X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17307
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Mendalka
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Potorska
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Elżbieta Bonczek
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Sinogórze
Czas trwania stażu: od 1.09.2011 r. do 31.05.2012 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, Dz. U. nr 260, poz. 2593 (zmiany Dz. U. z 2007 r., nr 214, poz. 1580). Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1) :

• poznanie procedury osiągania awansu zawodowego;
• nawiązanie współpracy z opiekunem stażu;
• zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły;
• zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.;
• zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami;
• zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
• przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
• złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Na początku swojego stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r., Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007 r. Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi procedury osiągania awansu zawodowego stały się dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę podczas pisania i realizacji planu rozwoju zawodowego.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu konieczne było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem stażu co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu, a także zasad komunikowania się i współpracy. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć obserwowanych i prowadzonych. W efekcie współpraca z opiekunem przyczyniła się do zdecydowanego polepszenia i wzbogacenia mojego warsztatu pracy poprzez nowe metody i formy pracy z dziećmi.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb szkoły przeanalizowałam: Statut Szkoły Podstawowej w Sinogórze, Program Wychowawczy Szkoły na lata 2011/2012- 2013/2014, Program Profilaktyki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną z dnia 30.09.2009 r., Roczny Program Rozwoju na rok szkolny 2011/2012, Plan Nadzoru Pedagogicznego zatwierdzony do realizacji 16.09.2011 r., Plan Współpracy z Rodzicami na rok szkolny 2011/2012 oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów. Dzięki zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami mogłam lepiej planować i realizować założone cele.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Dokonywałam na bieżąco wpisów w dzienniku, co pozwoliło mi dobrze poznać jego strukturę. Prowadziłam karty obserwacji dziecka oraz zeszyt obserwacji dla oddziału przedszkolnego, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami. Dokładnie przeanalizowałam nową podstawę programową wychowania przedszkolnego, na podstawie której opracowałam arkusze obserwacji dziecka oraz arkusze badania dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich. Dzięki temu w swojej pracy wdrożyłam nową podstawę programową, przeprowadziłam badanie gotowości szkolnej wg nowych standardów.
Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć i dyżurów, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach klasowego zespołu nauczycielskiego dla oddziału przedszkolnego. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów, co pozwoli mi w przyszłości wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Pełniłam dyżur w szkole podczas ferii zimowych i w dzień egzaminu szóstoklasistów. W efekcie tych działań zapoznanie się z wyżej wymienionymi aspektami pracy w szkole i udział w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawnienia mojej pracy. Dzięki temu dowiedziałam się jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować i realizować założone cele.
Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią oraz przepisami przeciwpożarowymi. Brałam udział w próbnej akcji ewakuacyjnej szkoły. Realizacja tego zadania pomogła mi uświadomić potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła oraz dowiedziałam się jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia. Wiem jak postępować w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci i dorosłych.
W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą wykonywane zadania. Zaświadczenia jakie uzyskałam są potwierdzeniem moich działań. Opracowałam wiele konspektów zajęć, scenariusze takich imprez szkolnych jak: mikołajki, andrzejki, choinka, Dzień Matki.
Przygotowałam projekt dotyczący przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego a następnie napisałam sprawozdanie.
Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2) :
• tworzenie własnego warsztatu pracy;
• opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych;
• wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji;
• doskonalenie własnego warsztatu pracy;
• doskonalenie technik multimedialnych.
W ramach tego zadania utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć. Zapoznałam się także z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania, przeanalizowałam podstawę programową i dostępne podręczniki.
Przeanalizowałam wewnątrzszkolny system oceniania i na jego podstawie opracowałam przedmiotowy system oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
W celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych systematycznie łączyłam treści nauczania języka angielskiego z obszarami edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej i wychowania fizycznego. Wiedza oraz umiejętności z zakresu wszystkich tych dziedzin umożliwiły mi zastosowanie szeregu technik oraz zadań językowych, które w znaczny sposób wzbogaciły nauczanie języka angielskiego. Współpraca z nauczycielami przydała się szczególnie podczas organizowania wspólnych uroczystości dla rodziców i uczniów innych klas.
Poznałam różnorodne techniki i metody pracy wspomagające rozwój dziecka. Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące, które także wzbogaciły mój warsztat pracy i spowodowały większe zainteresowanie u dzieci. Te, które wykorzystywałam najczęściej to: ,,kula śniegowa’’, ,, promyczkowe uszeregowanie’’, metody ewaluacyjne i integracyjne. W pracy edukacyjnej z dziećmi przedszkolnymi ułatwiały mi one wspomaganie rozwoju wychowanków. Ponadto stosowałam również Metodę Dobrego Startu, Pedagogikę Zabawy i metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Brałam także udział w zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział w następujących warsztatach i kursach:
10.03.2011 ,, Indywidualizacja pracy z dzieckiem w klasie pierwszej’’,
07.06.2011 ,,Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz’’,
11.09.2011 ,,Metoda Dobrego Startu’’- część praktyczna,
27.10.2011 ,,Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole- wspieranie, diagnoza, monitorowanie’’,
15.12.2011 ,,Uczeń nadpobudliwy w zespole klasowym’’,
23.03.2012 ,,Metody aktywizujące i techniki plastyczne- Wielkanoc’’,
29.03.2012 ,,Skuteczna nauka ortografii w edukacji wczesnoszkolnej’’.
Ponadto studiowałam literaturę pedagogiczną:
E.Gruszczyk- Kolczyńska, Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole,
E.Gruszczyk- Kolczyńska, Dziecięca matematyka,
E.Gruszczyk- Kolczyńska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania,
B. Wilgocka- Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich,
s. Weber, Dziecko leworęczne,
M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat,
M. Bogdanowicz, M .Barańska, E. Jakacka, Od piosenki do literki- część 1 i 2,
M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii,
Czasopisma pedagogiczne: Wychowanie przedszkolne, Nauczycielka przedszkola.
Dzięki temu wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych zajęć edukacyjnych. Wiem jak ciekawie wychowywać i uczyć oraz usprawniać pracę dydaktyczno- wychowawczą.
W trakcie mojego stażu doskonaliłam multimedialne techniki pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. Starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej, która pomagała mi w podnoszeniu poziomu mojej pracy. Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową: zaproszenia, dyplomy, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne, plany zajęć, opinie, scenariusze zajęć, karty obserwacji i inne. Korzystałam z edytora tekstu Mikrosoft Word, programu graficznego Paint oraz Exel. W Internecie zamieściłam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji oraz przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. W mojej pracy korzystałam także z różnych stron internetowych: www.literka.pl, www.nauczycielprzedszkola.pl, www.bliżejprzedszkola.pl, www.książkiedukacyjne.pl, www.men.gov.pl, www.przedszkolak.pl,www.edukacja.edux.pl,www.anglomaniacy.pl , www.britishcounsil.pl , www.angielskij.ovh.org . Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwia mi pracę, wzbogaca warsztat pracy, pogłębia moje zainteresowania związane ze światem techniki, a przede wszystkim pomaga zainteresować dzieci.
3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)
• zapoznanie z programem wychowawczym w szkole;
• zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim oraz poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych;
• rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie, diagnoza;
• poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo- wychowawczych;
• współpraca z rodzicami uczniów;
• współpraca z uczniami.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel i wychowawca grupy przedszkolnej zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, czyli opisem działań wychowawczych, które podjęła szkoła. Dowiedziałam się z niego, że głównym celem szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. Poznałam zadania jakie stoją przed wychowawcami klas i sposoby ich realizacji.
Zapoznałam się także ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Pierwszą informację o dziecku można uzyskać z Karty Zgłoszenia Dziecka do Oddziału Przedszkolnego. Tam zapisane są podstawowe informacje o dziecku i jego rodzinie. Kolejnym dokumentem, który pozwala poznać rozwój dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania to Arkusz Obserwacji Dziecka. W nim to właśnie poprzez obserwację zbierałam i zapisywałam informacje o podopiecznych. Jeszcze innym sposobem gromadzenia informacji był Arkusz Badania Gotowości Szkolnej. Dzięki niemu poznałam poziom wiadomości i umiejętności dzieci w pierwszym i drugim półroczu. Mogłam określić poziom gotowości w różnych sferach rozwoju. Bardzo dobrym sposobem gromadzenia informacji są wywiady i ankiety skierowane do rodziców oraz rozmowy indywidualne. W efekcie prowadzę różnorodną i bogatą dokumentację dotyczącą informacji o dzieciach, co z kolei bardzo ułatwia mi pracę. Zdobyte informacje wykorzystuję w codziennej pracy, prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi z deficytami rozwojowymi, rozwijam zainteresowania dzieci zdolnych.
Poprzez studiowanie odpowiedniej literatury psychologiczno- pedagogicznej poszerzałam swoje wiadomości i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci. Poznałam różnorodne formy i techniki pracy z dziećmi wspomagające ich rozwój: pedagogika zabawy, elementy alternatywne M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej- improwizacji ruchowej Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne. Zdobytą wiedzę potrafię zastosować w praktyce, znam potrzeby podopiecznych, przyczyny ich negatywnych zachowań.
Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych. Chętnie pomagali także na co dzień przynosząc potrzebne materiały. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas różnorodnych spotkań i rozmów indywidualnych. Na pierwszym spotkaniu zapoznałam rodziców z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Włączyłam rodziców do współorganizowania imprez okolicznościowych. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny różnych zachowań, zainteresowania czy frustrację.
Owocnie układała mi się także współpraca z samymi uczniami. Organizowałam dla nich konsultacje, służyłam zawsze radą i pomocą. Niestety nie udała się komunikacja poprzez skrzynkę e-mail ze względu na ograniczoną dostępność do internetu.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)
• ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych;
• obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
• hospitacje na własnych lekcjach;
• analiza i samoocena prowadzonych lekcji;
• określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Ustaliłam z opiekunem stażu terminy zajęć obserwowanych i prowadzonych w ciągu roku szkolnego. Ustalony harmonogram pozwolił mi na staranne przygotowanie się do zajęć.
Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Dyrektor. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu, rodzaje stosowanych metod w pracy z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu a w ciągu roku dwie lekcje przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów i przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdych zajęciach analizowałam ich przebieg i wyciągałam wnioski do dalszej, bardziej efektywnej pracy.
Z pomocą opiekuna stażu zapoznałam się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Arkusze obserwacji lekcji hospitowanych zawierały m. in.: własne oczekiwania, realizację celów, zachowania dzieci, uwzględnienie tego co się nie udało zrealizować, dokonywanie samooceny. Zajęcia przeze mnie obserwowane były dokumentowane przez luźne notatki, które zawierały: temat, cele ogólne i operacyjne, metody i formy pracy oraz przebieg zajęć. W efekcie tych działań wiem w jaki sposób omawiać i oceniać własne zajęcia i zabawy prowadzone z dziećmi.

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utwierdził mnie w przekonaniu, że we współczesnej szkole przy nadmiarze obowiązków trudno jest nauczycielom wypełniać swoją misję i przygotować młode pokolenie do życia w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie. Mimo tego jednak będę robić wszystko, aby być dobrym organizatorem, mądrym i otwartym wychowawcą, a także innowatorem wprowadzającym w praktykę szkolną nowe rozwiązania. Jednocześnie mam świadomość, że stawanie się kompetentnym praktykiem wymaga ciągłego inwestowania we własny rozwój, dlatego po zakończeniu stażu mam zamiar w dalszym ciągu doskonalić warsztat swojej pracy i podnosić przez to efektywność kształcenia. Mam też nadzieję, że samorealizacja i samodoskonalenie się pozwoli mi na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji.

.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.