X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17336
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż :
mgr Barbara Żabińska
Miejsce pracy i odbywania stażu :
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła
w Gierałtowicach
Zajmowane stanowisko : nauczyciel matematyki
Okres odbywania stażu : 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2013 r.
Główne kierunki rozwoju: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki poprzez indywidualizację nauczania. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych. Doskonalenie relacji interpersonalnych z uczniami podczas imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Realizacja zadań wstępnych i organizacyjnych oraz wynikających z Rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. Dz. U. Nr 214 z dnia 16 listopada 2007r. pozycja nr 1580


Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Poznanie procedury awansu zawodowego, zapoznanie się z aktami prawnymi:
Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS oraz MEN, Wytyczne KO, Zarządzenia Dyrektora Szkoły
--- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli(Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawy, Rozporządzenia) Bieżące przeglądanie stron internetowych MEN i Kuratorium Oświaty. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
--- Analiza dokumentacji placówki: Statut szkoły, Plan rozwoju szkoły, Księga protokołów, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania.

- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
--- Gromadzenie dowodów realizacji, sprawozdań z pracy nauczyciela, scenariuszy, notatek, dokumentacji fotograficznej.

- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
--- Dokonanie autorefleksji i autoanalizy
Wskazanie mocnych i słabych stron mojej pracy zawodowej
Analiza dokonywanych działań i porównywanie z wymogami Rozporządzenia MENiS oraz zarządzeniami Dyrektora szkoły. Ocena realizacji zadań. Napisanie sprawozdania za okres stażu.


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Poszerzanie i doskonalenie kompetencji matematycznych uczniów klas VI i I-III gimnazjum
--- Indywidualizacja procesu nauczania. Praca z uczniem zdolnym poprzez przygotowanie do konkursów przedmiotowych. Aktywizowanie do pracy uczniów wykazujących specyficzne problemy w nauce matematyki. Prowadzenie dodatkowych konsultacji dla uczniów klasy III przed egzaminem gimnazjalnym.

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w pracy z uczniami SP. i gimnazjum
--- Organizowanie szkolnych konkursów wiedzy i umiejętności matematycznych. Przeprowadzanie konkursów „Kangur” na terenie szkoły

-Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z zarządzeń KO i OKE
--- Przygotowywanie i organizowanie próbnych egzaminów gimnazjalnych. Praca w komisji egzaminu gimnazjalnego
części humanistycznej

-Realizacja zadań wynikających z obowiązków nauczyciela jako członka Rady Pedagogicznej - wykazanie kompetencji zawodowych --- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej ewaluacji pracy nauczycieli placówki.
Opracowywanie podziału godzin dla SP i gimnazjum

- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno – przyrodniczego
--- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego. Pełnienie funkcji lidera zespołu.
Organizowanie spotkań i kierowanie działaniami innych nauczycieli.

- Poszerzanie kompetencji pedagogicznych
--- Zastosowanie w praktyce wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas dodatkowych form doskonalenia zawodowego

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Organizacja warsztatu pracy nauczyciela matematyki oraz wychowawcy klasy przy użyciu technik komputerowych
--- Opracowywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, ankiet ,uroczystości , regulaminów ,konkursów , dyplomów, informacji dla rodziców i uczniów.

- Wykorzystanie kalkulatora graficznego na lekcjach matematyki oraz programu Excel
--- Prowadzenie zajęć z zastosowaniem kalkulatora – opracowywanie prezentacji

- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji
--- Korzystanie z matematycznych stron internetowych, kuratoryjnych i oświatowych.
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami w szkole.

- Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Portfolio nauczyciela
--- Dokumentowanie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego- opracowanie sprawozdania opisu i analizy przedsięwzięć

- Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
--- Zdalne nauczanie młodzieży klas I-III gimnazjum ,wykorzystanie platformy e-learning


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela kontraktowego
--- Prowadzenie dokumentacji , opracowanie projektu oceny pracy, udzielanie porad , pomoc i doradztwo
Obserwacja lekcji prowadzonych przez stażystkę

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
--- Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć

- Upowszechnianie i promocja własnych opracowań i dorobku zawodowego nauczyciela matematyki.
--- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami( udostępnianie opracowanych scenariuszy lekcji matematyki i lekcji wychowawczych w gimnazjum)

- Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń
--- Pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Opracowanie wdrożenie i ewaluacja programu własnego wspierającego do zajęć wyrównawczych
--- Wdrażanie opracowanego programu
Gromadzenie dokumentacji i dowodów realizacji
Przeprowadzenie ewaluacji wprowadzanego programu


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych

Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Poszerzenie zakresu działań szkoły-aktywizowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań i współpracy w grupie
--- Stosowanie nowoczesnych metod organizacji pracy w klasie gimnazjalnej (zapoznanie uczniów z metodą projektu, realizacja zaplanowanych zadań)

- Kształtowanie postaw społecznych poprzez ukierunkowywanie młodzieży na wybór szkoły ponadgimnazjalnej i naukę zawodu --- Zaproszenie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i zorganizowanie spotkań z młodzieżą.
Propagowanie samodzielnego zapoznawania się z ofertami edukacyjnymi szkół. Zorganizowanie wyjazdu na targi edukacyjne.

- Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły
--- Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i przedsięwzięć wynikających z kalendarza imprez szkolnych
Zorganizowanie z uczniami klasy III wyborów do SU

- Rozwijanie zainteresowań turystyczno-rekreacyjnych młodzieży
--- Organizowanie wycieczek i wyjazdów na imprezy kulturalne w środowisku lokalnym

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy szkoły poprzez nawiązanie współpracy z innymi osobami
--- Współpraca z rodzicami uczniów:
-organizowanie zebrań i wywiadówek
-indywidualne rozwiązywanie problemów
edukacyjnych i wychowawczych uczniów
-informacja o wymogach MEN w zakresie
egzaminów gimnazjalnych i projektu
edukacyjnego
-analiza uzyskanych wyników podczas
egzaminów gimnazjalnych


§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Zadania i formy podjęte dla realizacji wymagań
--- Formy i metody działań:

- Współpraca z powiatową Radą Spółdzielczości w Wadowicach --- Prowadzenie SU „Żaczek”.
Aktywizowanie wolontariuszy do pracy w sklepiku.
Prowadzenie dokumentacji finansowo-rachunkowej.
Systematyczne kontrolowanie i inwentaryzacja stanu towaru w sklepiku.

- Wykonywanie zadań we współpracy z Urzędem Gminy Wieprz --- Aktywne uczestnictwo w realizacji projektu unijnego z Kapitału Ludzkiego pt.” Szansa na sukces”

- Wspieranie uczniów wykazujących trudności w nauce i zachowaniu poprzez współpracę z PPP w Andrychowie
--- Redagowanie opinii o uczniach i przekazywanie do PPP/ Konsultowanie interpretacji opinii/
Zaproszenie pani psycholog i zorganizowanie warsztatów dla uczniów klasy III gimnazjum z zakresu preorientacji zawodowej.

- Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym
--- Aktywne uczestnictwo w środowiskowym pikniku organizowanym na terenie ośrodka firmy KOMES.
Wykonywanie zadań we współpracy z GOK w Gierałtowicach.


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W okresie odbywania stażu dokonam rozpoznania i rozwiązania dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.