X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17472
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi
W Sędziszowie Małopolskim

Nauczyciel: mgr Anna Zawiło

Cele:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego
- realizowanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 1 pkt 1

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
dokumentowanie przebiegu stażu
IX 2012
Okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, napisanie planu rozwoju zawodowego;
sprawozdania z przebiegu stażu
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne, lekcje otwarte)
Okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, potwierdzenia udziału
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
Studiowanie literatury z metodyki, psychologii i pedagogiki, wyszukiwanie informacji w Internecie, stosowanie metod aktywizujących, urozmaicanie zajęć
Okres stażu
Spis lektur, notatki
4. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania pomocy dydaktycznych i opracowania dokumentacji szkolnej
Przygotowanie pomocy dydaktycznych (opracowanie testów, sprawdzianów, ćwiczeń, krzyżówek, itp.), dokumentów szkolnych, innych dokumentów związanych z pracą w szkole (np. sprawozdania, protokoły, raporty, scenariusze lekcji, referaty), materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela (np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu)
Okres stażu
Przygotowane pomoce dydaktyczne, sprawozdania, plan rozwoju zawodowego, raporty, protokoły,
5. Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej
Na bieżąco śledzenie stron internetowych dotyczących przepisów prawa oświatowego, korzystanie z serwisów edukacyjnych dotyczących języka angielskiego i krajów anglojęzycznych w celu wzbogacania warsztatu pracy, wyszukiwanie szkoleń, warsztatów i kursów dla nauczycieli, udział w szkoleniach dla nauczycieli
on-line, elektroniczny kontakt z nauczycielami, uczniami, wydawnictwami metodycznymi
Okres stażu
Spis stron www, notatki, certyfikaty
6. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, wyszukiwanie informacji w Internecie, przekazywanie uczniom ciekawych stron internetowych związanych z językiem angielskim i krajami anglojęzycznymi, przygotowanie i pokazy prezentacji multimedialnych, zachęcanie i pomoc uczniom w przygotowaniu własnych prezentacji multimedialnych
Okres stażu
Notatki, spis lekcji, płyty z prezentacjami
7. Przeprowadzenie zajęć otwartych, hospitacji diagnozującej dla zainteresowanych nauczycieli
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji, dyskusja z wyciągnięciem wniosków
Okres stażu
Scenariusze, sprawozdania
8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Przekazywanie materiałów ze szkoleń, kursów, warsztatów zainteresowanym nauczycielom,
wymiana doświadczeń, konsultacje z innymi nauczycielami, aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, przygotowanie referatu i szkolenia w ramach prac zespołu języków obcych
Okres stażu
Opracowane materiały, poświadczenie nauczycieli, sprawozdania
9. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną
Prowadzenie zajęć w obecności studentów, omawianie przeprowadzonych lekcji
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia dyrektora

§ 8 ust. 1 pkt 2
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań
Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołu języków obcych, pracach zespołu dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zespołu ds ewaluacji WSO i opracowania systemu punktowego oceniania zachowania, pracach komisji podczas egzaminu maturalnego, współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami, samorządem uczniowskim
Okres stażu
Protokoły, sprawozdania, potwierdzenia dyrektora
2. Współorganizowanie uroczystości szkolnych
Europejski Dzień Języków (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, przygotowanie dyplomów i nagród), Dzień Otwarty szkoły (przygotowanie wystawy dotyczącej języka angielskiego)
Okres stażu
Sprawozdania, potwierdzenie dyrektora
3. Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego
Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami konkursu „Mistrz ortografii” na etapie szkolnym i powiatowym
Okres stażu
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
4. Rozwijanie bazy dydaktyczno – przedmiotowej
Współdziałanie w organizowaniu pracowni języka angielskiego (prowadzenie gazetki ściennej, doposażenie pracowni w nowe pomoce dydaktyczne: plansze, tablice), wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje wydawnicze
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, notatki, potwierdzenie biblioteki szkolnej
5. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z diagnozowaniem wiedzy i umiejętności uczniów
Poprawa próbnych prac maturalnych w klasach trzecich, badanie wyników nauczania w klasach drugich, przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych
Okres stażu
Raporty, sprawozdania wraz z wnioskami do dalszej pracy
6. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Przeprowadzanie ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, poprawa prac pisemnych
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenie
7. Rozwijanie zainteresowań i motywacji uczniów
Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z innymi nauczycielami konkursu „Mistrz ortografii” na etapie szkolnym i powiatowym, prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, zachęcanie uczniów do zaangażowania się w prace SK Caritas
Okres stażu
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, dziennik zajęć
8. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
Zajęcia dla maturzystów w celu lepszego przygotowania się do matury, zajęcia dla uczniów słabszych w celu nadrobienia zaległości, zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów z języka angielskiego
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
9. Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas
Udział w organizowaniu akcji charytatywnych, zachęcanie uczniów do udziału w akcjach
Okres stażu
Dokumentacja SK Caritas
10. Współpraca z wydawnictwami językowymi
Współpraca z przedstawicielem wydawnictwa, pozyskanie pomocy dydaktycznych dla szkoły i nagród na konkursy, udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo
Okres stażu
Potwierdzenia, certyfikaty

§ 8 ust. 1 pkt 3
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne)
Okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, potwierdzenia udziału
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi
Studiowanie literatury z metodyki, psychologii i pedagogiki, wyszukiwanie informacji w Internecie
Okres stażu
Spis lektur, notatki
3. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
Na bieżąco śledzenie stron internetowych dotyczących przepisów prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
Okres stażu
Spis stron www, kserokopie
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Wczesne reagowanie na niepokojące zachowania ucznia, współpraca z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu, studiowanie literatury fachowej, udział w szkoleniu
Okres stażu
Potwierdzenie pedagoga, wpisy w dzienniku, spis lektur, certyfikat
5. Analiza efektów własnej pracy
Dokonywanie samooceny i analizy efektów własnej pracy oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy
Okres stażu
Autorefleksja, samoocena

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie stażu wynikającej z potrzeb szkoły lub potrzeb rozwoju własnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.