X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17296
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Małgorzata Sojka – Choptiany

Zatrudnienie w wymiarze : 25 godzin

Nazwa placówki: Miejskie przedszkole Nr 4 w Oławie

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Wioletta Chmielewska

Data rozpoczęcia stażu : 01 września 2011 rok

Data zakończenia stażu : 31 maj 2012 rok


Na podstawie art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.


Pani Małgorzata Sojka – Choptiany ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego odbyła staż w okresie od 01 września 2011 r. do 31 maja 2012 r. W tym czasie realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie planie rozwoju zawodowego. Został on sporządzony w korelacji z rocznym planem pracy oraz głównymi kierunkami rozwoju przedszkola. Opiera się na obowiązujących przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Plan rozwoju został zrealizowany sumiennie i rzetelnie udokumentowany. Nauczycielka wykazała się przy tym dużą samodzielnością i pomysłowością, dobierając formę najbardziej korzystną dla danego dokumentu.

Jako opiekun stażu dokonałam analizy dokumentów własnych oraz dorobku Pani Małgorzaty Sojka – Choptiany pod kątem wzrostu jej kompetencji zawodowych oraz rozwoju i sukcesu wychowanków, wpływu pracy nauczyciela na rozwój przedszkola oraz wzbogacenia metod i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli. Uzasadniam to zamieszczonymi niżej spostrzeżeniami.

W początkowej fazie Pani Małgorzata Sojka – Choptiany wykonała zadania związane z organizacją stażu. Pod kierunkiem opiekuna zapoznała się z obowiązującymi procedurami i aktami prawnymi dotyczącymi wymagań w stosunku do nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (co zostało udokumentowane na piśmie).

Pani Małgorzata Sojka – Choptiany zapoznała się z organizacją i zasadami funkcjonowania placówki, w tym:
opanowała sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu,
poznała przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w przedszkolu,
zapoznała się z przepisami Ustawy – Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty oraz przepisami dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego,
poznała i przeanalizowała Statut Przedszkola oraz inne obowiązujące przepisy i regulaminy dotyczące zasad funkcjonowania i organizacji placówki.

Wykazała się umiejętnością prowadzenia własnych zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań placówki. Przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora przedszkola, które każdorazowo uzgodniła wcześniej, przedstawiła do konsultacji szczegółowe scenariusze i sygnalizowała problemy metodyczne. Nabyła umiejętność poprawnego planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, której bazę stanowiły potrzeby i możliwości dzieci. Systematycznie monitorowała stopień opanowania przez dzieci kompetencji określonych w planowaniu miesięcznym. Właściwie konstruowała scenariusze sytuacji edukacyjnych i formułowała cele ogólne i operacyjne. Prowadząc zajęcia trafnie dobierała metody, formy pracy, jak i środki dydaktyczne do osiągnięcia poszczególnych celów. Organizowała sytuacje edukacyjne z zastosowaniem metod aktywizujących między innymi: wykorzystywała metodę pedagogiki zabawy, obserwowała zabawy ruchowe prowadzone metodą Weroniki Sherborne, uczestniczyła w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, zajęciach muzycznych prowadzonych metodą Betti Straus, korzystała z propozycji badawczych Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej w rozwijaniu myślenia matematycznego oraz stosowała metodę Marii Montesorii w zajęciach. Wykorzystywanie tych metod podnosiło atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz pozwoliło pobudzić dzieci do działania, a tym samym do uczenia się poprzez zabawę. Na zajęciach stwarzała atmosferę życzliwości, zachęcając i aktywizując wychowanków. Pani Małgorzata Sojka – Choptiany stwarzała dzieciom warunki i okazje do obserwacji otaczającej przyrody, prowadziła wraz z dziećmi doświadczenia. Organizowała wycieczki do parku, wykorzystywała materiały przyrodnicze w zajęciach dydaktycznych i zabawach dowolnych, prowadziła zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Bogaciła swój warsztat pracy wykorzystując ciekawe środki dydaktyczne i pomysły zabaw. Wykorzystywała umiejętność obsługi komputera:
przy opracowywaniu różnych dokumentów (arkusze obserwacji, scenariusze zajęć, pomocy do zajęć),
przy wykonywaniu zaproszeń na różne uroczystości, imprezy,
przy przygotowywaniu różnego rodzaju dyplomów,
przygotowanie całej dokumentacji związanej z zdobywaniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

Przez cały okres stażu Pani Małgorzata Sojka – Choptiany systematyczne zagospodarowywała salę, organizując kąciki zainteresowań zgodnie z zaistniałą sytuacją oraz zgodnie z potrzebami dzieci, starała się by sala była zadbana, estetyczna, a przede wszystkim bogata w prace wykonywane przez dzieci. Gromadziła literaturę dla dzieci, piosenki, nagrania muzyczne. Wykonywała czynności dodatkowe: dekorowanie holu na piętrze, organizowanie wystaw prac dziecięcych. W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowała spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek oraz warsztaty plastyczno – literackie z ilustratorką bajek Joanną Zagner – Kołat. Prowadziła także zajęcia wykorzystując metodę Dobrego Startu.
Współuczestniczyła w imprezach organizowanych w przedszkolu:
Pasowanie na Przedszkolaka,
Dzień Pluszowego Misia,
Spotkanie z Mikołajem,
Spotkanie opłatkowe, jasełka,
Bal karnawałowy,
Noworoczny Koncert Charytatywny,
Dzień Babci i Dziadka,
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny,
Kiermasz Wielkanocny,
Zajączek Wielkanocny,
Piknik Rodzinny.


Prezentowała zdolności i umiejętności dzieci w środowisku poprzez udział w Dniu Pluszowego Misia, konkursach: „Ozdoby choinkowe”, „Bezpieczny Miś”, „Kogut – kogucik”, „Moja mała ojczyzna – mieszkam w ...”, przeglądzie twórczości teatralnej „Witajcie w naszej bajce – baśń „Siedem kruków”, w między przedszkolnym przeglądzie interpretacji poezji „Zimo baw się z nami” oraz przeglądzie piosenki przedszkolnej.

Wzbogacała wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez uczestniczenie w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli mając na uwadze rozszerzenie działań edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych, które pozwoliły ugruntować wiedzę merytoryczną i metodyczną. Zdobyte umiejętności systematycznie wykorzystywała w codziennej pracy z dziećmi.
Uczestniczyła:
w konferencjach:
- III Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli – Przedszkole 2011/2012 – potrzeby, wyzwania, inspiracje,
- III Europejska Konferencja Specjalistyczna (Metoda Dobrego Startu),
- I Ogólnopolski Kongres Edukacyjny „Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo”,
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych,
szkoleniach organizowanych przez Akademię Edukacji Bliżej Przedszkola.

Samodzielnie studiowała literaturę pedagogiczną kierując się przy jej doborze tematyką psychologiczną, która umożliwiała jej lepiej rozumieć konkretne zachowania dzieci oraz ich potrzeby.

Poznała środowisko wychowanków i ich problemy. Umiejętnie nawiązywała kontakt z rodzicami, rozmawiając o problemach i sukcesach swoich wychowanków. Starała się dostrzec zarówno potrzeby i zdolności dzieci, pracując z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia. W ramach spotkań z rodzicami omawiała istotne problemy wychowawczo – dydaktyczne. Prowadziła pedagogizację rodziców. W swej pracy wychowawczej wykazywała się dużą serdecznością i troską zarówno wobec dzieci, jak i rodziców. Rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola, w zajęciach otwartych, spotkaniach okolicznościowych, w akcjach zbierania baterii, puszek oraz plastikowych nakrętek.

Przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo uzgadniała wcześniej. Były to zajęcia:
Dlaczego kasztan kuje?,
W moim domu nie nudzi się nikomu,
Deszczowa pogoda,
Czym pachną święta?,
Budujemy zamek,
Lalkowy świat,
Zakładamy zielony ogródek,
Kwiecień plecień, żabi staw.

Prowadzone zajęcia były zawsze przygotowane prawidłowo pod względem merytorycznym i metodycznym. Były źródłem wiedzy i doświadczeń dzieci oraz przynosiły im wiele radości i zadowolenia.
Systematycznie uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz uroczystościach wewnątrz przedszkolnych.
Prowadzone i obserwowane zajęcia omawiała pod względem merytorycznym i metodycznym. Sporządzone notatki pohospitacyjne nauczyły stażystkę właściwego nazywania obszarów aktywności oraz stosowanych zasad i metod nauczania. Wspólna refleksja pohospitacyjna pozwoliła wykazać się umiejętnością omawiania własnych i obserwowanych zajęć, formułowania odpowiednich wniosków, trafnej oceny mocnych i słabych stron zajęć i otwartości na sugestie opiekuna stażu.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego stwierdzam, iż nauczycielka Pani Małgorzata Sojka – Choptiany prawidłowo wykonywała wszystkie zamierzenia. W ciągu naszej dziewięciomiesięcznej współpracy wykazywała się zainteresowaniem zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania. Planowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie, chętnie korzystała z pomocy i doświadczenia opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli. Poprzez właściwie prowadzoną pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą umożliwiła swoim wychowankom właściwy rozwój osobowy, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się i rozwiązywania problemów. Właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych, świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci. Cechy osobowe nauczycielki jak życzliwość, empatia i cierpliwość zapewniają dobrą komunikację, sympatię i szacunek zarówno ze strony dzieci jak i rodziców. Jest to osoba otwarta na uwagi i propozycje innych. Stwierdzam, że nauczycielka zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Oława, 05.06.2012r.
Opiekun stażu: Wioletta Chmielewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.