniom ,
*zorganizowanie zabawy karnawałowej,
* opieka nad sklepikiem szkolnym,
*wydawanie gazetki szkolnej.

Cały okres stażu

*potwierdzenia Dyrektora
*zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Sposoby i formy realizacji

Termin
realizacji

Dowody
realizacji
1. Opracowanie studium przypadku

*charakterystyka, diagnoza problemu, podjęcie adekwatnych działań

Cały okres stażu

*opracowane materiały

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.