X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17244
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Ostrowska

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres sprawozdania obejmuje I i II semestr roku szkolnego 2011/2012

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Z dniem 1 września 2011 r. otrzymałam zgodę dyrekcji na rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. W bieżącym roku szkolnym uczę: edukacji wczesnoszkolnej, techniki z wychowaniem komunikacyjnym oraz pracuję jako nauczyciel bibliotekarz. Mój staż pracy pedagogicznej to 20 lat.
Poniższe sprawozdanie jest opisem moich działań w poszczególnych sferach.
Zadania, jakie wyznaczyłam sobie do realizacji w czasie stażu, były zgodne z głównymi kierunkami funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie.
Priorytetami mojego działania w okresie stażu były: szeroko rozumiane dobro i bezpieczeństwo ucznia, podwyższanie jakości funkcjonowania mojej szkoły oraz własny rozwój zawodowy.

Podczas odbywania stażu realizowałam następujące zadania:
- podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
- uczestniczyłam w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
- uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia służących podniesieniu moich kwalifikacji oraz podniesieniu jakości funkcjonowania mojej szkoły.
Zadania i formy oraz efekty ich realizacji przedstawię i opiszę w punktach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Mój plan rozwoju zawodowego oparty został na wymaganiach zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W związku z powyższym podaję wymagania aktualne na dzień pisania planu oraz zadania z nimi związane.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Udział w kursach i warsztatach dotyczących awansu zawodowego.

Mając na uwadze zmieniające się akty prawne dotyczące procedury awansu zawodowego nauczyciela zapoznałam się z podstawami prawnymi awansu zawodowego, sposobami dokumentowania realizowanych zadań, formą planu rozwoju zawodowego.
Poznałam procedury awansu zawodowego w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartę Nauczyciela oraz jej nowelizację, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr70, poz. 825).
W ramach samodoskonalenia zapoznałam się również z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr260,poz.2593) oraz nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r., a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Efektem tych działań było napisanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji za I i II semestr roku szkolnego 2011/12, jak również możliwość spełniania wymagań przewidzianych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stanowisko nauczyciela dyplomowanego zgodnie z wymaganiami zawartymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowo - wychowawczych.
Zapoznałam się z następującymi dokumentami:
- Statutem Szkoły,
- Programem Wychowawczym,
- Programem Profilaktyki,
- Regulaminem Pracy Szkoły,
- Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,
- Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych
Jako wychowawca klas III i IV opracowałam plany wychowawcze z uwzględnieniem celów, zadań i treści Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność z treściami podstawy programowej. Regularnie korzystam z Internetu ze stron wydawnictw i instytucji zajmujących się edukacją. Na stronach internetowych znajduję też niezbędne informacje do codziennej pracy: scenariusze zajęć, przepisy prawa oświatowego, publikacje na temat nurtujących mnie problemów dydaktyczno-wychowawczych, rozwiązania problemów edukacyjnych. Staram się podnosić jakość własnej pracy, kształcić swoje wiadomości i umiejętności, doskonalić kluczowe kompetencje. Poprzez działanie zmierzające do samodoskonalenia podnoszę również jakość pracy mojej placówki, która za główny cel stawia sobie zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, wprowadzenie ich w świat wiedzy naukowej, wdrożenie do samodzielności, przygotowanie do dalszego kształcenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym.
Staram się na bieżąco śledzić nowości wydawnicze, literaturę fachową i dostępną prasę nauczycielską, które podają ciekawe rozwiązania metodyczne i organizacyjne w procesie kształcenia.
Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- 11.10.2011 r. - uczestniczyłam w warsztatach metodycznych pt. ,,Matematyka Trzy – Cztery.”, który dotyczył kluczowych zmian w klasach 3. i 4. oraz o strategiach liczenia.
- 17.03.2012 r. - uczestniczyłam w spotkaniu opiekunów szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody połączonym z referatem pt. „Nowoczesne podejście do ochrony różnorodności biologicznej – usługi ekosystemowi.”
- 14.04.2012 r. - uczestniczyłam w warsztatach metodycznych Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego nt. „Zachęcamy do myślenia, zadajemy pytania, pracujemy z ilustracją – współpraca w grupie.”
- od maja 2012 r. – uczęszczam na kurs kwalifikacyjny (270 godzin) Terapia pedagogiczna, który ukończę w listopadzie 2012 r.
Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Doskonalenie mojego warsztatu pracy odbywało się również poprzez uczestnictwo
w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej nt. ,,Rola sportu w życiu młodego człowieka”, „Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej?”. Opracowałam w zespole kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Współuczestniczyłam w:
- opracowaniu zmian do Statutu Szkoły,
- tworzeniu rocznego Programu Wychowawczego Szkoły.
Opracowałam Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2011/12, jako opiekun Samorządu Uczniowskiego wspólnie z uczniami sporządziłam Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego i opracowałam Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”, który prowadzony jest przeze mnie w klasach I – III.

3. Dzielenie się uzyskanymi informacjami z nauczycielami swojej szkoły oraz innych placówek wychowawczych.

Będąc w składzie zespołu edukacji wczesnoszkolnej nauczycieli klas 0 – III opracowałam plan pracy zespołu i realizowałam zadania z niego wynikające. Dzięki temu wpływałam na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. Uczestniczyłam w radach pedagogicznych nauczycieli Zespołu Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które stwarzały możliwości do przekazywania ważnych informacji dotyczących organizowania procesu dydaktycznego oraz do wymiany ciekawych doświadczeń między nauczycielami różnych placówek. Przekazywałam niezbędne dla funkcjonowania placówki informacje na zajęciach i spotkaniach ze studentami odbywającymi praktykę zawodową w naszej szkole oraz na spotkaniach opiekuna stażu z nauczycielem ubiegającym się o awans na nauczyciela mianowanego.

4. Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

We wrześniu 2011 r. wykorzystując testy wydawnictwa Mac Kielce przeprowadziłam badanie umiejętności uczniów klasy III mające na celu określenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności po klasie II w celu dostosowania planów pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. W celu systematycznej kontroli wyników nauczania uczniowie w ciągu I semestru pisali dwa sprawdziany pozwalające na określenie stopnia opanowania materiału oraz dopracowanie materiału, z którego opanowaniem są widoczne trudności. Ponadto raz miesiącu moi wychowankowie pisali sprawdzian matematyczny i ortograficzno – gramatyczny w celu utrwalania kolejnych partii materiału.
Przez cały rok szkolny starałam się indywidualizować pracę z uczniami i dbać o właściwy tok procesu nauczania. Ważne były dla mnie efekty pracy uczniów, a nie tylko czas ich realizacji. W celu obserwacji i analizy możliwości dziecka w II semestrze uczniowie klasy III brali udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) i Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty (OPERON). Sprawdzian pisało 11 uczniów z klasy III. Uczniowie osiągnęli następujące wyniki w poszczególnych obszarach wymagań:
- czytanie – 92,21%
- pisanie – 67,53%
- elementy wiedzy o języku – 83,33%
- liczenie i sprawność rachunkowa – 96,36%
- umiejętności praktyczne – 96.97%
- rozwiązywanie zadań tekstowych – 93,94%.
Moi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki i to właśnie efekt podjętych przeze mnie działań.
Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty ogólnopolski 11 Średnia klasy z języka polskiego
w szkole 80,91 %, w województwie 82%, w Polsce 81,71%
Średnia klasy z matematyki 19,09pkt./20 pkt., tj. 95,45% (w tym 7 prac 100%), w województwie 83,55%, w Polsce 82,52%.
W maju zostało przeprowadzone ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów OBUT 2012. Test pisało 11 uczniów.
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów ogólnopolski
Umiejętności językowe:
- w szkole 85,2%
- wszyscy badani w kraju 70,9%
- uczniowie - wieś 69,2%
- uczniowie - województwo 72,3 %
Umiejętności matematyczne:
- w szkole 70,2%
- wszyscy badani w kraju 65,7%
- uczniowie - wieś 64%
- uczniowie - województwo 67 %
Z edukacji polonistycznej uczniowie uzyskali następujące wyniki w poszczególnych standardach:
- czytanie - 74,7%,
- pisanie - 88,7%,
- słownictwo - 100%;
- gramatyka - 97%.
Średnia klasy – umiejętności językowe uczniów - 85,2%.
Z edukacji matematycznej uczniowie uzyskali następujące wyniki:
- porównywanie liczb - 62,1%;
- rozwiązywanie zadań tekstowych - 72,7%;
- czytanie i rozumowanie - 76,4%.
Średnia klasy – umiejętności matematyczne - 70,2%.
Wyniki testu są wysokie, uczniowie napisali test na poziomie swoich możliwości.
W czasie I i II semestru przeprowadziłam i opracowałam wyniki sprawdzianów ćwiczeniowych w klasie IV i VI oraz przygotowałam zestawy ćwiczeń doskonalących nabyte umiejętności.

5. Wstępna ocena własnych umiejętności.

Działania związane z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego rozpoczęłam od dokonania samooceny dotychczasowej pracy zawodowej poprzez analizę własnych osiągnięć, umiejętności i kwalifikacji oraz potrzeb szkoły, w której pracuję. Wynikiem analizy było rzetelne sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

6. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

Będąc wychowawcą klas III i IV, których uczniowie uzyskują wysokie wyniki nauczania oraz aktywnie uczestniczą we wszelkich akcjach na rzecz klasy i szkoły, staram się systematycznie wspierać ich w osiąganiu dalszych sukcesów poprzez rozmowy na zajęciach, godzinach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami, mając na celu zachęcanie i motywowanie ich do dalszej, owocnej pracy.
W codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy wspierałam zarówno ucznia zdolnego jak i uczniów o specyficznych potrzebach. Dla uczniów zdolnych znalazłam czas na przygotowanie ich do uczestnictwa w organizowa¬nych konkursach pozaszkolnych, głównie plastycznych, bo takie zdolności moi wychowankowie przejawiają, co zaowocowało wieloma nagrodami dla uczniów: 3 uczennice zajęły I miejsca, 2 uczniów zajęło II miejsca, wielu uzyskało liczne wyróżnienia. Bardzo ważnym osiągnięciem moich wychowanków było zajęcie III miejsca drużynowo podczas XII Rajdu Ziemi „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”. Sukces ten to trzyletnia praca moich uczniów w LOP i nieustanne pogłębianie wiedzy na temat Bolimowskiego Parku Narodowego i ochrony przyrody.
Otaczałam opieką każdego ucznia, który chciał wziąć udział w konkursie, zachęcałam swoich uczniów do pokonywania własnej nieśmiałości i niedoskonałości poprzez udział w różnych przedsięwzięciach klasowych, szkolnych i środowiskowych. W każdy wtorek godzinę zajęć z art. 42 KN przeznaczałam na pracę z uczniem słabym. Właśnie takiego ucznia zaniedbanego wychowawczo przez dom rodzinny otoczyłam szczególną opieką – podczas zajęć dodatkowych nadrabiałam zaległości szkolne, kształciłam na bieżąco nowe treści i umiejętności, zadbałam, by chłopiec korzystał z gorącego posiłku w szkole. W ramach zajęć pracowaliśmy nad doskonaleniem techniki czytania, liczenia i pisania. Uczeń pracował na odpowiednio przystosowanych kartach pracy, doskonalił technikę czytania ze zrozumieniem na dowolnie wybranym tekście dla ucznia klasy III, chętnie pracował z wykorzystaniem programów komputerowych: „Ortografia na wesoło”, „Kolorowa klasa”, „Gramatyka, co z głowy nie umyka”.
Efektem pracy jest znaczna poprawa estetyki pisma, techniki liczenia i czytania. Widoczne nadal braki powinny być także systematycznie doskonalone w domu – tylko wtedy nasza praca przyniesie oczekiwane efekty. Zadawalającym efektem pracy z Szymonem jest wzrost średniej wyników nauczania chłopca na koniec roku szkolnego 2011/2012.
Zajęcia z uczniami klasy czwartej z zakresu wychowania komunikacyjnego prowadziłam raz w tygodniu. Uczniowie utrwalali zdobyte podczas zajęć wiadomości niezbędne do przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową. Pracowali z programami komputerowymi, które pozwoliły na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, rozwiązywali testy na kartę rowerową, sprawdzali znajomość znaków drogowych. Na zajęcia uczestniczyli systematycznie, bardzo chętnie, a dodatkowa pracy przyniosła widoczne i oczekiwane efekty. W maju 2012 r. wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową, który zdali z wynikiem bardzo dobrym.

7. Opieka nad klasą, przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Będąc wychowawcą klasy III i IV opiekuję się wraz z dziećmi dwiema salami szkolnymi.
W pracach nad estetycznym wyglądem sali oraz utrzymaniem porządku systematycznie współpracowałam z uczniami oraz rodzicami. W sali klasy IV zorganizowałam kącik wychowania komunikacyjnego, w którym znajdują się plansze znaków drogowych, zestawy plansz dotyczących budowy i wyposażenia roweru, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz inne plansze tematyczne ułatwiające opanowanie i utrwalanie materiału niezbędnego do uzyskania karty rowerowej. Część sali przeznaczyłam na kącik regionalny, do którego pozyskałam stroje łowickie, wycinanki oraz inne regionalne rekwizyty i ilustracje.
W sali klasy III od kilku lat są organizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów po lekcjach. Większość gier, zabawek i klocków pozyskałam od rodziców w ramach akcji „Kącik zabaw i zabawek”. Z pozyskanych książek i czasopism zorganizowałam w sali „Biblioteczkę dla każdego uczniaka”. Zadbałam o estetyczne dekoracje i ukwiecenie sali.

Opieka nad biblioteką szkolną.
Od września 2011 roku pracuję także jako nauczyciel bibliotekarz. Systematycznie zachęcałam uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych poprzez spotkania indywidualne, rozmowy w klasach oraz lekcje biblioteczne. Uczniowie klasy pierwszej brali udział w lekcji bibliotecznej, na której zostali pasowani na czytelnika. Na koniec każdego miesiąca dokonywałam podsumowania stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach. Takie zestawienia pozwalały wyłonić najlepszych czytelników klas oraz osoby, które do biblioteki przychodzą sporadycznie. Wśród uczniów klasy III i IV wyłoniłam Klub Bibliotecznych Pracusiów. Należą do niego uczniowie, którzy postanowili swój wolny czas przeznaczyć na prace społeczne w bibliotece szkolnej. Prace te związane są z układaniem książek, aktualizacją bibliotecznych gazetek oraz czynnościami porządkowymi. Starałam się zadbać o powierzone mi pomieszczenia, w którym znajduje się biblioteka. Wlistopadzie przy współpracy rodziców zostały umalowane ściany, zmienione karnisze i firany. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury zakupiłam ceramiczne doniczki i nowe kwiaty. W styczniu 2012 r. otrzymałam do biblioteki nową szafę oszkloną oraz biurko. Meble zakupione zostały z funduszy szkolnych. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie poszerzali swoje wiadomości, wykorzystując księgozbiór podręczny, wyszukując materiały potrzebne do konkursów czy też przygotowując się do lekcji. W ramach lekcji bibliotecznych zapoznałam najmłodszych czytelników z funkcjonowaniem biblioteki oraz regulaminem biblioteki szkolnej. Wszystkie dzieci z klasy pierwszej zaczęły wypożyczać książki już w październiku 2011 r. Z biblioteki wypożyczali także książki rodzice niektórych dzieci z oddziału przedszkolnego. Współpraca z nauczycielami stwarzała możliwość głębszej analizy czytelnictwa w poszczególnych klasach. W ramach pracy pedagogicznej przeprowadziłam szereg rozmów, pogadanek z uczniami poszczególnych klas na temat informacji czytelniczo - medialnej oraz z przysposobienia czytelniczego. Przeprowadziłam również cztery lekcje biblioteczne poświęcone życiu i działalności Janusza Korczaka. Przeprowadziłam szereg pogadanek z uczniami o tym, czy warto czytać książki i gazety, wydawnictwa multimedialne i ich wykorzystanie. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury zakupiłam 6 książek, które przeszły na stan biblioteki oraz 8 książek, które przeznaczyłam na nagrody w organizowanym przeze mnie szkolnym konkursie ortograficznym „Mistrz Ortografii”. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w szkole zrealizowałam edukacyjny projekt czytelniczy – „Tydzień z książką pod hasłem „Książka twoim przyjacielem” (w ramach projektu odbyły się konkursy plastyczne, wiedzy czytelniczej i literacki). Na apelu podsumowującym realizację projektu rozdane zostały nagrody za udział w konkursach oraz zorganizowano wystawę prac konkursowych. Nagrody konkursowe zakupiłam ze środków ze sprzedaży surowców wtórnych oraz dzięki hojności sponsorów.
Stan czytelnictwa budzi moje zadowolenie, jednak nadal będę pracować nad poprawą dotychczasowych wyników. Dzięki moim przedsięwzięciom wzrósł stan czytelnictwa szczególnie w klasach I – IV.

8. Cykliczna organizacja imprez, wyjazdów. Prowadzenie lekcji poza szkołą.

Zdaje sobie sprawę, że na atrakcyjność procesu edukacyjnego duży wpływ mają wszelkiego rodzaju wyjazdy i lekcje poza murami szkoły. To okazja, by dzieci mogły samodzielnie analizować, wnioskować i doświadczać. Dlatego chętnie organizuję wyjazdowe zajęcia, tym bardziej, ze wyjazdy sprzyjają również integrowaniu zespołu uczniowskiego. Byłam organizatorem lub współorganizatorem następujących wyjazdów:
Wyjazd – cel wyjazdu Termin Liczba uczestników
Wycieczka do Łowicza na przedstawienie
,,Bajki z czterech stron świata”
24.11.2011 r.
Pływalnia ORKA w Sochaczewie 02.02.2012 r. 18
Pływalnia ORKA w Sochaczewie 03.02.2012 r. 17
Dyskoteka walentynkowa – SP Wygoda 14.02.2012 r. 25
Wyjazd na XII Rajd Dnia Ziemi
,,Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”
18.05.2012 r.

Wycieczka do Łowicza na przedstawienie
,,Zaczarowany świat bajek” 29.05.2012 r. 38
Wycieczka –Arkadia – Nieborów – Michałówek
połączona z wizytą w schronisku dla zwierząt 04.06.2012
Wycieczka - zielona szkoła (Przesieka-Karkonosze-Czeska Praga) 11-15.06.2012 r.
Jako organizator wyjazdów byłam zobligowana do przygotowania dokumentacji wyjazdu, rozliczenia oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu na wyjeździe.
Zorganizowałam następujące imprezy:
- dla klasy: klasowe walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka,
- dla uczniów po lekcjach: wyjazd na dyskotekę walentynkową zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Wygodzie, Bal Przebierańców – impreza feryjna integrująca uczniów ze szkół z Niedźwiady, Jamna i Wygody, Dzień Dziecka w Jamnie – impreza integrująca uczniów ze szkół z Niedźwiady, Jamna i Wygody;
- inne: apel szkolny z okazji akcji prowadzonej przez uczniów należących do Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, apel „Walentynki w naszej szkole”, apel podsumowujący realizację projektu czytelniczego „Tydzień z książką pod hasłem: „Książka twoim przyjacielem”, apel podsumowujący pracę Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w II semestrze roku szkolnego 2011/12, losowanie nagród za konkursy z gazetek szkolnych oraz wyłonienie najlepszego czytelnika w II semestrze roku szkolnego 2011/12 w klasach I-III i IV-VI, a także przedstawienie stanu czytelnictwa uczniów w poszczególnych klasach na koniec roku szkolnego 2011/2012, lekcje biblioteczne realizujące tematykę „Korczak przyjacielem dzieci”.

9. Prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia jakości współpracy z rodzicami.

Kontakty z rodzicami to podstawowy element współdziałania szkoły z domem rodzinnym dziecka. Realizując Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, pełniąc funkcję wychowawcy, a przede wszystkim będąc nauczycielem, ściśle współpracuję z rodzicami moich uczniów. Odbyłam wiele spotkań, prowadziłam rozmowy indywidualne na temat zachowania i wyników osiągniętych w nauce. Pomagałam w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych i dydaktycznych. Prowadziłam na zebraniach szkolnych pogadanki na temat roli rodziców i roli szkoły w wychowaniu dziecka, na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. W sali klasy III prowadzę na bieżąco kącik informacji pedagogicznej dla rodziców. Rodzice są świadomi, że należy dzieci wyposażać w umiejętność radzenia sobie z bezradnością i lękiem w momencie zagrożenia, wiedzą o oddziaływaniach bezpośrednich na osobowość dzieci poprzez propagowanie zachowań prospołecznych, czyli przestrzeganie prawa przez organizację i konstruktywne zapełnianie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań; wiedzą o potrzebie angażowania się w proces wychowawczy szkoły (aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych i klasowych); obserwują zachowania swoich dzieci i dzielą się spostrzeżeniami z wychowawcą. Efektem owocnej współpracy z rodzicami są świadczą udane imprezy środowiskowe i wysokie wyniki uczniów.

10. Aktywny udział w badaniu jakości pracy szkoły.

W ramach realizacji zadań wynikających z ewaluacji w obszarze Współpraca z rodzicami przygotowałam z koleżanką skrzynkę na opinie rodziców dotyczące jakości pracy szkoły. Uzyskane informacje zostały przekazane do zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.

11. Rozwijanie samorządności szkolnej uczniów.

Aktywnie uczestniczę w życiu szkoły, podejmując działania jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, poszerzające zakres oddziaływań szkoły. Praca Samorządu Uczniowskiego przebiegała zgodnie z przyjętymi zamierzeniami, regulaminem i harmonogramem imprez.
Wraz z uczniami dbałam o aktualność i atrakcyjność gazetek samorządowych, sprawowaliśmy pieczę nad tablicą pamięci (zakup kwiatów, zniczy, prace porządkowe). W każdym miesiącu wydawany był numer gazetki szkolnej.
W celu pozyskiwania funduszy na działalność samorządu kolejny rok prowadziłam zbiórkę makulatury i puszek aluminiowych oraz kontynuowałam współpracę z rodzicami uczniów, którzy organizowali dowóz materiałów do punktów skupu. Od września uczeń każdej klasy wpłacał comiesięczna składkę na rzecz samorządu 1 zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze stanowiły źródło utrzymania i aktywnej działalności samorządu a wydatkowane były na: zakup kwiatów, zniczy pod tablicę pamiątkową, kartonów, materiałów na gazetki, papieru ksero, upominków na pasowanie klasy I, książek na nagrody w konkursie „Mistrz Ortografii”, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup słodyczy na konkursy ogłaszane w gazetce szkolnej, na dyskoteki, zakup słodyczy na akcję „Mikołaj w szkole”. Przez cały rok szkolny - raz w miesiącu wszyscy uczniowie klas I-VI pisali dyktanda z podanej partii materiału, biorąc udział w szkolnym konkursie ortograficznym. Eliminacje finałowe w czerwcu wyłoniły w każdej klasie Pisarczyka Klasowego oraz Mistrza Ortografii klas I-III oraz klas IV – VI. Nagrody książkowe dla zwycięzców zakupiłam ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury i puszek aluminiowych. Po raz kolejny prowadziłam akcję sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji ,,Pomóż innym”. Uzyskaną ze sprzedaży cegiełek kwotę w wysokości 65 zł przekazałam na konto fundacji. Kolejny rok współpracowaliśmy z fundacjami niosącymi pomoc dzieciom, organizując w szkole zbiórki surowców wtórnych. W tym roku zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla chorego na stwardnienie guzowate Igorka, plastikowe przedmioty, pojemniki dla Dominiki Osadowskiej, dziewczynki z porażeniem mózgowym oraz zbieramy plastikowe butelki, realizując projekt „Planeta bez PET-a”.
Dnia 26 czerwca zorganizowałam w szkole spotkanie uczniów z Dominiką Osadowską i jej prawnymi opiekunami. Podczas spotkania tata dziewczynki podziękował wszystkim uczniom za udział w akcji zbiórki plastikowych nakrętek i butelek, i zwrócił się z prośbą o kontynuowanie owocnej współpracy mającej na celu pomoc w zebraniu środków na dalszą rehabilitację dziewczynki. Dla dziewczynki ufundowaliśmy od samorządowców pluszaka i słodycze. Spotkanie uczniów z chorym dzieckiem, któremu przez rok pomagali, zbierając plastikowe przedmioty, było najlepszą lekcją wychowawczą.
W marcu 2012 r. zorganizowałam i przeprowadziłam zbiórkę odzieży i przyborów szkolnych dla podopiecznych Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Łowiczu.
Efekty:
- uwrażliwianie uczniów na krzywdę ludzką, potrzebę niesienia pomocy innym,
- rozwijanie współpracy w grupie,
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat polskich i tradycji i zwyczajów.

12. Doskonalenie własnego warsztatu pracy w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

W ramach zajęć wychowania komunikacyjnego oraz na zajęciach w klasie III realizuję zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Są to pogadanki z wychowawcą, spotkania z policjantami, prezentacje multimedialne oraz materiały na płytach udostępnione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach oraz Komendę Powiatową Policji w Łowiczu. Uczniowie po raz dziesiąty uczestniczyli w organizowanej przez szkołę akcji „Jabłko – Cytryna” mającej na celu zwracanie uwagi przejeżdżającym kierowcom na zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, szczególnie w pobliżu szkoły.
Bezpieczeństwo ucznia jest dla mnie najważniejsze, więc szczególnie dbam o właściwe prowadzenie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, sprawowanie opieki na wyjazdach poza szkołę oraz podczas codziennej pracy i realizacji programów wychowawczego i profilaktyki oraz podstawy programowej.

13. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, rozwijanie pasji.

Jako wychowawca sprawowałam opiekę nad salami lekcyjnymi, wspólnie z uczniami dbałam o ich wystrój i estetykę, koordynowałam wykonywanie przez uczniów gazetek ściennych i dekoracji, starałam się nauczyć swoich wychowanków samodzielności i odpowiedzialności poprzez organizację imprez klasowych. Na bieżąco motywowałam uczniów do nauki oraz aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
Przeprowadzałam sprawdziany ćwiczeniowe, dokonywałam ich analizy i kształciłam wypadające niezadowalająco kompetencje uczniowskie. Zachęcałam doudziału w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
Efekty:
• uczniowie uwierzyli w swoje możliwości i odważniej pokonują swoją nieśmiałość, rozwinęli wyobraźnię i kreatywność,
• udział uczniów w konkursach służył promocji szkoły, zaś na poziomie szkolnym przysłużył się integracji społeczności szkolnej oraz tworzeniu interesujących form spędzania czasu wolnego,
• uczniowie rywalizując w konkursach poznają swoje możliwości i umiejętności, ujawniają swoje talenty, rozwijają zainteresowania, kształcą wyobraźnię przestrzenną, wytrwałość, realizują własne marzenia.
Weszłam w skład zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia klasy 0 i starałam się na bieżąco poznawać problemy dziecka, które będzie moim wychowankiem od 1 września 2012 r.

14. Działania pogłębiające jakość własnego warsztatu pracy, własnej wiedzy, umiejętności oraz wykorzystania ich w pracy dydaktycznej. Samokształcenie i samodoskonalenie, aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.

Na bieżąco studiowałam literaturę pedagogiczną, poszukując nowości na rynku wydawniczym, materiałów metodycznych i szkoleniowych, a także analizując oferty wydawnictw edukacyjnych. By umiejętnie pracować z każdym uczniem, rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny – „Terapia pedagogiczna.” Zapoznałam się z ofertą edukacyjną wydawnictwa Mac Kielce, z którym od lat współpracuję, realizując program edukacji wczesnoszkolnej „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła”. Systematycznie korzystałam z pomocy dydaktycznych tego wydawnictwa. Opracowałam plany wynikowe edukacji wczesnoszkolnej w klasie III, techniki w klasie IV i V, plany wychowawcze, szczegółowe zasady oceniania zgodnie z podstawową programową. Pozwoliło mi to na efektywniejsze nauczanie i dostosowanie materiału podręcznikowego do możliwości uczniów. Efektywnie włączałam się w tworzenie dokumentacji szkoły. Stosowałam nowoczesne metody pracy na lekcjach, m.in.: metoda projektu, drama, burza mózgów, drzewko decyzyjne, praca w grupach.

15. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

Systematycznie gromadzę dokumentacje związaną z realizacją własnych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz dokumentacje związaną z pełnioną funkcją opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego.
16. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań wytyczonych w planie rozwoju, których wykonania podjęłam się w roku szkolnym 2011/12.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

1. Wykorzystanie komputera do organizowania własnego warsztatu pracy.

Systematycznie wykorzystuję w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Efektem wykorzystania komputera jest opracowywanie przeze mnie w formie opisowej, tabelarycznej lub graficznej bieżących dokumentów, takich jak:
• pomoce dydaktyczne (reprodukcje zdjęć, karty pracy, teksty źródłowe),
• plany wynikowe i wychowawcze, sprawozdania, programy,
• analizy wyników sprawdzianów, zestawienia ocen,
• scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych oraz przedstawień teatralnych,
• wykazy ocen dla rodziców,
• dokumentacja do akcji „Szklanka mleka dla ucznia” (miesięczne rozliczenia, wpłaty, zamówienia),
• dokumentacja do akcji „Dożywianie uczniów” (przyjmowanie wpłat, rozliczenia, sprawozdania miesięczne, zamówienia posiłków),
• dokumentacja związana z awansem zawodowym,
• dokumentacja opiekuna stażu ( na nauczyciela mianowanego),
• dokumentacja wyjazdów feryjnych na basen do Sochaczewa,
• dokumentacja wyjazdu uczennic naszej szkoły na Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany w Szkole Podstawowej w Wygodzie (zgoda rodziców, karta wyjazdu),
• dokumentacja wstępna planowanego na czerwiec wyjazdu na „zieloną szkołę”,
• dokumentacja biblioteczna (wykazy lektur, stan czytelnictwa w klasach, rozliczenia miesięczne i semestralne),
• dokumentacja Samorządu Uczniowskiego,
• dokumentacja pracy Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody
• dokumentacja karta rowerowa - egzamin, zgłoszenia do WORD w Skierniewicach.
Od stycznia 2012 r. wspólnie z koleżanką prowadzę szkolną stronę internetową.
Realizując zagadnienia wychowania komunikacyjnego przygotowałam prezentację multimedialną dotyczącą pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, którą wykorzystuję podczas przygotowywania uczniów do egzaminu na Kartę Rowerową.

2. Systematyczna dbałość o należytą jakość sprzętu elektroakustycznego, obsługa techniczna tego sprzętu.

Jako organizator imprez szkolnych i międzyszkolnych (dyskoteki, apele, uroczystości środowiskowe) systematycznie wraz z uczniami korzystam ze sprzętu elektroakustycznego, co obliguje mnie do dbałości o jego należytą jakość oraz do przechowywania sprzętu w odpowiednio do tego przeznaczonym miejscu.

3. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.

Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Rozbudzałam wśród uczniów zainteresowanie technologią informacyjną i kształtowałam umiejętność pracy z komputerem poprzez:
• opiekę nad redagowaniem szkolnych gazetek,
• lekcje techniki w pracowni komputerowej,
• wykorzystywanie programów komputerowych do pracy z uczniem słabszym(„Ortografia na wesoło”, „Gramatyka, co z głowy nie umyka”, „Umiem liczyć”)
•korzystanie na zajęciach z encyklopedii multimedialnych,
• korzystanie z programów komputerowych pozwalających na utrwalenie wiadomości niezbędnych do egzaminu na kartę rowerową („Zielone światło”, „Bezpieczni na drodze”, „To już wiem – testy z zakresu wychowania komunikacyjnego”).
Wykorzystując zasoby Internetu, pozyskiwałam bieżące informacje, materiały metodyczne i merytoryczne przydatne w mojej pracy, np.: przepisy prawne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, pomoce dydaktyczne, informacje o konkursach i szkoleniach.
Pocztę elektroniczną wykorzystywałam m. in. w celu: wymiany informacji, doświadczeń oraz materiałów metodycznych z innymi nauczycielami, kontaktu z wydawnictwami oświatowymi, wymiany informacji z organizatorami konkursów, a także przekazywaniu bieżących informacji do lokalnej prasy.

4. Pełnienie opieki nad zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej „Zasłyszane przez Niedźwiadków”, wykonywanie zdjęć podczas różnych uroczystości szkolnych, ważnych wydarzeń z życia szkoły, podczas wycieczek, apeli, imprez sportowych.

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego pełnię opiekę nad zespołem redakcyjnym samorządowej gazetki szkolnej pt. „Zasłyszane przez Niedźwiadków”. Gazetka wydawana jest w każdym miesiącu i zawiera informacje na temat aktualnych wydarzeń szkolnych, ciekawostki o świętach lub imprezach, jakie były lub będą się odbywały w szkole, przepisy na ulubione potrawy, zdjęcia z imprez szkolnych, apeli. Ostatnie strony gazetki zawierają krzyżówki, malowanki, rebusy. Gazetki z rozwiązanymi zadaniami uczniowie chętni oddają do opiekuna samorządu i na koniec miesiąca, w czasie apelu zostają nagrodzeni za prawidłowe i estetyczne wykonanie zadań słodkim upominkiem lub pluszową maskotką - w zależności od stopnia trudności zadań. Nagrody zakupuję ze środków Samorządu Uczniowskiego uzyskanych w znacznej mierze ze sprzedaży surowców wtórnych.

5. Korzystanie z ofert portali edukacyjnych oferujących wnikliwą diagnozę osiągnięć szkolnych po ukończeniu każdej klasy.

Zgłosiłam uczniów klasy III do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów i Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Przeprowadziłam diagnozę osiągnięć edukacyjnych po I i II semestrze nauki w klasie III. Do diagnozy osiągnięć wykorzystałam materiały pojawiające się w ofertach portali edukacyjnych.
Komputer był mi bardzo pomocny w opracowaniu dokumentacji: plany wynikowe i rozkłady materiału dla klasy III edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy IV i V do nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym, planu pracy wychowawcy klasy III, w pisaniu protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej, opracowaniu regulaminów konkursów i projektu, opracowaniu dyplomów i podziękowań dla uczestników konkursów, tworzeniu pomocy dydaktycznych, kart pracy, gazetek klasowych, opracowania raportu z ćwiczeniowych sprawdzianów w klasie IV i VI, sporządzenia oceny opisowej za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 dla uczniów klasy III oraz oceny rocznej, opracowania raportu z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty oraz Ogólnopolskiego Sprawdzianu OBUT 2012.
Wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy, na bieżąco śledziłam strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, m. in: www.publikacje.edu.pl. ,www.literka.pl, www.awans.net.pl.
Efekty:
• śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy szkoły.

6. Samodzielne opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opublikowanie ich na stronie internetowej.

Podczas stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację poszczególnych elementów planu rozwoju zawodowego, na bieżąco sporządzałam notatki z realizowanych zadań. Podsumowującym działaniem jest sporządzenie niniejszego sprawozdania z przebiegu i realizacji planu rozwoju za rok szkolny 2012/2013.


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia

1. Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia.

2. Opracowanie i udostępnianie materiałów dla innych nauczycieli na stronie internetowej i portalach edukacyjnych. Opracowanie i przekazywanie własnych opracowań scenariuszy lekcji, referatów, kart pracy.

3. Praca na rzecz innych - zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców.

W roku szkolnym 2011/ 2012 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego pana Łukasza Gryglaka. Jest on nauczycielem języka angielskiego. Okres ten był dla mnie intensywnym czasem dzielenia się z nim swoją wiedzą. Na początku sporządziliśmy kontrakt oraz harmonogram współpracy, a następnie omawialiśmy opracowanie planu rozwoju zawodowego. W czasie stażu pan Łukasz uczestniczył w 15 zajęciach prowadzonych przeze mnie, ja także systematycznie hospitowałam jego zajęcia. Na bieżąco analizowaliśmy stosowane przez nas metody pracy i ich efekty.
W roku szkolnym 2011/ 2012 prowadziłam również zajęcia dla dwóch studentek, które odbywały praktyki w szkole w Niedźwiadzie.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c rozporządzenia

1. Integracja społeczności – uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne.
Nawiązywanie do tradycji ludowych i ich kultywowanie.

Jestem współorganizatorem imprez szkolnych integrujących środowisko lokalne. W I semestrze spotkaniem integrującym społeczność był zorganizowany w styczniu 2012 r. Dzień Babci i Dziadka, na którym gościliśmy 70 osób. Zaproszeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów klas 0 – VI, po którym uczestniczyli w przygotowanym przy współpracy rodziców poczęstunku. Jako współorganizator pomagałam przy dekoracji sali oraz byłam odpowiedzialna za zorganizowanie poczęstunku.
Nawiązaniem do tradycji i zwyczajów ludowych było przedstawienie jasełkowe zorganizowane dla rodziców. Podczas przedstawienia uczniowie śpiewali kolędy i pastorałki popularne w regionie łowickim, recytowali gwarą łowicką, szerzej poznali i zaprezentowali tradycje Bożego Narodzenia w Łowickiem. W trakcie przygotowań do jasełek brałam udział w pracach komisji konkursowych konkursu literackiego i plastycznego oraz pomagałam w przygotowaniu scenografii na przedstawienie.
Zorganizowałam lub współorganizowałam imprezy integrujące dla uczniów, rodziców i okolicznej społeczności lub społeczności Zespołu Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz: spotkanie jasełkowe i opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, dyskoteka walentynkowa, Dzień Dziecka w Jamnie. Na spotkanie integracyjne w Jamnie przygotowałam występy uczniów klas 0 – III i uczniów klas IV – VI. Uczniowie zaprezentowali inscenizację nt. praw dziecka. Opracowałam scenariusz występu, zorganizowałam (wspólnie z rodzicami) właściwe stroje i zadbałam o odpowiednią prezentację. Byłam też odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursów sportowych podczas rywalizacji uczniów klas I – III ze wszystkich trzech szkół stowarzyszeniowych.

2. Wdrażanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie funduszy.

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego i Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody starałam się aktywizować uczniów i rodziców do prac wykonywanych na rzecz klasy i szkoły. Uczniowie dbają o skalniaki w ogródku szkolnym oraz o utrzymanie porządku pod tablicą pamięci. Aktywnie uczestniczą w akcjach zbiórki surowców wtórnych. Przynoszą pożywienie dla ptaków, biorąc aktywny udział w akcji prowadzonej przy współpracy Koła Łowieckiego „Łowiczanin” w Łowiczu pod hasłem: „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Do prowadzonej akcji aktywnie włączyli się rodzice, którzy w razem z dziećmi przygotowywali karmniki dla ptaków i rozwiesili je na terenie szkolnym. Podsumowaniem akcji i współpracy było zorganizowanie w szkole wizyty myśliwych sokolników z Koła Łowieckiego „Łowiczanin”. Dzięki temu spotkaniu dzieci mogły bliżej poznać tradycje myśliwskie i sposoby polowania z sokołami. Rodzice aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach imprez szkolnych. Zajmowali się organizacją poczęstunków, pieczeniem ciast oraz pomagali w przygotowaniach dekoracji, dowozie dzieci na konkursy szkolne i zawody sportowe. Pomagali w pracach porządkowych, dbali o ukwiecenie klas i aktywnie wspierali akcję zbiórki zabawek i książek na rzecz sal szkolnej, w której organizowane są zajęcia opiekuńcze. Sponsorowali zakup lektur do szkolnej biblioteki (zakupiono 5 książek lektur klasy III), pomagali w wywozie na skup zebranych surowców wtórnych.

3. Objęcie uczniów klasy pozostającej pod opieką wychowawczą wnikliwą diagnozą
kontrolująca umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Będąc wychowawcą klasy III, na bieżąco dokonuję wnikliwej diagnozy umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczniowie systematycznie, w każdy wtorek pracują na indywidualnych kartach pracy z opracowanego zbioru testów sprawdzających poziom czytania ze zrozumieniem.

4. Przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę uczniów w klasie objętej wychowawstwem.

W klasie III przeprowadziłam sprawdzian określający stopień opanowania wiedzy w uczniów po ukończeniu klasy II oraz sprawdzian podsumowujący pracę w pierwszym i drugim semestrze klasy III.
W styczniu i maju 2012 r. przeprowadziłam i opracowałam wyniki sprawdzianów ćwiczeniowych w klasie IV.

5. Rozwijanie kompetencji ortograficznych klas I - III.

Rozwijam kompetencje ortograficzne uczniów klas I – III poprzez prowadzenie w ciągu całego roku szkolnego konkursu „Mistrz Ortografii”. Uczniowie w każdym miesiącu piszą dyktando utrwalające podaną regułę ortograficzną zgodnie z opracowanym regulaminem. W maju w ramach podsumowania w klasach wybieram najlepszego ucznia tzw. Pisarczyka danej klasy, a w czerwcu zostaje wybrany „Mistrz Ortografii klas I – III”. Konkurs prowadzony jest przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego w dwóch etapach: klasy I – III i klasy IV –VI. Na apelu podsumowującym najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane ze środków Samorządu Uczniowskiego.
Na co dzień dbam, by moi uczniowie pisali poprawnie pod względem ortograficznym, dlatego założyłam uczniom zeszyty do poprawnego pisania, w których ćwiczą poprawny zapis wyrazów kłopotliwych.


Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust 2 pkt 4 e rozporządzenia

1. Współpraca z rodzicami. Zapewnienie warunków sprzyjających pozytywnemu postrzeganiu szkoły przez uczniów i rodziców. Organizacja imprez szkolnych.

Systematycznie współpracuję z rodzicami przy organizacji szkolnych imprez takich, jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, choinka szkolna, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dyskoteki szkolne. Współuczestniczę w planowaniu imprez, organizacji poszczególnych etapów i zadań, robieniu zakupów, układaniu choinkowych paczek, organizacji poczęstunków, doboru i wykonaniu dekoracji.

2. Zorganizowanie „Biblioteczki dla uczniaka”. Przeprowadzenie „Pasowania na czytelnika”. Rozwijanie u dzieci zainteresowań literaturą dziecięcą.

Z książek pozyskanych od rodziców w ramach wyposażania sali, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze, utworzyłam „Biblioteczkę dla każdego uczniaka”. Zgromadziłam w niej się książeczki dla dzieci, młodszych i starszych, baśnie, legendy oraz kolorowe czasopisma.
W ramach lekcji bibliotecznej przeprowadziłam „Pasowanie na czytelnika ucznia klasy I”. Uczniowie zapoznani zostali z regulaminem biblioteki szkolnej, zasadami wypożyczania i oddawania książek, a po założeniu kart czytelniczych samodzielnie dokonali wypożyczeń wybranych pozycji.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu.
W trakcie pierwszego semestrze roku szkolnego 2011/12 korzystałam z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu, konsultując swoje spostrzeżenia dotyczące ucznia mającego trudności w nauce .
Efekty:
- wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach,
- rozbudzanie zainteresowań uczniów.

4. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.

Byłam organizatorka balu karnawałowego i poczęstunku dla dzieci, które przyjechały do naszej szkoły ze szkół w Jamnie i Wygodzie. W balu karnawałowym mogli brać udział tylko uczniowie w przebraniach. W zabawie brało udział 75 dzieci. W trakcie balu przeprowadziłam różne konkursy taneczne, a udział w takim konkursie był nagrodzony słodkim lizakiem. Dzieci miały także słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców z wszystkich trzech szkół.
W ramach współpracy zorganizowałam wyjazd dzieci na dyskotekę walentynkową do szkoły w Wygodzie, gdzie też bawili się uczniowie z trzech szkół.

5. Współpraca z policja i strażą pożarną.

W ramach wieloletniej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu uczniowie po raz kolejny brali udział w akcji „Jabłuszko – cytrynka” mającej na celu uwrażliwienie kierowców na zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Działania te miały na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły i ze szkoły oraz uwrażliwienie kierowców na szczególne zachowanie bezpieczeństwa podczas przejeżdżania w pobliżu szkoły.

6. Współpraca ze Służbą Zdrowia.

W ramach współpracy z pielęgniarką szkolną trzy razy w tym semestrze odbyły się klasowe rozmowy na temat konieczności dbania o higienę osobistą i prawidłowe odżywianie.
Po pogadankach odbyła się fluoryzacja.

7. Działania na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Jestem organizatorem pomocy dla dzieci z rodziny będącej w trudnej sytuacji materialnej. Ze względu na to, że w rodzinie jest czworo dzieci, największym problemem finansowym był zakup ubrań jesiennych i zimowych. W ramach akcji rozpropagowanej wśród znajomych udało się zgromadzić obuwie, rajstopy, czapki i kurtki dla wszystkich dzieci oraz zabawki, książki oraz znaczną ilość produktów spożywczych. Zgromadzone rzeczy i produkty zostały przekazywane na bieżąco tej rodzinie.


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§ 8 ust 2 pkt 4 f rozporządzenia

1. Poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia.

Aby bliżej poznać zasady diagnozowania problemów uczniów w uczeniu się, rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Już pierwsze zajęcia przekonały mnie, że podstawowe wiadomości z dziedziny psychologii, pedagogiki i terapii są nieodzowne w udzielaniu pomocy uczniom o specyficznych potrzebach w uczeniu się. Poza tym staram się na bieżąco dokształcać w tej dziedzinie, korzystając z dostępnych publikacji i stron internetowych.

2. Osiąganie przez uczniów wysokich lokat w konkursach, rywalizacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Przygotowywałam dwie uczennice do udziału w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym w Szkole Podstawowej Wygodzie. Jedna z dziewcząt zajęła I miejsce.
W kwietniu dwie uczennice mojej klasy brały udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Trzecioklasistów i zajęły II i III miejsce.


Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

W trakcie odbywania stażu podjęłam działania mające na celu rozpoznanie i rozwiązanie indywidualnego problemu edukacyjnego ucznia. Jest to uczeń klasy trzeciej, który ma widoczne trudności z opanowaniem materiału przeznaczonego na pierwszy semestr nauki w klasie III. Uczeń korzysta systematycznie z zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. Na zajęciach wykonuje dodatkowe ćwiczenia mające na celu uzupełnianie braków i utrwalanie materiału, z którego opanowaniem ma znaczne trudności. Ponieważ powodem wielu kłopotów były zaniedbania i brak systematycznej kontroli nad dzieckiem w domu, byłam zmuszona do wielokrotnego wzywania mamy chłopca do szkoły. Na bieżąco była informowana o uzyskiwanych przez syna wynikach nauczania. Podstawowe kłopoty dziecka wynikały z braku systematycznej pracy nad doskonaleniem techniki czytania ze zrozumieniem oraz techniki liczenia. Chłopiec systematycznie musi pracować nad doskonaleniem techniki pisma oraz z materiałem ortograficzno – gramatycznym. Systematyczna współpraca opiekuna prawnego dziecka ze szkołą przynosi efekty. Chłopiec raz w tygodniu wypożycza w bibliotece dowolną, dostosowaną do wieku książkę i w domu doskonali technikę czytania ze zrozumieniem. Przy oddawaniu książki w podanym terminie jest odpytywany ze znajomości przeczytanego tekstu. Wykonuje także dodatkowe ćwiczenia doskonalące technikę liczenia. Bardzo chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach przeznaczonych na pracę z uczniem słabszym w ramach zajęć z art. 42 KN oraz w zajęciach dodatkowych z wychowawcą.
Systematyczna praca ucznia przyniosła widoczne na koniec roku szkolnego efekty.
Efekty:
- znaczne polepszenie wyników nauczania,
- opracowanie i stosowanie ciekawych metod w pracy z uczniem,
- pogłębienie współpracy z prawnym opiekunem ucznia.


Podsumowanie
Odbywając staż, którego celem jest ubieganie się o awans zawodowy, dbałam o własny rozwój i poszerzenie kompetencji zawodowych, wymianę doświadczeń oraz bogacenie warsztatu pracy nauczyciela, wychowawcy i bibliotekarza.Niedźwiada, 16.07.2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.