X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17261
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - wychowawcy bursy, na stopień nauczyciela mianowanego

BURSA
ul. Botaniczna 60; 65-392 Zielona Góra


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego Agaty Izdebskiej
na stopień nauczyciela mianowanego.

Agata Izdebska

Zielona Góra 2012


INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Nauczyciel: mgr Agata Izdebska
2. Stanowisko: wychowawca
3. Opiekun stażu: mgr Luiza Wróblewska
4. Data rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego: 01.09.2009 rok
5. Data zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego: 21.09.2012 rok
/staż przedłużony ze względu na nieobecność w pracy trwającą powyżej 30 dni w terminie: 04.01.2012 – 18.01.2012 zwolnienie lekarskie, 19.01.2012 – 25.04.2012 urlop macierzyński/
6. Miejsce pracy: Bursa, ul. Botaniczna 60; 65-392 Zielona Góra
7. Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Dariusz Łado

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

2007 – 2008 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
studia podyplomowe na kierunku podstawy przedsiębiorczości

2005 – 2007 – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki – Centrum Pedagogiki i Psychologii
studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe

2001 – 2006 – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
uzyskany tytuł: magister pedagogiki społeczno – opiekuńczej


ZADANIA PEŁNIONE W BURSIE

1. Wychowawca grupy I.
2. Prowadzenie Bursowskiego Centrum Kreatywności.
3. Sprawowanie nadzoru nad stołem do gry w piłkarzyki.
4. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej.

OTRZYMANE NAGRODY

Nagroda Dyrektora Bursy z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy opiekuńczo-wychowawczej w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011.


OCENA PRACY

Czerwiec 2010 – ocena wyróżniająca.

Przygotowanie do określenia dalszego kierunku rozwoju rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego. Przeanalizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli /Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zm./, rozpoczęłam współpracę z opiekunem stażu a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego i złożyłam wniosek o jego rozpoczęcie.
Kierunek mojego rozwoju zawodowego obejmował sferę osobistą, dydaktyczną oraz wychowawczo-opiekuńczą. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, jego układ odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Przez cały okres trwania stażu starałam się dbać o dobrą organizację mojego warsztatu pracy, udoskonalałam istniejące dokumenty wychowawcze, opracowywałam scenariusze zajęć, przygotowywałam i gromadziłam zaproszenia, ogłoszenia, dyplomy, podziękowania, wzbogacałam warsztat pracy o kolejne przydatne pomoce i materiały. Chętnie dzieliłam się z innymi wychowawcami opracowanymi materiałami jak również udzielałam pomocy w tym zakresie.
Przygotowując poszczególne zajęcia poszukiwałam nowych atrakcyjnych z punktu widzenia młodzieży zagadnień czy pomysłów. W organizacji czasu wolnego młodzieży starałam się korzystać głównie z metod aktywizujących, metod rozwijających twórcze myślenie oraz mających wpływ na integrację i współpracę w grupie itp..
Systematyczna dbałość o porządek, właściwy układ w dokumentach oraz zebranych materiałach pozwoliła mi na sprawne poruszanie się po nich a także optymalne wykorzystanie ich w swojej pracy. Bardzo pomocny był dla mnie komputer i znajomość oprogramowania pakietu MS Office.

2. W celu doskonalenia warsztatu pracy podjęłam działania w kierunku samokształcenia – analizowałam fachową literaturę, poszukiwałam informacji w internecie, uczestniczyłam
i ukończyłam szereg kursów i szkoleń, były to:
• Bezpieczeństwo w Internecie, cyberprzestępstwa, cyberprzemoc. /ODN Zielona Góra/;
• Wykorzystywanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki. /WOM w Gorzowie Wlk./;
• Jak tworzyć programy rozwojowe szkół finansowane ze środków EFS? /ODN Zielona Góra/;
• Tworzenie witryn internetowych w oparciu o system CMS. /ODN Zielona Góra/;
• Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu Otwartej Platformy Edukacyjnej FRONTER. /Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan/;
• Nowoczesne nauczanie – Dziennik lekcyjny Optimum. /Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan/;
• Udział w IV Forum Lubuskich Organizacji Pozarządowych. /Stowarzyszenie VERTE/;
• Udział w wykładzie prof. dr hab. Zbigniewa Węgierskiego Eurosieroctwo jako problem społeczny i pedagogiczny.;
• Otwarta Platforma Edukacyjna dla administratorów. /Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan/;
• Trudności rozwojowe i wychowawcze ucznia z perspektywy systemowej. Praca
z genogramem. /ODN Zielona Góra/;
• Konstruktywna konfrontacja – jak sobie radzić z trudnymi zrachowaniami uczniów? /ODN Zielona Góra/;
• Przygotowanie nauczyciela kontraktowego do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. /ODN Zielona Góra/.

Zdobytą wiedzę starałam się wykorzystać w praktyce. Każdy kurs wniósł coś nowego do mojej pracy, dzięki poszerzeniu wiedzy doskonaliłam moje metody pracy. Nie wykorzystałam bezpośrednio w pracy zawodowej wiedzy nt. pozyskiwania środków unijnych, gdyż jako placówka nie prowadząca działalności dydaktycznej nie kwalifikowaliśmy się do żadnego ogłaszanego naboru wniosków ani konkursów. Jednakże poszerzenie znajomości języka projektowego wykorzystałam przy pisaniu programów starając się o dofinansowanie ich z Urzędu Miasta Zielona Góra.
Poznałam nowe metody pracy z wychowankiem – konstruktywna konfrontacja i praca
z genogramem, starałam się je wykorzystywać w praktyce w zależności od zaistniałych potrzeb. Wiedza nt. eurosieroctwa przydała mi się w pracy z wychowankami, których rodzic bądź rodzice przebywali za granicą w celach zarobkowych.

3. Współprowadziłam dwa zebrania rady pedagogicznej wraz z Justyną Macur i Ewą Krysą o następującej tematyce:
• Młodzieżowa Rada Bursy – ewaluacja działań z trzech ostatnich lat.
• Ocena skuteczności działań profilaktyki uzależnień w latach szkolnych 2009-2011.

4. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
• Wychowawca jako realizator Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty Zapobieganie narkomanii w Lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. /E. Krysa, J. Macur/;
• Nowelizacja Statutu Bursy. /E. Krysa, J. Macur, R. Loba/;
• Szkolenie nt. prawidłowej konstrukcji i zapisów w Statucie. /Anna Włodarczyk – wizytator/;
• Szkolenie z dziedziny narkotyków i środków psychoaktywnych. /Piotr Żyto – LOPiT/;
• Przedstawienie wyników ankiety prowadzonej przez wychowanków Bursy na temat przyczyn
i skutków spożywania alkoholu. /Mirosław Aprelew/;
• Pierwsza pomoc przedmedyczna. /Witold Gołdyński/;
• Harcerstwo jako metoda wychowawcza /Leszek Kornosz/;
• Zakres działalności Sądu dla Nieletnich /Ewa Blachowska – przewodnicząca Sądu dla Nieletnich/;
• Mistrzowska myśl – elementy treningu mentalnego z wykorzystaniem metody biofeedbacku. /Justyna Macur/;
• Wychowanek z cukrzycą w Bursie, rola i zadania wychowawcy. /Luiza Wróblewska/

Niezwykle cenna okazała się dla mnie wiedza zdobyta w trakcie rady prowadzonej przez przewodniczącą sądu, wykorzystałam ją przy pracy z indywidualnym przypadkiem – wychowanek z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem karnym.
Również współprzygotowanie wyników ewaluacji działalności MRB i skuteczności działań profilaktycznych oraz współprowadzenie rady szkoleniowej wzbogaciło mnie o głębszą wiedzę
nt. technik przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej oraz praktyczne doświadczenia z zakresu autoprezentacji i współpracy w zespole.

5. Rozpoczęłam i ukończyłam jednoroczną szkołę policealną o kierunku grafika komputerowa
w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Zielonej Górze. Posiadaną oraz zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystałam do utworzenia strony internetowej Bursowskiego Centrum Kreatywności. Strona jest na bieżąco aktualizowana przeze mnie i bezpośrednio podlinkowana ze strony internetowej Bursy.

6. Prezentowałam prowadzone przez mnie zajęcia innym wychowawcom, opiekunowi stażu oraz Dyrektorowi. Czerpałam wzory i wyciągałam wnioski z zajęć prowadzonych przez innych bardziej doświadczonych wychowawców, w tym opiekuna stażu. Po ich przeanalizowaniu wprowadzałam zmiany w prowadzaniu zajęć.

7. Moje działania starałam się systematycznie i na bieżąco poddawać ocenie. Najbardziej znaczące okazały się dla mnie przeprowadzone ewaluacje, były to:
• Rozmowy indywidualne i merytoryczna dyskusja z członkami Bursowskiego Teatru Ognia.
• Ewaluacja przeprowadzona na podstawie ankiet wśród uczestników i obserwatorów konkursu dla wychowanków zielonogórskich internatów Dzień Postaci z Bajek – Bajkowy Kogel-Mogel (zajęcia otwarte dla wychowawców z tych placówek).
• Autoewaluacja metod pracy z grupą wychowawczą /anonimowa i szczegółowa ankieta/. Cenne okazały się dla mnie spostrzeżenia młodzieży, zarówno pozytywny odbiór mojej osoby jak i uwagi co do słabych stron podejmowanych przeze mnie działań.

Analiza oceny mojej pracy na podstawie przeprowadzonych ewaluacji pozwoliła mi na obiektywne wychwycenie sporadycznych błędów i niewłaściwych nawyków, dzięki czemu mogłam szybko skorygować postępowanie a tym samym poprawić efektywność pracy.
W przyszłości również będę starać się nie popełniać błędów i unikać nawyków a także systematycznie dokonywać autodiagnozy.


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Pracując z grupą wychowawczą na początku każdego roku szkolnego poznawałam nowych wychowanków i ich rodziców. Prowadziłam rozmowy indywidualne, uzupełniałam kwestionariusze osobowe, przeprowadzałam wywiady i zebrania grupowe. Działania te pozwoliły mi rozpoznać środowisko domowe ucznia, jego potrzeby i oczekiwania względem wychowawcy i placówki. Nowo przybyłym wychowankom starałam się pomóc w procesie adaptacji w środowisku bursowskim. Należałam do zespołu opracowującego program adaptacyjno-integracyjny dla mieszkańców placówki.
Starałam się lepiej zrozumieć potrzeby i problemy moich podopiecznych, w tym celu na bieżąco analizowałam dokumentację wychowawczą /karty obserwacji, zeszyt raportów, dzienniki grup, protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawców/, prowadziłam rozmowy indywidualne oraz wnikliwie obserwowałam młodzież. Wpłynęło to na lepsze rozpoznanie środowiska wychowawczego, a zdobyta wiedza przyczyniła się do podjęcia odpowiednich sposobów postępowania z wychowankiem oraz szukania dróg skutecznego rozwiązywania zaistniałych problemów. Pojawiające się problemy wychowawcze /alkohol, palenie papierosów, opuszczanie lekcji, niedostosowanie społeczne, eurosieroctwo itp./ starałam się na bieżąco rozwiązywać poprzez podejmowanie adekwatnych do danej sytuacji kroków. Postępowałam zgodnie z obowiązującym w placówce systemem nagród i kar, współpracowałam cały czas z rodzicami, ze szkołami i pedagogami, prowadziłam rozmowy, przydzielałam zadania do wykonania, rozliczałam z realizowanych kontraktów, udzielałam motywacji i wsparcia.
Zbierałam też informacje na temat udziału członków grupy w konkursach, akcjach, zawodach sportowych organizowanych poza terenem Bursy. Eksponowałam osiągnięcia i sukcesy tych wychowanków na tablicy ogłoszeń i w gablocie, udzielałam ustnej pochwały na forum grupy i całej społeczności bursowskiej.

2. Szczególną uwagę zwracałam na trudne indywidualne przypadki np. wychowanek będący w trakcie usamodzielniania, wychowanek pozostający w Polsce bez opiekuna prawnego. Duży nacisk kładłam tutaj na indywidualizację pracy z wychowankiem, współpracę z innymi wychowawcami, z psychologiem Bursy oraz instytucjami zewnętrznymi, takimi jak MOPS
w Zielonej Górze, PCPR w Nowej Soli, Urząd Gminy Nowa Sól, kurator sądowy, pogotowie opiekuńcze.

3. Kolejną grupą wychowanków o szczególnych potrzebach rozwojowych byli uczniowie zdolni, między innymi stypendyści programu Partenon z Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, współpracowałam z koordynatorem Anetą Horożaniecką. Starałam się im zapewnić optymalne warunki do nauki i rozwoju osobistego poprzez udzielane wsparcie, pochwały i motywację.

4. Cały czas realizowałam zadania wynikające z Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego. Byłam członkiem zespołu pracującego nad Programem Profilaktyki oraz członkiem Komisji Statutowej.

5. Uwzględniając potrzeby wychowanków, ich zainteresowania oraz problematykę środowiska lokalnego, napisałam i realizowałam programy dofinansowane z Urzędu Miasta Zielona Góra. Były to:
• Filmem, prezentacją i plakatem walczymy z agresja i uzależnieniami /współrealizacja/,
w ramach programu zorganizowałyśmy 3 konkursy międzyinternackie:
▪ Narkotyk to nie antybiotyk – konkurs na najlepszy plakat;
▪ Palić czy nie palić? Pić czy nie pić? – Oto są pytania... – konkurs na najlepszą prezentację multimedialną;
▪ Agresja niejedno ma imię... – konkurs na najlepszy film.
• Bursowski Teatr Ognia – ZAPŁON /2 edycje/, w ramach programu prowadziłam warsztaty treningowe kręcenia poi i z użyciem ognia oraz pokaz fireshow.
• BBA – czyli Bursa Bezpieczna i Aktywna w starciu z agresją i uzależnieniami /współrealizacja/.

6. Utworzyłam Bursowskie Centrum Kreatywności na podbudowie sekcji naukowej, w ramach którego organizowałam:
• program pomocy koleżeńskiej w nauce POMAGIER;
• coroczne przyznanie Nagród Dyrektora Bursy w konkursie Najlepszy z Najlepszych;
• warsztaty i pokazy Bursowskiego Teatru Ognia;
• minikonkursy Rusz Głową z różnych łamigłówek i zagadek logicznych.

7. Uwzględniając potrzeby rozwojowe wychowanków brałam czynny udział w organizowaniu czasu wolnego młodzieży na terenie placówki. Podejmowane działania miały na celu ich zaspokojenie oraz aktywne włączanie młodzieży w życie placówki. Co roku współorganizowałam Dni Bursy, byłam współodpowiedzialna m.in. za:
• przygotowanie programu przebiegu obchodów oraz podział zadań,
• współopracowanie projektu graficznego plakatu z programem, zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.,
• przygotowanie scenariusza na rozpoczęcie obchodów, programów artystycznych,
• realizację konkursu fotograficznego i wystawy zdjęć pod hasłem Bursa w obiektywie,
• organizację pokazów sztuk samoobrony w wykonaniu klubu Oyama Karate z Lubska,
• pokazy fireshow Bursowskiego Teatru Ognia.

8. Włączając się w kultywowanie tradycji bursowskich, brałam czynny udział w organizacji
i współorganizacji imprez oraz wydarzeń kulturalnych, były to między innymi:
• powitanie gości z Bursy nr 1 z Warszawy – konkurs kalambury oraz karaoke;
• Wigilia – oprawa artystyczno-muzyczna oraz współprzygotowanie szopki;
• dekoracja hollu z okazji Mikołajek;
• Walentynkowa Familiada – Plemniki kontra jajniki;
• Kampania życzenia dla kobiet w Bursie z okazji Dnia Kobiet;
• Ekspozycja Katyń 2010 – upamiętniająca ofiary tragedii smoleńskiej i żałobę narodową;
• konkurs na projekt graficzny nowego logo Bursy;
• świąteczne dekorowanie kondygnacji I – integracja grupowa;
• Przedstawienie Jasełkowe;
• pożegnanie absolwentów – oprawa artystyczna, dyplomy, nagrody, okładka na płytę itp.;
• zajęcia z technik samoobrony dla dziewczyn, które poprowadził Dawid Gerstel
z gr. I /wicemistrz Europy w Oyama Karate/.

9. Co roku współorganizowałam w ramach Turnieju Czterech Pięter szereg konkursów:
• Dzień postaci z bajek – Bajkowy kogel-mogel;
• Wieczór Andrzejkowy;
• Świąteczny klimat – konkurs na bożonarodzeniową dekorację pokoju;
• Konkurs Walentynkowy;
• Konkurs w DARTA;
• Wielkanoc z jajem;
• Dzień Dużego Dziecka;
• Konkurs Wiedzy o Bursie;
• Słów cięcie gięcie – KALAMBURY;
• Szukaj pomarańczowych Grześków – bieg patrolowy po mieście;
• Konkurs SKOJARZENIA.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam w trakcie organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, zbierania informacji i ich przechowywania, w przygotowywaniu konkursów i organizacji różnorodnych podejmowanych przez mnie działań, poprzez przygotowywanie prezentacji multimedialnych, dokumentów wychowawczych, pomocy itp.
W swojej pracy wykorzystywałam praktycznie codziennie komputer i oprogramowanie pakietu MS Office, programy graficzne – GIMP, IrfanView, JAlbum, Adobe Photoshop, CorelDraw oraz bardzo często narzędzia multimedialne typu projektor, skaner, aparat cyfrowy itp.

2. Wykorzystałam umiejętność obsługi Otwartej Platformy Edukacyjnej Fronter do przeprowadzenia wśród młodzieży ankiet dotyczących projektów logo.

3. Wykorzystywałam TIK w swojej pracy poprzez komunikację na odległość, kontakty telefoniczne
i elektroniczne /służbowa poczta e-mail/ z rodzicami, opiekunami prawnymi, wychowankami, szkołami.

4. Byłam współautorem:
• nowego logo Bursy;
• ulotki informacyjnej i plakatu dla kandydatów na mieszkańców Bursy;
• wizytówek oraz nowej karty mieszkańca, matryc dokumentacji wychowawczej;
• projektów kubków firmowych oraz kubków dla absolwentów.

5. Współrealizowałam program Operacja BBA – czyli Bursa Bezpieczna i Aktywna w starciu z agresją i uzależnieniami, a w ramach niego:
• międzygrupowy konkurs Literaki on-line przy wykorzystaniu internetu,
• wojewódzki e-konkurs fotograficzny Pozytywne emocje. Relacje międzyludzkie dla mieszkańców burs i internatów z terenu województwa lubuskiego, również przy wykorzystaniu internetu.

6. Brałam udział w opracowywaniu schematu i treści do umieszczenia na nowej stronie internetowej Bursy. Stworzyłam również stronę internetową Bursowskiego Centrum Kreatywności w języku html.

7. Byłam współautorem ankiety i badania przeprowadzonego wśród nowych mieszkańców Bursy, którego celem było zdobycie informacji skąd młodzież dowiaduje się o Bursie i jakich informacji poszukuje.

8. Promowałam placówkę poprzez:
• współpracę w ramach akcji Szlachetna PACZKA,
• wystąpienie na wojewódzkiej konferencji Wolontariat wart zachodu i prezentację multimedialną Szlachetna PACZKA jako jedno z działań Bursowskiego Klubu Wolontariusza.

9. W swoim rozwoju zawodowym wykorzystywałam również Internet jako jedno z narzędzi między innymi do:
• wyszukiwania informacji i poszerzania wiedzy;
• podejmowania działań, których rezultatem było utworzenie na portalu edukacyjnym Interklasa forum internetowego skierowanego do wychowawców internatów i burs;
• publikacji planu rozwoju zawodowego na portalach edukacyjnych Literka i Edux;
• wyszukiwania i zamawiania części produktów, które zostały zakupione dla placówki /kubki, ekran projekcyjny, etui na karty mieszkańca/;
• bieżącego zapoznawania się z wybranymi portalami edukacyjnymi, korzystania z różnych
e-publikacji i artykułów oraz for internetowych skupiających pedagogów.

10. Wskazywałam wychowankom korzyści płynące z zastosowania nowoczesnej techniki komputerowej, ale też sygnalizowałam niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą Internet – cyberprzestępstwa, cyberprzemoc, korzystanie z portali społecznościowych. Wykorzystałam przy tym wiedzę praktyczną zdobytą w trakcie kursu na wspomniany temat.


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematycznie starałam się poszerzać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.
Na bieżąco śledziłam różne portale edukacyjne, korzystałam z porad ekspertów w serwisach tematycznych, publikacji, brałam udział w grupach dyskusyjnych, m.in. korzystałam z:
• www.ore.edu.pl
• www.narkomania.org.pl
• www.problemy-oswiaty.org.pl
• www.glos.pl
• www.glospedagogiczny.pl
• www.pedagogia.pl
• www.oswiataiprawo.pl
• http://isap.sejm.gov.pl
• www.charaktery.eu
• www.nauki-spoleczne.info
• www.scholaris.pl
• www.interklasa.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.publikacje.edux.pl

Zapoznawałam się z fachową literaturą i nowościami wydawniczymi, e-bookami, czasopismami:
• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących.
• Chełpa S., Witkowski T. Psychologia konfliktów.
• Cindy C. J. Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie się.
• Faber A., Mazlish E. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały.
• Hamer H. Klucz do efektywności nauczania.
• Heine M., Gajewska G. Sieroctwo społeczne i jego kompensacja.
• Hornby G., Hall C. Nauczyciel wychowawca.
• Jerzak J. Jak uczyć i wychowywać? Poradnik dla nauczycieli.
• Karpowicz P. Narkotyki. Jak Pomóc Człowiekowi i Jego Rodzinie. Duchowe Aspekty Leczenia Uzależnienia.
• Obuchowska I. Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców
i wychowawców

• Czasopismo Alkoholizm i Narkomania
• Czasopismo Charaktery
• Czasopismo Głos Nauczycielski
• Czasopismo Głos

Zdobyta wiedza pozwoliła mi wnikliwiej poznać i zastanowić się, jakie są przyczyny i źródła występowania problemów wychowawczych, zastosować odpowiednie środki zaradcze. Posiadaną przez mnie i nowo zdobytą wiedzę stosowałam również w celu lepszej współpracy
z rodzicami/opiekunami prawnymi itd..

2. Wykorzystując posiadaną wiedzę systematycznie analizowałam bieżącą sytuację i podejmowałam odpowiednie kroki w zakresie indywidualnych przypadków, szczególnie wychowanka sieroty społecznej będącego w trakcie usamodzielniania. Przypadek ów wymagał ode mnie szczegółowego zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi pomocy społecznej.

3. Poprzez pogadanki, rozmowy, zebrania grupowe oraz organizowane zajęcia uświadamiałam młodzieży niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie niesie za sobą współczesna cywilizacja, wskazywałam sposoby walki z nałogami, a także konsekwencje ich postępowania oraz wskazywałam skutki zgubnego wpływu używek na organizm młodego człowieka.


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Wykorzystywałam praktycznie znajomość prawa w swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej jak również w pracy Komisji Statutowej, w zespołu ds. ewaluacji działań bursowskich.

2. Wykorzystywałam w codziennej pracy znajomość dokumentów regulujących pracę placówki – Statut, Regulamin Dyżurów, Regulamin Nagród I Kar, Regulamin Rady Pedagogicznej, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy itp.

3. Na bieżąco i w miarę potrzeb korzystałam z przepisów prawa. Często korzystałam
z internetowego systemu obowiązujących aktów prawnych. Aktualizowałam swoją wiedzę
z zakresu prawa oświatowego wraz z wprowadzanymi zmianami, szczególnie:
• Ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późn. zm.;
• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela z późn. zm.;
• Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich;
• Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zm.;
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach;
• Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.


4. Głębiej i bardziej szczegółowo w związku z indywidualnym przypadkiem poznałam:
• większość zagadnień z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.;
• całe Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
z późn. zm.;
• niektóre artykuły z Kodeksu Karnego.
Znajomość tych przepisów pomogła mi we współpracy z opiekunem usamodzielnienia wspomnianego podopiecznego oraz przyspieszyła udzielenie mu pomocy na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym otrzymanie mieszkania komunalnego.

Realizacja założeń planu rozwoju zawodowego była dla mnie wyzwaniem. Skłoniła mnie do refleksji, głębokiej analizy i oceny działań przez mnie podejmowanych. Podjęłam się wielu zadań nie ujętych w planie rozwoju zawodowego, wynikało to ze specyfiki naszej placówki oraz bieżących potrzeb wychowanków i środowiska.
Nie wszystkie założone cele udało mi się osiągnąć – nie zrealizowałam ogólnopolskiego konkursu, gdyż nie udało mi się pozyskać środków finansowych. Jednak jest to dla mnie cel, który chciałabym osiągnąć w najbliższych latach pracy. Chciałabym także bliżej przyjrzeć się zjawisku eurosieroctwa
w naszej placówce.
W trakcie trwania stażu cały czas starałam się doskonalić swoje umiejętności, aby funkcję wychowawcy pełnić coraz lepiej. Wiele się dowiedziałam i nauczyłam, wiem jak ciekawie prowadzić zajęcia, jak inspirować i motywować młodzież do pracy nad własnym rozwojem oraz do nauki. Doskonaliłam metody rozwiązywania problemów wychowawczych jak również wykorzystywałam je
w swojej pracy. Zawsze na pierwszym miejscu stawiałam dobro i bezpieczeństwo moich podopiecznych, których starałam się traktować w taki sam sposób, bez faworyzacji i podmiotowo,
do każdego przypadku, problemu podchodzić indywidualnie.
Jestem świadoma, że ciągle muszę doskonalić metody pracy, nadal zamierzam doskonalić swoje umiejętności, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej spełniać się w roli wychowawcy. Wierzę, że moja dalsza kariera zawodowa będzie przebiegała pomyślnie i nie zabraknie mi motywacji, by podejmować nowe zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.