X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17148
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Anny Simińskiej
UBIEGAJACEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


OPIEKUN STAŻU: mgr Maria Kocińska
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015r.

Obszar działań wynikający z rozporządzenia MENiS
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)
2. Nawiązanie i systematyczna współpraca z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, wychowawców – wnioski z obserwacji
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektu zajęć, analiza

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego
1. Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz posiedzeniach Rad Wychowawczych Internatu
2. Uczestnictwo w Radach szkoleniowych – WDN
3. Doskonalenie zawodowe – podjęcie studiów

4. Gruntowne zapoznanie dokumentacji, która określa funkcjonowanie placówki
1. Analiza dokumentacji:
- Statut szkoły
- Regulamin Internatu
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
1.Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów zajęć, arkuszy hospitacyjnych, zdjęć.

6. Przygotowywanie sprawozdań z pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie za poszczególne semestry
1. Opis realizacji planu opiekuńczowychowawczego w danym semestrze

§7, ust.2, pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Diagnoza potrzeb oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków
1.Obserwacja zachowania wychowanków oraz analiza potrzeb poprzez:
- kontakty indywidualne z wychowankami,
- prowadzenie arkuszy obserwacji wychowanka,
- rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków
- nawiązanie współpracy z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem

2. Integracja wychowanków poprzez włączenie ich w życie Internatu
1. Angażowanie wychowanków w przygotowanie imprez i uroczystości internackich oraz spotkań świetlicowych

3. Rozwijanie w wychowankach postaw samorządności
1.Angażowanie wychowanków do pracy na rzecz Internatu w ramach Młodzieżowej Rady Internatu.

4. Kształtowanie wśród wychowanków poczucia odpowiedzialności oraz zachowań prospołecznych
1. Organizowanie zajęć poruszających tematykę społeczną, proekologiczną oraz prozdrowotną


§ 7, ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Posługiwanie się techniką komputerową
1. Pisanie konspektów, sprawozdań oraz niezbędnej dokumentacji placówki.
2. Korzystanie z Internetu jako źródła informacji; przeglądanie portali edukacyjnych w celu wyszukiwania informacji i nowości
3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie

§ 7, ust. 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
3.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
4.Studiowanie publikacji w portalach edukacyjnych w Internecie

1. Studiowanie literatury
2. Poszukiwanie artykułów i informacji w Internecie
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, który posłuży w pracy z wychowankami
4. Udział w szkoleniach WDN

§ 7, ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej
1.Analiza przepisów prawa oświatowego
2.Analiza dokumentacji internatu
3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

W okresie stażu zastrzegam sobie prawo do zmian w planie rozwoju zawodowego.
Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Podpis nauczyciela Podpis dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.