X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1578
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej ………………………, rozpoczęłam 1 września 2007 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie ZAŁĄCZNIK NR 1. Wspólnie z opiekunem stażu, panią ………………. uzgodniłyśmy harmonogram spotkań ZAŁĄCZNIK NR 2, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 3 i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły oraz złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 4
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz. dyżurów. Podczas ferii pełniłam dyżur w szkole „Gry planszowe i edukacyjne”.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP ZAŁĄCZNIK NR 5 Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową „Ja i moja szkoła”
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć. ZAŁĄCZNIK NR 6.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły.
Wewnątrszkolne formy doskonalenia: ZAŁĄCZNIK NR 7
· 28.09.2007 „Asertywność”
· 23.10.2007 „Zagrożenia XXI wieku”
· 16.11.2007 „Odpowiedzialność z tytułu bezpieczeństwa w szkołach w orzecznictwie sądów karnych i cywilnych”; „Działania profilaktyczne w szkole”
· 20.12.2007 „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna skierowana na dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
· 04.01.2008 „Wczesna terapia dysleksji rozwojowej”
· Zajęcia informatyczne prowadzone ze względu na nową klasopracowanię internetową
· 18.03.2008 „Szkolenie w ramach e-szkoły”

Zewnątrszkolne formy doskonalenia:
· 14-15.09.2007 „Tańce integracyjne cz. II”, Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza ZAŁĄCZNIK 8
· 12.12.2007 „Nauczyciel kreatorem aktywności małego odkrywcy”, Centrum szkoleniowe eduskrypt.pl ZAŁĄCZNIK 9
· 19.02.2008 „Ratujemy i uczymy ratować”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ZAŁĄCZNIK 10

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z i książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej: ZAŁĄCZNIK NR 11
· Christopher Day Rozwój zawodowy nauczyciela
· Laura C. Martin Zabawy plastyczne
· Urlich Vohland Radość zabawy
· Elżbieta Chmielewska Logopedia
· Wojciech Mikołajewicz Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla)edukacji alternatywnej
· Ewa Noga, Anna Wasilak Stare i nowe zabawy podwórkowe
· Lucyna Brzozowska Uczymy się bawiąc
· Leszek Gęca Tańce integracyjne w pracy z grupą część II
· Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler Każde dziecko to potrafi

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 12, scenariusza z okazji dnia seniora ZAŁĄCZNIK NR 13 oraz niniejszego sprawozdania ZAŁĄCZNIK NR 14 jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
· www.eduseek.ids.pl
· www.pwn.com.pl
· www.interklasa.pl,
· www.wsip.com.pl
· www.publikacje.edux.pl
· www.scholaris.pl
· www.szkolnictwo.pl
· www.profesor.pl
· www.literka.pl
· www.awans.net
· www.men.waw.pl
Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach). Po odbytym w marcu szkoleniu zaczęłam prowadzić internetowy dziennik ocen dla uczniów i ich rodziców na stronie: www.eszkola.wrotamalopolsk.pl.
Napisałam scenariusz , wykonałam dekoracje i przygotowałam uczniów do następujących uroczystości
· 15.10.2007 Ślubowanie klas pierwszych ZAŁĄCZNIK NR 15
· 30.112007 Dzień Seniora ZAŁĄCZNIK NR 16
· 19.03.2008 Oto rady na odpady ZAŁĄCZNIK NR 17
· 31.005.2008 Majówka

W ramach mierzenia jakości pracy szkoły opracowałam test dojrzałości szkolnej dla uczniów , który przeprowadziłam w październiku a następnie na początku czerwca i napisałam z niego sprawozdanie ZAŁĄCZNIK NR 18.
Przygotowałam uczniów do następujących konkursów:
· Oto rady na odpady: wykonanie torby ekologicznej
· Omnibus- wiem wszystko (etap gminny)
· Powiatowy konkurs recytatorski dla kształcenia zintegrowanego „Brzechwa dzieciom” (uczeń otrzymał wyróżnienie) ZAŁĄCZNIK NR 19

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .


3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby , potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką przedszkola na temat dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć w klasie pierwszej. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami oraz współpracę z rodzicami.
Przeprowadziłam cztery zebrania z rodzicami, na których w ramach pedagogizacji rodziców wygłosiłam następujące referaty:
· 16.11.2007 Zagrożenia wynikające z używania Internetu ZAŁĄCZNIK NR 20
· 16.11.2007 Społeczna kampania przeciwko meningokokom ZAŁĄCZNIK NR 21
· 22.01.2008 Rola czytania w życiu dziecka ZAŁĄCZNIK NR 22

Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji
Współpracowałam także z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej. Nawiązałam kontakt z logopedą z poradni w Olkuszu panią ………………….. Jej wskazówki co do pracy z jednym z uczniów okazały się bardzo pomocne. W celu podejmowania właściwych działań ,sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. ZAŁĄCZNIK NR 23 Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Dwa razy w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor i pani wizytator ZAŁĄCZNIK NR 24. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć ZAŁĄCZNIK NR 25. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby „być w tyle”. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych.


……………………………
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.