X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17037
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego


Eliza Pękała- nauczyciel mianowanany
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2012 r.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 2 3 4
§ 8 ust. 2 pkt. 1
,,Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
zgodnie z potrzebami szkoły. VIII/IX 2009

IX 2009 r. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Przygotowanie uczniów do konkursów.

Przygotowywanie uczniów
do konkursów :

1. Talenty Informatyczne
2. Dialnetmasters
3. Aleksander
4. Kartka Wielkanocna,
5. Ozdoba Wielkanocna
6. Kartka Bożonarodzeniowa
7. Ozdoba Choinkowa
8. Plakat na temat form ochrony przyrody
9. Jeżdżę z głową
10. Konkurs Mikołajkowy
11. Logo Biblioteki szkolnej
12. ,,11 Listopada ‘’ – prezentacja
13. Ogólnopolska olimpiada Informatyczna- org . Szczecin IV LO Okres stażu

Sprawozdania, podziękowania, dyplomy

Wzbogacanie warsztatu pracy.
• Udział w szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN. :
-VII, VIII. 2010 - Grafika komputerowa i tworzenie stron www- 210 godzin
- Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki- konferencja
- 18.02.2010 Asertywność w kontaktach z rodzicami i uczniami część I-szkolenie
- 16.11.2010 Asertywność w kontaktach z rodzicami i uczniami część II-szkolenie.
- 2010, 2011, 2012, Szkolenia Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjaluch. 0rg. Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Okres stażu Świadectwa ukończenia
Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy dydaktycznej, poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń • Udział w internetowych grupach dyskusyjnych, przeglądanie stron www.

Pełnienie funkcji przewodniczącej w komisji ewaluacji odpowiedzialnej za wymaganie: W szkole istnieją odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Okres stażu zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Wersja elektroniczna.

Sprawozdanie, prezentacja multimedialna
Sprawowanie opieki nad pracownią informatyczną. Dbanie o sprzęt, instalowanie oprogramowania, umożliwienie młodzieży efektywniejszego korzystania z posiadanego wyposażenia oraz stworzenie warunków do korzystania z sieci Internet. Okres stażu

Doskonalenie warsztatu pracy Doskonalenie, zmiany, analiza Przedmiotowego Systemu Oceniania Okres stażu Przedmiotowy System Oceniania
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym na lekcjach informatyki oraz w integracji klasy Ia w której jestem wychowawcą
Okres stażu Przykładowe scenariusze lekcji.


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji oraz różnorodnych materiałów.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy lekcji za pomocą edytora Word.

- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktycznej.

• Motywowanie uczniów do korzystania z komputera i Internetu jako źródła wiedzy i informacji.

• Przygotowanie i zamieszczanie materiałów na stronach internetowych
www.mojegimnazjum.pl

•Wspomaganie wychowawców, nauczycieli poprzez przygotowanie dyplomów, zaproszeń i innych druków

• Projektowanie i wykonanie prezentacji według potrzeb w programie Power Point

• Udostępnianie pracowni, pomoc w zakresie obsługi komputera, serwera, organizacji zajęć i wykorzystaniu Internetu innym nauczycielom Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Opracowane materiały- wersja elektroniczna
Prace uczniów wykonane podczas zajęć informatycznych .
Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.
Wzory dyplomów, zaproszeń.
Prezentacje multimedialne, zaproszenia, dyplomy
Przeprowadzanie konkursów w pracowni multimedialnej. Egzaminy gimnazjalne – uczniowie ze wskazaniami do pisania egzaminu na komputerze
• Pełnienie funkcji administratora szkolnej pracowni komputerowej
Pełnienie funkcji opiekuna klas 3 w naborze elektronicznym( pomoc przy logowaniu- administrowaniu własnym kontem,, wyborze szkół , drukowaniu podań, zamykanie etapów ,wprowadzanie danych i zmian) Okres stażu Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Poprawne prowadzenie etapów naborów elektronicznych w latach 2009-2012
Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy Korzystanie z programów komputerowych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym Okres stażu Realizowany program nauczania


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem • Pomoc koleżankom i kolegom w przygotowaniu rożnych dokumentów szkolnych z wykorzystaniem komputera( zaproszenia, dyplomy, prezentacje)
- Przeprowadzenie Szkoleń dla wychowawców klas III – Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.

• Publikacja własnych dokonań i osiągnięć w szerszym środowisku: publikacja własnego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dyplomy , zaproszenia , podziękowania w formie elektronicznej
Lista obecności
Udział w obserwacji lekcji j. niemieckiego
Publikacja w Internecie, scenariusze lekcji
Udział w pracach zespołu matematyczno- przyrodniczego.
• Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu matematyczno- przyrodniczego Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu Koła informatycznego
• zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Opracowanie programu nauczania zajęć Koła Informatycznego dla klas I-III

Okres stażu
Własny program „Koło informatyczne”

Prowadzenie ,,Koła Informatycznego” Prowadzenie działu publikacji uczniów na szkolnej witrynie, praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym problemy z nauką. Okres stażu
Dzienniki z zajęć koła informatycznego, prace uczniowskie,
zapisy strona www.mojegimnazjum.pl – wersja elektroniczna


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wydawanie gazetki szkolnej,, Głos Jedynki”- niektóre artykuły na bazie Internetu , grafika i skład graficzny. Okres stażu Gazetki w formie elektronicznej i wydruku
Udział jako opiekun w dyskotekach szkolnych Okres stażu notatki
Wykonanie gazetki szkolnej na hollu oraz w pracowniach komputerowych dotyczącej zagrożeń i przemocy w Internecie

,, Stop przemocy”
,, Bezpieczny Internet” 09.2009 Forma elektroniczna gazetki
Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych
• Przeprowadzenie i przygotowywanie uczniów
do konkursów:

1. ,, Konkurs Mikołajkowy”- część informatyczna.
2. Konkurs na prezentację multimedialną
,, Sybiracy”.,, Sławni Sybiracy”
Okres stażu

V.2010,2011,2012
Sprawozdanie
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów • Wspólne przeprowadzenie z innymi nauczycielami uroczystości szkolnych
Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II
Jasełka u Seniorów
Jasełka szkolne
Przegląd Zespołów Kolędniczych
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Święto szkoły
Wieczornica
Przegląd Zespołów Jasełkowych
• wyszukiwanie materiałów do uroczystości w Internecie. Okres stażu Sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Urzędem Miasta
• Współpraca przy organizacji uroczystości Miejskich z Okazji Rocznicy Śmierci Jana Pawła II- przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów
• Kiermasz Świąteczny na rynku
• Podziękowania za Wolontariat na rzecz Stowarzyszenia 3- go wieku
Okres stażu

Forma elektroniczna- zapis , spotkanie w Urzędzie miasta

Informacja na stronie szkoły i Urzędu Miasta
Współpraca z Domem Seniora w Świebodzicach Występ Jasełkowy w Domu Seniora – występ uczniów wspólnie z seniorami. XII. 2009 Sprawozdanie
Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji . Współorganizowanie imprez oraz wykonywanie dekoracji, prezentacji multimedialnych do występów szkolnych, :
• Jasełka,
• Przegląd Jasełkowy
• Dzień Papieski
• Rocznica śmierci Jana Pawła II
• Wieczornica- obchody Dnia Patrona
• inne Okres stażu Sprawozdanie
Współpraca ze Związkiem Sybiraków w Świebodzicach Współpraca planowana w związku z konkursem na prezentację multimedialna o tematyce zsyłki na Syberię. V.2010 Sprawozdanie

Współpraca ze Stowarzyszeniem 3- wieku w Świebodzicach Wolontariat luty-maj 2011 -10 godzin dla 10 uczestników

Organizacja i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu
,, Aktywizacja świebodzickich seniorów poprzez edukację”- zajęcia z podstaw obsługi komputera i programów komputerowych oraz Internetu

W ramach wolontariatu w roku 2011/2012 przeprowadzenie 10-cio godzinnego szkolenia dla seniorów ze Świebodzic (grupa 10 osób) z zakresu
,, Obsługa komputera i programów komputerowych oraz Internetu” 2010,2011 Certyfikaty otrzymane od Stowarzyszenia 3- go wieku
Współpraca z Przedszkolem nr 3 – Niezapominajka w Świebodzicach Przewodnicząca w komisji konkursowej Międzynarodowego konkursu plastycznego,, Optymistycznie w świat patrzymy naszą przyrodę chronimy” V. 21012 Informacja na stronie www przedszkola


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Okres stażu zaświadczenie
• Opis i analiza przypadku ucznia
Okres stażu Opis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.