X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17190
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dotycząca ewaluacji wewnętrznej szkoły

Ankieta dla Rodziców
Celem ankiety jest określenie Państwa oczekiwań co do zakresu współpracy ze szkołą oraz wpływu rodziców na funkcjonowanie placówki. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć na karcie odpowiedzi .

1.Jak często kontaktuje się Pan/i ze szkołą?
 często
w miarę potrzeb
1 raz w miesiącu
na wywiadówkach
 co 2 miesiące
2. Z kim w szkole kontaktuje się Pan/i najczęściej?
Dyrektorem
Pedagogiem
Wychowawcą
Nauczycielami przedmiotów
Personelem szkoły
3. W jaki sposób sposób dzieli się Pan /i opiniami z nauczycielami oraz dyrekcją na temat pracy szkoły i procesu nauczania?
Podczas zebrań
Przy okazji uroczystości i imprez szkolnych
Podczas indywidualnej rozmowy poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców
Podczas indywidualnej rozmowy w ramach wyznaczonych godzin
Ankiety
Inne
4. Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły?
Tak
Nie
5. Czy szkoła w wystarczający sposób wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?
Tak
Nie
Jeśli nie to proszę uzasadnić swoją odpowiedź.....................................
........................................
6. Jakie formy wsparcia wychowawczego oferuje szkoła?
Wychowawca współpracuje z rodzicem
Szkoła oferuje pomoc specjalisty pedagoga
Szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)
Prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze
Pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Poradnictwo wychowawcze
Opieka socjalna
Dyrektor współpracuje z rodzicami
Szkoła oferuje pomoc logopedy
Nauczyciele współpracują z rodzicami
Inne- jakie?...zajęcia dodatkowe z wychowawcą dla dzieci........................................

7. W jaki sposób jest Pan/i informowana o rozwoju swojego dziecka ?
/dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/
Podczas:
 Wywiadówki.
 Indywidualnych spotkań z nauczycielami.
 Pisemnych opinii o postępach dziecka.
 Inne. ........................................
8.Czy jest Pan/i wystarczająco poinformowany(-a) przez szkołę na temat sukcesów swojego dziecka/ swoich dzieci?
 Tak
 Nie
9. Czy jest Pan/Pani wystarczająco poinformowany(-a) przez szkołę na temat trudności, jakie ma w szkole Pana/i dziecko.
 Tak
 Nie
10. W jaki sposób Państwo uczestniczycie w życiu szkoły ?
/dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/
 Pomagając finansowo.
 Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły.
 Pomagając w realizacji imprez szkolnych.
Współtworząc program wychowawczy.
 W inny sposób (jaki)........................................
11.Czy chętnie angażuje się Pan/i w działania szkoły?
 Tak
 Nie
12. O czym chcielibyście Państwo w szkole współdecydować ?
/dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/
 O budżecie i głównych wydatkach szkoły.
 O rodzajach zajęć pozalekcyjnych.
 O programie i metodach wychowawczych szkoły.
 O systemie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej.
 O zajęciach wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce.
 O wycieczkach i uroczystościach szkolnych.
 Innych. (jakich)........................................
13. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą ?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania.


DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETYAnkieta dla Nauczycieli
Celem ankiety jest zbadania Państwa oczekiwań co do zakresu współpracy rodziców ze szkołą oraz określenie możliwości wpływania rodziców na funkcjonowanie placówki. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć na karcie odpowiedzi.

1.Jak często kontaktuje się Pan/i z rodzicami uczniów?
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
raz w roku
raz w semestrze
dwa razy w semestrze
raz w miesiącu
raz w tygodniu
w zależności od potrzeb
inne-jakie?
2. W jaki sposób sposób rodzice dzielą się opiniami z nauczycielami oraz dyrekcją na temat pracy szkoły i procesu nauczania?
Podczas zebrań
Przy okazji uroczystości i imprez szkolnych
Podczas indywidualnej rozmowy poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców
Podczas indywidualnej rozmowy w ramach wyznaczonych godzin
Ankiety
Inne
3.W jaki sposób pozyskuje Pan/i informacje od rodziców?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
przeprowadzam rozmowę indywidualną
przeprowadzam wywiad grupowy podczas zebrań
ankietuję rodziców
telefonicznie
4. Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły?
Tak
Nie
5. W jakim celu wykorzystuje Pan/i pozyskane informacje?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
do planowania tematyki lekcji wychowawczych
do planowania imprez i wycieczek
do planowania indywidualnej pracy z dzieckiem
inne-jakie?
6. Jak często w szkole dokonuje się analizy działań wychowawczych?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
na każdym posiedzeniu Rady Pedagogicznej
raz w semestrze
w razie potrzeb
podczas spotkań zespołów wychowawczych
7.W jaki sposób wspiera Pan/i rodziców w wychowaniu dzieci?
Utrzymuję stały kontakt z rodzicami
Staram się poznać sytuację życiową wychowanków i ich rodzin
W zależności od potrzeb prowadzę indywidualne lub grupowe spotkania z rodzicami
Służę radą i wsparciem w sytuacjach problemowych
Doradzam, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia
Inne (jakie?)........................................
8.Czy Pana/i zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana/ą o sukcesach ich dzieci?
Tak
Nie
9.Czy Pana/i zdaniem rodzice są w wystarczającym stopniu informowani przez Pana/ą o trudnościach, jakie mają ich dzieci?
Tak
Nie
10.Czy uwzględnia Pan/i wnioski podjęte przez Radę Pedagogiczną dotyczące współpracy z rodzicami?
Tak
 Nie
11.W jakim stopniu rodzice angażują się w działania podejmowane przez szkołę?
Proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu.
Stopień zaangażowania
Działania wysoki średni niski nie mam zdania
1.organizacja wycieczek
2. organizacja imprez klasowych
3. organizacja imprez szkolnych
4. pomoc w realizacji imprez pozaszkolnych i udział w nich

5. wywiadówki

6. udział w konsultacjach indywidualnych

7. wykonywanie prac na rzecz szkoły

12. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z rodzicami ?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania.


DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETYAnkieta dla dyrektora szkoły

1 Jak często kontaktuje się Pani z rodzicami uczniów godziny i czy są wyznaczone godziny, w których rodzice mogą skontaktować się z dyrektorem?
........................................
........................................
2.W jaki sposób pozyskuje Pani informacje od rodziców?
podczas zebrań
podczas rozmów indywidualnych
podczas uroczystości i imprez szkolnych
ankietuję rodziców
przez wywiady grupowe
3.Czy opinie rodziców są brane pod uwagę?
........................................ ................................
4.Proszę podać przykład działań szkoły, na który miały wpływ opinie rodziców.
........................................
5.W jaki sposób szkoła wspiera rodziców w wychowaniu?
Rodzice w zależności od potrzeb mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
Rodzice mogą skorzystać z warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze
Rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Szkoła prowadzi świetlicę dla dzieci
Szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych
Szkoła prowadzi zajęcia wychowawcze dla dzieci.
Inne........................................
6.Czy duża grupa rodziców korzysta ze wsparcia szkoły w wychowaniu dzieci?
........................................
7.W jakich działaniach szkoły współuczestniczą rodzice?
Tworzenie programów wychowawczych i profilaktycznych szkoły
Organizowanie klasowych Wigilii
Współtworzenie klasowych planów wychowawczych
Organizacja choinki szkolnej
Organizacja Dnia Dziecka
Współorganizowanie imprez środowiskowych
Różne prace remontowo- porządkowe na rzecz szkoły
Współuczestniczą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki
Inne........................................
8.Jak ocenia Pani zaangażowanie rodziców w działanie szkoły?
........................................
9.W które działania szkoły rodzice angażują się najchętniej?
........................................


DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.