X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17152
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela-bibliotekarza kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne: mgr Beata Kozłowska
Posiadane kwalifikacje: Studia magisterskie o specjalizacji „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”
Miejsce pracy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej
Posiadany stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Planowany okres trwania stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015r.
Opiekun stażu: mgr Anna Januszko

1. Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku; Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Plan z przyczyn organizacyjnych może ulec korekcie w trakcie trwania stażu
2. Cele odbywania stażu:
Cel główny:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
• zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego realizowane w procesie dalszego pogłębiania wiedzy
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe(szkolenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne; samokształcenie)
• kształtowanie i doskonalenie poszczególnych sprawności i umiejętności
• poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły (realizacja zadań wykraczających poza pełnione obowiązki służbowe)
• podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
• wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
• poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 7 ust.1 pkt1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
3. Poznanie zasad funkcjonowania Szkoły i biblioteki szkolnej
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
2. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy.


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której odbywa się staż.
§ 7ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zaplanowane działania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu.
Plan rozwoju zawodowego Wrzesień 2012r.

2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie
• Kryteriów oceny stażu
• Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego
• Zakres obowiązków opiekuna stażu
• Zasad komunikowania się i współpracy
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu
Wrzesień 2012r.
3. Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego Zaświadczenie o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego
Cały okres stażu
4. Udział w wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej
Protokół z zebrań Rady Pedagogicznej. Poświadczenie uczestnictwa w szkoleniach.
Notatki
Cały okres stażu
5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwowanie zajęć, omówienie wyników.
Wnioski z obserwacji, scenariusze obserwowanych zajęć
Cały okres stażu
6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dla opiekuna stażu
Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Scenariusze, wnioski z hospitacji opiekuna stażu
Cały okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć
Założenie teczki – skompletowanie dokumentacji
Cały okres stażu
8. Prowadzenie dokumentacji biblioteki
Samodzielne prowadzenie dziennika zajęć oraz całej dokumentacji należącej do obowiązku nauczyciela-bibliotekarza;
Praca w programie biblitecznym MOL
Zapisy w dzienniku zajęć, wypełnienie pozostałej obowiązującej dokumentacji.
Systematycznie
Cały okres stażu
9. Współorganizacja oraz udział w uroczystościach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę
Przygotowywanie uczniów, opieka nad uczniami; współpraca z Kadrą Pedagogiczną
Dokumentacja realizowanych działań, zdjęcia
Cały okres stażu
10.
Udział w imprezach i konkursach ogólnoszkolnych
Przygotowanie uczniów do imprez i konkursów zgodnych z założonym harmonogramem pracy Szkoły
Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia
Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zaplanowane działania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Pomoc w przygotowaniu uroczystości zgodnych z harmonogramem pracy Szkoły i biblioteki szkolnej.
Przygotowanie gazetek informacyjnych dla rodziców i wystawek prac uczniów .
Scenariusze, materiały do gazetek, zdjęcia, prace uczniów.
Cały okres stażu
2. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek pozaszkolnych Wycieczki m.in. do biblioteki publicznej oraz dalsze wycieczki zgodne z planem pracy Szkoły , biblioteki szkolnej
Notatki, zdjęcia
Cały okres stażu
3. Zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami uczniów
Obserwowanie uczniów; rozmowy indywidualne
Notatki
Cały okres stażu
4. Systematyczna współpraca z rodzicami
Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte; gazetki informacyjne; wystawki prac uczniów.
Rozmowy.
Notatki.
Materiały do gazetek
Cały okres stażu
5. Poznanie zwyczajów kulturowych w środowisku lokalnym Współorganizowanie i realizacja wystaw
Notatki z zorganizowanych wystaw, zdjęcia
Cały okres stażu
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – z uwzględnieniem problemów społecznych i środowiskowych
Współudział w organizacji imprez szkolnych
Notatki z zorganizowanych imprez, zdjęcia
Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy biblioteki Wykorzystanie komputera w pisaniu scenariuszy zajęć, przygotowaniu pomocy dydaktycznych, sprawozdań oraz informacji dla rodziców. Realizacja konkursów i projektów
Materiały opisane w programach komputerowych
Cały okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu do zdobywania i przekazywania informacji Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania informacji.
Wykorzystanie poczty elektronicznej do wysyłania zgłoszeń uczniów na konkursy
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu; Dokumentacja bieżąca.
Notatki
Cały okres stażu.
Na bieżąco
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji potwierdzającej staż Opracowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej staż Opracowanie sprawozdania Dokumentacja – teczka awansu zawodowego
Sprawozdanie
Cały okres stażu
Maj 2015r.
4. Zamieszczenie planu rozwoju w Internecie
Zamieszczenie planu rozwoju w Internecie X. 2012r.
Zaświadczenie


§ 7ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego; śledzenie informacji bieżących w Internecie
Notatki
Cały okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach
Notatki Cały okres stażu
3. Współpraca z psychologiem szkolnym
Konsultowanie się w sprawach uczniów objętych pomocą
Notatki
Cały okres stażu
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju uczniów
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju uczniów w okresie dorastania
Notatki Cały okres stażu


§ 7ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentacji Szkoły ( statut, plan rozwoju Szkoły, regulaminy Analizowanie dokumentacji Szkoły
Notatki
Cały okres stażu
2. Znajomość prawa oświatowego
Śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym oraz dotyczących pracy bibliotek Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
— Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
— Rozporzadzenie MEN z dnia 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
— Ustawa o systemie oświaty
— Karta Nauczyciela
— Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
— Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
2. Zapoznanie się z Konwencją o Prawach Dziecka
Teczka dorobku zawodowego, notatki własne
Cały okres stażu
3. Uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego związanych z awansem zawodowym nauczycieli
Uczestnictwo w szkoleniach; Samokształcenie.
Potwierdzenie udziału w szkoleniach Cały okres stażu
4 Praca w zespołach zadaniowych i przedmiotowych
Współpraca z Kadrą Pedagogiczną
Potwierdzenie udziału w pracy zespołów
Cały okres stażu

Opracowała: Beata Kozłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.