X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17075
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Magdalena Krupa
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
Nauczany przedmiot: Język angielski
Czas trwania stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015r. (2 lata i 9 miesięcy)
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie (Filologia Angielska)
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
ZADANIA:
1. Doskonalenie warsztatu pracy
FORMY REALIZACJI:
• Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Zapoznanie się z systemem prowadzenia dokumentacji szkolnej.
• Uczestnictwo w zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne).
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
IX/X 2012
Cały okres stażu
ZADANIA:
2.Wyznaczenie atutów i negatywnych stron we własnej pracy
FORMY REALIZACJI:
• Podjęcie kroków udoskonalających warsztat pracy: samokształcenie, literatura fachowa.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
3. Współpraca z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI:
• Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
• Obserwacja zajęć opiekuna stażu, a także prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu.
• Konsultacje i rozmowy z opiekunem stażu.
TERMIN REALIZACJI:
IX 2012
Cały okres stażu
ZADANIA:
4. Organizowanie warsztatu pracy
FORMY REALIZACJI:
• Gromadzenie zaplecza niezbędnego do efektywnej nauki języka (literatura, słowniki, plansze, itp.).
• Przygotowanie i opracowanie diagnozy w klasach pierwszych.
TERMIN REALIZACJI:
Rok szkolny 2012/2013
V/2013, V/2014, V/2015
ZADANIA:
5. Ocena i udoskonalenie metod pracy.
FORMY REALIZACJI:
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.
• Poszukiwanie nowych metod aktywizujących.
• Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.
• Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
ZADANIA:
1. Zapoznanie się ze środowiskiem dzieci i ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
FORMY REALIZACJI:
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
• Spotkania i kontakty z rodzicami
( indywidualne, zebrania klasowe),
• Rozmowy z innymi nauczycielami.
• Obserwacja relacji między uczniami, a także relacji dziecko-rodzic.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
2. Obserwacja zainteresowań i dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów
FORMY REALIZACJI:
• Zajęcia dodatkowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.
• Indywidualne podejście do dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
3. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów ze szczególnymi problemami dydaktyczno – wychowawczymi
FORMY REALIZACJI:
• Zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych
• Współpraca z Policją
• Uczestniczenie w spotkaniach z psychologiem szkolnym i omawianie potrzeb i problemów indywidualnych uczniów.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).
FORMY REALIZACJI:
• Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki klasowe, andrzejki, Wigilia klasowa).
• Współpraca z Biblioteką Publiczną.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
5. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
FORMY REALIZACJI:
• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym,
• Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
6. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
FORMY REALIZACJI:
• Studiowanie literatury fachowej.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA:
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
FORMY REALIZACJI:
• Opracowanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.,
• Opracowanie pomocy dydaktycznych.
• Przygotowywanie wystroju pracowni klasowej
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
• Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu,
• Konsultacje z nauczycielami informatyki.
ZADANIA:
3. Publikacje w Internecie
FORMY REALIZACJI:
• Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI:
X.2012
ZADANIA:
4. Wykorzystywanie technik multimedialnych
FORMY REALIZACJI:
• Praca z wybranymi piosenkami i filmami w języku angielskim
z wykorzystaniem DVD i video.
• Słuchanie płyt CD i rozwiązywanie zadań typu „rozumienie ze słuchu”.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA:
1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
FORMY REALIZACJI:
• Analiza wyników w nauce,
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom,
• Objęcie szczególną troską uczniów słabych,
• Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów),
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie,
• Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia,
• Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej,
• Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw.
TERMIN REALIZACJI:
Na bieżąco
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
ZADANIA:
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne
i wychowawcze
FORMY REALIZACJI:
• Ustalenie problemu
• Rozwiązywanie konfliktów
• Efekty oddziaływań
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
3. Uwzględnienie szczególnie trudnego okresu wychowawczego w życiu młodzieży
FORMY REALIZACJI:
• Literatura fachowa.
• Konsultacje w zespołach wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
ZADANIA:
4. Pedagogizacja rodziców
FORMY REALIZACJI:
• Wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym) dotyczące tematyki wychowawczo-dydaktycznej.
TERMIN REALIZACJI:
Cyklicznie cały okres stażu
ZADANIA:
5. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym
FORMY REALIZACJI:
• Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
• Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież)
• Rozmowy wychowawcze z uczniami,
• Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu
Wg potrzeb
§ 7 ust.2 pkt 5
posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA:
1. Analizowanie akt prawnych dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
FORMY REALIZACJI:
• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, Statutu Szkoły i WSO.
• Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
TERMINY REALIZACJI:
Na bieżąco
IX.2012
IX.2012
ZADANIA:
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
FORMY REALIZACJI:
• Uczestniczenie w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
• Analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej.
• Uczestniczenie w komisjach powoływanych w szkole.
• Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych
TERMINY REALIZACJI:
Cały okres stażu
Wg potrzeb
Wg potrzeb
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.