X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17158
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego terapeuty pedagogicznego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Agnieszki Sieradzkiej - Słyk– pedagoga korekcyjnego
prowadzącej terapię pedagogiczną
w Szkole Podstawowej nr XX
w XXXXXXX, ul. XXXXXX
ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012r.
Wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu 31.05.2015r.

§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:
•czynny udział w posiedzeniach Zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów
•czynny udział w posiedzeniach innych zespołów nauczycielskich np. Zespół Ryzyka Dysleksji, udział w posiedzeniach zespołów nauczycielskich przy przekazywaniu klas III do drugiego etapu edukacyjnego (do klas IV) oraz udział w innych zespołach nauczycielskich
•udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
(wg harmonogramu spotkań zespołu, wg harmonogramu spotkań zespołów, wg harmonogramu zebrań rady pedagogicznej- potwierdzenie dyrektora)
2.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole powierzonych przez dyrektora szkoły:
•uczestniczenie w roli członka komisji lub odpowiedzialnego na egzaminach klas VI i klas III
•i innych funkcji przydzielonych przez dyrektora szkoły
(w wyznaczonych dniach egzaminów klas VI i III - potwierdzenie dyrektora)
3.Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe:
•udział w szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych
(na bieżąco – potwierdzone kserokopie zaświadczeń)
4.Współpraca z rodzicami w celu ukierunkowania pracy korekcyjnej dziecka w domu:
•organizowanie warsztatów dla rodziców (przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego)
•indywidualne konsultacje z rodzicami
(na bieżąco – scenariusze zajęć warsztatowych, prezentacje multimedialne)
5.Przygotowanie uczniów klas II i III z tzw. ryzyka dysleksji do Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego, odbywającego się w macierzystej placówce pt. „XXXXXXX”
•opracowanie testu do etapu szkolnego konkursu i wyłonienie uczniów reprezentujących szkołę na etapie dzielnicowym
•opracowanie testu do etapu dzielnicowego konkursu dla ucziów z ryzyka dysleksji (we współpracy z innymi terapeutami)
•pełnienie funkcji członka komisji konkursowej w kategorii test dla uczniów z ryzyka dysleksji
(co roku w marcu – potwierdzenie dyrektora szkoły)
6.Przygotowanie uczniów klas IV-VI z opinią o dysleksji rozwojowej i udział w Dzielnicowym Konkursie pt.: „XXXX” organizowanego przez Szkołę Podstawową XXXX w XXXX.
•przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu, sprawdzenie testów i wyłonienie trzech uczniów reprezentujących szkołę na konkursie dzielnicowym
•pełnienie funkcji członka komisji konkursowej, sprawdzanie prac uczniów
(co roku w marcu – potwierdzenie dyrektora szkoły)
7.Ewaluacja własnych działań terapeutycznych
•na podstawie obserwacji, prób diagnostycznych i wytworów dziecka ewaluacja postępów uczniów
(na bieżąco - przykładowe wyniki badań przesiewowych, karty ewaluacyjne)
8.Udział w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym:
•udział w corocznie organizowanych Dniach Otwartych w szkole
•udział w corocznie organizowanych zebraniach z rodzicami dzieci przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
( co roku w marcu i w maju – potwierdzenie dyrektora szkoły)
9.Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek z zakresu pedagogiki i psychologii.
(na bieżąco – notatki własne, wykaz książek i czasopism)

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:
•karty pracy
•arkusze diagnostyczne, karty ewaluacyjne
•wyszukiwanie w Internecie ciekawych tekstów do ćwiczeń w czytaniu
•rozsypanki sylabowe, wyrazowe
•wyrazy do ekspozycji do nauki czytania
•kartoniki z literami drukowanymi małymi i dużymi
•tworzenie prezentacji multimedialnych np. dotyczących opracowania danej trudności ortograficznej
•dyplomy
(na bieżąco - przykładowe karty pracy, arkusze diagnostyczne, prezentacje multimedialne, kserokopie dyplomów)
2.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
•korzystanie z programów multimedialnych dla dzieci
•korzystanie z Internetu w celu uzupełniania wiedzy
•przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego
•tworzenie na komputerze artykułów do Poradnika Terapeutycznego
•przygotowywanie broszurek z zakresu terapii pedagogicznej
(na bieżąco - przykładowy numer Poradnika Terapeutycznego, tytuły multimedialnych programów edukacyjnych wykorzystywanych na zajęciach, notatki, broszurki)
3.Korzystanie z sieci szklonej:
•komputerowe uzupełnianie kart KIPU(Karty Indywidualnych Potrzeb Uczniów) i PDW (Planu Działań Wspierających)
•komputerowe uzupełnianie danych z badań przesiewowych dzieci
•korzystanie z komputerowej bazy szkoły
•komunikowanie się z rodzicami uczniów, dyrekcją oraz nauczycielami przy pomocy szkolnego maila stworzonego dla potrzeb terapii
(na bieżąco - kserokopia KIPU i PDW, przykładowy wydruk wyników badań przesiewowych uzupełnianych w wersji elektronicznej, przykładowy wydruk z komputerowej bazy szkoły dotyczący terapii ped. z zachowaniem anonimowości uczniów)

§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
•prowadzenie zajęć dla nauczycieli pracujących w macierzystej placówce
•prowadzenie zajęć dla nauczycieli z dzielnicy XXXXXXX
(okres stażu – konspekty zajęć)
2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciela stażysty ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego:
•prowadzenie i omawianie zajęć w obecności tych nauczycieli
•obserwowanie i omawianie lekcji, zajęć prowadzonych przez wyżej wymienionych nauczycieli
(do końca trwania stażu nauczycieli – arkusze obserwacji, konspekty zajęć)
3.Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego:
•organizowanie szkoleń (warsztatów) dla członków rady pedagogicznej na zespołach samokształceniowych (z zakresu diagnozowania uczniów w kierunku ryzyka dysleksji, rozpoznawania ucznia z dysleksją w klasie, wskazówek do pracy na lekcji z dyslektykiem)
(przynajmniej raz w roku szkolnym - potwierdzenie dyrektora, scenariusz warsztatów lub prezentacja multimedialna
4.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, refleksjami poprzez:
•publikowanie artykułów z zakresu terapii pedagogicznej w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych stronach internetowych.
(na bieżąco - kserokopia artykułów z czasopisma, adresy stron internetowych)

§ 8 ust 4 pkt. a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie i wdrożenie Programu Terapeutycznego dla Oddziałów Przedszkolnych
•realizacja programu na zajęciach z dziećmi z oddziałów przedszkolnych
(opracowanie programu w r. szk. 2012/13, wdrożenie programu w r. szk.2013/14, kontynuowanie programu r.szk.2014/15- program, sprawozdanie z realizacji zajęć)
2.Kontynuowanie Programu Usprawniającego Umiejętność Płynnego Czytania ze Zrozumieniem (współautorstwo)
•realizacja programu na zajęciach z treningu czytania
(okres stażu –program, sprawozdanie z realizacji zajęć)

§ 8 ust 4 pkt. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Prowadzenie badań przesiewowych dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III (wyłonienie dzieci z tzw. ryzyka dysleksji)
•prowadzenie badań przesiewowych w oddziałach przedszkolnych i kwalifikowanie dzieci na zajęcia terapeutyczne
•opracowywanie w formie elektronicznej i papierowej wyników badań przesiewowych w klasach młodszych w kierunku wystąpienia ryzyka dysleksji (Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz)
•rozmowy z wychowawcami, polonistami uczniów zagrożonych dysleksją
•rozmowy z dziećmi i rodzicami
(w wyznaczone miesiące roku szkolnego, na bieżąco - potwierdzenie dyrektora szkoły, kserokopia zapisów w dzienniku, przykładowe opracowania badań wykonane w formie elektronicznej i papierowej, przykładowe prace diagnostyczne dzieci z zachowaniem anonimowości uczniów)
2.Kontynuowanie studiów podyplomowych z XXXXXXXXXXXX dających uprawnienia do wykonywania zawodu: terapeuty integracji sensorycznej
(do czerwca 2013r. – potwierdzona kopia dyplomu)
3.Udział w Projekcie Unijnym realizującym w szkole dodatkowe zajęcia dla uczniów pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
•w ramach projektu realizowanie dodatkowych zajęć z terapii pedagogicznej (przez okres trwania projektu)
(przez okres trwania projektu – potwierdzenie dyrektora szkoły)
4.Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych
•systematyczne wzbogacanie biblioteczki terapeuty, gier edukacyjnych planszowych dla uczniów oraz multimedialnych programów komputerowych
(na bieżąco – potwierdzenie dyrektora szkoły)

§ 8 ust 4 pkt. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
•w porozumieniu z nauczycielami kierowanie dzieci na pogłębione diagnozy w kierunku dysleksji rozwojowej do poradni (pisanie opinii o uczniach)
•korzystanie z oferty warsztatowej prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
(na bieżąco - potwierdzenie dyrektora, przykładowe opinie pisane do poradni na temat problemów w nauce danego ucznia, potwierdzone kserokopie zaświadczeń)
2.Kontynuacja działań związanych z projektem Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją organizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Polskiego Towarzystwa Dysleksji (otrzymanie Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją w dn. 28.06.2012r.):
•coroczne współorganizowane Tygodnia Świadomości Dysleksji, w tym konkursy w klasach I-III i IV-VI oraz spotkanie z rodzicami (październik)
•opracowywanie broszurek (ulotek na temat terapii pedagogicznej, zagadnień dotyczących dysleksji)
•opracowywanie artykułów do Poradnika Terapeutycznego adresowanego do rodziców i nauczycieli (kwartalnik)
(okres stażu - potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, przykładowe prace konkursowe uczniów, przykładowe broszurki, przykładowy Poradnik Terapeutyczny)
3.Współpraca z doradą metodycznym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
•udział w warsztatach, szkoleniach prowadzonych przez doradcę metodycznego
•indywidualne konsultacje z doradcą metodycznym
(okres stażu – kserokopie zaświadczeń)
4.Współpraca z innymi nauczycielami, terapeutami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu:
•omawianie problemów uczniów, sposobów postępowania z danym uczniem
•wymiana informacji o postępach ucznia
•współpraca przy konstruowaniu grup na zajęcia terapeutyczne
•korelacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych
(na bieżąco – potwierdzenie dyrektora)

§ 8 ust 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
•diagnoza pedagogiczna, ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, dydaktycznych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów uczniów, ewaluacja podjętych działań.
(okres stażu - dwa programy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka-Słyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.