X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17098
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dorota Błach
nauczyciel języka polskiego, informatyki, muzyki
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach


Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 01.09.2008 r. i zgodnie z planem zakończyłem dnia 31 maja 2011 r. W ciągu 2 lat i 9 miesięcy realizowałam Plan Rozwoju Zawodowego w Szkole Podstawowej w Drołtowicach. Jest on zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
W planie tym zostały uwzględnione założenia statutowe szkoły oraz zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, Programie profilaktycznym, a także w planach pracy realizowanych w szkole w latach 2007 – 2010. Plan uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły. Jego zadanie było jak najskuteczniejsze oddziaływanie na ucznia.

W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Realizacja zadań w nim zawartych miała na celu:

- doskonalenie warsztatu i metod pracy;
- wspomaganie uczniów mających problemy w nauce oraz uczniów zdolnych,
- zwiększanie udziału technologii informacyjnej oraz komputerowej w pracy nauczyciela oraz w procesie edukacji,
- dbanie o promocję szkoły w środowisku i rozwijanie tej dziedziny funkcjonowania szkoły,
- uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe;
- samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
- dzielenie się swoją wiedzą z innymi.


& 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Ad. 1. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
Jako polonista
W trakcie trwania stażu, aby uzyskiwać coraz lepsze efekty w pracy dydaktycznej:
1. Prowadziłam lekcje metodami aktywnymi takimi jak: burza mózgów, metaplan, gry dydaktyczne, karty pracy, filmy dydaktyczne, drzewko decyzyjne, korzystałam z nagrań na płytach CD oraz DVD w celu urozmaicenia zajęć i uatrakcyjnienia sposobu przekazywania wiedzy , a przede wszystkim usprawnienia sposobu uczenia się przez uczniów.
2. Realizowałam ciekawe scenariusze oparte na aktywnych metodach, korzystając z propozycji różnych wydawnictw.
3. Omawiałam lektury przy pomocy gier dydaktycznych, aby pokazać uczniom, że lektury są bardzo ciekawe oraz, żeby zwiększyć liczbę uczniów czytających je.
„Między nami graczami – gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych” GWO
„Przygody z lekturą – karty pracy dla uczniów klas 4 -6 szkoły podstawowej” WSiP,
4. Samodzielnie przygotowywałam dodatkowe materiały do aktywnych metod.
Tabelki, metaplany, drzewka decyzyjne itp.
5. Przez cały okres stażu, ale i wcześniej oraz teraz, korzystałam z dodatkowych, ciekawych ćwiczeń, w których oferowano zadania do rozwiązania metodami aktywnymi, aby zapewnić zajęcie wszystkim uczniom, a szczególnie tym zdolnym. Dbałam w ten sposób o to, by każdy uczeń wykonywał zadania dostosowane do swoich możliwości i potrzeb.
„Pisanie nie jest trudne” WSiP,
„Między nami dziennikarzami” GWO,
„Między nami widzami – karty pracy do lekcji filmowych w szkole podstawowej” GWO

6. Prowadziłam wiele lekcji w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie wykorzystywali Internet do poszerzenia swojej wiedzy lub uczyli się korzystania z wielu źródeł informacji.
7. Prowadziłam też lekcje metodą projektu, a ich wynikiem były np. prezentacje multimedialne lub ciekawe plansze graficzno – słowne.
np. o znanych pisarzach, środkach stylistycznych itp.
8. Aby aktywnie utrwalać ortografię korzystałam ze stron internetowych:
www.edugames.pl/język polski/inwazja ortograficzna
www.dyktanda.net
9. Korzystałam z materiałów zamieszczanych na stronach wydawnictw: Operon, WSiP, GWO, aby urozmaicić lekcje.
10. Śledziłam na bieżąco nowości w tej dziedzinie. Interesujące propozycje wdrażałam do swojej pracy, aby lekcje były coraz ciekawsze i aby nie powtarzać schematów w prowadzeniu ich.
11. Dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
12. Sposoby pracy i metody aktywne zawsze dostosowywałam do możliwości i potrzeb uczniów, aby każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i własnego sposobu myślenia oraz mówienia.
Moje działania przyniosły efekt w postaci wysokich wyników na Sprawdzianie po klasie VI:
- W roku 2009 kl. VI osiągnęła stanin bardzo wysoki, a najlepsze wyniki uzyskała z Czytania i Pisania.
- W roku 2011 kl. VI zajęła II miejsce w powiecie.

Jako nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze z języka polskiego przez cały okres stażu:
1. Pracowałam z uczniami wykorzystując multimedialne programy edukacyjne, aby jak najbardziej urozmaicić i ułatwić proces wyrównywania deficytów u tych uczniów.
„Klik uczy ortografii” ,
„Porusz umysł”,
„Akademia umysłu – Koncentracja”,
„Akademia umysłu – Pamięć”,
„Edukacja polonistyczna”
2. Korzystałam z następujących stron internetowych, aby uczyć zasad ortograficznych:
www.edugames.pl/język polski/inwazja ortograficzna
www.dyktanda.net
3. W porozumieniu z rodzicami uczniów zaopatrywałam ich w ćwiczenia z zadaniami wykorzystującymi metody aktywizujące dopasowane do ich potrzeb, zgodnie z zaleceniami poradni psych. – pedagogicznej, aby mogli również w domu usprawniać swoje zaburzenia.
M. Barańska „Detektyw Ortografek” ,
R. Andrzejczak „Magiczne linie” – ćwiczenia grafomotoryczne dla chłopców i nie tylko,
D. Kamińska, A. Ślęzak „Dobasoli do kanuka” – ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją.
A. Tońska – Szyfelbein „Ortografki, czyli zabawne historyjki i ćwiczenia ortograficzne kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem dla uczniów kl. IV – VI,
Z. Mondzel „Dyktanda ortograficzne”
E. Szymankiewicz ”Dyslektyczne ucho” – zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją.
4. Pracowałam z uczniami realizując program „Ortograffiti”, i troje moich uczniów osiągnęło sukces w gminnym konkursie ortograficznym dla uczniów dyslektycznych:
„Uwierz w siebie” II i IV miejsce – 2009
„Uwierz w siebie” I i II miejsce - 2010

Jako nauczyciel informatyki w następujący sposób realizowałam dany punkt mojego planu:
1. Dokonałam wyboru podręcznika do nauki informatyki biorąc pod uwagę jego przydatność do realizacji lekcji metodami aktywnymi, aby na zajęciach uczniowie mieli do dyspozycji dużą ilość ćwiczeń i potrzebnych plików, a przede wszystkim, żeby mieli możliwość pracy na oryginalnych programach pakietu Office. („Komputerowe opowieści dla kl. IV – VI szkoły podstawowej”).
2. Wszystkie lekcje prowadziłam metodami projektu zaplanowanego na kilka jednostek lekcyjnych, aby ich usamodzielnić i budować w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną naukę.
3. Wykorzystywałam dużą aktywność uczniów zdolnych do realizowania dodatkowych zadań przydatnych w szkole i na innych lekcjach, aby umożliwić im wykonanie prac na rzecz szkoły. ( wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, życzeń, pism ozdobnych).
4. Wszystkie wiadomości przekazywałam tylko za pomocą działań praktycznych na komputerze, aby jak najlepiej utrwalić ćwiczone umiejętności.
5. Umożliwiałam uczniom prezentowanie podczas lekcji ich umiejętności, aby zapoznać się z ich zasobem wiedzy.

Jako nauczyciel muzyki:
1. Wszystkich uczniów nauczyłam grać proste melodie na keyboardzie, po to by móc odkryć uczniów utalentowanych w tym kierunku. (Dwoje uczniów okazało się utalentowanych w tej dziedzinie i zagrali hymn szkoły na keyboardzie podczas Uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego)
2. Wyposażałam uczniów w praktyczne umiejętności muzyczne (np. układanie taktów) w procesie dydaktycznych zabaw, aby wzbogacać ich umiejętności.
3. Przygotowywałam ciekawe podkłady muzyczne na lekcje, aby zachęcić uczniów do aktywnego śpiewania.
4. Metodami aktywnymi nauczyłam wszystkich uczniów czytać zapis nutowy, co na pewno przyczyniło się do ćwiczenia przez nich pamięci i spostrzegawczości.

Efekty:
dla szkoły:
- Podniesienie efektywności kształcenia.
- Kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku.
- Wpływ na budowanie wizerunku szkoły jako nowoczesnej placówki.
- Skuteczne zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych uczniów mających problemy dydaktyczne.
dla ucznia:
- Umożliwienie wszystkim uczniom aktywnego udziału w lekcjach.
- Ułatwienie i uatrakcyjnienie uczniom procesu uczenia się.
- Bezpośredni kontakt uczniów z nowoczesnymi pomocami oraz środkami dydaktycznymi.
- Skuteczne rozwijanie umiejętności myślenia oraz rozumowania u uczniów.
- Gwarancja dużej trwałości wiedzy zdobytej przez uczniów w sposób aktywny.
- Integrowanie się z grupą w czasie wspólnej pracy.
- Wzrost wiary uczniów we własne możliwości na skutek osiągania lepszych wyników w nauce.
- Nadrobienie zaległości dydaktycznych przez uczniów napotykających na trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.
- Podniesienie samooceny uczniów.
- Umożliwienie wszystkim uczniom osiągnięcie sukcesów.
- Umożliwienie uczniom zdobywania umiejętności praktycznych przydatnych w dalszej nauce oraz na lekcjach z innych przedmiotów.
- Możliwość zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły przy wykorzystaniu umiejętności praktycznych nabytych podczas lekcji.
- Wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz komunikowania się przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
- Nabycie przez uczniów umiejętności, które pozwalają na ciekawe spędzanie wolnego czasu.
- Możliwość odkrycia własnego talentu.
- Przełamanie tremy i wstydu przed występami na forum klasy.

dla nauczyciela:
- Satysfakcja z uzyskiwanych przez uczniów coraz lepszych wyników w nauce.
- Możliwość rozwijania własnych umiejętności i wzrost kompetencji.
- Przeciwdziałanie efektowi tzw. „wypalenia zawodowego” poprzez stały kontakt z nowościami wydawniczymi, multimedialnymi, technicznymi.
- Poczucie dobrze spełnionego obowiązku przez udzielenie skutecznej pomocy dydaktycznej.
- Systematyczny rozwój osobisty na wielu płaszczyznach.
- Satysfakcja z odkrycia uczniów utalentowanych i późniejszej pracy z nimi.
- Przyjemność ze słuchania występów wychowanków.

Ad. 2. Promocja szkoły w środowisku.
Ten punkt mojego planu rozwoju zawodowego odzwierciedla moje miejsce w szkole, moją niszę jako polonistki i informatyka.
Zajmuję się słowem pisanym oraz techniką komputerową, komunikacją komputerową.

1. Byłam (obok Dyrektor Szkoły) inicjatorką założenia internetowej strony szkoły.
2. Od roku 2008 pełnię funkcję opiekuna (administratora) strony internetowej szkoły.
3. Napisałam skrypt, dzięki któremu całe grono pedagogiczne może w łatwy sposób zamieszczać zdjęcia na stronie internetowej szkoły korzystając z dodatkowego serwera TP.
4. W czasie trwania stażu systematycznie redagowałam podstronę „Wydarzenia” , na której zamieszczałam wszelkie najważniejsze informacje o tym, co dzieje się w szkole oraz zdjęcia z tych wydarzeń.
5. Administrowałam stroną i dbałam, aby funkcjonowała poprawnie i bez awarii.
6. Zamieszczałam na niej banery reklamowe informujące o tym , w jakich aktualnie programach uczestniczy szkoła.
Aby promować szkołę:
1. Wydawałam wraz z uczniami należącymi do Koła dziennikarskiego szkolną gazetkę „Pismak”, w której zamieszczane były wszystkie ważne informacje z życia szkoły i uczniów.
Gazetka była kolportowana na terenie szkoły i poza nią. Jej kolejne numery cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i wśród rodziców.
Zawsze po jednym egzemplarzu otrzymywali: Dyrektor Szkoły oraz organ prowadzący.
2. Utrzymywałam kontakt z lokalną gazetą i zamieszczałam w niej artykuły o wydarzeniach szkolnych oraz sukcesach uczniów. („Gazeta Sycowska”)
3. Co roku tworzyłam archiwum zdjęć i filmów szkolnych, gromadząc je, nagrywając na płyty i przekazując do szkolnego archiwum.
W celu promowania szkoły w środowisku lokalnym zorganizowałam w czasie stażu:
1. Festyn Środowiskowy „Pożegnanie lata” w Biskupicach( 09.X.2010r.) – sąsiedniej wsi, z której dzieci uczęszczają do naszej szkoły (przy aprobacie i pomocy sołtysa wsi Biskupice).
Pozyskałam wielu sponsorów na te imprezę. Zaprosiłam władze gminy.
(Na swoim koncie mam już trzy festyny, w których byłam główną organizatorką. Pierwszy z nich odbył się w roku 1999.)
2. Doroczną Zabawę Choinkową w szkole ( 12.02.2009r)
3. Przygotowywałam uczniów do występów podczas imprez masowych:
Zlot Mikołajów w Sycowie –XII 2010 , XII 2011
WOŚP w Sycowie – I 2009, I 2010, I 2011
Dni Sycowa – V – 2009, V 2010, V 2011
4. Przygotowałam uczniów do występu podczas koncertu charytatywnego „Dla Arka” organizowanego przez Gimnazjum w Sycowie. – 2011r.
W celu promowania szkoły, poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku:
1. Ściśle współpracowałam z rodzicami. Stwarzałam dobrą atmosferę podczas spotkań i imprez z udziałem rodziców.
2. Chętnych rodziców angażowałam w prace na rzecz szkoły i klasy.
Zabawa Choinkowa – 12.02.2009
Zabawa Andrzejkowa – 25.11.2009
Festyn „Pożegnanie lata” – 9.10.2010
Piknik charytatywny „Dla Arka”- 2011
Akcja „Lektura dla biblioteki szkolnej”
oraz imprezy klasowe lub dla klasy.

Efekty:
dla szkoły:
- Zaistnienie szkoły w Internecie.
- Promocja szkoły i umocnienie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.
- Zdobycie dodatkowych funduszy na cele szkoły i uczniów.
- Wzbogacenie archiwum szkoły o zdjęcia i filmy z wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych.
- Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.
- Poszerzenie zakresu działań szkoły.
- Pozyskanie lektur do biblioteki szkolnej. (56 szt.)

dla uczniów:
Wyposażenie uczniów w umiejętności organizacyjne.
- Stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w procesie promowania szkoły.
- Budowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku.
- Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
- Kształtowanie umiejętności organizacyjnych i współpracy w grupie.
- Satysfakcja z wyników własnej pracy.
- Możliwość zaprezentowania się poza szkołą.

dla nauczyciela:
Zdobycie dodatkowych umiejętności wpływających na jakość pracy.
- Doskonalenie umiejętności planowania i organizacji.
- Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy szkołą, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Ad. 3. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce

Aby wspomagać uczniów zdolnych:
1. Prowadziłam koła zainteresowań:
Koło dziennikarskie – cały okres stażu
Koło informatyczne – r. szk. 2009/2010
2. Organizowałam szkolne konkursy, aby umożliwić uczniom wzbogacenie własnej wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń:
„Omnibus” dla klas IV – VI – 3 etapy – r. szk. 2009/2010
Konkurs czytelniczy dla klas IV – VI – 11.04.2011
3. Angażowałam uczniów do występów podczas apeli szkolnych, za które byłam odpowiedzialna, aby mogli pokazać swoje zdolności na forum szkoły:
Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja – V 2009, V 2010, V 2011
4. Przygotowywałam uczniów do występów poza szkołą oraz konkursów ( piszę o tym wyżej na str. 7 i 8)
5. Przystąpiłam do edukacyjnego projektu dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowanego do szkół – uczniów i nauczycieli, aby umożliwić uczniom redagowanie szkolnej gazetki w profesjonalnym programie komputerowym.
6. Aktywnie pracowałam w Zespole ds. Wspierania Uzdolnień. Układałam Program Wspierania Uzdolnień.
7. Organizowałam wyjazdy i wycieczki, aby urozmaicić proces dydaktyczny oraz umożliwić uczniom inne sposoby spędzania wolnego czasu:
Wyjazd do kina we Wrocławiu – XII 2008
Wycieczka do Szklarskiej Poręby i Karpacza – 17.V.2010
Wyjazd do Wrocławia na pokaz rosyjskiej rewii na lodzie
Na spotkanie z pisarką Anną Onichimowską w Bibliotece Publicznej w Sycowie – 23.04.2009
Wyjazd na przedstawienie „Szatan z siódmej klasy” do Centrum Kultury w Sycowie
8. Zapraszałam ciekawe osoby do szkoły:
Koncert puzonisty – 18.V. 2011
9. Społecznie wypożyczyłam uczniom książki ze szkolnej biblioteki, aby umożliwić im kontakt z ciekawymi pozycjami.
Aby wspomagać uczniów mających trudności w nauce:
1. Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, aby dodatkowo pracować z uczniami w celu nadrobienia zaległości i kształcenia potrzebnych umiejętności.
2. Dostosowywałam wymagania na lekcjach adekwatnie do możliwości uczniów i zgodnie z zaleceniami poradni ppp.
3. Utrzymywałam stały kontakt z poradnią ppp i pedagogiem szkolnym.
4. Konsultowałam się na bieżąco ze szkolnym pedagogiem, aby zasięgnąć niezbędnych dla mnie i koniecznych do pracy informacji o uczniach.
5. Rozmawiałam z rodzicami tych uczniów w celu informowania ich o kłopotach ich dzieci z nauką, o ich postępach, o sposobach wspólnego zaradzenia problemom z nauką.
6. Zachęcałam też rodziców do wizyty w poradni psych. – pedagog. (Czworo rodziców posłuchało moich sugestii)
7. Postarałam się o zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w ppp w Sycowie dla ucznia kl. I, i osobiście, za zgodą rodziców, woziłam go na te zajęcia w tygodniu, ponieważ jego rodzice nie mieli takich możliwości.

Efekty:
dla szkoły:
- Budowanie wizerunku szkoły jako wspierającej uzdolnienia oraz przyjaznej uczniowi.
- Budowanie pozytywnych relacji: szkoła – rodzic.

Dla uczniów:
- Możliwość ciekawego i efektywnego spędzania czasu wolnego.
- Możliwość poznania ciekawych miejsc w Polsce.
- Możliwość uczestnictwa w kulturze.
- Uzyskanie pomocy w nauce.
- Uzyskiwanie coraz lepszych wyników z języka polskiego.
- Otrzymywanie promocji do następnych klas.
- Budowanie poczucia własnej wartości.

Dla nauczyciela:
- Budowanie dobrego kontaktu z poradnią ppp.
- Satysfakcja osobista z rozwoju uczniów.
- Wzrost wiedzy na temat różnych zaburzeń u uczniów.
- Kształcenie umiejętności organizacyjnych.

Ad. 4. Prowadzenie dodatkowych zajęć
W czasie trwania stażu realizowałam z uczniami następujące zajęcia dodatkowe:
• Koło dziennikarskie

Na zajęciach tego koła:
1. Uczniowie pod moją opieką redagowali szkolną gazetkę „Pismak”.
2. Zapoznawałam uczniów z obsługą programu Microsoft Publisher, na którym to programie początkowo powstawała szkolna gazetka.
3. Razem z Kołem dziennikarskim przystąpiłam w roku szkolnym 2010/ 2011 do edukacyjnego projektu dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON skierowanego do szkół – uczniów i nauczycieli – „Junior Media”, dzięki czemu moi mali dziennikarze mogli redagować gazetkę szkolną przy pomocy profesjonalnego programu komputerowego.
( Nadmienię, że w bieżącym roku szkolnym udało mi się pozyskać sponsora, który nieodpłatnie będzie drukował numery szkolnej gazetki zredagowane właśnie przy pomocy tego programu).
4. Dbałam również o ścienną gazetkę Koła dziennikarskiego.
5. Uczniowie uzupełniali na stronie internetowej szkoły informacje dotyczące ich klas.
6. Uczniowie z Koła dziennikarskiego utrzymywali mailowy kontakt z redakcją „Gazety Sycowskiej” co przyniosło efekty w postaci opublikowania artykułu na łamach tej gazety.
7. Zorganizowałam z uczniami konkurs szkolny „Omnibus” – 3 etapy.

• Koło informatyczne

1. Wyłoniłam wśród uczniów klasy VI tych z dużą wiedzą z zakresu informatyki i obsługi komputera.
2. Napisałam plan pracy Koła informatycznego, którego zadaniem głównym było poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania.
3. Nauczyłam uczniów podstaw programowania w języku Logo. Potem uczniowie już samodzielnie wykonywali swoje projekty i świetnie się przy tym bawili. A poznany język programowania z pewnością przyda im się w dalszej edukacji.

Efekty:
dla szkoły:
- Efekt wymierny w postaci archiwum zdjęć szkolnych i filmów.
- Promocja szkoły w środowisku.
- Wzrost poziomu nauczania.
- Stwarzanie uczniom zdolnym możliwości rozwijania swoich zainteresowań.
- Korzyść z praktycznych efektów pracy uczniów, np. dyplomów, zaproszeń.

dla uczniów:
- Zdobycie umiejętności dziennikarskich.
- Zdobycie umiejętności pracy w programie komputerowym, które wykraczają poza podstawę szkoły podstawowej.
- Możliwość pracy z profesjonalnym programem komputerowym do tworzenia gazety.
- Możliwość wykonywania praktycznych prac na rzecz szkoły.

dla nauczyciela:
- Satysfakcja z działań uczniów.
- Rozwijanie własnych umiejętności.
- Możliwość ciągłego rozwoju.

Ad. 5. Udział z uczniami w konkursach

W czasie trwania stażu przygotowałam uczniów do:
1. konkursów ortograficznych „Piszę poprawnie” i humanistycznych organizowanych przez PCEiK w Oleśnicy.
2. Zorganizowałam Konkurs Czytelniczy w szkole (11.04.11).
3. Zorganizowałam konkurs interdyscyplinarny „Omnibus” dla klas starszych – 3 etapy.
4. Organizowałam w szkole eliminacje szkolne do powiatowych konkursów ortograficznych „Piszemy poprawnie”
5. Uczniowie dyslektyczni wzięli udział dwukrotnie w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów dyslektycznych „Uwierz w siebie” w Sycowie.
„Uwierz w siebie” – 2009 – II i IV miejsce
„Uwierz w siebie” – 2010 – I i II miejsce

W czasie trwania stażu przygotowałam uczniów do następujących konkursów:
1. Powiatowy Konkurs Humanistyczny w Oleśnicy – r. 2011
2. VIII Konkurs Ortograficzny „Piszemy Poprawnie” w Oleśnicy - r. 2011
3. Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów dyslektycznych „Uwierz w siebie” w Sycowie
II i IV miejsce – r. 2009
4. Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów dyslektycznych „Uwierz w siebie” w Sycowie
I i II miejsce – r. 2010
5. Konkurs czytelniczy w szkole (11.04.11).
6. Konkurs szkolny „Omnibus” dla klas starszych – 3 etapy – r. 2008
7. Szkolny Przegląd Jasełkowy – co roku

Efekty:
dla szkoły:
- Integracja z instytucjami dydaktyczno – pedagogicznymi.
- Poszerzenie zakresu działań szkoły.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.
- Promowanie szkoły.

dla uczniów:
- Kształtowanie samodyscypliny i obowiązkowości.
- Zdobywanie nowych doświadczeń.
- Wzrost samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne siły.
- Satysfakcja z wyników własnej pracy.
- Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

dla nauczyciela:
- Poszerzanie współpracy z instytucjami i innymi szkołami.
- Zdobycie satysfakcji zawodowej.
- Kształtowanie kreatywności i pomysłowości.

6. Studiowanie literatury fachowej

1. W ciągu trwania stażu, ale i w ciągu wszystkich lat mojej pracy samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności.
A. Barling „Sztuka wystąpień publicznych”
M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie
M. Kamińska „Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu”
G. Krasowicz – Kupis „Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy”
Z. Saduś ”Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii”
2. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw, programu „Ortograffiti”, aby skuteczniej uczyć i zapoznać się z metodami rozpoznawania problemów oraz z metodami rozwiązywania ich w procesie edukacji.
3. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z gotowych materiałów zamieszczanych na stronach internetowych (np. www.gwo.pl, www.wsip.pl, www.dyktanda.net, www.dobrestopnie.pl, so.pwn.pl, www.sjp.pl, www.pisownia.miniserwis.pl), które charakteryzują się bogactwem rozwiązań i różnorodnością pomysłów.
4. Jako nauczyciel języka polskiego podejmowałam decyzje co do wyboru podręczników i różnorodnych pomocy naukowych, aby odpowiadały one potrzebom i możliwościom uczniów.

Efekty:
dla szkoły:
- Wzbogacanie bazy dydaktycznej.
- Podnoszenie efektywności nauczania.
- Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

dla uczniów:
- Możliwość otrzymania fachowej i skutecznej pomocy w razie potrzeby.
- Praca z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.

dla nauczyciela:
- Wzbogacenie biblioteczki.
- Wzbogacenie pomocy dydaktycznych z własnego przedmiotu.
- Umiejętność rozpoznawania charakteru problemów u uczniów.
- Zdobywanie nowych umiejętności.

Ad. 7. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

1. Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, konsultacjach, warsztatach czy kursach.
Szkolenie główne MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 2011

Kurs „Zadania i funkcjonowanie zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów” - 2011

2. Ponadto brałam udział w radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informowała nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych i innych zagadnieniach związanych z pracą w szkole.
26.03.2009 – Zmiany w prawie oświatowym
18.04.2009 – Rada z lekcją pokazową
19.05.2009 – Rada z lekcją pokazową
28.10.2009 – Ewaluacja pracy szkoły
2.12.2009 – Ewaluacja pracy szkoły
29.03.2010 – Zmiany w prawie oświatowym
1.06. 2010 – Zmiany w prawie oświatowym
20.10.2010–Zmiany w prawie oświatowym, Zmiany w Statucie Szkoły, wypracowanie narzędzi ewaluacyjnych
11.04.2010 – Ewaluacja wewnętrzna szkoły
Dzięki udziałowi w różnych formach doskonalenia warsztat mojej pracy jest bogatszy, a przez to zajęcia z uczniami ciekawsze i silniej motywujące do nauki.
Jestem coraz bardziej skutecznym nauczycielem.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- podniesienie jakości nauczania;
- zwiększenie efektywności nauczania;
- właściwe wypełnianie roli wychowawczej oraz opiekuńczej;

dla uczniów:
- Otrzymanie fachowej pomocy w razie problemów w nauce.
- Zindywidualizowanie procesu nauczania.
- Skuteczne wspieranie procesu uczenia się.

dla nauczyciela:
- Umiejętność udzielenia pomocy uczniom potrzebującym wsparcia.
- Nieustanny rozwój kompetencji.
- Dobra znajomość przepisów oświatowych.
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
- Lepsza organizacja pracy.
- Umiejętność przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej szkoły.
- Wzbogacanie warsztatu pracy.

Ad. 8. Udział i praca w zespołach mierzenia jakości pracy szkoły.

W czasie stażu:
1. Brałam aktywny udział w pracach nad aktualizacją Statutu Szkoły – 2008/2009 , 2010/2011.
2. Dokonywałam analizy kontekstowej Sprawdzianu po klasie VI i formułowałam wnioski dla wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VI – 2009, 2010, 2011.
3. Byłam liderem zespołu międzyprzedmiotowego klas starszych i dokonywałam różnego rodzaju analiz dotyczących wyników nauczania w szkole. – 2009/2010
4.Pracowałam nad przygotowaniem Planu wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły – r. szk. 2009/2010.
5. Aktywnie pracowałam w Zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły – 2010/2011
- Systematycznie wypracowywałam i opracowywałam narzędzia ewaluacyjne.
- Opracowywałam materiały do raportu końcowego.

Efekty:

dla szkoły:
- Podniesienie jakości pracy szkoły.
- Diagnozowanie pracy szkoły w celu podnoszenia efektywności pracy.

dla uczniów:
- Dobre zdiagnozowanie potrzeb ucznia przez nauczyciela.
- Systematyczna i rzetelna ocena postępów uczniów.
- Uczęszczanie do dobrej i bezpiecznej szkoły.

dla nauczyciela:

- Podnoszenie poziomu kompetencji.
- Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.
Kształtowanie komunikacji interpersonalnej.

Ad. 9. Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.

1. Uczestniczyłam prawie we wszystkich przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.
2. Brałam aktywny udział w realizacji programów, do których przystępowała moja szkoła:
Program „Bezpieczna szkoła” – r. szk. 2008/2009
Program pilotowany przez Microsoft „”Zagrożenia w sieci” – r. szk. 2009/2010- prowadziłam cykl spotkań z uczniami klas IV - VI
Konkurs „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”
Junior Media - edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON – przystąpienie z mojej inicjatywy.
Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych – aktywny udział w jego tworzeniu.
Aktywny udział w projekcie „Kolorowe boiska” Szkolna Pierwsza Liga ogłoszonego przez Fabrykę Farb „Śnieżka”- r. 2011 (drugi raz z sukcesem w roku 2012)
„Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” – program edukacyjny Microsoft

3. Układałam Program Wychowawczy szkoły na lata 2009 – 2012.
4. Ułożyłam i realizowałam wspólnie z nauczycielami uczącymi w klasie VI „Program Pracy z klasą VI” mający na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów tej klasy do Sprawdzianu po klasie VI. R. szk. 2009/2010
5. Aktywnie pozyskiwałam sponsorów na różne imprezy dochodowe oraz szkolne.
6. Aktywnie włączyłam się w przygotowywanie pracowni komputerowej w szkole. Pracowałam w niej po godzinach pracy a nawet w dni wolne, naprawiałam awarie, organizowałam pomoc fachowców komputerowych do rozwiązywania problemów z pracownią.
7. Zorganizowałam część spotkania z okazji zakończenia termomodernizacji szkoły.
8. Dokonałam kompleksowego przeglądu i napraw starych szkolnych komputerów i przygotowałam je tak, aby mogły być przygotowane do użytku przez uczniów w czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
Zawsze chętnie współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami w realizacji różnych zadań.. Chętnie podejmowałam się dodatkowych działań, o które poprosili mnie koledzy koleżanki i z pracy oraz dyrektor szkoły.
Zawsze można liczyć na moją pomoc w różnych dziedzinach i w zakresie różnych aktywności.

Efekty:

dla szkoły:
- Wzbogacanie oferty edukacyjnej.
- Podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego.
- Integracja z rodzicami.
- Promowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.
dla uczniów:

- Kształtowanie aktywności własnej.
- Rozwijanie cech osobowości i charakteru.
- Umożliwienie reprezentowania szkoły.
- Inspirowanie do rozwijania uzdolnień.
- Aktywne uczestnictwo w promocji szkoły.
-Kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.
- Kształtowanie postaw prospołecznych.
dla nauczyciela:

- Kształtowanie kreatywności i pomysłowości.
- Przeciwdziałanie zjawisku tzw. „wypalenia zawodowego”.
- Satysfakcja z działań uczniów.
- Poszerzanie warsztatu pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.