X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1705
Przesłano:

Program naprawczy z technologii informacyjnej w szkole zawodowej specjalnej

WSTĘP
Program przewidziany jest do realizacji w trzyletniej szkole zawodowej specjalnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo na jednym poziomie edukacyjnym tj. w klasach drugich. Założeniem programu jest motywowanie uczniów, tak by nauczyli się traktować metody i środki informatyczne jako narzędzia do rozwiązywania problemów z życia codziennego lub jako pomoc podczas nauki innych przedmiotów oraz wskazywanie, że komputer to uniwersalne narzędzie umożliwiające wyszukiwanie, pozyskiwanie, zapisywanie, przetwarzanie informacji.
Program naprawczy obejmuje uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym mieli problemy z opanowaniem podstawowych treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z technologii informacyjnej. W celu wyrównania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów zaistniała potrzeba napisania i wprowadzenia programu naprawczego. W programie położono nacisk na ćwiczenie u ucznia umiejętności rozwiązywania zadań podkreślających praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości intelektualnych uczniów.
DIAGNOZA
Po przeanalizowaniu wyników klasyfikacji z technologii informacyjnej oraz frekwencji uczniów na zajęciach technologii informacyjnej doszłam do wniosku, że:
- część uczniów nie uzyskała pozytywnych wyników w nauce tego przedmiotu, głównie ze względu na niską frekwencję na zajęciach (liczba uczniów nieklasyfikowanych z technologii informacyjnej i ich frekwencja na zajęciach technologii informacyjnej)
- część uczniów uzyskała bardzo słabe wyniki w nauce z technologii informacyjnej, mimo ogromnego wkładu pracy własnej i zaangażowania (liczba uczniów z ocenami dopuszczającymi).
CELE PROGRAMOWE
I. CEL OGÓLNY PROGRAMU: poprawa wyników nauczania uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w zakresie przedmiotu: technologia informacyjna
II. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. wyrównanie braków wiadomości i umiejętności u uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w zakresie przedmiotu: technologia informacyjna
2. ćwiczenie najsłabiej opanowanych umiejętności
3. systematyczne utrwalanie wiadomości i umiejętności
4. dostosowywanie form i metod pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów
5. zmniejszenie stresu związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego rodzaju trudnościami
6. kształtowanie u uczniów pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesu
7. wdrażanie uczniów do aktywności
III. CELE WYCHOWANIA ZAWARTE W PROGRAMIE
 nie udostępnianie bez wyraźnego powodu danych osobowych;
 przestrzeganie zasad etycznych i kultury języka przy komunikacji oraz szanowanie wszystkich użytkowników globalnej sieci, także użytkowników anonimowych;
 prezentowanie postawy życzliwości i wzajemnego wspierania się we wspólnym wykonywaniu zadań
 rozwijanie umiejętności wykorzystania komputera do rekreacji i relaksu (np. poznanie adresów ciekawych stron internetowych)
IV. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
• Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
• Na zajęciach pozalekcyjnych wykonywanie wybranych zadań z aktualnie przerabianego materiału.
• Udział uczniów w konkursach.
• Zachęcanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań.
• Udostępnianie uczniom wzorów zadań do wykonania.
• Indywidualne omawianie błędów i nie wykonanych zadań
V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
• Większa liczba uczniów uzyskuje lepsze wyniki w nauce przedmiotu technologia informacyjna
• Uczniowie systematycznie uczęszczają na lekcje
• Uczniowie uzupełniają braki w wiadomościach i umiejętnościach.
• Uczniowie wykonują więcej zadań na lekcjach technologii informacyjnej.
• Uczniowie doskonalą swoje umiejętności.
• Uczniowie liczniej biorą udział w konkursach.
• Uczniowie podejmują próby samodzielnego wykonania zadań.
VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Podczas zajęć w trakcie realizacji niniejszego programu mogą być zastosowane następujące metody:
 aktywizujące - pobudzają aktywność uczniów pracujących nad zadaniem
 ćwiczeń praktycznych – stosowane podczas pracy z komputerem
 metody eksponujące - stosowane w trakcie pokazów
Najczęściej stosowanymi formami organizacji zajęć są: praca zbiorowa oraz praca indywidualna. Na kilku zajęciach chciałabym zaangażować uczniów w zespołową organizację projektu np. podczas przygotowania plakatu na konkurs. Poza tym zadaniem uczniowie najczęściej będą pracowali indywidualnie ze względu na ich możliwości psychofizyczne oraz różny stopień opanowania wiedzy i umiejętności. Rolą nauczyciela jest obserwacja, pomoc i wskazywanie właściwej drogi w celu rozwiązywania problemu. Stąd zastosowanie w programie dużej liczby ćwiczeń praktycznych.
Ponieważ większość zajęć ma postać ćwiczeń konieczna jest systematyczna ocena pracy i postępów uczniów. Ocenie podlegać będą przede wszystkim praktyczne wyniki pracy uczniów. Do ocenianych elementów pracy należą: umiejętność wykorzystania programu komputerowego, wartość estetyczna pracy, sprawność posługiwania się różnymi funkcjami programu komputerowego, a także wkład pracy i zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania.
Nauczyciel powinien kontaktować się z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w celu korelacji treści przedmiotowych oraz wybrania tematów prezentacji komputerowych, które będą przygotowywane przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
VI. WARUNKI WDROŻENIA PROGRAMU
Program naprawczy będzie realizowany w szkolnej pracowni komputerowej wyposażonej w komputery ze stałym dostępem do Internetu, drukarkę i skaner. Niezbędna jest możliwość drukowania prac uczniów oraz wykorzystania skanera na wybranych zajęciach.
Uczniowie będą korzystali z dostępnych w pracowni oraz w bibliotece szkolnej multimedialnych programów edukacyjnych oraz encyklopedii i słowników. Mam również nadzieję, że pracownia jak co roku wzbogaci swoje zasoby tego typu środków dydaktycznych. Jest to jedynie uzależnione od dostępności na rynku programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości psychofizycznych młodzieży upośledzonej umysłowo.
VI. PROJEKT EWALUACJI
Ewaluacja diagnostyczna (na początku zajęć).Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasach II i III we wrześniu w celu:
• ustalenia kierunków pracy z uczniami,
• przekazania wyników badań diagnostycznych wychowawcom i nauczycielom uczącym danych uczniów
opracowania wskazówek i zaleceń do pracy
Ewaluacja bieżąca (w trakcie trwania zajęć) w celu:
• sprawdzenia trafności diagnozy wstępnej,
• ukierunkowania pracy indywidualnej nad rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności uczniów
wprowadzenia ewentualnej korekty sposobów pracy oraz dostosowywania wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia
Ewaluacja sumująca (na zakończenie zajęć).Diagnoza końcoworoczna pod koniec II semestru – maj/czerwiec ma na celu:
• określenie postępów ucznia w nauce
sformułowanie spostrzeżeń i wniosków do dalszej pracy
VII. Monitorowanie wdrażanych działań i efektów pracy:
Analiza dokumentacji (dzienniki zajęć)
Analiza bieżących wyników nauczania przedmiotu TI
VIII. Sposoby gromadzenia danych:
Dziennik zajęć
Protokół rady pedagogicznej.
Sposoby prezentacji wyników
1. Omówienie efektów pracy na posiedzeniu rady pedagogicznej, w rozmowach ind. z rodzicami.
2. Prezentacja osiągnięć uczniów: konkursy, wystawy.
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
Rozwijanie zainteresowania technologią informacyjną.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania informacji związanych z kształceniem pochodzących z różnych źródeł.
Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji komputerowych.
Rozwijanie umiejętności wykorzystania narzędzi edytora grafiki.
Rozwijanie umiejętności tworzenia i drukowania dokumentów tekstowych wzbogaconych zdjęciami.
Rozwijanie umiejętności instalacji i deinstalacji aplikacji.
Doskonalenie umiejętności korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych.
Doskonalenie umiejętności komunikowania się za pośrednictwem sieci.
Rozwijanie umiejętności ochrony komputera przed wirusami.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
1.Poznanie ciekawych stron internetowych (wybór zgodny z zainteresowaniami uczniów), przeglądanie ich zawartości, swobodne przemieszczanie się po podstronach, przewijanie strony, zapisywanie adresu strony www
Przygotowanie szkolnego katalogu ciekawych stron internetowych.
2.Szukanie informacji w dostępnych źródłach oraz przygotowywanie krótkich notatek na wybrany temat po wcześniejszym ustaleniu tematu z nauczycielem innego przedmiotu.
1. Encyklopedie multimedialne.
2. Słowniki internetowe
3. Wyszukiwarki i katalogi internetowe.
3.a) przykłady prezentacji komputerowych, powtórzenie zasad projektowania i wykonania prezentacji komputerowej.
b) projektowanie i wykonanie własnej prezentacji komputerowej na wybrany temat
c) wykonanie prezentacji
d) pokaz i omówienie prezentacji
e) zapisanie prezentacji na wybranym nośniku np. płycie i przekazanie do biblioteki szkolnej
4. Wykonanie plakatu (metodą projektu) na konkurs pod hasłem „Bądź bezpieczny w Internecie”. Powtórzenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z Internetu.
Wybór pomysłu i opracowanie projektu pracy. Przydział zadań poszczególnym uczniom. Wykonanie zadań przy pomocy edytora grafiki.
a) przygotowanie elementów plakatu w edytorze grafiki wg wzorów b) przygotowanie zestawu haseł. Drukowanie prac.
Wspólne wykonanie plakatu - komponowanie plakatu z przygotowanych wcześniej elementów Utrwalenie wiadomości. Omówienie przebiegu realizacji projektu.
5.Wykonanie plakatu na konkurs pod hasłem „Zabytki Szczecina”. Pisanie krótkich tekstów na temat zabytków Szczecina. Korekta błędów. Formatowanie tekstów. Łączenie tekstów ze zdjęciami. Drukowanie prac. Wykonanie plakatu z połączenia poszczególnych prac.
6. Instalowanie w wybranym folderze wskazanych aplikacji np. gier komputerowych oraz programów antywirusowych. Sposoby deinstalacji aplikacji.
7. Obsługa edukacyjnych programów multimedialnych. Wykonywanie zawartych w nich poleceń.
8. Korzystanie z wybranego komunikatora.
Wysyłanie sms-ów ze strony www na telefon komórkowy.
9. Posługiwanie się programem antywirusowym. Usuwanie wirusów. Korzystanie ze skanera antywirusowego dostępnego w Internecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.