X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17089
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Karolina Brodkowska
Opiekun : dyrektor Lidia Sokalska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015
Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi

Podstawa prawna:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Łódź, dn. 04.09.2012r.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust. 1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

.
1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej


Praca w zespołach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Udział w przygotowaniach uroczystości przedszkolnych:
- Dzień Przedszkolaka
- Uroczystość choinkowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Zakończenie Roku

Współudział w tworzeniu Rocznego Planu Pracy Przedszkola

Organizowanie wewnątrzprzedszkolnych konkursów plastycznych

Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą
z gronem pedagogicznym
1 – 2 razy
w semestrze
oraz wg potrzeb
cały okres stażu
IX 2012 – V 2015
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

lista obecności
sprawozdania, notatki
scenariusze, zdjęcia potwierdzenia
Roczny Plan Pracy Przedszkola
potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
potwierdzenia

2.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu
Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez i wyjść poza teren przedszkola

Tworzenie dekoracji na imprezy okolicznościowe oraz dekoracji przedszkolnych

Promowanie proekologicznych zachowań u dzieci ( Dni Ziemi, Sprzątanie Świata)

Współudział w projektach edukacyjnych przy współpracy z instytucjami lokalnymi i przedszkolami

Prowadzenie aukcji prac dziecięcych

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

karty wycieczek
zdjęcia
zdjęcia, potwierdzenie dyrektora
zdjęcia, potwierdzenie dyrektora
zdjęcia, potwierdzenie dyrektora

3.
Współpraca z rodzicami
Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola

Organizowanie zebrań grupowych

Promowanie akcji: "Cała Polska czyta dzieciom"

Organizowanie zajęć otwartych, integracyjnych i warsztatów dla rodziców oraz współudział w projektach edukacyjnych

Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców

cały okres stażu wg terminarza
cały okres stażu
cały okres stażu
1 – 2 razy w semestrze przez cały okres stażu
cały okres stażu

potwierdzenia, listy obecności
lista obecności rodziców
zdjęcia
przykładowe konspekty, zdjęcia, lista obecności
potwierdzenia


§ 7 ust. 1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
- kursach
- warsztatach metodycznych
- wewnątrzprzedszkolnych pracach zespołowych
- konferencjach wydawnictw pedagogicznych
cały okres stażu
zaświadczenia, potwierdzenia, materiały

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji

Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych

Korzystanie ze stron internetowych o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np:
- Metoda ruchu wg Weroniki Sherborn
- bajkoterapia
- pedagogika zabawy
- zabawy wg "KLANZY"

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

zbiór pomocy dydaktycznych, wytworów pracy własnej
notatki
gromadzenie wydrukowanego materiału, notatki
przykładowe konspekty, zdjęcia, notatki


§ 7 ust. 1 pkt. 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.
Poznanie przepisów prawa oświatowego
Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.
(z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
(z późniejszymi zmianami)
- Ustawa o Systemie Oświaty

Usystematyzowanie wiedzy i poznanie zmian dotyczących ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.

Czynny udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat.

Systematyczne poszerzanie wiadomości poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

cały okres stażu
cały okres stażu
wg terminarza
cały okres stażu

zbiór dokumentacji, notatki
zbiór dokumentacji, notatki
zaświadczenia, lista obecności
notatki


§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Znajomość procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.(z późniejszymi zmianami);

Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały

cały okres stażu
plan rozwoju zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Zawarcie kontraktu i omówienie planu
współpracy

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy sytuacji edukacyjnych oraz ich analiza

Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
raz w semestrze
raz w semestrze

wniosek
kontrakt
plan rozwoju zawodowego
grafik
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia

3.
Współpraca z dyrektorem

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

wg potrzeb dyrektora

scenariusz zajęć

4.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Prowadzenie obserwacji psychopedagogicznej dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)

Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Projekcie „Przedszkole dla malucha”

1 – 2 razy w semestrze
systematycznie
raz w miesiącu
cały okres stażu

arkusz obserwacji
dziennik zajęć
plan pracy
sprawozdania


5.
Publikacja własnych prac
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli)

październik 2012

adres strony internetowej


§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1.
Poznanie środowiska wychowanków
- obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców

Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w placówce: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej

cały okres stażu
cały okres stażu

notatki, karty obserwacji, podsumowanie półrocza, lista obecności z zebrań
notatki, protokoły

2.
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wycieczek dla dzieci

Organizowanie wyjść do instytucji kulturalno – oświatowych

cały okres stażu
cały okres stażu
karta wycieczki, zdjęci
karta wycieczki

3.
Współpraca z poradniami specjalistycznymi.
Dzielenie się doświadczeniem zawodowym oraz korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedów podczas diagnozowania problemów i potrzeb dzieci

wg potrzeb przez cały okres stażu
notatki

4.
Promowanie wychowania przedszkolnego i placówki przez udział dzieci w konkursach

Przygotowanie dzieci do konkursów

cały okres stażu
dyplomy, podziękowania


§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń i innych

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń
cały okres stażu
pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia

2.
Opracowanie dokumentacji Planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2012
Plan rozwoju zawodowego

3.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
Umieszczenie scenariuszy zajęć, artykułów, programów na stronach internetowych dla nauczycieli

raz w semestrze
adres strony internetowej

4.
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (telewizja, radio, DVD)

cały okres stażu
scenariusze, zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami

Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń
cały okres stażu
zaświadczenia

2.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

cały okres stażu
notatki, wpisy w dzienniku

3.
Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem

Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola artykułów dla rodziców

cały okres stażu
raz w semestrze
potwierdzenia
adres strony przedszkola

4.
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno – psychologicznych zaistniałych w przedszkolu

1 – 2 razy w semestrze oraz wg potrzeb
notatki, potwierdzenia

5.
Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi

Prowadzenie dodatkowych zajęć z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami

okres stażu

program pracy


§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy społecznej dla wychowanków

Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, poszerzanie wiedzy na temat pomocy społecznej, zdobycie wiedzy dotyczącej pomocy materialnej dla najuboższych

cały okres stażu
notatki, wykaz dokumentów

2.
Nawiązanie współpracy z kuratorem
Czynna współpraca i czuwanie nad sytuacją dzieci objętych dozorem kuratora. Wymienianie się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi wychowanków i ich aktualnej sytuacji w środowisku

cały okres stażu
notatki

3.
Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola

Zorganizowanie spotkania z policjantem w celu poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu oraz w ramach akcji „Zły dotyk”

Udział w pokazach organizowanych przez strażaków
Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

potwierdzenie, zdjęcia
potwierdzenie, zdjęcia
potwierdzenie, zdjęcia

4.
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych

Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek

wg terminarza
karty wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.