X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17045
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowrgo ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Karina Stępień


Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.


Kraków, 2010r.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
realizowanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych lub innych, wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań oraz ocenianie ich skuteczności,
współpraca ze środowiskiem lokalnym,
poszerzanie wiedzy z zakresu wykorzystania komputera w edukacji przedszkolnej,
rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

I. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego

Lp.
Formy realizacji planowanych działań
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
Uwagi
(Tabela - dop. red.)

1.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z Gronem Pedagogicznym w zakresie realizacji powierzonych zadań
zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.
Współpraca z kadrą pedagogiczną podczas realizacji imprez przedszkolnych np. Andrzejki, Wieczornica, Bal Karnawałowy, Święto Rodzinzgodnie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych
Kronika przedszkolna, dokumentacja fotograficzna

3.
Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych poruszających treści zgodne z potrzebami placówki:

“Edukacja ekologiczna
w przedszkolu”

“Zabawy teatralizujące w praktyce”

w okresie stażu:

rok szkolny 2010/2011

rok szkolny 2011/2012
materiały ze spotkania

4.
Redagowanie czasopisma “Przedszkolne wieści” – dopilnowanie grafiki i dystrybucji gazetki do rodziców
grudzień i czerwiec przez cały okres stażu
gazetka

5.
Prowadzenie pedagogizacji rodziców na łamach czasopisma przedszkolnego “Przedszkolne wieści”, a także podczas spotkań z rodzicami o tematyce pedagogiczno- psychologicznej
w grudniu i czerwcu przez cały okres stażu
artykuły zamieszczone
w czasopiśmie “Przedszkolne wieści”

6.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego:

“Woda w życiu roślin i zwierząt”

“Hokus – pokus, czary - mary”

“Przygody Skrzata z Zielonej Wyspy”1 raz w roku szkolnym
scenariusze zajęć

7.
Przeprowadzenie cyklu zajęć metodą projektów badawczych
raz w roku przez cały okres stażu
Dokumentacja fotograficzna, notatki własne, wykonany projekt

8.
Zorganizowanie konkursu
pt. “Świątecznie dookoła” – na najpiękniej udekorowaną salę przedszkolną
w Święta Bożego Narodzenia
grudzień 2010r.
Regulamin konkursu, dokumentacja fotograficzna

9.
Zorganizowanie konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców
pt. “Wakacji czar” – na najciekawsze
i najbardziej ujmujące zdjęcie z wakacji
październik 2011r.
Regulamin konkursu, dokumentacja fotograficzna


II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.
Systematyczne zapoznawanie się
z nowościami wydawniczymi związanych z wychowaniem
i edukacją najmłodszych zakupionymi m.in. na Targach edukacyjnych
na bieżąco,
w okresie stażu
spis literatury, zbiory własne,

2.
Śledzenie aktualności oświatowych na edukacyjnych portalach internetowych
na bieżąco
w okresie stażu
wydruki komputerowe, linki, notatki

3.
Ukończenie różnych form doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych
i placówki, m.in.
Warsztaty dziennikarskie organizowane przez MCDN
w Krakowie – poznanie rodzaju i gatunków dziennikarskich, cech dobrej gazetki szkolnej oraz etyki dziennikarskiej
Rytm – ruch – przestrzeń. Warsztat pracy z ciałem.
Orgaznizowane przez MNODN Grupa OTE Kangur
Zajęcia mają służyć rozbudzeniu i zwiększeniu świadomości ciała, ekspresji, pomóc w odkrywaniu nowych jakości ruchu, rytmu, eksplorowaniu z różnorodnością przestrzeni i kształtu.

Symptomy ryzyka dysleksji
u dzieci w wieku przedszkolnym - organizowane przez MCDN w Krakowie
Poznanie sposobu diagnozowania
ryzyka dysleksji u dzieci, poznanie
objawów dysleksji
Mały widz aktorem, czyli teatr w przedszkolu i szkole
– organizowane przez MNODN
Grupa OTE Kangur
Jak poprzez zabawy teatralne można
m. in.:
 kształtować uczucia i postawy moralne
 kształtować wrażliwość estetyczną
 kształtować świadomą dyscyplinę
 kształtować spostrzegawczość i koncentrację
 ćwiczyć pamięć
 rozwijać mowę i twórcze myślenie

Jak bawić się z dziećmi, aby polubiły ekologię?
Organizowane przez Edukację
Artystyczną “Muzylek Moni”

w okresie stażu:

zaświadczenia ukończenia form doskonalenia, ocena ich przydatości
w pracy

4.
Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogiczych
zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
materiały

5.
Czytanie literatury poruszającej problematykę awansu zawodowego nauczycieli
w okresie stażu
notatki

6.
Systematyczne zapoznawanie się z tematyką czasopism pedagogicznych (Bliżej przedszkola, Wychowanie w przedszkolu i.in.)
na bieżąco,
w okresie stażu
kserokopie, notatki

7.
Prenumerata czasopisma “Nauczycielka Przedszkola”, “Hobby” – wykorzystywanie pomocy do zajęć i zabaw
raz w miesiącu
w okresie stażu
zbiory własne

8.
Udział w zespołach metodycznych organizowanych przez metodyka wychowania przedszkolnego
zgodnie
z harmonogramem spotkań z metodykiem
materiały ze spotkania

9.
Gromadzenie i opracowanie materiałów pomocniczych do zajęć (karty pracy, płyty CD, litratura dziecięca, ilustracje)
na bieżąco
w okresie stażu
zbiory własne


III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.
Pogłębianie znajomości aktów prawnych regulujących działalność przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. “Karta Nauczyciela” i przepisy wprowadzające z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie MENiS
z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
z późniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 7 września 1991 r.
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
wrzesień 2010 r.
akty prawne, notatki

2.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, opracowanymi przez Kuratorium Oświaty w Krakowie: “Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”
wrzesień 2010 r.
materiały

3.
Śledzenie aktualności na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie
na bieżąco,
w okresie stażu
wydruki komputerowe, notatki

4.
Dokładne zapoznanie się z reformą systemu oświaty oraz nową podstawą programową wychowania przedszkolnego - wdrażanie założeń w codziennej pracy
wrzesień 2010 r. oraz w okresie stażu
dokumentacja przedszkolna,

5.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola – analiza statutu, obowiązujących regulaminów
wrzesień 2010 r. oraz w okresie stażu
kserokopie dokumentów, notatki

6.
Przypomnienie przepisów dotyczących bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy
i p. poż. oraz innej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu
w okresie stażu na początku każdego roku szkolnego
notatki

IV. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
wrzesień
2010 r.
wniosek o rozpoczęcie stażu

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, zawarcie pisemnego kontraktu
wrzesień
2010 r.
kontrakt

3.
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
wrzesień
2010 r
projekt planu rozwoju zawodowego

4.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
na bieżąco, przez cały okres stażu
segregator “Dokumentacja przebiegu stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego”

5.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
czerwiec
2013 r.
sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

6.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wyciąganie wniosków, wdrażanie pomysłów do pracy z grupą
trzy razy
w ciągu roku szkolnego
scenariusze zajęć, arkusze obserwacyjne

7.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – zdobywanie nowych doświadczeń
w bezpośredniej pracy z dziećmi
Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
trzy razy
w ciągu roku szkolnego
scenariusze zajęć, arkusze ewaluacyjne

8.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz ciekawych scenariuszy zajęć edukacyjnych na stronach internetowych. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
z innymi nauczycielami
na bieżąco
w okresie stażu
strona internetowa

9.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, np. dziennik zajęć, plany miesięczne, scenariusze zajęć, plan współpracy z rodzicami i in.
w okresie stażu
dokumentacja przedszkolna

10.
Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych – wzbogacanie warsztatu pracy
w okresie stażu
pomoce dydaktyczne

11.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć wychowanków w świetle realizacji podstawy programowej w pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy
dwa razy
w ciągu roku szkolnego
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

12.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
trzy razy w ciągu roku szkolnego
dokumentacja fotograficzna, opinie rodziców uczestniczących w zajęciach otwartych


V. Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Podtrzymywanie współpracy z Biblioteką Publiczną w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych
raz w roku
dokumentacja fotograficzna

2.
Rozpoznawanie problemów środowiska wychowanków i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych poprzez zapoznanie z dokumentacją wszechstronnego rozwoju dziecka, bieżące kontakty z rodzicami wychowanków, indywidualne kontakty z dzieckiem
w okresie stażu
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

3.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą – kierowanie wychowanków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego. Udzielanie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez systematyczne prowadzenie pracy korekcyjno – kompensacyjnej oraz praca z dzieckiem zdolnym poprzez rozwijanie ich zainteresowań
w razie potrzeby
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

4.
Zorganizowanie spotkania integracyjnego wychowanków Samorządowego Przedszkola Nr 14 w Krakowie z wychowankami Małego Domu Dziecka, własnoręczne przygotowanie prezentów dla dziecigrudzień 2010r.
dokumentacja fotograficzna

5.
Współpraca z policją, strażą miejską – wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne
i innych
1 raz w roku szkolnym
dokumentacja fotograficzna, opracowane materiały

6.
Zorganizowanie, przygotowanie
i aktywny udział w przedstawieniach teatralnych, w których aktorami są rodzice i nauczycielki
raz w roku przez okres stażu
dokumentacja fotograficzna, scenariusz przedstawienia, nagranie video

7.
Poszerzenie oferty przedszkola
w zakresie zajęć dodatkowych
z uwzględnieniem potrzeb wychowanków – rozwijanie zainteresowań i zdolności. Prowadzenie “Koła Teatralnego”
rok szkolny 2011/2012
dokumentacja przedszkolna

8.
Śledzenie losów absolwentów przedszkola w ramach tzw. “Klubu absolwenta”
rok szkolny 2012/2013
dokumentacja fotograficzna

9.
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
w okresie stażu – zgodnie
z regulaminami konkursów,
minimum dwa
w roku
dokumentacja fotograficzna, dyplomy

10.
Poznanie środowiska dzieci i rodziców,
- organizowanie zebrań,

- spotkań indywidualnych
Na bieżąco

dwa razy w roku,

co miesiąc
ankieta, notatki

11.
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego podczas:
- wycieczek,
-spotkań z ciekawymi ludźmi,
- wyjść i imprez kulturowo- oświatowych
w okresie stażu
dokumentacja fotograficzna, wpisy w dzienniku


VI. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie umiejętności posługiwania się komputerem oraz internetem w codziennej pracy
w okresie stażu
dokumentacja przedszkolna

2.
Doskonalenie nabytych umiejętności podczas opracowywania miesięcznych planów pracy, scenariuszy zajęć
i pomocy dydaktycznych
w okresie stażu
dokumentacja przedszkolna

3.
Korzystanie z programów, encyklopedii multimedialnych
wg potrzeb
opracowane wydruki


VII. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu psycho­logii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach dosko­nalenia zawodo­wego

na bieżąco, zgodnie z wykazem form doskonalenia na kolejne lata
zaświadczenia

2.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
wg potrzeb
dokumentacja wszechstronnego rozwoju dziecka

3.
Włączanie rodziców do działań zmierzające do integracji dzieci
w grupie przedszkolnej oraz wchodzenia w rolę przedszkolaka/ucznia
na bieżąco
dokumentacja fotograficzna

4.
Opracowanie planu współpracy z rodzicami
na początku każdego roku szkolnego
plan współpracy z rodzicami

5.
Pełnienie roli opiekuna praktyk dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzenie zajęć, przekazywanie wskazówek metodycznych
i merytorycznych, służenie pomocą
w planowaniu i realizacji zajęć przez studentów, omawianie sytuacji edukacyjnych i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
według harmonogramu zajęć ze studentami
scenariusze zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.